Ett Enda Medvetande finns! Den Medvetna Skapelsen

Är universum en levande organism?

   En ödesfråga för vår civilisation

av Ingemar Wärnström

 

Det är bevisat att världen inte kan ha kommit till av en slump utan måste ha skapats av en otroligt hög intelligens. DNA-molekylen är så komplex att inget annat är möjligt. Människan gjorde ett stort misstag för 400 år sedan. Det måste rättas till innan vi kan få fred på Jorden och kan leva det fascinerande liv vi är avsedda för!

 

 

 

Den Mekanistiska Vetenskapen

Under 1600-talet infördes den form av vetenskap som praktiseras än i dag. Dess fulla benämning är den mekanistiska vetenskapen,numera enbart kallad vetenskapen. Att alternativ till den finns är det få som vet. Bakom den nya vetenskapen låg de maktgrupper som bestämde vilka kunskaper människan skulle tillåtas ha. Hon måste förhindras att förstå livets verkliga mening annars riskerade dom att själva förlora makten.  

De försäkrade att den nya vetenskapen var objektiv. Den skulle leda till sanna kunskaper och göra slut på all religiös övertro. De beslötatt bara materian var verklig och att allt annat var vidskepelse. De beslöt också att medvetandet skapas i människans hjärna och att hon inte har någon själ. Nu vet vi att allt detta var fel.

Den nya vetenskapens främsta syfte var inte att leverera korrekta kunskaper. Det var att bli av med Gud! De visste att de måste ha all makt i sina egna händer då människan vaknade upp och såg vilka som styrde. Genom att hävda att bara materian var verklig blev Gud vidskepelse.

Bara den mekanistiska vetenskapen accepteras vid världens universitet som blivit centraler för ateistisk propaganda, och självklart styrs skolorna också av detta. Den ”rationella” människan tror att vetenskapens forskning visar att livet uppstått av en slump och därför saknar mening.

Men astronomen Fred Hoyle kommenterade livets uppkomst:

“Livet kan inte ha börjat av en slump. . .  Problemet är att det finns ca 2000 enzymer, och sannolikheten att få upp dem alla i ett slumpvist försök är bara 1 på 10 upphöjt till 40.000, en så otroligt liten sannolikhet att den inte skulle kunna inträffa även om hela universum bestod av en organisk soppa”.

Universums medvetande hade för avsikt att skapa människan till sin egen avbild, en andlig mästare med högsta medvetande. Den mekanistiska vetenskapen förhindrade den utvecklingen. Den är vår civilisations kunskapssystem men kan inte leda människan till upplysning! I stället garanterar den de mörka krafterna att behålla makten och planerar nu en bankirernas diktatur på Jorden.

Fred kan vi bara få genom att bryta oss ur den lömska mekanistiska vetenskapens grepp. Livet är inte mekaniskt! Grunden för all vetenskap måste vara medvetandet, det är grunden för allt.

Mörkrets krafter ingår i universums undervisning av oss. Livet på Jorden är en skola där människans omdöme och självständiga tänkande ska utvecklas under starkt motstånd från mörkrets krafter. Då blir människan vis och stark.

 

Den Medvetna Skapelsen

 

I stället för att acceptera de felaktiga antaganden som gjordes på 1600-talet, får vi gå tillbaka till när skapelsen ägde rum och se vad som kan ha skett, och korrigera det som blev fel då den mekanistiska vetenskapen infördes.

Innan skapelsen börjat var världsrymden tom. Ingen materia fanns, men i stället fanns hos den tomma rymden en egenskap som möjliggjorde skapelsen — medvetandet! Medvetandet självt har aldrig skapats, det hör hemma i en dimension bortom tid och rum, vilket innebär att det alltid funnits, att det finns överallt och att det inte kan skapas. Det kan inte ha uppstått i människans hjärna vilket vetenskapen hävdar. Medvetande är existens!

Att världen först skapades i universums medvetande är inte mycket konstigare än att Beethoven när han var döv, skapade sina stora orkesterverk i sitt medvetande, innan de uppfördes i konserthusen.

 

Ett Enda Medvetande finns!

 

Detta enda medvetande förenar alla universums organismer till ett enda liv omfattande allt levande i universum.

Också människan ingår i denna enda levande organism och vi har inte heller ett eget medvetande! Det vi upplever som vårt eget, är universums medvetande så som hjärnan förmedlar det till oss. Hjärnan fungerar som ett begränsade filter som ger oss en ofullständig verklighetsuppfattning.

Universums Medvetande skapade den materiella världen i form av tankar, någon annan möjlighet fanns inte. Tankarna materialiserades och dess vibration sänktes så de blev synliga för människan. De blev den värld vi lever i och som astronomerna studerar i sina teleskop.

Einstein sa om materian: ”Det vi kallar materia är energi vars vibrationer sänkts så att den blir synlig för våra sinnen. Det finns ingen materia!” Det han inte sa, men som han sannolikt visste, var att energin han talade om var mental energi! Men detta hade inte varit vetenskapligt (politiskt!) korrekt av honom att säga.

Max Planck, nobelpristagare och en av kvantfysiken grundare, sa vid ett föredrag;

Jag betraktar medvetandet som grundläggande och materian som skapad ur medvetandet. Vi kan inte komma bortom medvetandet. Allt vi talar om, allt vi betraktar som existerande, förutsätter att medvetandet finns . . . Det finns ingen materia som sådan! All materia uppstår och existerar bara på grund av en kraft som håller samman detta atomens minimala solsystem . . . Vi måste antaga att det bakom denna kraft det finns ett medvetet och intelligent sinne som är upphov till all materia.

Därmed bekräftade en av vetenskapens främsta tänkare en högre skapande intelligens bakom all materia!

 

Universum andas troligen

 

Astronomerna förklarar att universum expanderar och att expansionen kommer att fortsätta i all evighet. Men den slutsatsen bygger på teorin om Big Bang och förutsätter att universum består av död materia som följer mekaniska lagar. Men så är det inte. All ”materia” som skapas av universums otroliga intelligens, är levande. Varje atoms elektroner hålls igång av den energi som universum bildar genom att andas. För liksom alla levande organismer så andas också universum! Konstigt vore det annars. Det lever, är intelligent och omnipotent.                                          Universum expanderar bara när det andas in, när utandningen tar vid drar det sig samman igen!

 

Big Bang teorin

Den mekanistiska vetenskapen presenterade en alternativ skapelseberättelse som i korthet säger:

Innan skapelsen ägde rum var rymden tom, ingen intelligens fanns, allt som skedde berodde på slumpen. Då inträffade en explosion, som skapade allt som behövdes för att fylla den tomma rymden med materia.

Alla kan förstå att ingen explosion kan ske som är skapande, speciellt inte i en rymd som är tom! Detta är inte vetenskap och kan knappast accepteras ens som science fiction. Det var ett försök att förklara det som inte går att förklara utan medverkan av en skapande intelligens.

Men efter att människan lurats tro på en ”vetenskap” som avskaffade Gud, så behövdes en förklaring till skapelsen. Big Bang fick duga till detta, bättre fanns inte att tillgå.

Det nu aktuella problemet är att människan ännu inte förstått att allt i universum är levande och regleras av dess egen intelligens som är oändlig. Det beror åter på vetenskapen, och har fått många konsekvenser.

Den hotande miljökollapsen är en. Människan sägs ha gjort sig skyldig till alltför stora utsläpp av koldioxid som sägs leda till en ökning av Jordens temperatur med en miljökollaps som följd. Men så är det inte. Universum är självreglerande. Temperaturen styrs inte av slumpen, vilket ”vetenskapen” fått många att tro. Solen och Jorden reglerar temperaturen till det bästa för oss och ingen klimatkatastrof hotar. Om vi haft en korrekt vetenskap skulle vi vetat att universum lever och hotet hade då inte kunnat uppstå! Men i den mekanistiska vetenskapens värld styr slumpen!

Ett högre syfte med miljöhotet kan vara att påpeka för människan att universum lever och har allt under kontroll! Ingen risk för miljökatastrof finns. Det är hög tid för människan att vakna ur sin slummer!

Mycket indikerar att universum inte består av död materia

 

 

 1. För 150 miljoner år sedan var Jorden mindre, bara 20-25% av nuvarande storlek! Den slutsatsen kan dras av att kontinenternas kustlinjer passar perfekt in i varandra på en mycket mindre planet. Där bildar de en sammanhängande landmassa utan några hav. Detta kan omöjligt vara en slump utan visar att Jorden en gång varit en baby-planet som vuxit upp. Vi kan utgå från att alla planeter följer samma skapelseprincip och att alla lever. De är del av vårt levande universum. De är medvetna, men de saknar eget De ingår i det medvetande som omfattar allt i universum.               Se denna lilla video-animering om Jordens uppväxt. (1)

 

 

 1. The Global Consciousness Project har 70 slumptalsgeneratorer utplacerade över jordklotet som kontinuerligt och slumpvist, producerar ettor och nollor. Vid tillfällen då någon händelse inträffar som berör många människor, till exempel då Olympiska Spelen invigs eller då någon älskad kändis begravs, blir dessa oberoende generatorer i viss mån samordnade. Slumpen påverkas av människors känslor och är inte alltid slump! Kanske finns det ingen slump. (2)

 

 1. Vid Princetonuniversitetet gjordes under 27 år en studie som undersökte om människan med tankekraft kan påverka materiell apparatur. Dess resultat var så sensationellt och kontroversiellt att det i stort sett hållits hemligt. Det visade att människan kan påverka olika slags apparater med tankekraft, vilket indikerar att medvetandet är mer grundläggande än materian. Medvetandet kan inte ha uppstått ur materian! (3)

 

 1. Om två ”besläktade” (entangled) partiklar skickas ut åt motsatt håll i universum och något sker med den ena under dess resa, så vet den andra om detta – samtidigt som det sker. Antingen måste informationen förmedlas med oändlig hastighet eller så är rymden inte vad vi trott. I en mental värld finns inga avstånd, all information är samtidig. (4)  Magnetism är ett annat fenomen som fortplantar sig i medvetandet med till synes oändlig hastighet, det är av mental natur, inte av fysisk.

 

 1. Termiten, en liten insekt, bygger sitt bo ventilerat så att dess inomhusklimat blir behagligt för dem även i tropisk hetta. (6) Den gör det utan utbildning i byggnadsteknik som borde krävas för det. Termitens medvetande är inte dess eget, det är universums medvetande som verkar genom den så att den kan utföra sina uppgifter utan att själv behöva veta vad den gör. Den kan bara göra vad den är programmerad att göra. Detsamma gäller alla djur, deras intelligenta handlande kommer från universums medvetande och gör att de kan fungerar rationellt och felfritt.

 

 1. Också växter är direktkopplade till universums medvetande. Ett litet träd som fötts i närheten av sitt moderträd får hjälp med sin överlevnad av moderns rötter som söker upp barnets och vid behov förser det med vatten och andra näringsämnen. Men trädet har varken hjärna eller eget medvetande, kärleken hos universums medvetande verkar genom trädet och får det att verka medvetet (5)

 

Mörk materia

Med tiden stod det klart för astronomerna att den fysiska modellen av universum inte fungerade som man trott. Något saknades som kunde förklara rörelser hos planeter i universum som inte följde de mekaniska lagarna. Det ledde till att man tvingades införa mörk materia och mörk energi och år 2019 har ”upptäckten” av dessa belönats med Nobelpriset, trots att man inte funnit en enda av de mörka partiklarna någonstans där man försöker fånga dom och trots att man ännu inte vet vad de är.

Men så länge man ändå tror att de existerar kan vårt levande universum förbli dödförklarat! Kanske är det anledningen till priset. Ett nobelpris stärker onekligen de mörka partiklarnas ”status”.

 

En vetenskap måste vara grundad i medvetandet

 

När grunden för vetenskapen ändras från att ha varit materian till att bli medvetandet, så korrigeras automatiskt många fel. Medvetandet är grunden för allt, materian är inte grunden för något, den är resultatet av medvetandets skapande. Den felaktiga idén att livet uppstått ur materian måste också bort. Livet har, liksom medvetandet, aldrig uppstått. Bara vår fysiska kropp föds och dör. Själen kommer alltid att finnas, den är odödlig.

En civilisation som inte accepterar den oändliga intelligens som skapat allt materiellt i universum men som tror på den idioti som slumpen representerar, är inte värd att överleva. I pågående kaos och krig förstörs nu den västerländska civilisationen, en naturlig följd av att den spårat ur och inte kan leda människan till upplysning.

 

Möjligheten att avbryta förstörelsen finns fortfarande, men då måste den mekanistiska vetenskapen bort, och sanningen ta över, vilket kan ske genom en revolution inom undervisningen i kombination med massiv information.

 

Idag har varken skola eller universitet något att erbjuda dom som vill veta vad livet är, var vi kommer ifrån. och allra viktigast vadmeningen med livet är. Enligt vetenskapen är vi bara ett resultat av tillfälligheter, vi är slumpvist hopkomna datamaskiner av kött och blod, utan själ och utan mening. Vi lever bara ett liv och när vi dör försvinner vi spårlöst, som om vi aldrig existerat. Detta är fruktansvärt och har fått många människor att ta sitt liv för att komma undan meningslösheten. Vår civilisations kunskapssystem kostar många unga människor livet!

 

Nirvana är meningen med livet

 

Livet på Jorden ger oss möjlighet att utvecklas till upplysta mästare, med samma förmågor som Buddha, Jesus och andra profeter haft. Upplysning och Nirvana är samma sak. De innebär att vårt lilla ”provisoriska” ego övergår till ett verkligt, och ofantligt mycket större jag. Det vi trott var vårt verkliga jag försvinner, det var skapat av hjärnan och förmedlades till oss som en ”grumlig” spegelbild av universums medvetande.

Då grumligheten försvinner är vi upplysta. De gamla mästarna talade om hur det fungerar och om hur vi ska leva för att nå dit. Skrifter i alla kulturer har informerat om det, så även bibeln. Genom tiderna har Nirvana varit målet för många, främst i österns länder, men bara ett mindre antal har nått ända fram.

Vägen till upplysning har ansetts svår och mycket lång. Idag kan sannolikt tiden förkortas till några få år. Nya metoder och kunskaper har kommit till och en gruppeffekt gör tiden kortare för studerande som utvecklas tillsammans. Hos många unga pressar utvecklingen på inifrån och kan vara svår att hålla tillbaka.

Födelsen av ett högre medvetande kan medföra viss förvirring och i vårt samhälle finns ingen kunskap som kan förklara en persons upplevelser under tiden fram till upplysningen. I stället riskerar personer med dessa symtom att medicineras med nervlugnande kemiska preparat. Nutidens psykologi kommer från den mekanistiska människosynen som bestämde att människan är att betrakta som en maskin, jämställd med roboten. Många fler skulle troligen varit upplysta idag, om inte vetenskapen lurat oss alla.

Det ryska världsfredprojektet, The Russian World Peace Project (8), syftar till fred genom att fler människor blir upplysta. Ett årligt tillskott av upplysta människor leder till fred i världen och Rysslands ledning känner till att andliga värden är nödvändiga för människans välmående. I de flesta andra länder är dessa bara onödiga hinder för en teknisk utveckling mot full robotisering av människan, och måste bort.

Projektet kan kanske leda till omgående fred. Universums Medvetande har full kontroll på allt som sker och håller liv i varje atom i universum. Dess mål var att skapa människan till en kopia av sig själv, men den möjligheten förhindrades då den mekanistiska vetenskapen infördes och gjorde livet mekaniskt. När detta rättas till öppnas möjligheter att skapa avspänning så att krig inte längre ges någon näring.

 

Bara ett jag är verkligt

 

 

Människan tror sig vara sitt lilla ego, den person som hjärnan fått henne att se som sitt jag. Men identiteten förändras då hjärnan får förmågan att med högsta klarhet visa verkligheten. Då tynar vårt lilla ego bort och vi smälter samman med universums allomfattande medvetande. Vi blir i stället vårt kosmiska jag, det medvetande som skapade världen, och som omfattar allt, det enda medvetande som finns!

 

Därför meddelade skaparen att människan skulle bli en kopia av honom själv!

 

En upplyst människa kan lära sig det som Jesus demonstrerade när han gick på vattnet, när han materialiserade mat så att 5000 människor kunde äta sig mätta, och andra underverk. Dessa kallas Siddhis och är kända i Indien sedan länge. De är omskrivna i Yoga Sutras, en mer än 2000 år gammal skrift av yogamästaren Patanjali.

När vi inser att världen skapats av universums medvetande och att Jesus hade detta medvetande, blir hans mirakel möjliga att förstå. Människans framtid ligger i att utveckla sig själv, inte i att utveckla robotar för att ersätta henne.

 

Jesus befann sig i Indien under de 18 år han saknades i sitt hemland. (7) Där lärde han sig bemästra materian. Han togs ner från korset av sina vänner innan han dog och reste via sidenvägen till Indien tillsammans med sin mor Maria. Hans tid där omnämns av flera indiska historieskrivare. Som en högt aktad yogi gifte han sig, fick barn och levde till hög ålder. Hans grav finns i SriNagar i Kashmir, mor Marias finns i Murrree, Pakistan, på gränsen till Kashmir.

 

Jesus sista ord finns nedtecknade:

 

”Nu, i detta sista ögonblick är min själ beredd att flyga till den helige skaparen . . . det är nödvändigt för var och en av er att följa Guds budord. Ingen ska följa osanningen och överge sanningen”.

 

Han betonade betydelsen av sanning också i orden till lärjungarna: ”Sanningen ska göra er fria!”

 

Onekligen är det ett mirakel att leva i denna värld som vi trott består av död materia, men där allt lever och där alla har möjlighet att nå Nirvana och bli medskapare i universum. Den mekanistiska vetenskapen däremot lärde oss leva med deras lögner. Det slutade med krig och elände!

 

 

Referenser

 1. Neal Adams – Science: 01 – Conspiracy: Earth is Growing!

https://www.youtube.com/watch?v=oJfBSc6e7QQ

 

 1. The Science of Collective Consciousness | Roger Nelson | The Global Consciousness Project

https://www.youtube.com/watch?v=ufWPPSh0oPc

 

 1. Princeton Mind Matter Interaction Research

https://www.youtube.com/watch?v=J_I-vuhlcAk

 

 1. Entangled particles reveal . . .

https://www.livescience.com/56076-entangled-particles-remain-spooky.html

 

 1. The Hidden Life of Trees, interview Peter Wohlleben

https://www.youtube.com/watch?v=1djibBPOfto See How Termites Inspired a Building That Can Cool Itself

 1. How Termites Inspired a Building That Can Cool Itself

https://www.youtube.com/watch?v=620omdSZzBs

 

 

 1. Govt of India Documentry on Jesus in Kashmir

https://www.youtube.com/watch?v=D9w-xJfSOyc

 

 1. The Russian World Peace Project

www.rusworldpeace.org

 

____________________________________________

 

 

Detta är del 1 i en serie filosofiska funderingar av Ingemar Wärnström

 

Ingemar Wärnström är filosof, författare och social nyskapare. Han skrev boken Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld. Han grundade ett internationellt College i Höör i Skåne 1998, University for Global Well-Being, där en av invigningstalarna var professor Brian D. Josephson, nobelpristagare i fysik 1973. Colleget tvingades avsluta sin verksamhet efter 5 år. Många av världens främsta nytänkare och professorer undervisade, Amit Goswami, professor i teoretisk fysik, Henryk Skolimowski, den första professorn i Eko-Filosofi, David Lorimer, skapare av The Scientific and Medical Network, och många andra.

Ingemar Wärnströms plan är att starta The Russian World Peace Project i Ryssland, med utbildning innefattande teori och praktik för att nå upplysning under studietiden.

 

Intresserade kan ta kontakt via formuläret på sidan https://www.rusworldpeace.org/en-us/contact-references/                                                                                                                                                                

Publicerat i Ansvar, Filosofi, Människa, Sagan om en bättre värld, Sananda, Tro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

SEDLAR KONTRA BANKKORT

 

Sedlar blir nu hårdvaluta för maffia, psykopater, prostituerade, allmänhet och studenter i det alltmer korrumperade samhället.

Maffian vill gömma sina skumma affärer. Bankkorten avslöjar ju namnet på användaren. De fungerar inte för den sluga eliten.

Sexköparen vill undvika att visa sitt namn, likaså den
prostituerades; både för varann och skattemyndigheten.

500-kronorssedeln är fortfarande hårdvaluta för studenter och allmänheten som kan använda den i mataffärer, kiosker, SL, SJ eller för Sexköp utan att riskera frågan: varifrån pengarna kom ifrån? (Sossarnas pengatvätt)?

Bordell-mamman Doris Hopp fick under åren alltmer problem att dölja sin framgångsrika rörelse i de resväskor som krävdes för lagringen i ’Centralbanken av sedlar’ bakom Palme/Geijeraffären. Volymen sedlar röjde till slut PEDOFIL-RINGEN PÅ MINISTERNIVÅ.

Det blev sen efterträdaren Göran Persson som lyckades kommunalisera pedofil-rings-idén med det moderna LVU/HVB-systemet av tvångsomhändertaganden av barn under 18 år som fick ordning på Torpet. Detta finns väl beskrivet i boken: LVU, Lönsam Kommunal Människohandel, 2013 (Vulkanmedia)

För en internationell läsekrets heter boken: Profitable Municipal Kidnapping in Sweden. Den beskriver hur det falska sexköpsärendet blev ett fall för ICC, den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag under tre år.

Genom att en kopia även sänts till Vita Huset i Washington DC, så fick till slut även President Donald Trump se boken. Redan under sin första aktiva vecka som president kunde han med en sk Executive Order åklaga 1500 pedofiler. Antalet pedofiler, satanister och Wall Street Banksters hade i oktober 2019 ökat till 125 000. Ett drygt hundratal rättegångar har nu hunnit initierats enligt Benjamin Fulford Geo-Political Analysis…

NÄR SKA SVERIGE VAKNA?
VärldsGemenskapen börjar börjar i liten skala: i familjen.
Ansvar för familjen är en bra inskolning för politiker.
Utan ansvar i samhället, ingen hållbar VärldsFred!!!

Publicerat i Ansvar, Bakom Kulisserna, Barnets Bästa, BENJAMIN FULFORD, Fred, JÖKen:, Kastrera pedofilerna!, korruption, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, MOR, MORDOR Ondskans Rike, Palme, Pedofili, Pengar, politik, Socialdemokrati, The New Totalitarians, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Det smarta svenska(?) bidragsfusket

AVSLÖJAR: Så mycket barnbidrag, studiebidrag, samt underhållsbidrag betalar svenska staten till barn som inte bor i Sverige

AVSLÖJAR: Så mycket barnbidrag, studiebidrag, samt underhållsbidrag betalar svenska staten till barn som inte bor i Sverige

JONAS PERSSON frilansjournalist.
28 OCTOBER, 2019 

http://katerinamagasin.se/avslojar-sa-mycket-barnbidrag-studiebidrag-samt-underhallsbidrag-betalar-svenska-staten-till-barn-som-inte-bor-i-sverige/?fbclid=IwAR0MRX_AhweVWQqmk7xhxv8x8NHe-YbQq3VpTrngzubdmrBqSdEZVJlRsTE

 

Samtidigt som det i hela Sverige pågått en manifestation då människor tänt gravljus utanför Försäkringskassans lokaler för att hedra dem som fått sätta livet till på grund av indragen sjukpenning eller assistans, kan Katerina Magasin avslöja ännu en skandal som gräver stora hål i de svenska skattebetalares plånböcker.

Få känner idag till hur systematiskt svenska välfärdssamhällets ekonomiska förmåner plundras. Frilansjournalisten Jonas Persson har varit i kontakt med Försäkringskassan efter ett tips från en källa med god insyn. Idag arbetar denna källa som tolk åt migranter och har varit med på ett stort antal möten med Försäkringskassan där det framgått att personer som kommer till Sverige får barnbidrag utbetalade för deras barn som bor i ett annat land, även retroaktivt för hela den tid sedan migranten registrerades i Sverige.

Vår källa har varit med på möten där så stora summor som 250 000 kronor och mer har blivit utbetalade retroaktivt till EU-medborgare. Inte nog med det: Sverige betalar även underhåll till barnen om den arbetssökande migranten inte har råd att betala underhållet själv.

Förfarandet, som satts i system, går till på följande sätt. Den arbetssökande EU-medborgaren kommer till Sverige och registrerar sig hos Skatteverket för att få ett samordningsnummer som är ett tillfälligt personnummer. Nästa steg är att registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och börja söka arbete. Det kan också vara så att personen kommer direkt till Sverige och har redan ett arbete och jobbar och ansöker om samordningsnummer på dessa grunder att hen har ett arbete, därmed får personen uppehållsrätt.

Det existerar idag ett antal oseriösa företag som ger anställning på pappret mot betalning, för att det ska se ut som om migranten har fått ett arbete. När migranten väl har fått en anställning ansöker man om barnbidrag för deras barn utomlands. Svenska myndigheter kontrollerar sedan uppgifter med det landet där barnen är. Det kan ta upp till två år eller längre för att EU-medborgaren får rätt att få barnbidrag i ett annat EU-land till sina barn. Reglerna är lika i hela EU, men enligt källan söker sig människor medvetet till de länder som de vet ger höga bidrag – och som därmed kan kompensera lägre bidrag i migranternas egna länder. Som just Sverige.

När EU-medborgaren fått sitt svenska personnummer är det dags att gå på möte med Försäkringskassan med tolk för att ansöka om barnbidrag. Om ansökan blir godkänd och personen har ett samordningsnummer/svenskt personnummer, betalas barnbidraget ut retroaktivt från det datumet individen registrerades i Sverige. Om Försäkringskassan får information från det andra EU-landet att de betalar ut för lite barnbidrag så kommer svenska staten att kompensera upp till svensk nivå. Det kan i reda pengar betyda ett rejält ekonomiskt tillskott. Om vi till exempel ser på den ekonomiska situationen i Rumänien så var barnbidraget runt tio euro per barn 2014, alltså 100 svenska kronor. Dessa 100 kronor räknas ifrån och svenska staten fyller på upp till svensk norm.

Är paret skilt och EU-medborgaren – som nu har ett svenskt personnummer – har lägre inkomst än existensminimum, så går det också att ansöka om att Försäkringskassan ska betala ut underhållsstöd till barnen i det andra landet. Vi har ett räkneexempel på hur stora summor det kan bli som personen är berättigad till om den andra föräldern i forna hemlandet helt saknar inkomst, samt det att myndigheterna i hemlandet betalar ut inget barnbidrag eller ett mycket litet sådant.

Rör det sig om en stor familj med till exempel fyra barn utbetalas 5000 kronor i barnbidrag och 1740 kronor i flerbarnstillägg per månad, vilket ger en total summa på hela 6740 kronor per månad i barnbidrag.

Om det är så att personerna är skilda och mamman har hela vårdnaden i forna hemlandet så ska även underhållsstöd betalas ut till de fyra barnen, vilket är 1 573 kr per månad för barn upp till 11 år, efter att barnet fyllt 11 år till det är 14 år är summan 1 723 kr och efter barnet fyllt 15 år så är summan 2 073 kr.

I artikelns räkneexempel utgår vi ifrån att samtliga barn är under 11 år vilket innebär ytterligare 6292 kr.

Således kan en skild EU-medborgare, som fått svenskt personnummer, inkassera 13 032 kronor per månad i bidrag som hen skickar hem till hemlandet.

Vår källa har varit med på möten där så stora summor som 250 000 kronor och mer har blivit utbetalat retroaktivt till EU-medborgare. Efter att barnen har fyllt 16 år får de rätt till att ansöka om CSN-stöd, det vill säga sk studiebidrag. Det betalas ut tills barnen är klara med gymnasiet, med en maximal ålder på 21 år.

Reglerna inom EU består i att det land som du arbetar i ska du även vara socialförsäkrad i. Det innebär att om du arbetar och har fått ett svenskt personnummer så ska svenska staten ha hand om försörjningen av barnen om hemlandets myndigheter inte betalar ut tillräckligt i barnbidrag, studiebidrag eller underhållsbidrag. Efter flera samtal till Försäkringskassans vanliga handläggare och handläggare i EU-frågor, bekräftar de vår källas uppgifter.

Jämför räkneexemplet ovan med vad svenska pensionärer får, de allra mest utsatta som alla är beroende av till exempel bostadstillägg för att kunna överleva som tack för att de arbetat och betalat skatt hela sitt liv. Som exempel kan nämnas att det finns 169 000 pensionärer som går miste om bostadstillägget för att de inte ansöker om det, eller inte kan för att de är sjuka. Pensionsmyndigheten vet exakt hur mycket pension varje pensionär får och hur mycket bostadstillägg som varje pensionär är berättigad till men de betalar inte ut bidraget automatiskt då det kräver en ansökan.

Källa : https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-160-000-har-ratt-till-bostadstillagg-men-soker-inte

Andra jämförelser är sjukpenning som dras in för svårt sjuka svenskar, LSS-stöd samt annat ekonomiskt stöd för människor som drabbats på olika sätt. Under helgen som gått har det i hela Sverige pågått en manifestation då människor tänt gravljus utanför Försäkringskassans lokaler. Det är ett sätt att hedra dem som fått sätta livet till på grund av indragen sjukpenning eller assistans – och en protest mot myndighetens beslut. Människor som blir utförsäkrade tar ibland sina liv i förtvivlan. Men skattkistan är alltså öppen för utländska medborgare – som inte bidrar till den välfärd de tar del av.

 

Publicerat i Bakom Kulisserna, fattigpensionär, Historiska läxor, Maktmissbruk, Pengar, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Undra på att allt fler blir skeptiska till EU


Margot Wallström
Margot Wallström blev ett lätt byte för GMO

Källa: Småbrukaren.se, 29 januari,2009
Skriven av Rune Lanestrand

Miljöaktivisten Margot Wallström övergav alla sina idéal så snart hon avancerat till EU-kommissionär och senare även till vice ordförande i kommissionen. Besvikelsen är stor. Det gick inte lång tid förrän Wallström bytte åsikt om genmanipulation. Hela hennes framtoning fick något falskt och oäkta över sig. Hon talar som en programmerad robot om ökad demokrati och öppenhet inom EU. Medan utvecklingen hela tiden går i motsats riktning.

Kan någon peka på något positivt som Wallström  har uträttat under sina år i Bryssel? Nyligen hånade hon öppet det irländska folket för att de inte förstod bättre utan röstade nej till Lissabonfördraget.

Vi har med rätta föraktfullt talat om de privilegier som Högsta Sovjets medlemmar roffade åt sig men kan nu konstatera att precis samma system tillämpas inom EU, ”Högsta Europa”.

Margot har en furstlig månadslön på 237.680 kronor så hon borde kunnat lägga undan en del under sin tid som kommissionär. Bidrag för barnen ger henne 11 000 i månaden.

Utöver lönen har hon 55.017 i olika bidrag och tillägg i månaden. Och de flesta luncher och middagar bjuder de otaliga lobbyisterna från globala storföretag på. De som i dag tycks ha makten i EU. Hur mycket Monsanto, BASF och de övriga GMO-företagen spenderar på luncher, middagar och nattklubbsbesök i Bryssel får vi dock aldrig veta. Däremot vet vi att kommissionen med Wallström som pådrivaregodkänner nya GMO-grödor på löpande band.

När Margot Wallström nu avgår i vår kan hon åka hem och som sin partiledare Göran Persson  köpa en herrgård för sitt avgångsvederlag på fem miljoner kronor.Hon får dessutom 1,2 miljoner om året i pension  efter att hon fyllt 65 år.

Undra på att allt fler blir skeptiska till EU.

Publicerat i Bakom Kulisserna, Europa, Maktmissbruk, Pengar | Lämna en kommentar

THE 9D ARCTURIAN COUNCIL, CHANNELED BY D. SCRANTON

You’ve Surpassed Atlantis & Lemuria ∞The 9D Arcturian Council

you have surpassed atlantis and lemuria - the 9d arcturian council - channeled by daniel scranton, channeler

YOU’VE SURPASSED ATLANTIS & LEMURIA ∞THE 9D ARCTURIAN COUNCIL, CHANNELED BY DANIEL SCRANTON

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been experiencing the ripple effect that humanity has been creating throughout the entire galaxy and universe. We are all connected to one another, and so when there is an improvement in the vibration of the human collective consciousness, we not only notice it, we feel it. We benefit from the movement forward that you are making. So by helping all of you, we help ourselves, and even though this is not our primary motivation for helping you, it is a nice bonus.

We want you to all to start feeling the ripple effect that you as individuals are having on the entire human collective. If you could just notice yourselves and acknowledge yourselves for the beautiful work you are doing, you could relax a bit more. We see so many of you thinking that you’re not contributing enough and feeling the repercussions. Now, we also want you to feel the reverberation of that ripple effect. You raise your consciousness as a collective, and that then affects the rest of us here in all of the higher dimensional planes of existence, and then we can give you more because we have just become more of ourselves.

This universe is a beautiful place, and it is a beautiful place in spite of what is dark and negative within it. You all have the ability to affect the changes you want to see and feel, and if you could get that immediate feedback, then we are certain we would see even more acts of kindness and selflessness on your world. That is why we are delivering you this transmission. We want you to know how effective you are and that the changes are rippling out and rippling back to you.

Your eyes can deceive you. You have optical illusions, magic tricks. You know that you don’t see the full spectrum of what is out there in front of you. So believe us when we say that you cannot always see the positive results that have been occurring on your world and throughout the universe, because of your willingness to give more of yourselves, to be of service, and to process what is no longer serving you out of your chakra systems. We want you to know it and feel it, but you have to be feeling for it in order to experience it. You’re not necessarily going to see it in the outside world and how many negative experiences there are in it.

So please do feel for the change in humanity’s overall vibration, because it has just taken you higher than you have ever been before, and we are including Atlantis and Lemuria, which were just pockets of life on Earth at those times. You represent what is holding the light for humanity, and there are more of you coming to the knowing of who you really are every single day. That is having an effect on everything throughout this universe.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Publicerat i Ascension, Hälsa, Kvinnofrid, Ny Andlighet, Tro | Lämna en kommentar

Sankt EU: är Katolskt

Se upp för en katolsk Europeisk Union

Den här hade jag en gång publicerad på nyapolitiken.biz men den är fortfarande lika aktuell. Folk har kanske glömt den och nya läsare har tillkommit så jag publicerar den igen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abel och Bente Struksnæs
Kristen informationstjenste
http://endtime.net/svensk/KEU.htm?fbclid=IwAR1KdEdEbb2_jA4WME9Hz1lm5L7MbvDBgT8qZPg5jcCeFMFMlrBWuwwqjRA

EU började som en kol- och stålunion. Denna union – eller plan – fick namnet Schumanplanen, eftersom den uppkallades efter Robert Schuman. Stegvis omdanades kol- och stålunionen till en politisk allians, som benämndes Europeiska Gemenskapen (EG; artikel 211-219 TEC). I dag känner vi igen den under beteckningen Europeiska Unionen (EU). Vad blir nästa namn – ”Europas Förenta Stater”?

Visste Du att mäktiga katoliker banade väg för EU, t. ex. den franske ultraeuropén och strategen Jean Monnet, den franske utrikesministern Robert Schuman, den västtyske kanslern Konrad Adenauer, den italienske premiärministern Alcide de Gasperi med flera. De tre sistnämnda var dessutom ledare för sina länders katolska partier, kristdemokraterna.

Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, har sagt: ”Vi skall komma i håg att EU en gång grundades av mycket hängivna katoliker, så som (tysken) Adenauer, (fransmannen) Schumann och (italienaren) De Gasperi. Alla satte upp Europas enhet som mål.” (Sydsvenskan, 16. okt., 1991, under rubriken ”Vägen till EU går via Rom”). Detta skedde direkt efter det att Hitler, Mussolini och Franco hade misslyckats med samma målsättning.”

En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: ”Nu ett Heligt Europeiskt Imperium. Under en stor bild på påven står det skrivet: ”I honom har vi den mest politiske påven i modern tid.” Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen.

EU har varit präglat av katolska ledare. Jacques Delors har suttit längst i chefsställning. Han är katolik. Observera följande upplysning: ”Unionens förhärskande religion är romersk katolicism och dess andliga överhuvud är påven, till vilken alla utövande romerska katoliker är skyldiga trohet, politisk så väl som andlig. Några av nutidens europeiska ledare, som utövar den katolska tron, är Jacques Delors och nederländske premiärministern Ruud Lubbers, båda utbildade av jesuiter, liksom kansler Kohl and Spaniens premiärminister Filipe Gonzales. De är ivriga katoliker. Dessa fyra ledare är frukten av den romersk-katolska samhälleliga rörelsen… Den katolska samhälleliga rörelsen anser, att det inte finns någon ädlare uppgift än att förena vår världsdel. I två interna kommissionsrapporter, framlagda i februari, 1993 till EU-ordföranden Jacques Delors, heter det att: ‘gamla religions-motsättningar ligger till grund för den strid, som rasar kring Maastrichtfördraget om europeisk enhet; och religion _ eller åtminstone något slags speciell ny europaandlighet inspirerad av Brüssel’… Från första början var den Europeiska Gemenskapen en idé från Vatikanen för att återkatolisera Europa”
(Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality, s. 3, Michael de Semlyen).

Tidigare ledaren Romando Prodi och nuvarande Jose Manuel Barroso, är
katoliker. Den sistnämnde är nu ledare för Europakommissionen. Nuvarande ”utrikesminister” Herman Van Rumpay är en hängiven katolik. Han utbildades vid Jesuit-skolan Sint-Jan Berchmans College i Brüssel, och han har studerat filosofi och ekonomi vid det katolska universitetet i Leuven” (Kristeligt Dagblad, DK, den 20. Nov., 2009).

Hela EU-systemet är uppbyggt efter katolskt mönster.

 

Se mer:  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/10/22/se-upp-for-en-katolsk-europeisk-union/

 

Publicerat i Bakom Kulisserna, Okategoriserade, Tro, Vatikanen | Lämna en kommentar

Brages sista bragd: Han såg Petrodollarn och Amerika kollapsa före andra

Hur kan någon människa hoppas på Trump!

USA krigar för att behålla petrodollarn! Utan olja och gas står sig ett modernt samhälle slätt. Ingenting fungerar.

Vi bevittnar den finala akten i ”Imperiets svanesång”. Vi skådar dödsryckningarna hos det amerikanska krigarimperiet. Själva imperiet har i praktiken redan rasat samman. Frågan om vad som händer med USA återstår att se, skriver Brage Norin i sitt sista inlägg till mig.

Inlägget skickades 21 april kl 12:14. Sen blev det tyst. Inte så konstigt med tanke på att han gick ur tiden den 7 maj. RIP! Sov i ro!

KAOS ÖVERALLT. ETT NYTT GLOBALT PUSSEL ÄR PÅ VÄG ATT LÄGGAS

EN SERIE POLITISKA METEORITNEDSLAG HAR SKAKAT VÄRLDEN

USA:s agentnät i Nordkorea utplånades hösten 2017. Hela Asien skakade till.
+ USA:s 16-åriga krig i Afghanistan slutar i ett förödande amerikanskt nederlag.
+ USA:s gigantiska ansträngning att krossa Syriens regim har misslyckats totalt.
+ USA:s bestialiska massmord i Irak ha slutat i en moralisk jättekatastrof.
+ USA:s plan att omvandla Libyen till en vasallstat har slutat i ett fiasko.
+ USA:s politik i Libanon är ännu ett grymt politiskt misslyckande.
+ USA:s försök till statskupp i Turkiet gick käpprätt åt helvetet.
+ USA:s försök att bli kvitt Mohammed bin Salman blev nästa storfiasko.
+ USA har på nolltid förlorat två nyckelallierade – Saudiarabien och Turkiet.

ÄNNU VÄRRE:
+ USA har påskyndat ”en strategisk allians av Guds nåde” – Kina och Ryssland
+ USA har krossat ”den transatlantiska alliansen” – alliansen mellan USA och EU.
+ USA har på några få år förlorat nästan hela sitt politiska inflytande i Afrika.
+ Många rapporter visar att förtroendet för USA har skadats svårt i hela världen.

GALENSKAPERNA BARA FORTSÄTTER:
+ Egypten hotas med sanktioner om landet köper ryska stridsflygplan.
+ Den franska flygplanstillverkaren – jätteföretaget Airbus – hotas av stämningar.
+ Skräcklarm om Boeings otroliga nonchalans mot flygsäkerheten skakar världen.
+ Europas ledande energibolag hotas gång på gång på grund av Nord Stream 2.
+ Den tyska bilindustrin hotas ständigt och jämnt av amerikanska handelstullar.
+ USA trycker nya bergskedjor av dollar UTAN att finna köpare för US-bonds!!!

VARFÖR SER INGEN DET JAG SER?
USA drar sig tillbaka. Målet är en militärdiktatur i USA. Det är ju därför som handelsavtal, militära nedrustningsavtal, säkerhetspolitiska avtal, avtal som reglerar frekvensfördelningar i eterrymden, urgamla internationella avtal som rör posttrafiken i världen – rubb och stubb sägs upp.

Vi bevittnar den finala akten i ”Imperiets svanesång”. Vi skådar dödsryckningarna hos det amerikanska krigarimperiet. Själva imperiet har i praktiken redan rasat samman. Frågan om vad som händer med USA återstår att se.

Kommer världens mest kända freds- och konfliktforskare professor Johan Galtung att få rätt ännu en gång? Han förutspår att krigarimperiets kollaps blir en upprepning av det Spanska imperiets sammanbrott. Efter ett blodigt inbördeskrig övergår USA till en tyst och brutal diktatur.

En helt ny tidsålder är på väg. Vad som än händer är vi på väg mot världsfred. En värld i fred är en underbar värld jämfört med en värld i krigstillstånd. Jubla och var glad. Även om födslovåndorna blir svåra är framtiden mycket ljus. Även om terrorn kommer att piska oss ännu en stund syns fredens ljus redan i tunneln. Homo Sapiens har äntligen lärt sig sluta kriga.

Det övergår mitt förstånd att någon människa kan hoppas på Trump. Varför ser så få det extremt snabba sönderfallet i USA? Varför förstår vi inte att USA tok-trycker luftpengar – fullt medvetna om att det ekonomiska systemet kraschar. USA styr medvetet mot ättestupan – The Fiscal Cliff. Naturligtvis förstår Wall Streets finansiella ”elit” att dollarns respirator snart kommer att stängas av. De kör vidare i full rulle tills systemet kraschar. Allt är ju så enastående övertydligt.

Det militärindustriella komplexets mål, finanselitens mål, den israeliska lobbyns mål – alla har samma mål i sikte – en militärdiktatur i USA. Planen kommer emellertid inte att gå som maktens demoner hoppas på. De kommer att begå sitt sista STORA misstag.

PLANEN KOMMER ATT LYCKAS – MEN INTE MED ETT STARKT USA

United States of America kommer att splittras. USA kommer att omvandlas till ett helvete på jorden. Det är i detta nationella nödläge som beslutet att sälja tillbaka Alaska till Ryssland fattas. En mycket sargad statsbildning reser sig så småningom ur askan. Dollarn överlever men förvandlas till en nationell valuta bland alla andra – typ Mexikanska pesos. Så kommer det att gå.

Jag fattar inte varför inte fler lämnar USA innan det är för sent. Orkestern i Washington spelar för att ingjuta hopp. Det gjorde även orkestern på Titanic. In i det sista hoppas människorna. Kanske är det vår flockinstinkt som förlamar oss.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

P.S. Vem ska nu läsa statistik och sammanfatta vad som händer? D.S.

Publicerat i Brage, City of London, Framtid, Fred, Historiska läxor, Kina, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, NESARA, Pengar, politik, Putin, SaudiArabien, Trump, Vatikanen, Xi | Lämna en kommentar

Nancy Pelosi, talmannen som är Washingtons starkaste kvinna

Pågående kupp: Nancy Pelosi, maffian och den svarta adeln

Kanske har fler än jag funderat på vem Nancy Pelosi är, förutom att hon fungerar som talman för Representanthuset. Känd som en stridbar person men med ett svart förflutet. Låt oss göra en djupdykning i personen bakom namnet.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


http://themillenniumreport.com/2019/01/coup-in-progress-pelosi-the-mafia-and-the-black-nobility/

Nancy Patricia Pelosi är en amerikansk demokratisk partipolitiker som tjänar som talman för Förenta staternas representanthus sedan januari 2019, den enda kvinnan som har gjort det. Först valdes hon till kongressen 1987, hon är den högst rankade kvinnan i USA: s historia.

Född: 26 mars 1940 (ålder 79 år) flicknamn D’Alesandro, Baltimore, Maryland, USA
– Wikipedia

PELOSI-KONSPIRATIONEN:
New World Order globalist, kabbalist, som använder Deep State för att utföra en kupp bakom kuppen.


Hur gick det verkligen till när en allvarligt senil och ofta knasig Nancy Pelosi nådde till Representanthusets ordförandeskap … egentligen?

Den svarta adeln, det är svaret!

Californiens representant Nancy Pelosi installerades nyligen som Representanthusets talman av hennes Deep State-mästare för att så småningom bli USA:s första kvinnliga talman.

Hon hade rykte om sig från början av sin politiska karriär för att vara den avgörande domstolsgycklaren för amerikansk politik.

Alla känner till gycklaren precis som de känner till stadens dåre.

De kommer att göra eller säga nästan vad som helst, oavsett hur dumt det låter, som ett sätt att få alla att underskatta dem.


NYCKELPUNKT: Det går inte att säga att Nancy Pelosi omedvetet valts ut för denna avgörande roll på grund av hennes ålderdom, ökande mentala hälsa och temperament. Dessa specifika egenskaper utnyttjas sedan av hennes Deep State-hanterare för att främja agendan för New World Order för att undergräva den amerikanska republiken. Med andra ord är Pelosi en supermedicinerad globalist vars receptbelagda läkemedel bokstavligen håller henne på NWO-reservationen.


Låt dig inte luras av den listiga Pelosi.

Listig som en räv

Italienska namn som slutar med ”i” är ofta namnet på dem vars förfäder kommer från norra Italien.

De största städerna i denna region på den italienska halvön – Venedig, Genua, Milano, Turin, Florens och Bologna – är där världens första företag bildades i slutet av 1200-talet.

Venedig och Genua är också där den svarta adeln etablerade de första bankhusen som effektivt styrde världen i århundraden … fram till idag. [1]


NYCKELPUNKT: Verklig makt byter aldrig händer. Det verkar så, men det gör det aldrig på riktigt. Det som förändras är platsen och familjen och miljön, men den verkliga källan till äkta makt förblir densamma.


Poängen är att dessa människor inte är dumma; de skapade den mest geniala modellen för affärer och handel världen någonsin har känt till – SAMARBETE. Om Satan själv skulle utforma den perfekta enheten för att genomföra sina diaboliska system skulle det vara dagens företag (t.ex. Monsanto, Facebook, Google, etc.)

Naturligtvis tog britterna detta demoniska koncept till en helt ny nivå genom införandet av det ökända brittiska Ostindiska kompaniet år 1600. Det hände för att Svarta Adeln valde London att bli deras nya huvudsäte för bankväsendet när de medvetet beslöt att använda det engelska språket för att kolonisera den då kända världen.


NYCKELPUNKT: Många explosiva exponeringar har skrivits om den brittiska kontrollen av och svepskälet mot den amerikanska regeringen och det är helt sant. Finansdistriktet i staden London inrättades i huvudsak av den svarta adeln och gjorde därmed krontemplet till sitt brittiska högkommando. Londonbankirerna är bara den senaste och mest kraftfulla inkarnationen av bankhusen Svarta Adeln. Så här styr The British Crown, Privy Council och ‘City of London’ effektivt Amerika. Och därför är CROWNGATE den största kriminella konspiration i amerikansk historia.


Med denna kritiska kunskap borde det vara lätt att förstå att den svarta adeln var den ultimata efterträdaren för det babyloniska brödraskapet i det gamla Mellanöstern. Och att efterföljarna till den Svarta Adeln är Illuminatibankirfamiljer, inte bara i London och i Paris, utan också i Frankfurt och München, Zürich och Luxemburg, New York och i San Francisco *).

* San Francisco är också hem för Wells Fargo, Charles Schwab Corp. som det var för Bank of America.

Rothschilds och Rockefellers är bara två av bankfamilj institutionerna som faktiskt är fronter för Svarta Adels-familjerna som i mycket föredrar att hålla sig helt i det fördolda fritt från insyn. Morgans och Mellons är två andra amerikanska front bankirfamiljer.

Tillbaka till Nancy Pelosi

Nancy Pelosi föddes i Baltimores Little Italy. Att hennes far, mor och bror var mäktiga politiker i Baltimore-området var ingen ödesolycka. De placerades där med målmedveten design av sina Svarta Adelns sponsorer. Och de kanske inte ens vet vilka de var.

Det finns mycket få oplanerade händelser inom det amerikanska politiska livet. Eller annars, hur blir en mentalt stimulerad italiensk-amerikansk katolsk kvinna Representanthusets första kvinnliga talman – två gånger!Sådana viktiga maktspel kan bara hända genom att strängar dras av marionetter högst upp i den globala livsmedelskedjan – den svarta adeln.

Verkligen, hur annars blir en grundligt korrupt och demens-drabbad 78-årig ultra liberal demokrat talman – två gånger på ett decennium?!?!

Hennes babblande och snubbliga politiska framträdanden borde ha diskvalificerat henne från att inneha ett offentligt ämbete – PERIOD; och ändå befordras hon istället till den tredje mest kraftfulla positionen inom amerikansk regering.


NYCKELPUNKT: Många politiska forskare och historiker har påpekat under årens lopp att talmannen i kammaren faktiskt är den starkaste positionen inom den amerikanska federala regeringen eftersom den positionen effektivt kontrollerar den offentliga handväskan. På detta sätt kan till och med POTUS och USAs riksåklagare försvaras och praktiskt taget avsättas.


Hur, berätta för mig, blev Pelosi plötsligt vald av den demokratiska majoriteten när så många i valkommittén skrek för ett nytt ledarskap. Även de galna liberalerna kunde förståeligtvis inte ha henne längre. Pelosi fick dem alla att se skyldiga ut … som om de progressivt galna någonsin bryr sig om hur de upplevdes av kroppspolitiken. Men det är precis så illa Pelosi fick demokraterna till att se det ut som, vilket hon fortfarande gör.

Hur fick Nancy Pelosi 50 demokrater som inte stödde henne för talmansposten till en fantastisk seger? (video)

Mer än något annat år visade 2018 den råa makten som Pelosi-klanen besitter. Hur hon säkrade sitt val – med så många hatare här, där och överallt – är en studie i politik med utpressning och bestickning, utpressning och tvång.

Vad låter det som?

Det stämmer – MAFFIAN.

MAFFIAN

Under de senaste två årtusendena har två av de mäktigaste organisationerna på planeten varit den romersk-katolska kyrkan … … … och MAFFIAN. Och båda står solitt bakom Pelosi, likt de stod fyrkantigt bakom den politiska familjen D’Alesandro i Baltimore.

”San Fran Nans far var en kongressledamot, då borgmästare i Baltimore – han tvingades lämna ett val till guvernörsposten när han fängslades efter att ha tagit pengar från en karriärbrottsling. Hon [Nancy] hängde runt med mördare, tjuvar och folk som använde regeringsombud för att köpa sina förmögenheter”.
(Källa: Pelosi är bara där på grund av maffian)

Följande är en video som ger den historiska berättelsen som dokumenterar förbindelserna mellan Nancy D’Alesandro Pelosi och maffian. Men först är här en mycket informativ länk med hårda bevis som kopplar Pelosis blodfamilj till Baltimore Mobben: Kongresskvinnan Nancy Pelosis far Thomas D’Alesandro Jr.

Helt chockerande har till och med hennes egen dotter tillhandahållit anekdotiska bevis för den taktik som Nancy använder som är en häpnadsväckande liknande mobb.

Nancy Pelosi’s daughter: ‘She’ll cut your head off, and you won’t even know you’re bleeding’

Väldigt få är medvetna om, men när italienarna invandrade till Amerika under förra seklet, blev många fångar i de stora maffiafamiljerna när de anlände till staten (inte alla av dem utan ett stort antal som var desperata efter att få leva). Så småningom föll många av dessa frihetssökande invandrare in i ett av två läger – de gick med i Maffia-klanerna som dominerade regionen i Italien varifrån de kommit. Eller, de förknippade med den Vita Kragen Maffian som grundades i USA. Den senare gruppen befolkades av politiker, advokater, revisorer, utvecklare och andra affärsmän.


Nancy Pelosis far – Thomas D’Alesandro Jr. – föll in i den senare gruppen. Som följer:


Kärnan i denna nya berättelsen, som var avsedd att få rubriken ”Pelosi the Mafioso”, är att hon verkligen fungerar som Californiens Mobb-chef, bara i det aktuella fallet, iklär hon sig en politisk Maffia-roll. Och det är exakt så hon driver talmansrollen, som denna exponering av en av hennes CA-kamrater påpekar: Pelosi kör sitt talmanskap som om hon iklär sig en Maffia roll.


NYCKELPUNKT: På italienska betyder ordet MAFIA en förkortning för ”Mazzini Autorizza Furti, Incendi e Attentati” som översatt blir ”Mazzini Authorizes Theft, Arson and Kidnapping.” (Mazzinis auktoriserade stöld, mordbrand och kidnappning”.

Giuseppe Mazzini kom från Geneve, var en hårdför Jacobin och fanatisk globalist som implementerade sina agendor som om ”ändamålen helgar medlen”, oavsett hur våldsamt eller destruktivt det var. (MAFFIA: Den nutida grundaren Guiseppi Mazzini var en grov globalist)

HISTORIA: MAFFIAN har härskat som den högsta när den valde att etablera en butik i Amerika och därefter. Den mycket nyare sicilianska maffian var faktiskt en eftersläntrare till terroristspelet och modellerades efter de ursprungliga MAFFIA-familjerna i norra Italien som bildades för att terrorisera sina fiender, för att de mäktiga bankfamiljerna skulle kunna behålla sina dominans. Den venetianska maffian – Mala del Brenta – var i själva verket en av de första som starkt organiserade sig, även om deras Wikipedia-sida inte lämnar det intrycket.


De ”MAFFIA-liknande brödraskapen” i hela Mellanöstern, som bildades före dem i norra Italien, var de ursprungliga terroristgrupperna som har opererat under årtusenden. De norra italienska bankirerna förbättrade helt enkelt konsten att terrorisera, eftersom de hade pengar att göra det. Att ta ner tvillingtornen i sitt eget fotavtryck krävde trots allt en stor bit av förändring (ja, vi känner till den israeliska-saudiska förbindelsen, men de var bara förrövare respektive provryttare för den kraftfulla svarta adeln).


NYCKELPUNKT: Den italienska maffian och den khazariska maffian har alltid varit sammankopplade. De italienska bankirerna av den svarta adeln var främst judiska; emellertid var det mycket inbördes ingiften med de inhemska katolska adelsmännen. Dessa rent politiska giftermål ägde rum regelbundet för att upprätta en hemlig kultur där domstolens judar kunde frodas under radarn, vilket de gjorde särskilt i Rom och i de rika nordliga enklaverna.


Den viktiga punkten här är att Pelosi representerar ett hårt försök av den svarta adeln att öppet ta kontrollen över militärarmén i den nya världsordningen, även känd som USA. Se USA: Military Arm Of The New World Order.

Denna observation bör kvalificeras genom att Pelosi tydligt representerar den kommunistiska sidan av den globalistiska kabbalen i New World Order, som endast existerar på grund av den obegränsade finansieringen från Svarta Adelns Rothschild förrövare som George Soros. Det finns likaså en fascistisk sida av samma hemliga sällskap Svarta Adeln, som också har funnits sedan dess början.

Den nakna verkligheten är att pengar kontrollerar flödet av terrorism över hela planeten och att pengar utfärdas av den svarta adeln, precis som den operativa sidan av statssponsrad terrorism utförs av Operation Gladio. Som en uppenbar skapelse av NATO – ”North Atlantic Terrorist Organization” – inrättades Gladio inledningsvis för att terrorisera Europa efter andra världskriget … och terrorisera det har de gjort även om deras operationer snart blev globala.

”Gladio” härstammar från gladius – det primära svärdet av antika romerska fotsoldater som också användes av gladiatorerna.

Densamma Nato-inriktade ”spänningsstrategi” exporterades sedan till det amerikanska Försvarsdepartementet, där den faktiskt kodifierades av Obama när han undertecknade NDAA-lagstiftningen år 2015, före genomförandet av den svarta operationen Jade Helm. En hel del andra dåliga saker hände under Obama-tiden som skilde de korrupta kvinnorna åt för deras oöverträffade laglöshet och brottslighet (t.ex.Hillary Clinton, Valerie Jarrett, Samantha Power, Susan Rice, Loretta Lynch, Sally Yates, Janet Napolitano, Cheryl Mills, etc. .).


”FALSE FLAGS” är LAGLIG PROPAGANDA som produceras av Försvarsdepartementet


Både Hillary Clinton och Nancy Pelosi identifierades som kvinnliga frontkvinnor för agendan för den nya världsordningen under den mörka perioden. NWO:s beslutsfattare högst upp valde att sälja globalismen tillsammans med andra kvinnliga ledare; i Europa var Angela Merkel, Theresa May och Christine Lagarde de tongivande kvinnorna. Se bara hur snabbt Merkel på egen hand förstörde Tyskland innan hon förstörde Europeiska unionen. Men Frau Merkel kunde bara ha åstadkommit denna bragd med hjälp av Gladio som arbetade för hennes på heltid, medan den svarta adeln fyllde hennes kistor.

Baltimore, Maryland

Det råder ingen tvekan om att Maryland var den stat som den romersk-katolska kyrkan i huvudsak tog över så snart den identifierades som den enda säkra tillflyktsorterna för katoliker i de 13 kolonierna.

”En av de ursprungliga tretton kolonierna i Storbritannien, Maryland grundades av George Calvert, en katolsk konvert som försökte ge en religiös fristad för katoliker som förföljdes i England.” [2]

Baltimore, i synnerhet, var navet för katolsk verksamhet i början i Maryland.

”Maryland har varit historiskt framträdande för den amerikanskt-katolska traditionen eftersom den engelska kolonin Maryland var utsedd av George Calvert som en fristad för engelska katoliker. Baltimore var platsen för den första katolska biskopen i USA (1789), och Emmitsburg var hem och begravningsplats för den första amerikanskt födda medborgaren som kanoniserades, St Elizabeth Ann Seton.

Georgetown University, det första katolska universitetet, grundades år 1789 i det som då var en del av Maryland. [127] Basilikan National Shrine of the Antumption of Virgin Mary i Baltimore var den första romersk-katolska katedralen som byggdes i USA, och ärkebiskopen i Baltimore är, om än utan formellt företräde, USAs kvasiprimat, och ofta en kardinal . Bland invandrare från 1800- och 1900-talen, från östra och södra Europa, fanns många katoliker. ”[1]

Det är här familjen D’Alesandro inrättade sin butik – Baltimore, Maryland – så att dottern Nancy kunde tränas för högt ämbete. I själva verket är hennes annars osannolika uppstigning i kammaren en tydlig indikation på att Svarta Adeln har tagit öppen kontroll över U.S. Corporation. Maryland bosattes av katolikerna så att jesuiterna skulle befinna sig nära makten i Amerika. Jesuiternas Georgetown University är den främsta juridikskolan och skolan för internationella relationer i Washington, DC, som många av eliterna har deltagit i sedan grundandet. På samma sätt grundades många katolska välgörenhetsorganisationer i Maryland, särskilt av dem som var olagliga invandrare, ekonomiska invandrare och krigsflyktingar.

Välkommen till 2019!

Detta är året när Pelosi planerar att göra sitt STORA drag ifall hon inte får höra att hon måste vänta fram till år 2020.

Oavsett, MSM-media hjälper henne redan på varje steg på vägen. Hur annars publiceras artiklar som den här, utom som en del av en livlig strategi bakom en fullständig statskupp. Se: Varför fantaserar MSM om Pelosi-som president?


NYCKELPUNKT: Bank of America grundades i San Francisco (Pelosis distrikt) år 1904 och var tidigare känt som Bank of Italy. Under många år var Bank of America den största banken i USA, eftersom den var den primära finansieringskällan (ofta smutsiga pengar, särskilt narkotikapengar) för många framgångsrika politiker i hela Californien och utanför. BANK AV AMERIKA: När Black Nobility Banks tog över Amerika


Som en fråga om dokumenterat faktum har Pelosi haft STORA pengar som stödjer hennes politiska karriär på varje steg på vägen. Om en kriminalteknisk revisor skulle dra med en fin tandborste igenom alla hennes kampanjfinansieringsformer, skulle de säkert hitta källor till donationer som inte kunde spåras – MED SYFTE. På liknande sätt, borde en nära redovisning utföras av hennes olika affärsinvesteringar – av vilka hon och hennes man har många – dessa skulle spåras tillbaka till väl dolda Svarta Adels-intressen, skalbolag, offshore-skatteparadis, penningtvätt verksamheter, investeringsbedrägerier, etc. .


Historien om den Svarta Adeln

De främsta städerna i norra Italien som var hem för de ursprungliga bankirerna i Svarta Adeln i Venedig och Genua.

Båda dessa makt- och 1200-tals maktcentran, tillsammans med Milano, Turin, Bologna och Florens, såg den största ackumuleringen av rikedom i mänsklig historia i kölvattnet av Marco Polos resor till öst och det efterföljande öppnandet av handelsvägar som [ORIGINAL ] Silkesvägen.

Denna orimliga rikedomen samlades efter de åtta stora korstågsexpeditionerna ägt rum under den föregående 200-års perioden, vilket innebar att en enorm mängd rikedom fördes tillbaka från det heliga landet till Italien och någon annanstans, men särskilt till Rom. För det här var vad korstågen verkligen handlade om – stor stöldi en verkligt storslagen skala.

Den springande punkten här är, att den svarta adeln har funnits länge. Deras pengar är de ”äldsta pengarna” på planeten så de har haft mycket tid på sig att koncentrera både makt och rikedom på ett sådant sätt att deras toppositioner alltid har varit orörliga. Med andra ord, sedan de först bildade sina bankhus och andra företag, har deras makt och inflytande bara ökat och aldrig minskat. Dito gäller för deras enorma rikedom.

Paul, Nancy and Paul, Jr. Pelosi — Californienss version av “The Sopranos”

Paul Pelosi, makten

Georgetown högste och jesuittränade Paul Pelosi har den perfekta bilden för att fungera som frontman för Svarta Adeln. Allt pekar på den stora sannolikheten att hans äktenskap med Nancy D’Alesandro fick dig att veta var (och inte i himlen).

Många som väljs ut för att studera utlandstjänstgöring vid Georgetown University är livslånga jesuittoperativer och / eller agenter i Vatikanen. I den egenskapen tjänar de faktiskt den svarta adelns intressen, den romersk-katolska kyrkans finansiella arm.

Paul Pelosi äger ”ett San Francisco-baserat fastighets- och riskkapitalinvesterings- och konsultföretag”, vilket ligger rätt i linje med hans hustrus behov av en regnmakare. Detta är det främsta skälet till att Pelosi omvaldes till talman; hon hotade med att hindra regnet från att falla i form av så många kampanjbidrag till de ekonomiskt fastspända demokraternas kandidater. I själva verket är det här varifrån Nancy Pelosis verkliga makt och inflytande kommer från – PENGAR!

Kom ihåg – Följ alltid pengarna, så ser du vem som verkligen kontrollerar alla politiska partier eller icke-statliga organisationer, företag eller småföretag, familjer eller klaner. Nancy har en massiv pengamaskin bakom sig, även om den är väldigt tyst, för att dra i spakarna i Californien såväl som inom de andra 49 staterna.

Naturligtvis faller äpplet inte långt från trädet, som det ser ut i karriären för Pelosis son Paul, Jr. Att investeringsföretaget som han grundade debiterades med värdepappersbedrägeri bör inte överraska någon som vet hur den svarta adeln inrättar det globala spel casinot som kallas aktiemarknaden. Hela detta av Gud övergivna system är så riggat att det är ett under att folk fortfarande spelar något på marknaderna. Men så är det, hur den finansiella maffian ständigt skinnar amerikaner som verkligen arbetar för att leva.

FLASHBACK: Företag som grundades av sonen till Nancy Pelosi anklagad för värdepappersbedrägeri

FEMINISM: Den centrala pelaren för kulturmarxism

Förra århundradet såg inte bara hur bolsjevikrevolutionen förstöra Ryssland och kulturrevolutionen förstörde Kina,utan kulturmarxismen användes också för att lura och förnedra samt fördärva det amerikanska samhället.

Den kulturella marxismens centrala pelare är femininism; faktiskt är den falska feminismen. Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Kamala Harris, Maxine Waters, Elizabeth Warren, Dianne Feinstein, Kirsten Gillibrand och Alexandria Ocasio-Cortez representerar kulminationen på denna form av fullständigt falsk feminism.

Du vet alltid att om det slutar på ”ism”, då är den verkligen en bluff och exakt motsatsen till vad som visas.

Nåväl, feminismen är lika bedräglig som den blir som de främsta leverantörerna av denna transparenta bluff. Dessa så kallade kvinnoförsvarare främjar abort i partihandeln (tillåter en mamma att döda sitt ofödda barn) medan Planned Parenthood säljer fostrets kroppsdelar, organ och vävnader. Hur mycket mer ondskefullt och otydligt kan det bli än så?

ABORT: Det mäktigaste vapnet i Arsenal of Culture Marxism

Vem bevittnade inte Hillary Clintons nakna skandalösa kampanj under valkampajen 2016? Nivån på direkt korruption och baskriminalitet nådde nya höjder … och av en kvinnlig kandidat, inte desto mindre. Hon inte bara kallade hårt arbetande amerikaner till höger ”beklagliga” och ”oåterkalleliga”, hon kallade alla Berniacsför en ”hink med förlorare”.

Det borde vara uppenbart nu att när det nu finns så många riktigt galna kvinnor i ledningen för Demokraternas parti kunde detta ha skett bara genom mycket noggrann planering. Och så var det.

Dessa snyggt sinnesstyrda femi-nazister är tänkta att vara förebilder för Amerikas flickor och unga kvinnor. De lär sig att vara som Nancy Pelosi och Alexandria Ocasio-Cortez. Pelosi är i synnerhet en politiker så blottad på integritet och saknar en moralisk kompass att det gör ont att till och med titta på henne. Hennes politik representerar inte bara hybris höjder, hennes kulturmarxistiska personlighet återspeglar det perfekta äktenskapet med arrogans och okunnighet. Titta bara på den moraliskt korrupta delstaten Californien!

Nancy Pelosi och Alexandria Ocasio-Cortez

Pelosi och det amerikanska ordförandeskapet

Enligt varje indikation fifflar Nancy Pelosi hårt för sin politiska karriär för att anta ordförandeskapet (presidentskapet) i Förenta staterna genom en extraordinär politik list och slug strategi.


NYCKELPUNKT: Ingen som läser denna exponering bör ta lätt på det faktum att talmannen i parlamentet är nummer två i raden genom successionsordningen om POTUS avlider, avgår eller avsätts av någon anledning. Pelosi är därför mycket närmare tronen än någon frihetsälskande patriot någonsin skulle vilja se.


Eftersom hennes hanterare alltid har visat hur hänsynslöst ambitiös hon är, vet de att det inte finns något som Pelosi inte kommer att göra för att bli POTUS.

Se: Pelosi planerar verkligen att bli POTUS (Video):

Ända sedan rep. Pelosi omvaldes till talman har hon hävdat sig på ett sätt som det amerikanska folket aldrig tidigare sett. Kort sagt har hennes officiella (miss) beteende inte varit något annat än för att döda. Hennes reaktioner på presidentens mycket rimliga krav på att förhandla om ett snabbt och snyggt slut på den pågående regeringsnedstängningen har varit chockerande barnslig och vanligtvis avvisande … medan 800 000 plus regeringsarbetare fortfarande är överflödiga.

Pelosis många pinsamma svar på Trumps förfrågningar är helt klart ett försök att visa landet och världen att hon är redo för att bli POTUS. Men med varje misslyckat försök att projicera styrka, presenterar hon istället profilen för en bedräglig sociopats snabba beslut att störta Trump och inrätta en globalistisk tyranni.

Här är bara ett exempel på de olika bluffar och intrigerna som dyker upp varhelst Pelosi går i dessa dagar, som alla präglas av extremt Trump sinnesrubbningssyndrom.

Publicerat i Bakom Kulisserna, City of London, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Nancy Pelosi, Pedofili, Trump, Vatikanen | Lämna en kommentar

SANS och måtta

SANS:   KULTUR * SAMHÄLLE * VETENSKAP * FILOSOFI
EXISTENTIELLT MAGASIN I UPPLYSNINENS ANDA
Ring mig på 08-25 86 43
så kan vi bestämma en tid och plats för 
ett filosoferande befriande samtal 
som för oss samman …
Framtidshälsningar
Ove Svidén    08-25 86 43
ove@peace.se       www.peace.se
Filosofens Blogg: www.peace.se/blogg/    se mer i kategori LVU
och  Peace Philosophers Blog:   http://www.peace.se/blog/
Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, David Icke, Filosofi, Fria Sidor, Global Research, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, Mind Control, Putin, Trump, Xi | Lämna en kommentar

Brexit nästa

Sionismens sammanbrott: Drottning Elizabeth ger klartecken till Brexit

Av  | 15 oktober, 2019
https://newsgram.se/sionismens-sammanbrott-drottning-elizabeth-ger-klartecken-till-brexit/?fbclid=IwAR3ArYJ2f0FOaEaBMufhHzBr5ALx70blhGxWHXVM43PSYC_QZSqJBOJxRUI

I snart hundra år har sionisterna dominerat världspolitiken. Mycket tyder på att det sionistiska projektet för att uppnå världsherravälde är på väg att kollapsa. För på måndagen gav drottning Elizabeth order till hennes premiärminister Boris Johnson att föra Storbritannien ut ur EU – oavsett om det blir en mjuk eller hård Brexit.

Någon gång i framtiden kan det mycket väl bli på det viset att den 31 oktober 2019 kommer omnämnas i historieböckerna som Storbritanniens befrielsedag. För på måndagen höll drottning Elizabeth II sitt tal vid det brittiska parlamentets öppnande. Hon gav order till hennes regering att den ska arbeta för att infria det brittiska folkets önskan att lämna Europeiska Unionen (EU) den 31:a oktober.

Ända sedan det brittiska folket röstade ja till Brexit i en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap 2016 har det pågått en maktkamp mellan globalister och nationalister inför öppen ridå. In i det sista såg det ut som att globalisterna skulle gå segrande ut ur striden. Då överraskade den nye premiärministern Boris Johnson, Tories, alla genom att förklara att en hård Brexit utan avtal med EU är att föredra framför att stanna kvar i unionen. En märkbart rörd Johnson lyste upp när han hörde drottningen säga de magiska orden.

Min regerings prioritet har alltid varit att säkra Storbritanniens utträde från Europeiska Unionen den 31 oktober.

Drottning Elizabeth II förklarade att den brittiska regeringen kommer arbeta för att införa ny ordning för att sköta fiskeri, jordbruk och handel utifrån de möjligheter som uppstår i och med att Storbritannien nu lämnar EU. Dessutom försäkrar hon att EU-medborgare som skött sig kommer få stanna kvar i Storbritannien.

Åtgärder kommer vidtas för att säkra säkerhet, stabilitet och nya möjligheter för de finansiella och juridiska sektorerna, sa drottning Elizabeth II inför det brittiska parlamentet.

Efter alla dramatiska turer runt Brexit kan drottningens tal tolkas som att hon ställer sig på folkets sida i maktkampen mellan globalister och nationalister. Ofta talas det om globalisterna i samhällsdebatten. Alltså den lilla klick av människor som har mest makt och rikedom i världen. I västvärlden finns det tre falanger bland dom som kallas för globalister. Dessa falanger är Windsors, Vatikanen och ZOG. Windsors utgörs av europeiska kungligheter och aristokrati som i vissa fall har anor tillbaka till tiden då Romarriket gick under. Kristendomens maktcentrum Vatikanen i Rom sköter det andliga medan sionister kontrollerar opinionsbildningen genom ägande av banker och massmedia. Några experter menar att den allra mäktigaste falangen – sionisterna – nu har besegrats.

Är C300 en kompromiss mellan konkurrerande falanger?

Det kan vara vanskligt att försöka beskriva de nätverk som har stort inflytande på världspolitiken – då en stor del av beslutsprocessen äger rum bakom lykta dörrar. Men de tre falangerna som är beskrivna ovan anses vara de nätverk som finns representerade i globalisternas högsta officiella beslutande organ Committee of 300(C300). Omkring 76 procent av ledamöterna ska ha koppling till sionistiska intressen. Det är ett oproportionellt stort inflytande. Nu när sionisternas planer på världsherravälde är på god väg att kollapsa kommer C300:s sammansättning förändras. När världen får en ny geopolitisk ordning kan resultatet mycket väl bli att sionisterna ersätts med kineser i C300. Ingen vet riktigt vilken deal USAs president Donald Trump förhandlade fram med drottning Elizabeth II under sitt statsbesök i Storbritannien i somras. Allt tyder på att hon fått höra från Trump att han ämnar städa ut ZOG-falangen i USA och att Windors får ha kvar sitt inflytande på amerikansk jord på villkor att drottningen går med på utrensningen.

Riskerar tvåhundra års kamp att gå till spillo?

De senaste månaderna har sionisterna råkat ut för en rad dråpliga bakslag. I somras försökte Israel lura in USA i ett krig mot Iran genom att angripa två oljetransportfartyg utanför Persiska viken och därefter lägga skulden på Iran. Men USA startade inte något krig mot Iran, även om det var nära. Därefter skakades en hel värld av arresteringen av Jeffrey Epstein som blottlade Israels underrättelsetjänst Mossads sätt att rigga påverkansoperationer i västvärlden. Minderåriga barn användes för honey trapping. Detta för att kunna utpressa makthavare i bland annat Washington DC och London. Den senaste missräkningen för sionisterna är turerna runt USAs tillbakadragande av militära trupper från Syrien. När det blev känt deklarerade Turkiets president Recep Erdoğan att man skulle gå in i nordöstra Syrien och upprätta en turkisk fredszon. I torsdags lade USA och Ryssland in sina veton i FNs säkerhetsråd mot en EU-stödd resolution som fördömde Turkiets offensiv i nordöstra Syrien. Det är första gången som detta händer sedan säkerhetsrådet bildades 17 januari 1946. Eftersom USA och Ryssland lagt veto tillsammans betyder det att kurderna är Israels proxy’s i Mellanöstern medan Erdoğan sparkade ut sionistiska intressen som leddes av George Soros och Gülenrörelsen från landet. Det är därför som Recep Erdoğan får stöd från Donald Trump och Vladimir Putin samtidigt som EU offentligt tvingas försvara Israels allierade kurderna i Syrien.

Publicerat i Bakom Kulisserna, BREXIT, City of London, judiska lobbyn, Pengar, politik, sionism | Lämna en kommentar