Köp inte julklappar, skriv ett kärleksbrev i stället

Publicerat i Ascension, Hälsa, Kvinnofrid, Människa, Sananda, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Filosofens blogg har Emanuel Swedenborg som förebild

Om Emanuel Swedenborg

Emanuel SwedenborgEmanuel Swedenborg föddes i Stockholm den 29 januari 1688.

Swedenborgs mor, Sara Behm, var dotter till bergmästare och assessorn Albrekt Behm. Swedenborgs far, Jesper Swedberg, var regementspräst och sedan kaplan för den svenska kungafamiljen. Swedberg var också professor i teologi vid Uppsala Universitet, och blev därefter utnämnd till biskop för Skara stift.

Som elvaåring började Emanuel studera vid Uppsala universitet. Där studerade han medicin, astronomi, matematik, naturvetenskap, latin och grekiska. Han blev tidigt påverkad av tankar han funnit hos Rene Descartes (1596-1650), Nicolas Malebranche (1638-1715), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) och Christian Wolff (1679-1754).

Som ung man blev han känd för sitt mekaniska sinne och sina uppfinningar (Swedenborg har blivit liknad vid Leonardo da Vinci). Han presenterade bland annat ritningar på en ubåt, flygande maskin, ångmaskin, kulspruta, ett universalmusikinstrument samt slusskonstruktioner.

Under sina resor lärde sig Swedenborg urmakeri, bokbinderi och hur man slipar linser. År 1716 blev han utnämnd till assessor vid Bergskollegiet, en ställning som han behöll i över 30 år. I samband med detta arbete fick han en rad administrativa uppdrag. Swedenborg skrev senare en hel avhandling om järn och andra metaller, som blev mycket läst och uppskattad långt nere i Europa. 1719 blev familjen adlad och tog namnet ”Swedenborg”, tidigare Swedberg. Emanuel tog nu plats i riksdagen och lämnade där flera bidrag i finansiella, ekonomiska, utrikespolitska frågor nästan ända till sin död.

VETENSKAPSMAN OCH FILOSOF

Swedenborgs vetenskapliga arbete var imponerande. Han lanserade tidigt tankar om materians natur, universum, och förutsåg kosmologin som senare blev formulerad av Immanuel Kant (1724-1804) och Pierre Simon de Laplace (1749-1827), som handlar om att solens massa är ursprunget till planeterna i solsystemet.

Swedenborg publicerade en naturvetenskaplig bok, ”The Principia” eller ”The First Principles of Natural Things”, år 1734. Efter det vände han sin uppmärksamhet mot människokroppen. Han studerade anatomi och fysiologi i ett försök att finna själens placering i kroppen.

Femtio år innan Joseph Priestley (1732-1804) upptäckte syret, var Swedenborg nära att beskriva hur lungorna rensar blodet. Hans teorier och utforskning omkring hjärnan och nervsystemet låg långt före sin tid. Swedenborg gav en fullgod beskrivning av hjärnbarkens vitala betydelse för människans centrala psykiska funktioner. Senare forskare berömmer Swedenborg för att han förstod betydelsen av vissa körtlar, speciellt hypofysen (som bland annat sänder ut växthormoner i blodet). Han teorier om vänstra och högra hjärnhalvornas funktioner var också banbrytande.

Under denna period publicerade Swedenborg bl.a. verken ”The Economy of the Animal Kingdom” (1740-41) och “The Animal Kingdom” (1744-45). “The Cerebrum” (1738-40) och “The Brain” (1742-44) blev publicerat postumt liksom “The Generative Organs” (1743) – ett utdrag ur ”The Animal Kingdom” som omfattar människans reproduktionsorgan. Denna blev inte översatt till engelska förrän på mitten av 1800-talet.

VISIONÄREN

Vid mitten av 1740-talet tog Swedenborgs liv en helt ny vändning. Från att ha koncentrerat sig på det yttre (naturvetenskap och biologi m.m.), påbörjade han nu en inre resa. Det började med en övergångsfas där han upplevde starka, klara drömmar, några med stark erotisk underton. Dessa drömmar skrev han ned på svenska (för övrigt skrev han alla sina böcker på latin) i sin helt privata dagbok, ”Drömboken”. Denna dagbok var inte avsedd att publiceras. Likväl blev den det i mitten av 1800-talet, och den väckte stor uppståndelse på grund av sitt direkta språk och sitt självutlämnande innehåll. Den amerikanska psykologen Wilson van Dusen, som ingående har studerat Swedenborg, har sagt att det som här sker med Swedenborg är en integrering av hans tänkande och känsloliv.

Denna fas i Swedenborgs liv kulminerade i en vision av Kristus, på ett värdshus i London 1745. Han blev övertygad om att Gud vill använda honom som ett instrument för att tolka de bibliska texterna. För Swedenborg blev denna händelse en avgörande vändpunkt, och han ägnade resten av sitt liv åt att fullfölja denna kallelse.

ARCANA CŒLESTIA – HIMMELSKA HEMLIGHETER

Swedenborg påbörjade nu en mycket omfattande bibeltolkning, först en detaljerad kommentar till Första och Andra Mosebok, där han vers för vers redogör för textens inre, andliga betydelse. Verket heter Arcana Cœlestia (Himmelska hemligheter) och gavs ut på latin i åtta band mellan 1749 och 1756 (den del engelska översättningar är på 12 band och svenska på 17 band). Han fortsatte sedan med att på motsvarande sätt kommentera Bibelns sista skrift, Johannes uppenbarelser i Uppenbarelseboken.

I en tid då man tolkade skapelseberättelsen i Bibeln bokstavligt (att Gud skapade vår fysiska värld på sex dagar och skapade Adam och Eva som de första människorna), lanserade Swedenborg istället en motsvarighetslära, en lära om korrespondenser mellan den naturliga och andliga världen. Denna lära visar att dessa gamla bibliska berättelser skall tolkas symboliskt, inte bokstavligt. Exempelvis beskriver skapelseberättelsen människosjälens utveckling, från mörker och tomhet i begynnelsen (som kännetecknas av okunskap i andliga ting) till skapelsen av människan till Guds avbild. Detta är en process som Swedenborg kallar att bli pånyttfödd. Att bli född på nytt, frälst, är inte en omvändelse som sker inom ett ögonblick, som många evangeliska kristna hävdar, utan är en livslång process förklarar Swedenborg.

I sina teologiska böcker, skrivna över en period av mer än tjugo år och som kulminerade med en komplett teologi för Den Nya Kyrkan, boken ”Den Sanna Kristna Religionen” (1770), tog Swedenborg på sig rollen som ”profet” för en ny, upplyst kristendomsförståelse. Gud manifesterade sig på jorden genom att ikläda sig mänsklig gestalt, övervann ondskan som hotade att omintetgöra Guds plan för mänskligheten och uppstod när uppdraget var fullgjort som Jesus Kristus, Den Gudomliggjorda Människan.

Gud, som i Sig Själv är Kärlek, dömer ingen till helvetet. Himmelen och helvetet är ett självvalda tillstånd, både i detta livet och i nästa. Tron på en enda Gud och ett liv i kärlek till våra medmänniskor är vägen till frälsning, inte ofördragsamma trosbekännelser. Swedenborg var i praktiken en av de första verkligt ekumeniska kristna, och det vid en tid då själva begreppet ännu inte fanns. Han såg bortom den traditionella kristna kyrkan, och pekade på att Guds nåd är universell. Han menade att religionens hjärta spränger alla gränser som blivit uppsatta av trosbekännelser, kulturer och tidsåldrar.

HIMMEL OCH HELVETE

Insprängt i de förklarande bibliska texterna i ”Arcana Cælestia” kan man läsa målande och detaljrika berättelser om Swedenborgs erfarenheter från den andliga världen. I sin mest kända bok, ”Om himlen och helvetet” (1758), samlade han dess erfarenheter och ger en beskrivning av den kommande världen som liknar vår egen i mångt och mycket. Den andliga världen är basen för den naturliga världen. Utan en andlig värld finns det ingen grund för vår världs existens. Det är en värld dit alla människor kommer direkt efter att de avlidit här på jorden. Han beskriver den andliga världen som olika stadier av medvetenhet, som tillstånd där tid och rum som vi känner det inte existerar. Swedenborg beskriver andliga varelser som både äter, sover, talar med varandra, läser böcker, arbetar och älskar, precis som människor gör här på jorden, men då i en andlig kropp, inte en jordisk kropp.

EN MAN AV TVÅ VÄRLDAR

Swedenborg gifte sig aldrig, men han reserverar en speciell plats för äktenskaplig kärlek mellan man och kvinna, som han beskriver som livets dyrbaraste skatt. I den anmärkningsvärda boken ”Äktenskapliga Kärleken” (1768) (tyvärr har vi bara en något gammal översättning till svenska) beskriver han de andliga principerna bakom den äktenskapliga föreningen. Det mänskliga äktenskapet när det är som bäst är en perfekt spegelbild av det gudomliga. Detta är det första teologiska verk som Swedenborg ger ut under sitt eget namn (tidigare religiösa arbeten blev publicerade anonymt, trots att Swedenborg snabbt blev erkänd som författare) och han beskriver boken som ett ”moraliskt verk”. Boken är speciell i sin direkta ton omkring lösaktig sexualitet, samtidigt som den också innehåller stor lyrik kring sin beskrivning av den rena äktenskapliga kärleken. Mycket av poesin från den romantiska och viktorianska perioden hämtade sin inspiration från detta verk. Exempel på detta är kortromanen ”Det går an” (1839) av Carl Jonas Love Almqvist.

”LIFE AS USUAL”

Under hela hans ”andliga period”, som varade från mitten av 1740-talet fram till hans död 1772, fortsatte Swedenborg med sitt ”normala” liv. Han fortsatte som aktiv medlem i den svenska Riksdagen, och han gjorde skriftliga inlagor, bland annat om problemen i samband med valutas inflation, då han var över 80 gammal! Han reste till London och Amsterdam många gånger för att kunna publicera sina böcker. Även om de var skrivna på latin kunde de inte ges ut i hans hemland, på grund av de stränga religionslagarna som rådde i Sverige på den tiden.

1771 åkte Swedenborg till London och hyrde in sig hos en perukmakare i Clerkenwell. Han dog den 29 mars 1772, efter att han förutsagt sin dödsdag och betalt hyra till precis den dagen. Han blev begravd i den svenska kyrkan i Wapping. Då denna kyrka skulle rivas tidigt 1900-talet, blev kvarlevorna högtidligen fraktade till Sverige med ett örlogsfartyg. Kvarlevorna transporterades mycket högtidligt till Uppsala. Swedenborgs kvarlevor vilar idag i en sarkofag i Uppsala domkyrka.

Publicerat i Ansvar, Ascension, Europa, Hälsa, Människa, Ny Andlighet, reinkarnation, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Ashtar Command: Den galaktiska federationen av ljus

 • Hej. Detta är Ashtar command med skeppsbesättning som talar till er. Vid min sida har jag Sananda med den galaktiska federationen av ljus men även mångtalet andra uppstigna mästare och ljusvarelser som anslutit sig till oss. Ljuset kommer från norr då jorden på dessa delar av världen inte är lika tung i energierna. Det är härifrån vi kommer att kunna landa så småningom och det är härifrån vi tillsammans med er kommer att kunna sprida ljuset vidare till världen. Vi befinner oss nu med tre skepp över Norden, Mitt skepp Ashtar Silver Fleet, Arcturius starship och ytterligare ett skepp ännu okänt för er idag då det inte är så många som haft kontakt med det.
 • ASHTAR

Publicerat i Ascension, Ny Andlighet, Okategoriserade, Sananda, Tro, UFO, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Skaparkraften, är mänsklighetens nya medvetande…

Skaparkraft, är mänsklighetens nya medvetande och talang för att utveckla livet, familjen, samhället, Civilisationen, Planeten Jorden, GAIA, samt Kosmos.

När vi svenskar tröttnat på den nationella tafattheten och politiska korruptionen, rekommenderar jag dig som läsare att gå vidare till Sananda Website:  www.sananda.website som jag regelbundet citerar i min Peace Philosopers Blog:  www.peace.se/blog.

Det andliga uppvaknandet i vår tid kan bättre förklaras på engelska än på svenska, där ordet: ’andlighet’ lätt fastnar i något kyrkligt, kristet, doktrinärt.

Orden: ’Spirit’, spirituality, inspiration däremot har en förmåga att lyfta upp själen till en idévärld och scenarier om en bättre framtid än vad politikernas DÖ, DecenmberÖverenskommelse kan frammana ….

Lär dig skapa en ljus framtid med Ashtar Command och hans rymdskepp med metoder att vidga vårt medvetande mot det skapande ljuset!

Filosofera dig fri från förut fattade meningar
Ove Svidén

Ashtar via Natalie Glasson – 18th, October 2018

‘Commander Ashtar, please transport me to your starship to the Light Innovation Chamber. I wish to receive the supreme light present within the chamber so my heart and soul sing for joy. Assist and support me in recognising within my being and soul that which is most essential for me to create in light. I am open to new ideas and intentions to come forth into my awareness, as they do so I gift them to the light and allow them to take shape and form before me. Support me in then placing the manifestation within my Earth Star Chakra and recognising the positive impacts upon my being. If it is for the world, let it be gifted to the consciousness of humanity and Mother Earth. Thank you and let it be so.’

This process allows you to connect with your intuition and inner guidance, trusting in yourself, your connection with the light and ability to manifest. When intentions and ideas are created in light they have an opportunity to manifest at the physical level. The more light workers create within the light realms, higher vibrations of light will be able to anchor into the Earth as well as new openings for the Creator to be present and fulfilment to be experienced for all.

Light and Consciousness Imprinting

Light and Consciousness Imprinting is a beautiful way of working with the ascension waves and new vibrations anchoring into the Earth to aid transformation for all. New energies are always downloading into the Earth and humanity, within the Light and Consciousness Imprinting Chamber you can access these new energies and imprint them into your being, into objects or crystals in your home, into situations or experiences, in truth anything that inspires you or feels guided. Imprinting is akin to downloading, however, it impacts the receiver at a deep core level, therefor must be treated with care and by following your inner guidance rather than your desires.

‘Commander Ashtar, please transport me to the Light and Consciousness Imprinting Chamber so I may experience the new ascension energies anchoring into the Earth, receiving them within my being. May the most appropriate ascension energies imprint into my being creating positive loving transformation, freedom, love, and ascension.

I am guided to imprint the ascension energies into……………………………………. to (give a reason or outcome you would like to manifest). As I focus on this please imprint the most appropriate ascension energies available now. Thank you.’

First focus upon receiving for yourself. Then when you feel ready hold your focus upon the being, objects or crystals in your home, situations or experiences you have been guided to anchor the light into, imagining the light frequencies penetrating and creating transformation.

This process can be experienced numerous times as each visit allows you to imprint into your being the latest energies vibrations, ascension activations, and enlightenment. It is a positive way to remain aligned with the ascension shifts taking place daily.

Please feel free to visit me and the chambers I have shared with you as often as possible, they are open for your use. I only ask that you use your intuition and the expression of your soul while being present within the chambers to guide you.

With star light blessings,

Commander Ashtar

källa. https://sananda.website/ashtar-via-natalie-glasson-18th-october-2018/

Publicerat i Ascension, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Framtid, Fred, Människa, Ny Andlighet, Sagan om en bättre värld, Sananda, UFO, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

I november 2018 har antalet pedofiler, satanister och ”Wall Street Banksters” som President Trump åklagat ökat till 61000!

SLUTSATSER från Tribunalen Barnens Bästa
Hotel Birger Jarl, Stockholm, den 17 november 2018

Några sammanfattande punkter:
Beskriv det kränkande systemet av tvångsomhändertaganden
Erkänn LVU/HVB-Systemfelet i Välfärdsstaten Sverige
Åtgärda problemet på ett Rättssäkert Sätt under 2019
Restitution: Ersätt de drabbade familjerna för skadorna.

Ove Svidén skrev och publicerade 2013 den unika boken:
LVU, Lönsam Kommunal Människohandel
I dialog med ICC, International Criminal Court i Haag så
publicerades boken: Profitable Municipal Kidnapping in Sweden.

Den Engelska LVU-boken skickades till Vita Huset i Washington 2015
I mitt tolfte brev till President Obama, rekommenderade jag honom
att vidarebefordra de ärenden som han själv inte hann fullfölja,
till sin efterträdare Donald Trump år 2016.

President Trump formulerade en djärv första Executive Order
redan en vecka efter sitt tillträde i Januari 2017,
som åklagade 1500 pedofiler i Washington-träsken.
I november 2018 hade antalet pedofiler, satanister och
”Wall Street Banksters” som åklagats ökat till 61000 !!!
Efter mellanårsvalet ska nu åklagandena föras vidare till
rättegångar i de militärdomstolar som upprättas.
Se mer i: Benjamin Fulford Reports: https://benjaminfulford.net/

Det kan förmodas att rättegångarna i USA och Guantanamo Bay
kommer att påskynda LVU-erkännanden och åtgärder i Sverige
av rättsrötan under kommande händelserika årtionde: Kollapsen av det Socialdemokratiserade Enpartiväldet under femtio år inleder.

Två à tre DÖ: DecemberÖverenskommelser, kan sen leda till behovet av en stark ledare:  Hur då? Jo, med ett nytt grundlagsbeslut om en vald President vid sidan om den ärftliga kungamakten efter nästa val;
Sverige kan bli en Kunglig Republik efter år 2026!

 

P.S.   Vulkanmedia och Adlibris har LVU-boken för att stoppa den Lönsamma Kommunala Människohandeln i det materialistiska/ateistiska Sverige:

LVU Profitable Municipal Kidnapping in Sweden av Ove Svidén

ISBN  9789187507694

Beskrivning:

LVU: Profitable Municipal Kidnapping in Sweden
By Ove Svidén, World Peace Foundation
The content of this book is structured by four detailed letters to the ICC, the International Criminal Court in The Hague. Its Prosecution Office invited me to describe the situation in my country. So as a senior citizen witness, I collected my notes from near two decades, translated it into English and included it in my home page and blog. The comments from readers recommended me to pursue the kidnapping issue further into a book.
This book is the gift of my life to the creative world ahead! It is a warning to the civilized world of what can happen in a materialist society, if you carry an idea too far. Every person can make mistakes. Every system has its flaws. But in a longer perspective they may all be educative blessings in disguise:
Profitable Municipal kidnappings can cause a Civil War in Sweden but A Peaceful New World Order that reveres motherhood, family, compassion and responsibility, can create a loving conscience & LVU-Sweden can thus become the turning point that the world needs.

Framtidshälsningar
Ove Svidén 08-25 86 43
ove@peace.se www.peace.se
Filosofens Blogg: www.peace.se/blogg/ kategori LVU
Peace Philosophers Blog: www.peace.se/blog/

Publicerat i Barnets Bästa, BENJAMIN FULFORD, DÖ DecemberÖverenskommelsen, korruption, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Pedofili, Trump | Lämna en kommentar

DÖ III, de Tre DecemberÖverenskommelserna

Innebär De Tre DecemberÖverenskommelserna:

– Socialdemokratins självmål (valfusket 2018)?
– Europeiska Socialismens/Kommunismens Kollaps?
– Svenska Socialdemokratins Maktfullkomliga Självmord?

– svenska kungamaktens tredje samlingsregering?

P.S. Kan vi förnya grundlagen efter valet 2022?

Kan Presidenten med sina befogenheter och hårda nypor landsförvisa de värsta ansvarsbefriade politiska rötäggen efter oligarkin, demokratin och anarkin?

Kan Drottning Victoria Bernadotte och vår valda President skapa en Kunglig Republik 2030, som en global förebild av stabil materiell välfärd, meningsfull själslig förnyelse och ny andlig kreativ kosmisk medvetenhet?

Kan dessa tre teser, anti-teser och synteser förnya Sverige?

P.P.S.  Ja, Moder Jord: GAIA, är en unik plats för Fri Vilja !!!

Publicerat i Bakom Kulisserna, Brage, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Europa, Kvinnofrid, Maktmissbruk, Neutralitet, Palme, politik, Socialdemokrati, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

FN:s kollaps för den geopolitiska storföretagsamheten

GEOPOLITIK, INVANDRING&INTEGRATION

En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna

Globalismen

Precis som Harvardekonomen David Korten konstaterade redan 1995 är de globala megaföretagen och bankerna på god väg att bygga upp en maktposition som vida överträffar nästan alla nationalstater. Dessa företag kan sägas ha en gemensam informell agenda som de med oerhört stor framgång har kunnat torgföra i västvärlden under det senaste halvseklet. Man kan summera de globala företagens och bankernas gemensamma olika affärsintressen i följande program för en global ekonomi som jag skrivit om tidigare här:

 1. Fri rörlighet för kapital och marknadsstyrda valutor
 2. Fri rörlighet för varor och tjänster
 3. Fri rörlighet för alla människor och öppna gränser
 4. Överstatliga istället för nationella regelverk
 5. Fri etableringsrätt
 6. Privatisering av offentliga ekonomiska verksamheter
 7. Låga styrräntor som gynnar generös kreditgivning

Den nyliberala finanseliten har med mycket stor framgång lanserat detta program som underlättar för dem att uppnå dominans på världsmarknaden för sina företag och banker. Man har varit starkt pådrivande bakom bildandet av FN, Världsbanken, IMF, WTO m.fl. överstatliga offentliga organ som alla verkar i agendans anda. FN:s Agenda 2030 ligger helt i linje.

Som instrument för sin lobbyverksamhet har de bildat en rad mäktiga organisationer för att på olika plan påverka politiker och den förda politiken så att den gynnar företagen och bankerna maximalt. Man har också skaffat sig kontrollen över opinionsbildningen riktad till allmänheten genom att systematiskt köpa upp och ta kontroll över Main Stream Media och genom finansiellt stöd till en rad förment ideella organisationer som gör dem beroende och medspelande.

 

Global Contact

World Economic Forum i Davos är ett av de lobbyinstrument som globalisterna skapat för att påverka politiker och andra viktiga beslutsfattare och för att driva företagens och bankernas agenda. Vid mötet 1999 lanserade globalisternas vapendragare och dåvarande generalsekreteraren i FN Kofi Annan, vad man kallar FN:s Global Compact. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Detta initiativ ledde i juli i år till att FN:s medlemsstater godkännande ett dekret om Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration som är ett överstatligt avtal som etablerar en gemensam syn på alla aspekter på internationell migration och ett ramverk för övergripande internationellt samarbete. Även om detta inte är formellt bindande är det likvärdigt med att skriva in fri global migration som en mänsklig rättighet. I sin förlängning innebär en implementering av detta ett avskaffande av alla nationalstater som vi känner dem. Länderna avtalar med denna deklaration bort sina folks suveränitet över sina respektive länder.

Planen är att avtalet med FN skall ratificeras av alla medlemsländerna den 10 december. USA, Ungern, Österrike, Polen, Danmark och Tjeckien har till dags dato deklarerat att man inte tänker skriva på. Avtalet diskuteras intensivt i en rad länder, men i Sverige har den politiska klassen lagt locket på. Man planerar att underteckna avtalet utan att folket i Sverige har en chans att ta ställning.

Avtalet är ett förverkligande av punkten tre i den globalistiska agendan och en stor framgång för de globala företagen och bankerna. Deras makt kommer i ett slag att öka markant. Det kommer att i praktiken bli meningslöst med ett medborgarskap och arbetskraften kommer att hamna helt i händerna på företagen och bankerna. Fackföreningar kommer i praktiken att tappa allt sitt inflytande när det blir en fri global arbetsmarknad. Anställning i de stora mäktiga företagen tar över den roll som dagens medborgarskap har. De som inte har en plats i dessa företag blir som dagens statslösa.

Det är för mig ett mysterium att LO och Socialdemokraterna inte stoppat detta, LO kommer ju i praktiken att förlora allt inflytande på arbetsmarknaden och den s.k. svenska modellen som Löfven vurmar så starkt för kommer att bli en vacker fras utan faktiskt innehåll. Socialdemokratin kommer att implodera.

När inte längre medborgarskapet har någon mening kommer staterna att få mycket stora svårigheter att driva in inkomstskatter. Får man krav att betala skatt fortsätter man bara att migrera. I praktiken blir vårt land inte mer än ett litet landskap i FN-världen utan de gemensamma resurser och krafter som håller samman ett land.

Den fria migrationen som vi redan fått smaka på efter 2015 kommer givetvis att skapa subsamhällen och stora motsättningar mellan olika folkgrupper. Vi kommer i bästa fall få ett samhälle där en liten välbärgad elit på kanske 10% stänger in sig i gated communities och resten av människorna lämnas att klara sig bäst de kan i ett våldsamt och splittrat samhälle. De som är rika kommer att bli ännu rikare i snabbare takt än idag, medan medelklassen och de lägre socialgrupperna kommer att bli exploaterade och fattiga.

Att skriva på Global Compact överenskommelsen leder på sikt till nationens undergång som ett sammanhållet ordnat samhälle.

Lars Bern

46 REAKTIONER TILL “EN STOR SEGER FÖR DE GLOBALA FÖRETAGEN OCH BANKERNA ÖVER NATIONALSTATERNA”

Publicerat i Ansvar, Fred, Lars Bern, Maktmissbruk, Media, migration, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Lars Bern: Läs min bok; Den metabola pandemin

HÄLSA, MORAL&ETIK

Korrumperad skolmedicin

Vi blir dagligen påminda om konsekvenserna av globaliseringens negativa effekter på vårt samhälle. Dessa globala megaföretag som den här utvecklingen lett till förfogar idag över en enorm ekonomisk makt som gör att de kan köpa allas lojalitet. Ett av de mest skrämmande exemplen är Big Pharma som säljer sina kemiska preparat för tusentals miljarder kronor årligen och som utnyttjat sina enorma vinster för att ta kontrollen över dagens skolmedicin i västvärlden. Med sina pengar skapar man framgångsrika karriärer för forskare och läkare som ser till att stoppa alla alternativ till industrins kemikalier. Korruptionen inom forskar- och läkarkåren blir bara mer uppenbar för var dag.

Man kan identifiera fem områden inom skolmedicinen där Big Pharmas inkomster är så oerhört stora att man är beredda till i stort sett vad som helst för att vidmakthålla sin marknad – alltså att förhindra allt som botar de bakomliggande sjukdomarna. Dessa områden är patenterade kemikalier mot högt blodtryck, mot högt kolesterol, mot högt blodsocker, mot psykiska problem och för behandling av cancer.

Dr. José Baselga som var chefläkare vid ett av världens ledande center för forskning om och behandling av cancer Memorial Sloan Kettering Cancer Center har nyligen avslöjats, med att i hemlighet ha fått miljontals dollar i betalningar från Big Pharma.  Det har varit ersättning för dussintals tillrättalagda ”forskningsartiklar” som varit gynnsamma för industrins preparat.

Västvärldens cancerbehandlingar domineras av Big Pharma med huvudsyfte att maximera inkomsterna från den ytterst lönsamma terapin med potenta i sig cancerogena cellgifter. Skolmedicinen som går i industrins ledband verkar inte bekymra sig om att hitta verkliga botemedel eller behandlingar som gynnar patienternas hälsa. Det är hög tid för samhället att vända sig bort från Big Pharmas dominans när det gäller behandlingen av cancer? Man måste släppa fram alternativ behandling och ge patienterna oberoende bedömningar och en egen valfrihet.

Läkarutbildningen som i hundra år styrts av industrins lobbyister producerar läkare som är hjärntvättade. De kan ingenting om kost och alternativmedicin, utan följer slaviskt det de blivit lärda av professorer som likt Baselega ofta står på industrins payroll. Att sätta cancerpatienter på ketogen kost för att svälta cancern eller ge dem intravenös C-vitamin finns inte på kartan inom den behandling som skolmedicinen tillhandahåller trots starka bevis för hur detta angriper cancern utan biverkningar.

Den medicinska vetenskapen förlorar i snabb takt sin trovärdighet beroende på att den politiserats och hamnat i händerna på industrins vinstintressen. Vi kan inte längre lita på att våra läkare och våra förment hälsovårdande myndigheter fattar sina beslut utifrån människors hälsa och välbefinnande, eftersom vi ständigt får exempel på hur beslut fattas på grundval av industrins ekonomiska intressen.

I USA ser vi nu tecken på ett växande missnöje med banden till läkemedelsföretagen bland forskarna inom deras motsvarighet till Sveriges Socialstyrelse – amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC). En grupp med mer än ett dussintal seniora forskare har framställt ett etiskt klagomål om att myndigheten är starkt influerad av industriintressen och politiska hänsyn på ett sätt som lurar skattebetalarna.

Gruppen forskare kallar sig CDC SPIDER som står för CDC Scientists Preserving Integrity, Diligence and Ethics in Research, har satt samman en lista över klagomål till CDC:s stabschef och även tillställt en kopia på listan till visselblåsarorganisationen U.S. Right to Know (USRTK). Av rädsla för vedergällning har man gjort sin framställan anonymt.

Det är bara några år sedan som den seniora CDC-forskare Dr William Thompson larmade om korruption inom CDC, speciellt med avseende på det s.k. MMR-vaccinet. Läkaren och den långvarige chefredaktören för New England Journal of Medicine (NEJM) Dr Marcia Angell har uttalat följande:

”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningar av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Jag finner inget nöje i denna slutsats, som jag långsamt och motvilligt kommit fram till under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine. ”

NEJM tillsammans med The Lancet betraktas som de mest prestigefyllda peer-reviewed medicinska tidskrifterna i världen.

När det gäller stora finansiärer av cancerforskning ser vi samma sak, många av dem liknar mest bedrägerier. Jag har tidigare pekat på den svenska Cancerfondens Rosa Bandet kampanj som genomförs i nära samarbete med företag som säljer sötsaker som befrämjar cancerutveckling. I USA har en liknande kampanj från Kentucky Fried Chicken med sina cancerframkallande livsmedel blivit uppmärksammad. Allt handlar bara om att skaffa pengar för att försörja cancerforskare som inte visat stort intresse för att bota cancer, utan mest för att säkra sin och Big Pharmas försörjning.

På marknaden för att samla in pengar till cancerforskning och liknande vimlar det av olika organisationer som likt den Brooklyn-baserade National Children’s Leukemia Foundation är rena bedrägerier.

Vi måste komma ihåg att Big Pharma har incitament på multimiljardbelopp att undertrycka botemedel mot cancer. Det har funnits många förmodade botemedel genom åren, men alla dessa har sopats under mattan eftersom systemet är inrättat så att den i stort sett enda behandlingen som läkare kan rekommendera är kemoterapi och strålning. Det är dessa patenterade behandlingar som genererar de stora vinsterna för industrin.

Avslöjandet av Dr. Baselgas korruption har skakat det prestigefyllda Memorial Sloan Kettering, en av världens ledande cancercentra. Företaget han fått pengar från var Roche, som sponsrade kliniska prövningar som var allmänt betraktades som besvikelser. Han såg till att sätta en positiv prägel på resultaten utan att berätta för någon att han har fått mer än 3 miljoner dollar från företaget i konsultarvoden samt en andel i ett bolag som Roche förvärvat.

Dr Baselga förhållande till industrin är omfattande. Förutom att han sitter i styrelsen för Bristol-Myers Squibb är han direktör för Varian Medical Systems, som säljer strålningsutrustning och för vilken Sloan Kettering är en klient. Sammantaget har Dr. Baselga varit medlem i styrelserna i minst sex företag sedan 2013, positioner som har krävt att han åtar sig ett ansvar för att skydda dessa företags intressen, samtidigt som han skall övervaka cancercentrumets medicinska verksamhet.

Vi skall komma ihåg att Dr Baselga bara är ett typexempel på hur många ledande och namnkunniga läkare och forskare står på industrins sida. Korruptionen är utbredd och samhället är naivt. Dessa personer släpps ofta fram i etablissemangets ledande medier – MSM som stora auktoriteter, utan att man med en stavelse informerar allmänheten om deras bias.

Om du vill göra något för att ekonomiskt stödja meningsfull forskning på cancerområdet så skall du i Sverige donera pengar till Kostfonden. Om du vill minska din risk att utveckla cancer skall du studera alternativ för hur du skall äta och leva, t.ex. genom att läsa min nyutkomna bok Den metabola pandemin som är full av länkar där du hittar viktig information som inte är påverkad av industrins vinstintressen.

Lars Bern

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

TRIBUNAL FÖR BARNETS BÄSTA

KAN SÅ MÅNGA OLIKA HEMSKHETER
HA EN GEMENSAM ORSAK?

 • Barn som borde omhändertas – omhändertas inte
 • Föräldrar och barn som utsätt för våld – får inte hjälp
 • Barn som används som slagträn i vårdnadstvister av en förälder mot den andra – skyddas inte
 • Barn kan omhändertas – utan orsak
 • Barn vars diagnoser förklarar deras problem – omhändertas. Föräldrarna påstås utan grund vara problemet
 • Barn som omhändertogs för att de vanvårdades – kan vanvårdas på hemmen de omhändertagits till
 • Tidigare omhändertagna barn kan som vuxna förlora vårdnaden om sina barn. Varför?
 • Barn som behöver hjälp – får inte hjälp
 • Barn har rätt till sina mor- och farföräldrar – men kan berövas dem av socialtjänsten
 • Att så många hävdar att de är diskriminerade: Kvinnor, män, de med invandrarbakgrund, de med funktionshinder, mor- och farföräldrar …

Media har avslöjat dessa olika hemskheter upprepade gånger. Ändå händer inget.

Nej, trots hemskheterna uppfattas myndigheten socialtjänsten av domstolar, våra socialnämndspolitiker och allmänheten som en expertmyndighet och man förlitar sig på socialtjänstens barnutredningar för barnets bästa.

Kan alla olika hemskheter ha en gemensam orsak – ett systemfel?

Barnets bästa – ideell förening ← Ideell förening för främjandet av …https://www.barnetsbasta.org

TRIBUNAL FÖR BARNETS BÄSTA. Lördag 17 november, klockan 9 – 16 i Stockholm ordnar vi en Tribunal för barnets bästa …
Publicerat i Ansvar, Barnets Bästa, Fred, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, Människa, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Politiker, ta ert ansvar!

Mats Sederholm: ”Extraval ingen lösning – nu måste grundlagen ändras”

6
Mats Sederholm, pressfoto
Mats Sederholm, pressfoto

Ett extraval är ingen lösning på det låsta parlamentariska läget i Sverige. En ändring av grundlagen krävs för att sätta större press på politikerna att ta sitt ansvar, skriver läsaren Mats Sederholm.

Med stenhårda blockeringaroch låsningar mellan allianser och partier pekar allt mer mot ett extraval. Vad skulle då meningen vara med detta?

Det är inte väljarna som ska göra om och göra rätt, utan politikerna. En ändring i grundlagen skulle behövas som tvingar politikerna att ta sitt ansvar.

Snart har det gått två månader efter valet och den parlamentariska utvecklingen står helt still. Inget parti ger vika i uppgörelsen om makten.

Om det skulle bli ett extraval ber parlamentarikerna svenska folket om stöd, råd och förtydligande. Men har de inte redan fått ett besked? Vad ska vi som väljare säga? Vi kan väl inte lösa parlamentarikernas jobb. De måste lösa detta själva och som det står i grundlagen, utgå från folket.


Problemet är att politikerna ges alldeles för stor frihet när det gäller att forma en regering och en politik som överlever riksdagen. De mäktar inte med att bära ansvaret. De går in i en omöjlig idealism, blir självupptagna och tar inte sitt uppdrag på tillräckligt allvar.


Det tredje största partiet, Sverigedemokraterna, med över en miljon väljare bakom sig kan med denna ordning uteslutas eller rättare sagt med ”demokratiska” medel tillintetgöras. Vänsterpartiet ligger inte långt efter i osynlighet. Tillsammans röstade var fjärde väljare på något av dessa två partier, men förgäves – inte för att de är för små, utan för att de inte tillåts ha inflytande.

Mittenpolitikerna har fått ett demokratiskt tolkningsföreträde. Även analytiker och medier tycks ha accepterat situationen och följer politikernas praxis: ”Nämn inte de andra, vi gillar inte dem och alltså behöver de inte representeras”.

Medierna borde i stället sätta press på politikernas sätt att agera ur ett folkligt demokratiskt perspektiv. Någonting i grundlagen måste göras om som tvingar politikerna att krackelera, någonting som gör att en väljare vet att vad man än röstar på så kommer en regering skapas som följer mitt önskemål.

Det får göra hur ont som helst i parlamentarikernas magar, de må vara så stolta och principfasta att de spricker, men de måste lära sig att för en stund bortse från den politiska kontexten. Jag tror de måste ställas inför alternativet att de riskerar att förlora makt och inflytande och makt om de inte klarar av att lösa situationen.

Publicerat i Ansvar, korruption, NewsVoice, Val 2018, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar