95 teser för den Fria Svenska Kyrkan

95 teser för den Fria Svenska Kyrkan

Se hur de 95 teserna blir uppspikade på Stora Tunas Kyrkas dörr:

 

Klicka här för videon (36mb)

Men det är genom att läsa texten omsorgsfullt som du kan uppleva kraften i de 95 teserna.

Dr. Ove Svidén

Avhandling om JAG ÄR i form av 95 teser för sökande samtal,
filosofisk analys samt disputation för en teologie doktorsgrad.

Vi lever i en tid av snabbt andligt uppvaknande. En inre källa,
Gud inne i oss, är den intuitiva Gud-inne-kraft som nu bryter
sig loss från några millennier av yttre intellektuella gudsbilder
och maskulina trosföreställningar. Vad mera är, en feminin
”Gud innan” föregick den fas som baseras på att män utövar makt.
Den androgyna Gud/innan är nu redo att åter framträda på
världsscenen och skapa en världsordning bortom makten.
I Gud/innans kölvatten inbjuds alla människor att bli skapande.
Som Gud/innans medskapare kan vi skapa friden i vårt inre,
freden i mänskliga relationer och fred för en plundrad Moder Jord.

Kära läsare!

Denna avhandling försöker ge Gudsnamnet JAG ÄR åter
till andligt sökande människor.

Moses mötte Gud i den brinnande busken som ett JAG ÄR den JAG ÄR.
Detta JAG ÄR ville visa sig vara den högre meningen med det Moses
kom att uträtta när han fritog Israel ur slaveriets fångenskap.
Moses JAG ÄR skulle komma att bevisa sig vara, genom kraften
i Mose handlingar. Under ökenvandringen kom naturligen JAG ÄR
Gudsnamnet att bli det heligaste som Israel hade blivit betrodd att förvalta.
Översteprästen hade rätten, att en gång om året, uttala det ensam
i uppenbarelsetältet. Under flera årtusenden har Gudsnamnet sedan dolts
av olika prästerskap och av olika språk utanför allmänhetens räckvidd.
Med den grekiska logiken överfördes JAG ÄR till Romarrikets maktspråk latin,
och till Vatikanen. Martin Luther översatte för ca 500 år sedan Bibelns texter
till märgfull tyska och levandegjorde dem med sina predikningar
för ett andligt törstande folk.

Med Gustav Wasas Bibel (och Karl XII), bibelöversättningar
kom Gudsnamnet JAG ÄR fram inför det svenska folket.
I dessa biblar finns beteckningen JAG ÄR Gud, eller JAG ÄR Herren Gud
på tusentals ställen för att förklara källan till Bibelns uppenbarade texter.
I svenska bibelversioner från de senaste två århundradena
har dock Gudsnamnet åter försvunnit! Varför det?
JAG ÄR finns kvar i berättelsen om Moses. Varför bara där?

Svenska Kyrka hjälp människor i sitt andliga sökande efter JAG ÄR Gud!

Med varma framtidshälsningar
2002-04-01

Dr. Ove Svidén
Idealist

P.S.
Den filosoferande metoden jag använt ovan är i sig ett resultat av en andlig upplevelse år 1967, att viljan, känslan och tänkandet tillsammans erbjuder en metod för fördjupad inlevelse i mänskliga skeenden. När de öppnar sig för ett Högre Jag som vill, känner och tänker genom Jagets handlingar, agerar vi som Sokrates. Den filosoferande inlevelsen, empatin, utgör den förlossningskonst som frilägger bakomliggande andliga principer och en djupare mening med mitt liv, med samhället och Livet som en sammanhängande helhet.Pröva själv.

Bibeln är en kanaliserad text. Profeterna agerade kanaler till det andliga. Dagens andliga uppvaknande producerar kanaliseringar som ett komplement till Bibelns texter. Denna avhandling representerar resultatet av en filosoferande forskarmöda under 35 år. Ett sökande i alla religioner för en enanade gudsbild. Under de senaste tio åren har jag sen läst, och läst om, tre, fyra gånger, några tiotal kanaliserade skrifter. Ett smärre antal finns refererade och återgivna i form av direkta utdrag i bilagan. De filosofiska slutsatser som därvid framkommit har jag nu formulerat i form av 95 teser, om ett framväxande jag, Jag, Högre Jag, och vidare fram till ett JAG som står över tiden, dvs ett evigt JAG som ÄR.

Upplevelsen att gudsnamnet så att säga är ”psykologiskt inbyggt” i människan själv, är minst sagt omvälvande. Läs texterna i denna skrift som övningar. Finn att ditt eget jag har nivåer från det undermedvetna, det egoistiska, det personliga jaget och det andliga Jaget ända fram till det allra högsta JAG ÄR Gud som står över tidens begränsningar. Med orden ”jag är” kan du själv pröva dig fram till att fungera på olika andliga nivåer. Upplevelsen att JAG ÄR Gud finns som en innersta resonansbotten hos varje medkännande människa, är vad denna avhandling vill förmedla. Varje människa är medskapare till det JAG ÄR.

JAG ÄR tacksam för denna dialog med Gud/innan i Dig.

95 Teser för den Fria Svenska Kyrkan:

 

1. Gratulerar till Friheten – från Svenska Staten!2. I 450 år har Svenska Kyrkan missbrukats av Staten för att fostra medborgarna i ‘Herrans tukt och förmaning.’ Detta har gjort svensken laglydig, foglig, underdånig och rädd.3. Kära medmänniska, känn er nu befriade att följa inspirationen direkt ifrån ifrån Gud!4. Svenska Kyrka; hjälp människor finna inre frid, och fredliga relationer i familj, skola, arbetsgemenskap och samhälle.

5. Gör Sverige till en fredens land på Moder Jord. Låt vår fredsvilja inspirera människor för en tusenårig VärldsFred!

6. Gör Sverige till en förebild för fredlig VärldsGemenskap. Öppna kyrkan för en inre frid, bortom alla religioner.

7. Använd Kyrkans jordiska tillgångar för fridens och fredens sak.

8. Hjälp människor i deras andliga uppvaknande. Låt varje kyrka bli ett lokalt Frid/FredsCentrum!

9. Integrera livskunskap och beprövad erfarenhet till en känslans visdom i människors hjärtan.

10. Inlärning är till för datorer som kan minnas.

11. Utbildning är bildning som stannar utanpå.

12. Under-visning är visning av Livets Under! Undervisa om Mänskliga Värden och Global Etik!

13. Kärleken är Universums sammanbindande princip!

14. Kärleken är att släppa rädslan – JAG ÄR Gud är Kärleken!

15. Kärleken har fysiska, själsliga och andliga dimensioner.

16. Kärleken är det feminina och maskulina i JAG ÄR Gud/innan!

17. Undervisa om kärlekens förädlande konst!

18. Låt oss be om en mer ömsint manlig sexualitet för den framtid då kärleken översvämmar jorden.

19. Bejaka JAG ÄR Gud/innans feminina och maskulina kvaliteter!

20. Balansera det feminina och maskulina i både män och kvinnor.

21. Skapa med intuitiv moral, logisk reflektion och handlingskraft.

22. Människan är skapad till JAG ÄR Gud/innans avbild – att skapa!

23. Som medskapare inbjuds vi att fullfölja arbetet med att förädla Livsmiljön här på Jorden.

24. Jorden är en försöksplats, en planet av tusentals liknande experiment. Det är Människans version av Livet, skapat av JAG ÄR Gud.

25. Förädla livet på Moder Jord till en Kosmisk tillgång!

26. Det Högre JAGET är ett andligt väsen bortom tid och rum!

27. Då Moses upplevde Gud, var det som ett JAG ÄR, Ett Högre Jag bortom tiden och det personliga jaget.

28. Sokrates empati och dialog med sin samtid skapade en andlig förlossningskonst för Sanning, Godhet och Skönhet.

29. Kärlek till Visheten blir sen Platons poetiska idé för Filosofin. Platon beskriver själen som vilja, känsla och tanke.

30. Aristoteles logik är sen naturvetenskapens begynnelse.

31. Alexander den Stores politiska erövringar förde ut det grekiska kulturarvet till alla länder runt östra Medelhavet. Språkets logik blev bärare av den kristna religionens utveckling.

32. Det Högre Jaget som lever i en värld av idéer, kan öppna en själ för det andliga, när människan säger att Jag vill, Jag känner och Jag tänker.

33. Det är ett Högre Andligt Jag som gör människan kapabel att ta ansvar för sina handlingar!

34. ”JAG ÄR Vägen och Sanningen och Livet!”

35. ”Ingen kommer till den Högste Skaparen utom genom Jaget.”

36. ”JAG ÄR och Skaparen äro Ett.”

37. När Jesus sade att ‘Jag’ kommer tillbaka, menade han att Det Högre Jaget kommer att öppnas för alla oss människor!

38. Martin Luther fördömde Katolska Kyrkans ägande. Han översatte bibelns budskap till folkets språk, en viktig grund för dagens andliga uppvaknande.

39. Descartes¹ tes att ”Jag tänker, alltså är jag till” har format den vetenskapligt analytiska världsbilden och materialismen men har stängt människors tilltro till det andliga Jaget.

40. Att visa en ‘Vördnad för Livet’ i alla dess former, samt ‘Att vilja leva omgiven av liv som också vill leva,’ är Albert Schweitzers ekologiska credo för vår tid.

41. Henryk Skolimowski har skapat Eko-Filosofin, där inlevelse och empati för Livets alla manifestationer, är det som kan ge Människan inre kraft för nästa millennium.

42. Inom den Vediska filosofin sägs ”Det Jag som Är inom Dig, är gnistan av det Universella Jaget som är Gud.”

43. Jag tror på en Skapare, alltså existerar jag även i ett Högre Jag

44. Det Högre Jaget är Vägen, Sanningen och Livet

45. Vi lever i en tid av ‘det Uppvaknande Jaget’ ‘Kristusmedvetande’ är ett annat begrepp för detta

46. Vi lever i Apokalypsens omskakande tid Ordet ‘Apokalyps’ betyder Förklaringens Tidsålder Nu kommer den Kosmiska förklaringen som Vision, Intuition, Motivation och Kanaliserad Litteratur!

47. En Kosmisk Visdom vill nu göra oss till Människor, bortom de manliga och kvinnliga stereotyperna samt de roller som dagens samhälle bygger på.

48. Jorden är ett Kosmiskt Experiment, att utveckla Livet

49. Sam-vetet, är den gudagåva som lär oss människor att intuitivt känna skillnaden mellan ont och gott i våra handlingar.

50. Med tänkande kan detta omformas till en lära om rätt eller fel.

51. Det som är etiskt rätt, är inte alltid moraliskt gott för Livet.

52. Den intuitiva viljan att uppleva och känna livet på Moder Jord bromsas av ett kritiskt analytiskt tänkande. Tillsammans med ett överordnat andligt Jag blir det psykiska en själ bortom egot.

53. När Jag vill, Jag känner och Jag tänker öppnar sig det psykiska, kroppens beteendemönster, till en levande själ.

54. En av JAG ÄR styrd själ lever i Livets flöde och gör människan till en länk mellan andliga idéer och fysiskt handlande.

55. Återkopplingen av fysiska fenomen via våra sinnen, perception, kognition och kritisk reflektion kan leda fram till andlig insikt.

56. I balans, och som skapande flöde, kan själen forma slingor av återkopplingar: tes, anti-tes och syntes för JAG ÄR evolutionen.

57. För den som känner för Livets Flöde är tiden verklig.

58. För tänkaren är tiden en ogripbar bristvara.

59. För den kreativa Människan är Tiden en lycka.

60. Med Evigheten som källa, flödar JAG ÄR Guds skapande Nu!

61. I tusentals år har män och kvinnor dominerat varann.

62. Män har missbrukat sin fysiska styrka och gjort kvinnor rädda.

63. Kvinnor kan missbruka sitt emotionella övertag för att förvirra och manipulera männen.

64. När Kvinnor hittar sin maskulina kraft, och Männen anammar sin feminina sensibilitet, kan de mer kärleksfullt samverka som Goda Människor under ett gemensamt Högre Jag!

65. Skapelseberättelsen i Första Mosebok får en delvis ny belysning om den hebreiska grundtextens ‘Elohim’ får ersätta det av den Svenska Kyrkan använda ordet ‘Gud’ (Elohim betyder ordagrant: De som kom från skyn)

66. I begynnelsen skapade Elohim himmel och jord Elohim har skapat människan till sin avbild, att skapa Med andliga idéer skapade Elohim denna värld för oss.

67. I en första fas av experimentet på vår jord, fick människor del av en kosmisk kunskap för att kunna lära sig överleva.

68. Nu närmar vi oss den punkt där innebörden i Livets sammanhang börjar bli tillgängligt för oss.

69. Att förstå de ekologiska sammanhangen är en första test. Det är så långt vi når med hjälp av människors förstånd och förnuft.

70. Eko-filosofin går längre med en insikt om att ekologin behöver integreras med människors hela attityd, livsstil, intuitiva moral, ansvar, fria vilja och alla hennes handlingar.

71. Mänskligheten är nu inbjuden att deltaga i en ny fas, att skapa liv, att som Guds medskapare utveckla och förfina det liv som finns inbyggt i Livets Bibliotek.

72. Livet är för omfattande att förstås. Förståndet räcker inte till.

73. Upplev Livet i aktivt skapande!

74. Att ha en fri vilja är att ha rätten att säga ja eller nej till de andliga impulser som människan får ta emot.

75. Att intuitivt omfatta en idé, vilja den, omsätta den i handling och att ta ansvar för konsekvenserna, är att följa Guds vilja.

76. Som medskapare med en fri vilja har vi människor rätten att leka med en idé utan att behöva verkställa den direkt.

77. Med en filosoferande attityd till idévärldens möjligheter, kan människan förädla idéerna, kombinera dem och invänta en lämplig tidpunkt för att föra in dem när ”tiden är mogen.”

78. Att mobilisera vilja, känna sig fram pröva och som återkoppling reflektera över vad som kan skapas med idéen, tar tid.

79. Det andliga ‘JAG som ÄR,’ Livets, Kärlekens och Skönhetens Idéer står utanför tiden.

80. Den som öppnar sig andligen lever i ett flöde av idéer. Då gäller det att våga vilja välja!

81. Människans fria vilja är en del av Livets experimentet.

82. Den Högste Skaparen vill tydligen se hur Människan hanterar sin tilldelade frihet.

83. Gud speglar sig och sin skapelse i Människan!

84. Vad kan skapas med den fria viljan? Hur kan den fria människan vidareutveckla livet i Kosmos?

85. Vilka föreställningar om den Högste Skaparen kan Människan i sin tur ge som återkoppling, för ett mer kärleksfyllt Kosmos?

86. Bibeln är en kanaliserad text, en manual för livet på vår jord.

87. Komplettera den med vår tids kanaliseringar! (Apg. 2.17-21)

88. Det andliga gör sig nu åter påmint i människors inre.

89. Unga människor är kanaler för olika andliga budskap Den kanaliserade informationen kompletterar helig text. Bibeln får nu sin tidsanpassade uppdatering Begrunda förnyelsen i relation till religionernas texter.

90. Svenska Kyrka, utnyttja de kanaliserade böckerna: Anna Berg: Den nya Bergspredikan, Mästaren Predikar, Ängelen som övervakar Jorden, och Kunskapens källa. Sann Anda KB. Donald Walsh: Samtal med Gud del 1, 2, 3, samt hans senaste Friendship with God och Communion with God. Phyllis Schlemmers : The Only Planet of Choice. KG Hammar: Samtal om Gud, och Ecce Homo, efter två tusen år. Barbara Marciniak: Gryningens Budbärare, och Jorden.

91. Man och kvinna, bejaka Gudinnan. Bejaka både Guds feminina och maskulina sidor. Bejaka Gudinnan och hennes livgivande skaparkraft. Använd de Feminina Andliga kvaliteterna.

92. JAG tror på en högsta Skapare, alltså existerar JAG

93. Efter 5-6000 års dominans av det maskulina, är det nu dags för en ny balans. Den indikeras av en dialog med Fransiscanerbrodern Bernhard, tiggarmunk från Londons East End. År 1996 fick jag tillfälle att ställa följande dubbla fråga till honom: ”Vad anser Du om Gudinnans uppvaknande, de feminina andliga kvaliteternas återkomst, och varför har Kyrkan bromsat det feminina under tusentals år?” Utan att röra en min gav han ett kristallklart svar i fyra distinkta meningar: ”Vi är mycket väl medvetna att vi har uppgiften att bromsa det feminina. Men det är en tidsbunden uppgift. Den tiden är snart över. Och då blir relationen mellan man och kvinna helt underbar.”

94. Förnya Svenska Kyrkans trosbekännelse! Till Svenska Kyrkans bekännelsekommitté inlämnades 1981 ett förslag till ny trosbekännelse. Detta var då mitt personliga bidrag till förnyelse av Kyrkan:

Jag Tror Jag tror på JAG ÄR Gud, världsalltets skapare och livets källa Jag tror på Guds levande Ande, ett JAG som ÄR bortom tid och rum Detta JAG ÄR inom mig inspirerar mig att förvalta livet och ger mig skapande idéer för mitt framtida liv

Jag tror på Jesus, som genom sina gärningar och starka tro är en förebild och en vän för mig för ett inspirerat andligt liv Jag tror att Jesus ville uppmärksamma allas våra innersta gemensamma ”Jag” när han sa: ”JAG ÄR vägen och sanningen och livet”

Jag tror att mitt innersta ”Jag” är vägen till det kosmiska ”Jag som är” det eviga Jaget bortom tid och rum – JAG ÄR Skapare av Livet på vår Jord

Jag tror att jag med hjälp av Guds andliga krafter bättre förvaltar mitt liv och hjälper mina nära och så finner en mening med min livsinsats

Med en vördnad för livet i alla dess sammanvävda former vill jag hjälpa, så gott jag kan att skapa en bättre andlig miljö och ekologisk balans i vår värld

JAG ÄR troende

95. Fria Svenska Kyrka! Förena Er med Gudinnan EVA! Tiden är nu mogen att lyssna till den kosmiska visdomen i Budorden på de första lagtavlorna, de som Moses krossade och som varit dolda i Vatikanen till den tid då Ljusets Barn åter vandrar här på Jorden. Äntligen! Här:

JAG ÄR Lagen – din Gud som fört dig ut ur mörkrets slaveri Sätt inte någon annan lag högre än Mig

* Gör dig inte falska lagar ty JAG ÄR Lagen – alla lagars Lag Om du överger Mig kommer du i generationer att drabbas av olyckor

* Men följer du mina bud kommer du in i Oändlighetens trädgård där Livets träd växer mitt i Evighetens hav

* Bryt inte mot Lagen: Lagen är din Gud som kommer att utkräva sin rätt

* Hedra din Moder – Jorden så att du kan få leva länge på jorden och hedra din Himmelske Fader så att du kan få evigt liv i himlarna ty jorden och himlarna är dig givna av Lagen som är din Gud

* Tag emot din Moder – Jorden på vilodagens morgon Tag emot Jordens ängel den andra morgonen Tag emot Livets ängel den tredje morgonen Tag emot Glädjens ängel den fjärde morgonen Tag emot Solens ängel den femte morgonen Tag emot Vattnets ängel den sjätte morgonen Tag emot Luftens ängel den sjunde morgonen

* Tag emot alla dessa – Moder Jords änglar och helga dig genom dem så att du kan komma in i oändlighetens trädgård där Livets träd finns

* Tillbed din Himmelske Fader på vilodagens afton Bliv ett med det Eviga Livets ängel den andra aftonen Bliv ett med Arbetets ängel den tredje aftonen Bliv ett med Fredens ängel den fjärde aftonen Bliv ett med Maktens ängel den femte aftonen Bliv ett med Kärlekens ängel den sjätte aftonen Bliv ett med Vishetens ängel den sjunde aftonen

* * Bliv ett med alla dessa – den Himmelske Faderns änglar så att din själ kan få bada i Ljusets fontän och komma in i Evighetens hav

* Den sjunde dagen är Vilodagen: Du skall komma ihåg den och hålla den helig Vilodagen är dagen för Ljuset som kommer från Lagen – din JAG ÄR Gud Arbeta inte på denna dag utan sök Ljuset – din Guds Rike och allt skall bli dig givet

* Arbeta med änglarna i sex dagar men tillbringa den sjunde dagen i ljuset av din Högste Skapare som är den Heliga Lagen

* Döda inte något levande väsen Livet kommer endast från JAG ÄR Gud som skänker det och tar det åter

* Förnedra inte Kärleken den heliga gåvan från din Himmelske Fader

* Byt inte bort din själ – den oskattbara gåvan från den kärleksfulle JAG ÄR Guden – för världsliga rikedomar som är likt frön på stenig mark utan rot och bestånd

* Missbruka inte Lagen genom att använda den mot din nästa: Endast JAG ÄR Gud som är allseende vet alltings början och slut och Han är den heliga Lagen

* Eftertrakta inte din nästas ägodelar Lagen skänker dig mycket större gåvor ja, till och med jorden och himlarna om du följer JAG ÄR – din Guds bud.

(Hämtat ur boken ”Budorden på de första lagtavlorna de som Moses krossade.” Särtryck ur Esséernas okända skrifter. Översatta till engelska av Edmond Bordeaux Szekely, översatt till svenska av Louise McCormick, utgivet 1994 av Bokförlaget Ad Astra. Tillägget JAG ÄR till Gudsnamnet ovan har gjorts av Ove Svidén.)

Notera skillnaderna i känsla bakom dessa formuleringar:

* Förnedra inte Kärleken, den heliga gåvan från din Himmelske Fader (min tolkning av de första buden ovan)
* Du skall icke begå äktenskapsbrott (ur Luthers Katekes, av Kungl.Maj:t gillad och stadfäst 1878)

Är mänskligheten äntligen mogen att ta ansvar för den högre visionen?

Kanaliserad litteratur för de 95 teserna

Källor, några citat och/eller referat ur kanaliserade texter i omsorgsfullt och medvetet urval av Dr. Ove Svidén för att tjäna som bakgrund för den nya världsbild, gudsbild och människobild som antyds av de 95 teserna.

Bibeln, Andligt inspirerad text i medvetet urval och bearbetning av Katolska Kyrkan. En skapelseberättelse, tio riklinjer för livet och en historisk evolution av ett laglydigt kunskapssamhälle. Det börjar med att Moses får del av en osynlig gudskraft, som presenterar sig som JAG ÄR/YHWH. De andliga principerna ges senare en mänsklig gestalt (Jesus). Han tar på sig uppgiften att förmänskliga den andliga insikten bakom det judiska samhället och med sitt liv som förebild möjliggöra en gobal spridning av insikten om de andliga principerna. Bibeln avslutas med en vision om det ekologiska samhälle som kan skapas kring livets principer, bortom ‘kunskapens träd’-epoken.

Enl Apg. 2.17-21 citeras: ”i de yttersta dagarna säger Gud, att jag skall utgjuta av min ande över allt kött, och edra söner och döttrar skola profetera …” ‘Kanalisera’ är det nya begreppet som används i våra dagar för detta fenomen. Denna bilaga ger exempel på tillägg till Bibelns budskap, som nu kanaliserats ned.

Anna Berg, 1995. Den Nya Bergspredikan. Sann Anda förlag KB, 08-87 27 96

Anna Berg får i oktober 1994 det märkliga uppdraget att kanalisera och nedskriva ett antal predikningar från Jesus som presenterar sig som JAG ÄR. Uppdraget hade först gått till Kyrkornas världsråd, men då de tackade nej, gick det vidare till Anna för att utnyttja den ekumeniska öppenhet som finns i Sverige.

Jesus predikar den 28 januari 1995: ”Denna nya Bergspredikan har tagits emot av Anna, som kärleksfullt och omsorgsfullt ägnar tid och möda åt att se till att dessa mina ord ska kunna spridas till alla inom den kristna kyrkan, men ochså utanför den… Bibeln är ju nedtecknad efter min död och inte dikterad av mig. Därför är den heller inte helt komplett… Från och med 1995 kommer stora omvälvningar att ske där alla människor kommer att behöva vägledning”

”Kärleken är en kvalitet som bestämmer allt livs utveckling. Den är det fundament på vilken denna jord är byggd.” ”Det rationella tänkande som brett ut sig i vår värld är själva hindret för att världen ska kunna helas på ett lugnt och fridfullt sätt. Ett rationellt tänkande måste alltid kompletteras med intuition och kärlek, annars skapas inget gott.”

”JAG ÄR, Jag är Jesus Kristus. Detta är mitt igenkänningstecken. När jag talar till er säger jag först ‘JAG ÄR’! om ni frågar mig om jag är Herren eller om jag är Jesus Kristus, blir mitt svar ‘JAG ÄR’. Vad menas med detta? Jo i himmelen är allting ett.”

”I Universum finns många former av liv. På jorden lever människorna, som är en del av livet i detta stora Universum. I Universum gäller samma lagar som på jorden, för allt är en spegling av Guds vilja.”

”Det kristusmedvetande som alla har inom sig skall aktiveras och rensa jorden från ondo, upprätta respekt mellan människor och åter införa de grundläggande mänskliga, och därmed gudomliga värderingar, på vilken denna jord är byggd.”

”Dessa ord är främst avsedda för prästerna. Jag vänder mig därför nu direkt till er präster! De av er som inte tror att dessa ord kommer från mig skall inte få stoppa spridningen av dem. Ni skall bara lugnt konstatera att ni inte tror och låta andra som tror arbeta vidare med att sprida innebörden i texterna.

Och innebörden är det som ni präster får arbeta hårdast med att förstå. Det är slut med bokstavstroende och att i alla situationer hänvisa till vad som står i Bibeln. Nu finns svaren, alla du behöver, i ditt eget hjärta och det är dit du genom bön, meditation och kontemplation skall vända dig för att söka nå klarhet!”

”Präster behöver vägledning i dessa dagar och upplysning om sådana frågor som inte tas upp i Bibeln. Bibeln är ju nertecknad efter min död och inte dikterad av mig. Därför är den inte heller helt komplett. I de texter som mottagits av A (Anna Berg) har jag försökt att på ett utförligare sätt belysa de livsfrågor som sysselsätter er dagligen. Dessa texter skall tjäna som förklaring till det som nu skall ske på jorden. … Det spelar ingen roll vad ni kallar dessa mina ord bara ni lyssnar till dem och i era hjärtan känner efter om de är goda. Jämför inte varje ord med vad som står i Bibeln. De texter ni här får läsa är nya texter, ett komplement till Bibeln.”

A.Berg, 1996. Mästaren Predikar. Sann Anda förlag KB, 08-87 27 96

Fortsatta kanaliseringar/predikningar från Jesus om: En positiv utveckling för vår jord, Gud finns i allt, Kristendomens tidiga källor, Att vara ett exempel, Vikten att predika om den stora förändringen, Gudomliga förmågor, Människosonens uppgift – din uppgrift, Den Gudomliga planen, Lyssna till svaren i ditt sinne och Den fria viljan, för att nämna några av kapitelrubrikerna i boken.

Ett utdrag från det avsnittet ”Jesus predikar den 20 januari 1996” följer här som ett stilprov på vad Anna Berg kanaliserade ner till sin dator:

”I vår värld finns nu många som vill gå tillbaka till kristendomens ursprung och studera de tidiga källorna. Detta är emellertid inte möjligt för envar, ty mycket är försvunnet och en del urkunder har ännu inte nått offentlighetens ljus. Varför dessa människor inte kan nöja sig med att läsa bibeln som den är beror på att de känner att vissa saker i den inte stämmer eller är förvanskade. I ‘Den nya Bergspredikan’ nämnde jag att ni måste sluta upp med att att tolka allt bokstavligt och känna efter i era hjärtan vad som är rätt. Nedskrivningen av Bibeln skedde i etapper och en del har förändrats på vägen.”

”Den esoteriska skolan, som många präster och kristna inte kan acceptera, har inslag av det kristna budskapet. Innan jag började vandra bland människorna och förkunna min lära studerade jag och förberedde mig noggrannt för min uppgift, ty jag visste att den skulle bli mycket svår. De platser jag besökte låg dels i närheten av mitt hemland, dels mycket långt härifrån. Att inget skrivits i Bibeln om dessa mina ungdomsår beror på att ingen av evangelisterna visste tillräckligt om detta.”

A.Berg, 1998. Ängeln som övervakar Jorden. Sann Anda förlag KB

Några kapitelrubriker: Jesu återkomst, Att bli som Gud, Den nya världen, Döden och livet efter detta, Själen, Ett språng i människans utveckling, Kärleken, Ditt högre Jag, Den yttersta tiden.

Jesus predikar den 17 augusti 1997:
”När nu saker och ting omkring er kommer att förändras krävs det att ni (präster främst) håller huvudet kallt och inte drivs med i den ström av uppgivenhet eller rädsla som kan komma att prägla er omgivning. Därför måste ni försöka läsa de böcker som A (dvs Anna Berg) skrivit på mitt uppdrag och som jag ord för ord dikterat för henne. Hon vet inte mer än ni. Det hon får till sig har hon fått höra i samma stund som det nedtecknas. Alltså mina kära bröder och systrar, ni ska veta att ni alla är mina budbärare och att ni alla också skall bära ut de bud jag på detta sätt tillsänder er i form av de böcker jag har skapat till er undfägnad och glädje – en slags teologisk fortbildning. Det som gör mig sorgsen är att så många av er har svårt att öppna era hjärtan, att ni styvnackat håller fast vid det gamla, både vad gäller gudstjänstprotokoll och innehållet i tron.

Bibeln är Guds ord till människorna, det är sant. Å andra sidan har stora ingrepp gjorts i Bibeln, inte av Gud utan av människorna. Därför får ni nu dessa böcker i er hand som ett komplement. Läs in dem noga för de har många bottnar!”

Jesus predikar den 15 och 31 oktober 1997:
”Jag Jesus Kristus, vill denna dag meddela er att snart är tiden inne för den största förändring ni alla varit med om i era liv. … Ni kommer att uppleva saker som ni aldrig trott vara möjliga och ni kommer att vakna som nya människor en morgon som ni aldrig kommer att glömma. … Den fysiska återkomst som jag förbereder mitt ibland er kommer till förstone att vara omärklig, försynt och först så småningom kommer allt fler att inse att jag finns hos er.”

A. Berg 1999. Kunskapens källa. Sann Anda förlag KB, 08-87 27 96

Jesus predikar den 20 februari 1999
”Jag vill att ni i era hjärtan skall känna er beskyddade. Ni är beskyddade, dels av den himmelska Fader som är vår Gud. Ni är beskyddade också av de skyddande guider och vägledare som finns på den andra sidan av den gräns som skiljer våra dimensioner åt. De ser hela tiden till att ni är på rätt väg på livets stig och att ni inte trampar fel. Ni är likaledes beskyddade av era ¹högre jag¹, de högre aspekter av liv som ni alla har, de högre speglar av ert jag som har all den visdom ni saknar i det tredimensionella liv ni lever. Dessa högre jag är de vägledare ni automatiskt följer, ofta utan att känna efter. Ni styrs mycket mer än ni tror av den så kallade intuitionen som egentligen inte är något annat än den viskning som ditt högre jag förmedlar och som du automatiskt integrerar i ditt jag när du fattar beslut.”

”På detta sätt har Gud i alla tider förmedlat sig genom människor på Jorden som haft en förmåga liknandes A:s. Så kom Bibeln till och Gamla Testamentet är sammansatt av sådana kanaliserade budskap som genom de så kallade profeterna nedtecknades och bildade Den Heliga Skrift. Det Nya Testamentet däremot har i vissa stycken tillkommit efter en stark redigering av människohand vid olika kyrkomöten och detta är därför inte lika starkt i sin andliga kraft. Det evengelium ni i framtiden ska rätta er efter är som jag nämnt tidigare Tomasevangeliet. Dessutom fyller dessa fyra dikterade böcker (Anna Bergs) en stor funktion eftersom de förklarar sammanhang som inte finns kvar i Bibeln.”

Jesus predikar den 18 juni 1999:
”Jag vet att mina kära och nära är bekymrade över den situation som målats upp i de föregående kapitlen. Detta är dock inget som får hindra er att oförtrutet arbeta vidare på fredens väg. Ni måste alla, utan undantag, verka för att stadfästa det som jag har predikat, dels under min jordevandring för 2000 år sedan, dels genom de predikningar ni här får ta del av. … Läs böckerna om och om igen eftersom de ger kraft och energi att ta itu med de problem ni måste tackla. De inspirerar och vägleder och de ger förhoppning inför den framtid som ni själv är medskapare till. Betänk detta tunga ansvar – att vara medskapare!”

KG Hammar, 1997. Samtal om Gud, Herdabrev, Arcus.Verbum

Äntligen en svensk teolog som vågar tala om Gud på ett rakt tidsenligt språk! Här några utdrag ur texten som ett smakprov:

”Efter tusen år av kristen närvaro i Sverige står vi alltså inför ett nytt millennium med nya förutsättningar för kyrkan och för samtalet om Gud. Den tid då det var möjligt att föreskriva någon hur han eller hon skulle tro och tänka om Gud är förbi.”

Hammar säger vidare: ”Min vision för 2000-talet är en kyrka i Sverige som vill och kan samtala med människor om Gud, som empatiskt kan lyssna på medmänniskor, medvandrare på livets och trons väg. Min förhoppning är att vår kyrka inte har blivit så präglad av det gångna millenniets kommunikationsmönster uppifrån och ner att den inte längre kan vara bredvid och lyssna och samtala. Min tro är att Gud aldrig behöver vårt försvar eller våra argument. Gud förkunnas inte heller in i en annan människas liv. Gud finns där redan! Tillsammans kan vi upptäcka det, glädjas åt det och hämta nytt liv ur den erfarenheten.

Jag tror också att Gud är sanningen, verkligheten själv. Gud är därmed också sanningen om mitt liv, om varje människas liv. Upptäckten att Gud hör ihop med mitt liv ligger framför oss på samtalets väg.”

K G Hammar, 2000. Ecce Homo, efter två tusen år, Arcus Verbum

”GUD…kanske… men JESUS? Alltfler människor i vår kulturkrets har under 1990-talet hamnat just i detta sätt att tänka. För mig är Jesus vägen till Gud.” ”Vem är människan egentligen?”

”Jesus är Guds gåva till oss för att uttrycka en omotiverad och oförtjänt kärlek, den kärlek som samtidigt är själva skapelsens grund och drivkraft. Jag har här valt att försöka följa detta kärleksperspektiv därför att jag tror att det är det grundläggande perspektivet i Bibeln och den Kristna tron.”

”Jag har också försökt uttrycka min övertygelse att vägen till Gud i vår tid i stor utsträckning går genom frågeställningen ‘vem är människan?’ Jesus vill vara ett svar på den frågan, och därför bekänner vi kristna honom som ‘sann människa’.”

Barbara Marciniak, 1995. Gryningens Budbärare, Stjärnfall förlag

Boken är en sammanställning av mer än 400 timmar kanaliserat material från en utomjordisk kultur som kallar sig själva för Plejadanerna.

”En del skapelsegudar skapade liv bara för att låta det ta hand om dem och uppfylla deras behov. De har levt på era känslor. En av de stora hemligheterna som har undanhållits er som art, är den rikedom och det överflöd som följer med känslor.” ”Som mänskliga varelser behöver ni era känslor för att förenas med ert andliga jag.” ”Känslan förenar er med livet.”

Kampen mellan män och kvinnor, har pågått i tusentals år. ”Den manliga vibrationen fick makten under senare tid, för ungefär fem tusen år sedan. För att sakta känna igen vilka de var, tog de fullkomligt och totalt avstånd ifrån allt som förut haft makten: den matriarkala rörelsen och kvinnorna. Kvinnor verkar traditionellt via intuitions- och känslovärldarna. Män har också varit bärare av intuition och känslor under långa tider.

Ni öppnar nu era känslocentra. Män tenderar att ha större blockeringar i sitt känslocenter än kvinnor har. Energin i män har fastnat, då den har rört sig från det första chakrat till andra och stoppats. Känslocentret i den manliga vibrationen har inte aktiverats. Detta är den del av experimentet som pågått de senaste fyra eller fem tusen åren. Den kvinnliga energin som känner och för liv till planeten och representerar kreativitet, fördes in i ett undergivet tillstånd för att ge den manliga vibrationen möjlighet att utan känslor styra världen.”

”Männen stängde av sitt känslocenter för att kunna uppleva härskarskap på denna planet. Mannen kunde fortsätta att kriga och döda och dominera planeten eftersom han hade stängt av sitt känslocenter. Kvinnorna gick med på att stänga av sitt talcenter så att mannen kunde få möjlighet att uppleva makten i detta system. Allt detta kommer till en punkt av stabilisering eller utjämning. Kvinnorna började öppna sina halsar för ca 30 år sedan. De började bli väldigt mycket som män.”

”Det är oundvikligt att männen kommer att öppna sitt känslocenter. Det är nästa steg som männen måste gå igenom för att upprätta balans med kvinnorna. Detta kommer att gå väldigt fort för männen. Det kommer inte att bli en trettiofemårig process därför att männen nu, som grupp, förs in i förvirring. Männen inser att de inte tycker om vad som sker, och de ifrågasätter auktoriteter.” ”Samtidigt kommer kvinnorna att träffas av, genomsyras av och omslutas av öppnandet av hjärtchakrat, så att de kan hysa medkänsla då de ser sina män känna.” ”Kvinnlig energi, som känner och förenar liv med liv, väcks i alla.”

”Ni kommer att bli era egna förebilder i denna nya typ av relationer. Många av er kommer att se äktenskapet som något meningslöst. Det kommer inte att passa det ni vet, eller sättet ni vill leva på.” ”När ni ger er själva värdigheten av er egen kärlek, som om ni vore kungligheter mottagande folkets jubel, förändras allt. Styrka och integrering blir era, då ni tror på och älskar den ni är. När ni har tillit till, och älskar er själva, börjar allt att gå er väl.”

Barbara Marciniak, 1995. JORDEN, Nycklar från Plejaderna till det Levande Biblioteket. Regnbågsförlaget. Stjärnsund.
Ur kapitlet om den uppvaknande Gudinnan görs följande citat:
”den Ursprunglige Skaparen är en feminin vibration.” ”det feminina representerar källan och det maskulina representerar hur källan utnyttjas.”

”Gudinnan .. är källan som håller tingen samman, skapelsens lim.² ²Känn moderns närande, gåva och mysterium i den innersta kärnan av din identitet. Det kommer att ske ett uppvaknande och en återvändo till Modergudinnans energi. Ni kommer under de närmaste åren att märka att alla era religioner är grundade på falska ideal. De är alla baserade på en kontrollerande, hårdhjärtad, patrialkalisk, rörelse, men det är faktiskt Modergudinnan som ligger bakom alla ting.” ”Er planet måste lära vem Gudinnan är som skapare.”

”Gudinneenergin ingöts en gång i tiden med en oerhört negativ kraft och förvrängdes i sitt syfte. Detta hände under tiden före Kristus. Sedan svängde pendeln åt det andra hållet, så att när den manliga vibrationen började spela sin roll, agerade den, som gensvar, med en sådan våldsamhet på det som kvinnorna hade åstadkommit.” ”När ni utforskar Gudinnan, börjar ni högakta livet. När ni värdesätter livet, överbefolkar ni inte Jorden, och ni dödar inte.”

”Finn den del av Gudinnan, den feminina energi som finns, såväl i mannen som i kvinnan, den som väntar på att framfödas.” ”Modersgudinnan representerar kärleksprincipen.”

”Den kristna religionen blev väldigt patrialkalisk och rädd för Gudinnan och kvinnan.”

”Gudinnans uppvaknande skall förankra en enorm känsla av helande. Gudinnan är i sin medkänsla tillåtande. Genom att omfamna Gudinne-energin inom er själva, erhåller ni alla en ny förståelse och värdering av själva livet, samt en ny och djupare kärlek till hela skapelsen. Genom att omfamna Gudinnan öppnas det Levande Biblioteket upp för er och lär er de hemligheter som finns dolda djupt inne i Moder Jords sköte, för vem är Moder Jord, om inte själva Gudinnan.”

Rael, Budskapet som gavs till mig av utomjordiska varelser. 1995, Almqvist&Wiksell.

Av en besökande utomjording, får en fransk journalist i ett antal lektioner en djupare förklaring till olika Bibeltexter. Livet på Jorden utvecklas och övervakas av en människoras på en annan planet. De kallar sig Elohim, och de talar ett språk liknande Hebreiska. I sina rymdfarkoster var de flitiga besökare under tidigare årtusenden. De såg att solens ‘ljus var gott,’ lyfte upp landet ovanför havsytan och frösatte Jorden med all den kosmiska kunskap de hade förvärvat. De vill inte bli betraktade som gudar utan som mänskliga mellanhänder med uppgiften att sprida och utveckla det kosmiska livet vidare. Vi jordemänniskor är deras bästa resultat. Vi har egenskaper och potential som går bortom deras. Snart är det vår tur att som ett skaparfolk fortsätta ‘stafetten’ med livets kosmiska evolution.

En fråga från Rael om ålder hos den utomjordiske gästen, ger följande dialog:
”Hur gammal är de äldsta på er planet?” ”Den älste av de odödliga är rådets president som är tjugofem tusen år gammal. Du ser honom framför dig. Jag har levt i tjugofem kroppar fram till i dag och jag var den förste som detta experiment utfördes på. Det är därför jag är president över de odödliga. Det var jag som dirigerade livets skapelse på jorden.”

Phyllis Schlemmer, tranciever, 1994. The Only Planet of Choice. Gateway books, Bath

Jorden koloniserades av olika utomjordiska kulturer för ca 32.000 år sedan. Utvecklingen av livet på vår Jord har getts till ledaren för en av de 24 Kosmiska Civilisationerna med namnet Hoova (Jehovah?). Universums evolution styrs av De Nios Råd, som arbetar direkt under ”The Supreme Creator.” Jorden är den största planet hitills som används för att experimentera med livets utveckling. Jorden är frösatt med fler arter än på andra håll i detta Universum. Den höga tätheten gör att vi människor här upplever den stora tyngden av vår kropp. Därmed är vi också närmare våra känslor än humanoider på andra planeter.

Det är min personliga filosofiska slutsats att experimentet inkluderar den fria viljan, för att den Högste Skaparen ska kunna utvärdera vad som i praktiken finns inbyggt av kosmisk livsvisdom i jordens mineral, växter, djur och människor.

Neal Donald Walsch, 1995. Samtal med Gud. del 1, 2 och 3. Richters

Författaren Walsch skriver en natt ett argt brev till Gud. Handen vill inte lämna papperet utan börjar röra sig automatiskt. ”Vill du verkligen, uppriktigt, ha svar på alla dessa frågor, eller är du bara nyfiken?” Detta kan Walsch läsa att hans egen hand skrivit. På detta sätt påbörjas en dialog mellan författaren och Gud. Samtalen med Gud publiceras och har nu tryckts i miljonupplagor.

Bok 1 beskriver mer personliga frågor. Bok 2 handlar om det samhälleliga livet och ger råd för en framtida utbildning, ekonomi och politik för planetens välbefinnande. Den tredje volymen behandlar kosmologin och principerna för själens vandring mellan olika inkarnationer. För att ge läsaren en försmak av böckernas stil och innehåll, återges här ett antal lösryckta påståenden och tidsaktuella råd från ”Gud” som de framkommer genom Walsch automatskrift:

”Känslan är själens språk.” ”Lyssna till din känsla, Lyssna in den högsta tanken. Lyssna på dina erfarenheter. När något av detta inte stämmer med vad du hört dina lärare säga, glöm orden. Orden är de minst tillförlitliga sättet att överföra sanningen.”

”Du är hela tiden engagerad i en skapelseprocess. … allt är skapat ur en medvetandeprocess. Individuellt skapande är kraftfullt nog. Föreställ er den kreativa energi som frigörs när två eller fler samlas i mitt namn. Detta kan skapa händelser och omständigheter med världsomfattande konsekvenser. Att tro på Gud framkallar Guds största gåva – villkorslös kärlek – och Guds största löfte – en gränslös potential att skapa.”
”Syftet (för en själ) är att den ska framskapa din erfarenhet – och därmed Ditt Jag – i Nuets fantastiska ögonblick. Det är perfektion i denna process – och allt liv växer utifrån ett medvetet val. Observera ditt val och gör senare ett högre och bättre val. ”Kärleken är den yttersta verkligheten. Det är den enda och allena. Känslan av kärlek är din erfarenhet av Gud.” ”När du rör dig mot det absoluta, flyttar du in i kärleken.” ”Rädsla är i den andra änden av kärleken.”

”Det finns ingen ”död.” Livet fortlever i det evinnerliga. Livet är. Du bara byter form.”

”Planetens största andliga revolution har just börjat.” ”Vakna upp! Paradigmet håller på att ändras. Världen förändras!”

”Människan som art har inte utvecklats här på Jorden. Den genetiska koden, som har bestämt människorsnas egenskaper har överförts till denna planet med avsikt.”

Neal Donald Walsch, 1999. Friendship with God. www.penguinputnam.com

I dialogform beskriver Walsh på ett personligt sätt hur vänskapen med Gud har växt fram ur det tioåriga arbetet med böckerna Samtal med Gud,del 1, 2 & 3. Slutorden från Gud är:

”Gå hem till ditt eget hjärta, så ska du finna mig där. Förena dig med din egen själ och du kommer återigen att förenas med Mig. Ha tillit, för Jag säger dig att du och Jag kan vara olika, men vi kan inte bli skilda åt. Gå så ut och avsluta separationen mellan er (människor). Fira skillnaderna mellan er, men avsluta uppdelningen, och förena er i det enande uttrycket av en enda sanning: Jag Är Allt Det som Finns. Ha hopp, för min kärlek till er kommer aldrig att sluta, inte heller känner den vid någon begränsning, eller något slag av villkor. Ha kärlek för varandra, såsom ett utryck från mig. I ditt beslut att vara ett uttryck för Gud, kommer du att förhärligas. I ditt val att uppleva enhet med Gud och med allt och alla, kommer du att realisera dig och ditt Själv. I din beslutsamhet att veta sanningen, kommer du så att visa sanningen. Inte bara i tankar, inte bara i ord utan på riktigt, verkligen. … Speciellt, lev din kärlek och tala inte bara om den. Ty om du talar i människors tungor och i änglarnas utan att ha kärlek, så är du bara en klingande cymbal. Om du besitter profetiska talanger, och förstår alla mysterier och all kunskap, och om du så har en tillit som kan flytta berg, men saknar kärlek, så uttrycker du inte den största versionen av den mäktigaste visionen som du nånsin haft om dig själv och Vem Du Är. Kärleken är tålmodig och mild; kärleken är inte avundsjuk eller skrytsam; den är inte arrogant eller ohövlig. Kärleken kräver inte att få gå sin egen väg; den är inte irritabel eller ångerfylld; den är inte skadeglad, för kärleken vet att det inte finns något som är rätt eller fel. Kärleken bär allt, vet allt, uthärdar allt, omfamnar allt, och glömmer intet, ty kärleken vet att intet och ingen behöver bli förlåten.”

”Kärleken har inget slut. På samma sätt som förutsägelser, så kommer de att dö undan, som ditt språk, så kommer det att försvinna, såsom din kunskap, som kommer att växa och förändras. För även om din kunskap nu är ofullständig, så inser du till slut att allt omkring dig är perfekt. Ofullständig kunskap vill dö ut, på samma sätt som allt det du kallar ofullständigt i ditt liv.När du var ett barn, talade du som ett barn, tänkte som ett barn, och resonerade som ett barn. Men nu har du växt i andlighet, och givit upp ditt barnsliga beteende. Då såg du som i en dimmig spegel, men nu, ansikte mot ansikte, ser du mig som en vän, för vi är vänner. Då visste du delvis, nu förstår du fullt ut, liksom du nu är fullt förstådd. Det är vad som menas med att vara vän med Gud.”

Edmond Bordeaux Szekely, 1994: Budorden på de första lagtavlorna som Moses krossade, Ad Astra, Helsingborg, 042-18 20 40

Szekely arbetade i många år i Vatikanens arkiv och hade förtroendet att få publicera valda verk. De första budorden har en sublim balans mellan maskulint och feminint, som de senare, de i bibeln nedskrivna buden, saknade. De ursprungliga är hämtade ur den Esséiska Moseboken ur vilken citeras:

”och Moses gömde den osynliga Lagen i sitt bröst, och bevarade den som ett tecken för Ljusets barn. … Och den osynliga Lagen på de krossade lagtavlorna levde dold i Mose bröst, tills det begav sig att Ljusets barn visade sig i öknen, och änglarna vandrade på jorden.”

Skaparen sade till Moses: ”Endast Ljusets barn kan hålla lagens bud. Hör nu dessa mina ord. Lagtavlorna som du krossade, dessa skall aldrig mer bli nedskrivna med människoord. Så som du återbördade dem till jorden och elden, så ska de fortleva, osynliga, i deras hjärtan som förmår efterleva dessa lagar. Till klentrogna folk som syndade mot Skaparen, även när du stod på helig mark inför din Gud, skall jag giva en annan Lag: Den ska bli en hård lag, ja den ska binda dem, ty de känner ännu inte Ljusets rike.”

Kära Svenska Kyrka! Giv de ursprungliga budorden till dagens människor. Speciellt till dagens unga ‘Stjärnbarn’ (Star Kids), de som har den inre vissheten varför de nu fötts på denna Jord. De är här för att hjälpa till i förändringsarbetet och det andliga uppvaknandet. De känner ”Ljusets rike.” De är medlemmar i Ljusets familj.

Kanaliserad litteratur finns i stort urval på Vattumannens bokhandel i Stockholm, 08-10 96 15

P.S.

Jesus/Sananda sa mig i en dröm, att hans skulle titta till oss.

Vilka oss? Jordbor under MedvetandeUppstigning. Tillsammans med Moder Jord, vars medvetande också stiger – samtidigt!   En unik kosmisk händelse tydligen.

Kanaliserad information var jag helt ovetande om fram till 1990. Sen via Anna Bergs bok Den Nya Bergspredikan, och Mästaren Predikar året efter osv,  blev jag en fascinerad läsare av kanaliserad litteratur.  Jag började skriva på en avhandling: 95 Teser för den Fria Svenska Kyrkan. Allt jag kom över, kom in i mitt filosoferande kring nyandlighet och religionerna. Tillsammans med en videofilmare spikade jag sen upp, under buller och bång, ett ex av min skrift, på kyrkdörren till Stora Tunas Kyrka. Nu försöker jag få texten godkänd som en Teologie Doktorsexamen av ett par teologer i Lund, som jag känner sen tidigare. Kunde Jonas Gardell, så kan väl även jag?

Den 7 januari 2014, publicerades Jesus/Sananda självbiografi på nätet: WWW. Jag sitter på parkett och ser hur allt vad jag tvivlat på från Nya Testamentets sagor om Jesu liv, får en ny förklaring genom Jesus/Sanada kanaliserade ord genom Kathryn E. May. Anna Bergs böcker, också kanaliserade från Jesus/Sananda, blir verifierade tjugo år efteråt! Nu förstår jag även att Kyrkornas Världsråd tackade nej till att få del av den nya kontroversiella kunskapen, vilket gjorde att Jesus/Sananda på 1990-talet sökte sig vidare till det ekumeniska Sverige samt både hittade och lärde upp Anna och Kathryn.

När jag nu slår upp Nya Jerusalem på Google, hittar jag två berättelser: Ett om en stor kosmisk stad som sänker sig ned över Moder Jord som en vision från patriarker för tusentals år sedan. Dels en berättelse från Ashtar Command, broder till Jesus/Sananda och kommendör på Starship New Jerusalem, med uppgift att visa sig och sin armada av skepp och de Uppstigna Mästare som är på väg för att hjälpa oss med hälsan och att få del av Kristusmedvetandet.
Som filosoferande flygingenjör har jag ju ingen svårighet att ta del av bägge perspektiven.

Så, om nu mina tjänster behövs i sommar för att förklara det skrämmande som kan upplevas av de enfaldiga materialisterna, kan jag uppleva och förklara det som ett kosmiskt ja: YesA Cosmic Ascension for those familiar with the concept: Divine Oneness.

Kan svenskens tvåspråkighet, bli den tillgång som nu gör oss mogna för ett andligt uppvaknande? Kan vi börja få använda ordet spiritualitet i stället för ny-andlighet? Ordet andlighet har ju en negativ klang av Svenska Kyrkans avsaknad av kanalisering och meditation i sin språkvård.

Se vidare i denna Filosofens Blogg:

Jesus/Sananda Självbiografi   Postat den 28 april, 2014

95 teser för den Fria Svenska Kyrkan
Postat den 23 januari, 2014 samt i reviderad form den 6 september 2015

Det här inlägget postades i Framtid, Människa, MOR, Tro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *