Skrota LVU !!!

Sist men inte minst, ta bort LVU – Lagen om vård av unga –
och fokusera på frivilliga insatser. Det som idag kallas frivilliga insatser under SoL,
är ju ”frivilliga” under hot om att annars bli LVU-tvångsomhändertagen!

Så här skriver en LVU-drabbad som tröttnat på Socialens lönsamma LVU/HVB-System:

Ekonomiskt utsatta föräldrar utan nätverk riskerar att förlora sina barn eftersom de inte har resurser att betala jurister och slåss mot systemet. Att vara fattig eller ha fel ”stamtavla” betyder inte att du inte är en bra förälder eller att du inte älskar ditt barn, eller att ditt barn ska tas bort och placeras med främlingar.

Alla föräldrar är kapabla att göra misstag och att göra ett misstag betyder inte dina barn ska avlägsnas från hemmet. Även om hemmet inte är perfekt, så är det i hemmet med föräldrar och syskon som barnet har sin trygghet och det är där ett barn är säkrast och där de vill vara.

Att tvinga föräldrar att gå föräldrautbildningar eller tvinga familjen till utredningshem eller om barnen placeras i jourhem, familjehem (fosterhem) eller institution, så skall föräldrarna samtidigt försöka klara av att sköta sitt jobb, systemet har ingen medkänsla för hur det känns för föräldrarna när de är på jobbet och deras barn är separerade från dem. Många gånger leder traumat till att föräldrar inte klarar av att sköta sitt jobb mer. Detta kan ta månader och år, det ödelägger den känslomässiga relationen mellan barn och föräldrar. Systemet utsätter föräldrarna och barn, så att de börjar må dåligt av situationen, därefter vänder socialtjänsten det dåliga mående som socialtjänsten orsakat dem mot familjemedlemmarna, och använder det som ett argument att fortsätta hålla barnet omhändertaget och varje dag som tickar när barnet är i samhällets vård innebär en vinst institutioner och familjehem och det är en ”bonus” om inte barnen återvänder till sina föräldrar. Socialtjänsten arbetar aktivt för att alienera föräldrarna från barnen, reaktionen hos barnen blir att de känner sig övergivna av sina föräldrar och reagerar med att ta avstånd. Lidandet som socialtjänsten orsakar familjen genom att utsätta dem, orsakar krisreaktioner som socialsekreterarna sedan vänder mot dem.
 
Handläggare och socialarbetare är ofta skyldiga till bedrägeri genom att de undanhåller allt som talar för familjemedlemmarna och förstör bevis. De fabricerar bevis och undanhåller föräldrarna deras rättigheter i onödan.

Privata bolag och konsulenter som kommunerna anlitar växer som svampar ur jorden och de gör sig förmögenheter när det kommer till vårdnadstvister och omhändertaganden av barn, eftersom kommunerna har tagit till vana att använda skattebetalarnas pengar för att balansera sina ständigt växande budgetar. Kommunerna skall i förväg redovisa till staten hur många barn de förväntas omhänderta, om de sedan visar sig att de inte har omhändertagit de antal barn som de förutspått, så blir de återbetalningsskyldiga. Så för varje år behöver de öka antalet omhändertaganden för att upprätthålla balanskontot och vinstmarginalerna, och alltfler barn placeras i onödan.

Socialtjänsten och domstolarna kan alltid gömma sig bakom sekretessen för att skydda sina beslut och hålla medel flytande. Statligt anställda, advokater, domstols utredare, domstolspersonal, och domare. Psykologer och psykiatriker, kuratorer, socialarbetare, terapeuter, fosterföräldrar, adoptivföräldrar, m fl. Alla är ute efter att ha barnen i statligt förvar för att ge anställningstrygghet. Föräldrar inser inte förrän det är försent att socialarbetarna är det kitt som håller ihop de ”system” som finansierar domstolen, samt finansierar av domstolen utsedda jurister, plus ”systemets” egna anlitade psykiatriker, terapeuter, konsulter, socialtjänstens jurister, m fl.

Många familjehem/HVB-hem/institutioner får idag omkring 3500 kr om dagen per omhändertaget barn (ibland mer). Mellanskillnaden av det medel som kommunen tilldelas av staten och det som går tillfamiljehemmen (fosterhemmen), blir ren vinst för kommunen. Alla uppgifter är offentliga och finns att hitta hos bl a socialstyrelsen.

Finansieringen fortsätter så länge barnet är placerat. När ett barn på grund av sin psykiska hälsa placeras på institution så blir de ofta kraftigt övermedicinerade. Något som ofta sker på slutet av deras placeringar efter deras rundvandring i olika familjehem (fosterhem). Att deras mående är en konsekvens av hur samhället utsatt dem, tycks vara oviktigt. Lidandet som barn och familj har utsatts för under denna tid kan liknas vid tortyr, och traumat är densamma som när någon är krigsskadad.

Allt detta är beställt från den absoluta toppen och socialtjänstens riktlinjer läggs upp av socialstyrelsen. Det är därför offer för myndighetsövergrepp inte får någon hjälp av sina lagstiftare. Lagstiftare och politiker borde tänka på vem det är som finansierar deras lönecheckar.

Det finns inte några ekonomiska resurser och ingen verklig strävan att förena familj och hjälpa till att hålla ihop dem eller ge effektiv vård.

Incitamentet för socialtjänstemän att återlämna barnen, till sina föräldrar snabbt efter att ha tagit dem, har försvunnit! ”Det här måste få ett slut!” Alla är i systemet tillsammans samarbetar som en kollektiv mobb utan ansvar med en myndighetutövning som vapen, och i ett system utan ledare och inga tydliga riktlinjer kommer alltid barnen förlorare. Myndigheter skyddar myndigheter! Hela det socialpolitiska systemet är katastrof!

Socialtjänstelagen följs inte upp av våra myndigheter, det är en ramlag som de kan tänja på som om det vore gummiband, och eftersom tjänstemannaansvaret är borta och det inte finns någon legitimitet som de kan riskera att förlora så vet de att de sitter säkert. Att de begår myndighetsövergrepp beror på att de KAN göra det, utan att riskera att utsättas för repressalier!

Man pratar om att det är barn från riskmiljöer eller barn som far illa som omhändertas. Men sanningen är de flesta barn hamnar undre betydligt sämre förhållanden när socialtjänsten har haft sin intervention i familjen. Alltför många barn, som jag har kännedom om, har våldtagits och utsatts för risker i familjehem (fosterhem).

Det är ett känt faktum att barn är i mycket större fara i familjehem (fosterhem) än de är i sitt eget hem, även om hemmet inte är perfekt.

Många föräldrar vittnar om att de blir hotade av socialsekreterarna, med att, om de skall få träffa sina barn eller barnbarn, så måste de skilja sig från sin make. Många, känner att de inte har något val, utan känner sig tvingade att separera. Detta är en anti-familjepolitik, och föräldrarna gör allt för att försöka få hem sina barn igen. Men när föräldrarna samarbetar med socialtjänsten, så tolkas deras beteende som om de är skyldiga, när ingenting kunde vara längre från sanningen. I förlängningen så håller de allra flesta relationerna inte för den press som myndighetsmisshandeln orsakar, och separationen är ett faktum.

Ensamstående mödrar och fäder (icke frihetsberövande föräldrar), behandlas ofta som brottslingar utan tillgång att besöka eller ens se sina egna barn och tvingas dessutom att betala underhåll och vårdavgift till det placerade barnet. Om föräldern på grund av det har tvingats flytta till ett mindre boende, så använd det som argument av socialtjänsten att barnet inte kan flytta hem för det inte finns något eget rum till barnet.

Föräldrar kan på grund av en anonym anmälan, få sitt barn omhändertaget av staten och sedan tvingas att ta föräldrautbildning, drogtester och psykologiska utvärderingar mm,  om de skall få sitt barn tillbaka. Detta resulterar i förlorade inkomster och andra omkostnader som de flesta föräldrar blir tvingade att betala själva. I sin ångest och oro för att få sitt barn gör de vad socialtjänsten ber dem om. I de flesta fall har föräldrarna varit socialtjänsten till lags, ändå får de inte hem sina barn. Så länge barnet inte återlämnas, så finns pengar för myndigheten, för familjehemsföräldrar (fosterhemsföräldrar), och för staten. Omhändertaganden genererar pengar.

Skattepengar används för att hålla detta gigantiska system flytande, men offrens föräldrar, mor- och farföräldrar, vårdnadshavare och särskilt barn, debiteras för systemets tjänster…

Ofta vill mor- eller farföräldrar få vårdnaden om sina barnbarn. Enligt socialtjänstlagen skall man först och främst släktplacera, och de hävdar att anhöriga kontaktas, men det finns många många fall som talar mot det. Mor- och farföräldrar som förlorar sina barnbarn till främlingar har förlorat sitt eget kött och blod. Barnen förlorar sina rötter inte nog att de förlorar kontakten med föräldrarna, de förlorar också kontakten med mor-farföräldrar, och de förlorar kontakten med andra familjemedlemmar, släktingar och vänner.

Fler barn dör i fosterhem än i allmänhet, dessa barn är i riskzonen att drabbas övergrepp, däribland sexuella ofredande än i den allmänna befolkningen. Vad har vi lärt oss av vanvårdsutredningen – ingenting skulle jag vilja säga…

Hur ödelägger socialtjänstens individ- och familjeomsorg kontakten mellan omhändertagna barn och biologiska föräldrar?

Alla som känner barn som bor i familjehem bör veta vad socialtjänstens individ- och familjeomsorg gör för att få kontroll över dem.

Socialtjänsten säger till barnen att deras föräldrar är sjuka, dåliga, tokiga, farliga, etc, och att de har placerat dem i familjehem (fosterhem) för att skydda dem från sina föräldrar. Man inbillar barnen att de har tur som är placerade och att socialtjänsten ger dem bättre vård än de skulle fått hemma. Man säger till barnen att de inte kan ha kontakt med föräldrarna för att de är sjuka eller så hittar socialtjänsten på lögner som de berättar till barnen, så att barnen blir sårade, arga, upprörda och säger att de inte vill ha någon kontakt med sina föräldrar mer. Sedan ser socialtjänsten till att föräldrar får kontaktförbud, föräldern kommer i fängelse om de bryter kontaktförbudet genom att till exempel skicka gåvor och berätta för sina barn att de saknar dem och älskar dem. Socialtjänsten säkerställer också att barn placeras i familjehem (fosterhem) och i ett nätverk som antar en negativ inställning till barnens föräldrar så att barnen påverkas av detta och känner att de borde skämmas över sina föräldrar och ta avstånd från dem. Föräldrar är ständigt hotade och trakasseras av socialtjänsten om de försöker att begära kontakt med sina barn. På så sätt förstör socialtjänsten kontakten mellan de placerade barnen och deras biologiska föräldrar. Socialtjänsten får barnen att tala illa om sina föräldrar och kanske till och med hata dem. Detta kallas för föräldrafientlighets-syndromet. Socialtjänsten skapar ett föräldrafientlighets-syndrom hos många omhändertagna barn, för att ha kontroll över dem, så att de kommer att finna sig i att stanna kvar i familjehemmet och inte avvika.

Vet du någon som bor i ett familjehem (fosterhem) och som inte pratar om sina föräldrar eller talar illa om dem?

Då ska du kontakta föräldrarna själv och ta reda på hur de är. Verkar dessa vara trevliga människor, så du kan lika gärna försöka visa detta för att främja barnet du känner och hjälpa till med att denne får kontakt med sina föräldrar igen. För en sak är jag helt säker på, och det är att både vi som föräldrar och barnen lider svårt av att socialtjänsten förstör kontakten mellan barn och föräldrar på detta sätt. De flesta föräldrar älskar sina barn och de flesta är vanliga människor som inte har gjort sina barn någon skada, men barnen har tagits ifrån dem av politiska eller ekonomiska skäl. Mycket få barn som bor i familjehem har, sjuka, dåliga, tokiga, farliga föräldrar eller föräldrar med allvarliga missbruksproblem. Detta är bara något som socialtjänsten och media försöker övertyga folk. Socialtjänstens metoder att förstöra kontakten är så falsk och så grym, att du inte tror det förrän du själv har upplevt det …

REKOMMENDATIONER:

1. Det är hög tid att kräva en oberoende granskning av alla statliga individ- och familjeomsorger inom socialtjänsten och för utfrågning om socialtjänsten runt om i landet.

2. Aktivera omedelbar förändring. Varje dag som innebär att fler familjer och barn är föremål för som gisslan hos socialtjänsten och får deras liv förstörda.

3. Avskaffa de privata och statliga ekonomiska incitament som har gjort socialtjänsten till ett företag där det blivit lönande att separera familjer.

4. Lyssna på föräldrar och låt dem mandat att få uttala sig i tal och skrift.

5. Om barnen behöver flyttas permanent, sök då att placera barnet först och främst bland familjemedlemmar och egna släktingar.

6. Ta bort den motsatta bevisbördan. Det är socialtjänsten som skall kunna bevisa att föräldrarna är olämpliga, inte tvärt om. Det skall vara transparens i domstolen. Ta bort sekretessen. Ge press och familjemedlemmar tillträde till processen. Ge föräldrarna mandat att tala för och vara en del av sina barns framtid.

7. Det skall vara synnerligen allvarliga skäl att få göra ett akut omhändertagande av barn, inte som idag, endast med en namnteckning från socialnämnden som godkänner ett akut omhändertagande.

8. Upprätthålla lagarna när en tjänsteman tillverkar eller presenterar falska bevis. Om en förälder hävdar bedrägeri, skall man hålla en förhandling med rätten där all bevisning görs tillgänglig för föräldrarna. Återinföra tjänstemannaansvaret samt legitimering av socialtjänstemän.

 1. Sist men inte minst, ta bort LVU – Lagen om vård av unga – och fokusera på frivilliga insatser. Det som idag kallas frivilliga insatser under SoL, är ”frivilliga” under hot att annars bli LVU.
 2. Sedan jag själv hamnade i denna faktiskt surrealistiska värld, har jag mött så många utmattade familjer och skräckslagna barn. Det är för mig obegripligt att man kan vända ryggen åt detta lidande och dessa förtvivlade och nedslagna individer. Man slår på dem som redan ligger ner och belastar de mest oskyldiga än mer. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har blivit vuxencentrerad verksamhet som skadar barn mer än gör nytta. Inte längre är systemet utformat utifrån vad barnet behöver eller var barnet vill vara eller med vem, eller vad är egentligen bäst för hela familjen. Det är någon vuxen eller byråkrat som fattar beslut, baserat ofta på bara hörsägen, utan att någonsin ha hört en familjemedlem, eller bara det som är bekvämt, lönsamt, eller mindre besvärande för socialarbetaren.
 3. Jag har bevittnat en sådan orättvisa och hur systemet skadat så många familjer att jag inte är säker på om jag ens tror på att en reform av systemet är möjligt! Systemet är inte att lita på. Det tjänar inte folket. Det utplånar familjer och barn bara för att den har befogenhet att göra det.Barn förtjänar bättre. Familjer förtjänar bättre. Det är dags för stat och kommun att dra tillbaka allt och GRATIS återställa den skada socialtjänsten har orsakat våra barn och familjer!

 P.S.  Nu har FN skrivit ett skarpt brev till Svenska Regeringen med en fråga om vad vi håller på med? (CRC/C/OPSC/SWE/Q/1/ Add.1 and Add.2)
Under år 2015 kommer nog även Europeiska Rådet igång med sin stora rannsakning av Situationen i Sverige. Dess nye ordförande Donald Tusk sen 1 december 2014, verkar ha den erforderliga pondusen efter sina sju år som Polens Premiärminister!

 

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, MOR, Pengar. Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Skrota LVU !!!

 1. LVU är socialistisk människoförnedringslag skriver:

  Socialen utför socialistiska och korrupta politikernas uppdrag mot oliktänkande. Det finns en djupare mening med LVU tvångsomhändertagande och människotortyr. Det ingår i det socialistiska systemet! Varför ska de nu skrota det som fungerar så pass bra för att förtrycka svenska folket och göra dem lydiga? Vi har inte haft stora protestdemonstrationer mot kommunanställda eller mot Staten i alla dessa år. Det är ju mest unga som brukar demonstrera i världen, utom Sverige , Norge och Finland där Socialtjänster håller dem i chackmatt. Allt kan lösas upp med LVU och socialisternas/RFSU uppbyggda socialtjänst. Om LVU och dess tortyråtgärder försvinner från Sverige, kommer socialismen att försvinna med. Socialtjänsterna har ju även uppdrag inkluderat i LVU tvångsomhändertagande av oliktänkandes och obekväma medborgarens barn: för att förstöra barnens skolgång! Det har väl alla märkt, eller hur? Och vad betyder en outbildad människa i nutidens samhälle? Det är väl sådan avkomma som inte ska få makt? Och om hen’ar överlever LVU utan att bli drogade, dödade eller sjuka, då de bli till en lydig arbetarklass av socialister, extra väl anpassade till det socialistiska systemet.

  • Ove Svidén skriver:

   Ja mer än så: i Sverige har den kommunstyrda socialismen gått längre än Sovjetmakten någonsin vågade gå: Svensk Kommun-Ism.

   Svensk NyKommunism står över grundlagen och behöver inte inordna sig i internationella överskommelser som Regeringen tillåts göra antingen den tillhör vänster- eller högerflygeln i Decemberöverenskommelsen.

   Med DÖ skapade vi den enpartistat som Ryssland gjorde sig av med för två decennier sedan!

 2. Normbrytning skriver:

  Intressant för att få lite statistik, om LVU barnen:om flertal av dem mest psykiskt sjuka och vilka psyk.diagnoser. Eller flertal av socialerna LVU vårdade människor bli friska efter socialernas ingripande. I Rumänien tog socialtjänsterna helt friska fattiga romska bäbisar/barn//tonåringar enligt rumänsk lag av tvångsomhändertagande av barn LVU och gjorde dem till riktigt handikappade på alla sätt, på Barnhemmet, så att de flesta dog i 20års ålder på ålderdomshemmet sen. Så blev man av med oönskad avkomma där, ungefär så också, bara ännu mer extremt än i Sverige. Det finns video om rumänska LVU barnen på Google: Rumänska barnhemsbarn.

  • Ove Svidén skriver:

   Ja, genom att ge en extra bonus under bordet till de svenska politiska rötäggen, så har romska barn slussats in i vårt djävulskt listiga LVU/HVB-System.

   Förstår ni läsare nu Reifeldts märkliga uttanande om svenska folkets generositet, en månad innan han snabbt försvann från maktens rampljus?
   Han kan ha varit den som ordnade ett antal ensamkommande flyktingbarn till den lönsamma kommunala människohandeln och dess privata del: HVB-Industrin!

   Smart man: Att göra Nya Moderaterna till ett arbetareparti med materialistiska och ateistiska värderingar.
   På det sättet kunde de smita i väg från det traditionella höger-stödet av Kyrka, Kungamakt, Kapital som ärvs över generationer.

 3. Jan-Olof skriver:

  En sån fruktansvärd värld, fullt med psykopater i stora mobbgrupper, kikar man ppå denna länk
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11471282/Theresa-May-Child-abuse-in-the-UK-runs-far-deeper-than-you-know.html
  Så blir man inte glad hur det ser ut i andra länder. Vad skall detta sluta med när det inom de politiska systemen inte tar krafttag för att visa man menar allvar med att följa konventionerna om de mänskliga rättigheterna ?

 4. Jan-Olof skriver:

  Det är ett enormt misstag och problem då det politiska systemet gällande dessa frågor om samhällsvård av barnen fortfarande undviker att erkänna vad som gick fel historiskt…. Hur kan man då tro att den framtida situationen för barnen skall bli bättre?

  Många av de som förnekas ersättning som blivit på nytt kränkta och fått berätta om sina upplevelser om psykiskt och fysiskt lidande befinner sig åter igen i en ytterst allvarlig traumatisk fas i livet.

  En stat som påstår sig stå upp för mänskliga rättigheter och använder sig av dessa subversiva metoder uppvisande en idyllisk yta är ju en katastrof och ett kaos. Hur många decennier har man falskt påstått sig arbeta för barns bästa och att LVU är det yttersta skyddet för barn …?

 5. Akkurat Ove. Tack för en mycket fin sammanställning av den helvete som vi har gått genom i nästan 5 år nu och för alla de tusentals familjer som har fått uppleva likadana orättvisa ifrån de sociala myndigheten. Sanningen, empati, sund förnuft,intelligens, måste vinna över till slut så länge det behövs. So glad att du fortsätter att stödja oss i vår kamp mot LVU som en del av din mångfasad arbete inom politik, religion, ekonomi, mm..

 6. Anmälningsplikt utnyttjas av kommunanställda för att dölja barnmisshandel skriver:

  Kommunanställda på skolorna, på Vårdcentralen och på barnaktiviteter, såsom grannanmälan används ofta för att dölja pedofili, mobbning , diskriminering, främlingsfientlighet eller barnmisshandel.
  Därför kommunanställda på socialtjänsten tar smällen av det- de är de hundarna som ska ta bytet, kanske helt ovetande vad är det de jobbar för egentligen.
  God verkning av ”anmälningsplikt om barn som far illa” inom myndigheterna och Kommunen är inte alla bevisad, utan snarare motbevisad.
  Brottslingar eller elakingar använder sig flitigt av ”anmälningsplikt”.
  Vi kan hitta lite kanske av statistik nånstans,till exempel, om de dömda pedofiler och rasister på skolorna,dagisar inom sjukvården och barnaktiviteter höll på att anmäla ”oro om att barnen far illa”, när barnens föräldrar upptäckte och anmälde de berörda kommunanställda/tjänstemän.
  Här har vi citat från RB’ s hemsidan.
  ”…Såväl svenska som internationella forskare har kritiserat lagstadgad anmälningsplikt och menat att den varken är särskilt effektiv i att identifiera eller i att bistå hjälp- behövande barn. En form av kritik är att lagstiftningen försvårar arbetet för olika professionella i arbetet med barn och föräldrar. En annan är att lagstiftningen enbart handlar om att förmedla information om missförhållanden, snarare än att säkerställa att utsatta barn verkligen får hjälp. Risken med det sistnämnda är att ansvaret kan betraktas som fullgjort i och med att barnet är anmält, vilket i förlängningen kan leda till att ansvarsfrågan faller mellan olika verksamhetsområden.13 Från såväl svensk som internationell forskning vet vi att utsorteringen inom systemet – där alltså anmälda barn av olika anledningar inte utreds eller bistås med insatser – är omfattande….”

 7. Socialtjänster bestämmer över Psykiatri skriver:

  Friska tvingas till fortsatt vård i psykiatrin
  I Sverige är det en officiell hemlighet att friska människor tvångsvårdas i psykiatrin. När den offentliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”presenterades nyligen förväntade vi oss förslag på lösningar på denna rättsskandal. Av detta blev intet. Utredningens förslag innebär istället försämringar i rättssäkerheten för dessa patientgrupper. Det skriver Dennis Aberos och Per Sternbeck, RFHL.

  Publicerad kl 13:55, 15 mars 2015
  1977 antogs Hawaaiideklarationen av World Psychiatric Associations generalförsamling. Även Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)anslöt sig. Den centrala formuleringen i Hawaiideklarationen är att psykiatern inte får medverka i tvångsmässig vård av personer som inte är psykiskt sjuka. Deklarationen skall ses som en reaktion mot diktaturen Sovjetunionens ovana att spärra in regimkritiker på mentalsjukhus. Trots att SPF skrev under deklarationen vårdas idag friska människor under tvång i den svenska psykiatrin av svenska psykiatrer.
  Detta är inte på något vis en hemlighet eller betraktas ens som ett problem av de som är inblandade i hanteringen. Utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”som presenterades i början av mars hänvisar till Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister årsbok 2013. I årsboken framgår att 11 procent av patienterna som vårdas i rättspsykiatrisk slutenvård anses vara färdiga för öppenvård. Hela 77 patienter av samtliga 694 LRV-patienter hålls inlåsta på slutna avdelningar i den svenska rättspsykiatrin trots att de inte behöver slutenvård!
  RFHL bistår en del av de här patienterna med råd och hjälp och vi vet därför att de blir kvar på låsta avdelningar, ofta med hård säkerhet, under lång tid, ibland flera år. Trots att psykiatrin menar att de inte har ett vårdbehov och borde vara ute i samhället och leva sina liv.
  Utredningens författare Göran Stiernstedt ser inte detta som ett problem. Hans hjärta klappar enbart för de somatiska patienterna och han föreslår att när en somatiskt vårdad patient är utskrivningsklar skall kommunen ha tre dagar på sig att ordna boende och service för denne. Efter tre dagar inträder betalningsanvarslagen och kommunen får betala landstingets vårdkostnader.

  För patienter inom den psykiatriska tvångsvården (LPT) innebär utredningens förslag en försämring. Detta eftersom definitionen ”utskrivningsklar patient” ändras. Enligt nu gällande lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård är en patient utskrivningsklar när den behandlande läkaren bedömer att patienten inte längre är i behov av slutenvård. Då inträder kommunens betalningsansvar för patientens landstingsbaserade slutenvård efter 30 dagar.

  I det nya lagförslaget ska kommunens betalningsansvar endast inträda ifall den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten skrivits in och ifall en samordnad vårdplan enligt LPT har upprättats. En samordnad vårdplan innehåller bland annat de öppenvårdsinsatser som är beviljade av kommunen. Det här innebär att om en kommun inte beviljar en insats som är nödvändig för att patienten kan överföras till den öppna psykiatriska vården är patienten per definition inte ”utskrivningsklar”.

  Även om den behandlade läkaren vill skriva ut patienten och väntar på att kommunen beviljar den hjälp och det stöd som krävs för att utskrivning blir av.

  30-dagars regeln används idag frekvent inom psykiatrisk tvångsvård för att elda på kommuner till att bevilja insatser som patienten har rätt till och behov av. Kostnaden för slutenvård är dyrare än öppenvård och därför har det visat sig vara ett ganska effektivt redskap. När detta påtryckningsmedel försvinner finns det inga andra att ta till. Det återstår då bara att vädja till kommunen att uppfylla intentionerna om ”samarbete”.

  Men hur man ska lösa problemet när kommunen aktivt vägrar att samarbeta och inte beviljar insatser och därmed slipper kostnader tar utredningen inte ställning till? Man kanske inte tror att problemet finns men det gör det.

  I avsnittet om rättspsykiatriska patienter tar utredningen upp att dessa ofta har ett komplext vårdbehov som tar längre tid att utforma. Men utredningen påstår också att ekonomiska incitament inte är lämpliga för att stimulera nödvändigt utvecklingsarbete. Några andra incitament diskuteras inte och utredningens förslag är att regeringen bör ge en lämplig aktör i uppdrag att följa upp hur väntetiderna utvecklar sig och föreslå lämpliga åtgärder om dessa befinns vara långa.

  Vi frågar oss: Är flera års olaglig slutenvård inte tillräckligt lång? Är 77 utskrivningsklara patienter, eller 11 procent av samtliga rättspsykiatriska patienter inte tillräckligt många? När ska staten ta ett ansvar för att Sverige ska leva upp till internationella konventioner även för friskförklarade, före detta psykiskt sjuka, lagöverträdare?

  Det är svårt att betrakta utredningens förslag angående psykiatriskt tvångsvårdade som annat än diskriminering av tvångsvårdade personer med psykisk ohälsa. I Sverige bedrivs idag en form av Sovjetpsykiatri. Alla som är anhängare av rättsstatliga principer borde protestera högt. Varför är det så tyst?

  DENNIS ABEROS
  utredare RFHL (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling)
  PER STERNBECK
  förbundssekreterare

 8. LVU ska nog inte skrotas i Sverige skriver:

  Det är nog kört och LVU tvång mot heterosexuella och ”politiskt oliktänkande” barnfamiljer. Det är flera länder i världen och i EU , inkluderat Danmark, som betraktar Sverige som en ny slags DDR -Stat. Och svenska politiker samt deras anhängare säger till sina medborgare: om inte du nöjd här, då det är bara att flytta härifrån.

  En faktum bara: Sverige ger flera miljoner till Ukraina. Inte för mat och uppbyggnad av skolor utan för genusutbildning i Ukrainska finansdepartamentet och generellt övergripande ”genusutbildning” i ukrainska regeringen. Ukrainska folket är evigt tacksama för sådana fint svensk stöd för Ukraina, särskild nu när det är kriget där och barnen har varken mat eller skola att gå till. Som sagt, svensk feministiskpolitik är viktigare än mat.

 9. Korrupt samarbete mellan läkarna och socialtjänsten:LVU. skriver:

  I veckans tidningar vi kan läsa massor av drabbade av Moa gruppen som levererar bäbisar till socialtjänsternas ”fosterfamiljer” med hjälpen av barnsjukhusets läkarna.Och torterar sjuka bäbisarna, förtalar och trakasserar deras föräldrarna på sjukhuset , i stället för att se till att bäbis tillfrisknar. Statliga och kommunala anställda samarbetar ju bara med varandra, inte med barnen och föräldrar- för barnets sämsta, enligt socialernas BBIC. Det går dåligt för barnen på skolan, skolgången bli förstört,om lärarna sköter inte om elevernas skolgång utan springer med ”anmälningsskyldigheter” och socialernas ärenden i stället.
  Det går dåligt med barnens hälsan om lärarna med sjuksköterskor springer socialernas ärender i stället för att se till att patienter ska tillfriskna.
  Socialen måste helst avskaffas, eftersom det här nätverket förstör människornas liv, hälsa, skolgång, allt. Deras förstörelseverksamhet är så pass övergripande på människans liv. Att förstörelse är svårt eller omöjligt att reparera sen.
  Även om Domstolarna slog fast att bäbisar var
  http://www.expressen.se/nyheter/lakarnatverket-ska-skydda-lakarna/

 10. Sveriges Polis tvångsomhändertar små barn skriver:

  Här ser vi hur Poliserna beter sig framför små barnen. Poliser brukar utföra socialnämndernas / kommunanställda beställningar av tvångsomhändertagande av bäbisar/barnen/tonåringar hemifrån.
  I detta fall beväpnade poliser nästan dödar pappan till ett litet barn framför barnet, efter ha brutit sig genom dörren till deras lägenhet. Och detta skedde sen polisen anmälde pappan för försök till dråp av polis. Brottsoffermyndigheter ska betrakta barnet inte som brottsoffer, för att inte behöva betala skadestand.
  Barnen far illa i Sverige mest av socialisternas djävulsbesatta tjänstemän.
  Svensk samhälle utvecklas i farlig riktning och är extremt barnfientlig, nästan som i något krigsdrabbat land. Varför och vem tjäner på det? Inte Sverige i alla fall.

  Från dagens tidningar:
  Pappan rasar: Polisen dödade mig nästan
  Svårt skadad. Pappan till 22-åringen fick rejäla skador vid gripandet, bland annat blåslagna ögon. Pappan misstänks ha attackerat en polisman, men nekar själv kraftfull mot misstankarna.
  Familjen till 22-åringen som pekas ut som en ledande person i ett av de kriminella gängen i Biskopsgården rasar mot polisen efter stormningen av deras lägenhet.
  – De sparkade och slog personer som inte var misstänkta för något, säger en familjemedlem som befann sig i lägenheten.
  Polisen har nu gjort en egen anmälan gällande våldet mot pappan till riksenheten för polismål.
  – Det gör vi alltid när någon skadar sig vid ett gripande, det är rutin, säger polisen presstalesman Thomas Fuxborg.
  Timmarna efter gripandet anhölls pappan i familjen som skadades svårt av polisen – misstänkt för dråpförsök på en polisman. Tre dagar senare släpptes mannen på fri fot – fortsatt misstänkt för dråpförsöket.
  Vid 22-tiden på torsdagskvällen gick maskerade poliser med automatvapen in i lägenheten på Hisingen där 22-åringen befann sig tillsammans med sin familj.
  22-åringen hade samma dag kommit hem från en begravning i Libanon för den 25-årige mannen som mördades i skottlossningen på Vårväderstorget. Polisen gick in lägenheten för att gripa 22-åringen som varit anhållen i sin frånvaro misstänkt för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
  En familjemedlem till 22-åringen som befann sig i den stormade bostaden nekar till uppgifterna om att han skulle vara en ledare för ett kriminellt gäng.
  – Är han det så är väl alla i Göteborg ledare, men de andra personerna är inte misstänkta för något och polisen misshandlade dem utan anledning, säger familjemedlem.
  Enligt polisen ska de ha blivit attackerade av pappan och en familjemedlem till 22-åringen när han greps i lägenheten.
  Misstänks för dråpförsök
  Pappan anhölls misstänkt för dråpförsök efter insatsen då polisen menar att han försökte knivhugga en polisman. Den andra släktingen ska enligt polisen ha angripit och hotat dem. Båda männen släpptes på söndagen på fri fot medan 22-åringen häktades på sannolika skäl misstänkt för misstankarna mot honom.
  Pappan nekar till att han ska ha attackerat poliserna och säger att han var nära på att dö av deras våld.
  Han berättar fortsatt att polisen sparkade och slog honom med knutna nävar och släpade ut honom blodig till en polisbil.
  – Polisen dödade mig nästan, säger han.

  Skadorna dokumenterade
  När han släpptes från häktet i söndags sökte han upp en rättsläkare för att dokumentera sina skador i ansiktet och på resten av kroppen.
  I veckan har flera av släktingarna som blev vittnen till stormningen försökt att göra en anmälan mot polisen.
  Pappan nekar kraftfullt till att har försökt att döda någon polis. Han menar i stället att det är poliserna som gjort sig skyldiga till brott då han behövde köras till sjukhus för sina skador.
  Nonsens
  Advokaten Anders Lindstrand försvarar den 22-årige mannen. Han vet inte anledningen till att pappan släpptes på fri fot – bara dagar efter att han misstänks ha försökt att döda en polis.
  – För mig låter det som ren nonsens att man först anhålls för dråpförsök på en polis och sedan några dagar senare släpps på fri fot, säger Anders Lindstrand.
  Lindstrand påpekar att det inte är obligatorisk häktning för ett dråpförsök. Han är samtidigt kritisk mot att det enligt honom inte är ovanligt att människor på svaga grunder misstänkts för allvarliga brott vid polisingripanden.
  – Det är inte ovanligt att förhållandet är på det sättet att när polisen gör ett brutalt ingripande och folk skadas. Då kommer det som ett brev på posten att man blir anmäld för våldsamt motstånd för att skadorna ska kunna motiveras. Det låter orimligt att man bara dagar efter ett dråpförsök mot en polis släpps fri, säger Anders Lindstrand.
  Polisen har anmält sig själva
  Polisens presstalesman Thomas Fuxborg berättar att polisen har gjort en egen anmälan till riksenheten för polismål för att utreda om polisen använt sig av övervåld eller inte.
  – Det gör vi alltid när någon skadar sig vid ett gripande, det är rutin, säger polisen presstalesman Thomas Fuxborg.
  Fuxborg säger att advokat Anders Lindstrands åsikter får stå för honom. Fuxborg säger att beslutet om att släppa släktingarna på fri fot inte behöver ha att göra något med hur starka misstankarna mot dem är.
  – När det inträffade på natten bedömdes det finnas anhållningsskäl. Sedan när det har gått några dagar och de har förhörts då kanske häktningsskälen kanske faller. Det är ett beslut som åklagaren tar, jag vet inte varför de släpptes, säger Thomas Fuxborg.
  Kritiska
  Familjen som stormades är kritiska till polisens insats.
  – Hade min pappa försökt att knivhugga en polis hade de skjutit honom, det är jag säker på. Polisen misshandlade folk som inte är misstänkta för något och det fanns ett litet barn i lägenheten som fick se det här, säger en familjemedlem.
  GT har sökt åklagaren som tog beslutet om att släppa 22-åringens släktingar på fri fot.
  Av Anders Abrahamsson
  Publicerad 09 apr 2015 09:59

 11. Rosita Sandervig skriver:

  Sjuka saker pågår inom socialtjänsten och grova lagbrott begås utan att någon bryr sig om hur illa barnen drabbas. De barn som socialtjänsten är satta för att värna! Och ifrågasätter man deras brottslighet, har man orimliga repressalier att vänta..

  Myndigheterna håller varann bakom ryggen så klaga och överklaga hjälper föga! Vi måste på något sätt stoppa deras framfart..

  • Ove Svidén skriver:

   Illusionen om en rättsstat upprätthålls med ’rätten’ att överklaga.
   Men domare, politiska nämndemän och försvarsadvokater är alla del i det korrupta LVU/HVB-Systemet.

   Genom att hålla tyst om DÖ: Decemberöverenskommelsen, kan alla invigda i de sju partierna lönsamt tillhandahålla de drygt trettio tusen barn och ungdomar per år som landets pedofiler, och sexmissbrukare kräver för att trivas i Sverige.

   Det är dags att aktivera gällande Mål nr OTP-CR-600/09 nedan:

   To The International Criminal Court
   Post Office Box 19519
   2500 The Hague The Netherlands

   Your reference: OTP-CR-600/09. The Hague, 20 April 2009
   Our reference: The Situation in Sweden, 1 April 2009

 12. Sigrid Aronsson skriver:

  Trettio tusen barn? Varje år? Jag har undrat ifall myndigheterna också i Sverige stjæl barn från kærleksfulla, bra, normala førældrar, precis som i England. Jag visste inte att pedofiler kunde utnyttja det i Sverige. Det var svårt att hitta något om det online, så jag ær verkligen glad att denna blog finns. Folk vet inget om det och eftersom det inte diskuteras så blir de resonabla og vill inte tro på det. Många tror på det som de hela tiden sett och hørt om, och det som vissa personer vill gømma blir det inte talt om i skolan eller på TV, så dærfør kan detta fortsætta, som folk helst inte vill vakna upp och inte vill se ondska – och som de inte kan konfrontera det.
  Det att vara resonabel tillhør dem som inte ær særskilt smarta och betyder att personen ser något som ær ologiskt, mærkligt eller hemskt och sen før att dæmpa sin egen oro, ændrar personen på det och får det att verka som något ganska normalt. Detta ær suppressivt, d v s undertryckande, eftersom personen låter ondska fortsætta. (Suppressive reasonableness). Det ær en slags attityd som tillhør dem som inte ær særskilt intelligenta och tyværr ær det vældigt vanligt. Så vi får fortsætta och hitta dem som inte ær resonabla.
  Så jag har tidigare lyssnat på Richie Allen Show som talar om detta:
  http://richieallen.podomatic.com/
  Dessa datum har radioprogram på Engelska om detta æmne: ”child abuse, forced adoption – Britains best kept dirty secret.
  Tor 30 Juni, 2016
  Tor 14 Juni
  Tis 31 Maj
  Ons 18 Maj
  Søn 15 Maj
  Tor 12 Maj
  Tor 28 April
  Tis 26 April
  Ons 9 Mars (+7 Mars)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *