En MORgondröm: Hundra aktiva MORsor!

 

Väljare kan börja förtidsrösta from 27 augusti.
Se mer på Valmyndigheten: www.val.se/ där du även hittar adresserna till,
och kartor över lokaler för förtidsröstning. Där kan vi aktiva MORsor hämta blanka valsedlar till RIKSDAGEN, samt komplettera dem med ordet: M O R

Ca 30% av väljarna kan komma att förtidsrösta i år.

Vilka av er inom Initiativ MOR vill hjälpa till med valspurten?

P.S. Fem dagar efter valupptakten har jag skickat ut ca 20 brev med MOR-valsedlar och information. Maila Ditt namn och postadress till: ove@peace.se, så får även Du ett brev hem till Dig via posten!

Och kom ihåg vad vår MOR-kampanj syftar till: Att tvångsomhändertagna LVU-barn ska hjälpas hem till den familj de föredrar att leva tillsammans med!

 

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR. Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till En MORgondröm: Hundra aktiva MORsor!

 1. Morfar skriver:

  Behöver vi synas mer? Att lägga ut övertaliga valsedlar i vallokalen är nog en god tanke, men väljarna måste på något sätt få vetskap om vad vi står för. Det är ju inte alla som besöker bloggen.

 2. Ove skriver:

  Rätt tänkt Morfar. Vi behöver synas mer. Jag har följande tre förslag:

  1. Den 23 augusti har NKMR, Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter sitt Årsmöte i Göteborg. Ordföranden Ruby Harrold-Claessson, har sagt att vi kan ’marknadsföra’ initiativ MOR vid ett bokbord utanför seminarielokalen. Ca 30-50 LVU-kunniga brukar besöka NKMR Årsmöte.

  2. Sista veckan i augusti anordar vi ett MORs- möte i ABF-lokalen vid Sveavägen i Stockholm.

  3. En filmskapare Steven S. Stadleir vill intervjuva mig inför en ’feature film called Global Enlightment: a Plan for World Peace, and for a television series also called Global Enlightment.’ Det är min roll som skapare av och ordförande för World Peace Foundation som är anledningen. Jag har föreslagit sista veckan augusti och första i september som passar mig bäst …

  Det är min syn på LVU/HVB-Systemet som ett InbördesKrig mellan socialtjänst och familj. Denna konflikt behöver ett fredsarbete i måttlig skala, inför den större uppgiften att skapa en Fredlig VärldsGemenskap. Med detta perspektiv kan jag sammanföra Initiativ MOR med en Global Medvetandehöjning och Fred, i mina framtidsscenarios. Och med lite hjälp från ovan, kan en intressant synergi uppstå.

 3. Anna skriver:

  MOR behövs. Värdegrunder behövs.
  Allt blir bara mera och mera crazy annars, senast nya ordet i akademiens ordlista….

 4. När Gud ska hjälpa barnen i Sverige? skriver:

  Jag läste dn.se nu på morgonen och satte nästan min kaffe i halsen. Här kan ni läsa vilka grunder S , V och MP ’s företrädande politiker presenterar för att införa Barnkonventionen som Lag i Sverige. Vad tycker ni- har de politikerna förståelse om barnens rättigheter enl. Barnkonventionen och hur de skulle använda sig av Barnkonventionen? Är det för att förbättra barndomen för svenska barnen eller för att stärka kommunanställdas roll? De inte ens förstår att Barnkonventionen är i stort sätt till, för att tjänstemän ska inte kunna använda sig av sin obegränsad makt för att kunna förstöra livet på barnen och på deras familjer. I Sverige tjänstemän på skolor eller på dagis brukar diskriminera barnen om de inte tycker om deras föräldrar eller om socialtjänster begär att diskriminera barnen som de ”oroliga för”. Det är emot Barnkonventionen. På skolorna barnen lärs upp också att de inte har skyldighet att respektera sina föräldrar,för sitt eget bästa. Lärarna brukar till och med säga till barnen att de får bråka med sina föräldrar. Någon respekt till föräldrar rektor, fröken , sjuksköterska, socialtjänsteman , idrottsledare eller annan kommunanställd uppvisar inte heller, framför ögon på deras barnen. De föregår med dåliga förebilder och uppvisar sin makt gentemot föräldrar och deras barnen. Det är gentemot Barnkonventionen. Svenska tjänstemän och politiker inte mogna och har pervers mentalitet, för att Barnkonvention skulle kunna funka i Sverige. Det ska inte funka, eftersom den ska bara användas för att stärka kommunanställdas rättigheter,ser det ut som.

  ”Nu måste Sverige göra barnkonventionen till lag”

  Publicerad på DN.se i dag 00:05

  Sverige var snabbt att godkänna FN:s barnkonvention, men trots det får barnens behov och rättigheter många gånger stå tillbaka, skriver debattörerna. Foto:
  Barnens bästa måste styra. Socialtjänsterna är underbemannade. Utredningar om barn som far illa drar ut på tiden. Kommunerna tar inte sitt ansvar och bör kunna vitesföreläggas. Inrätta också lokala barnombudsmän. Det är hög tid att göra FN:s barnkonvention till lag, skriver tre företrädare för S, V och MP.

  För drygt tjugo år sedan antog FN en konvention som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Sverige var snabbt att ratificera konventionen, men trots det får barnens behov och rättigheter många gånger stå tillbaka för andra intressen. Vi ser ett tydligt behov att stärka barnperspektivet och barnens rättigheter i samhället.

  Det är dags att göra FN:s barnkonvention till lag.

  Sveriges kommuner och deras socialnämnder har genom socialtjänstlagen fått ett särskilt ansvar att sörja för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Enligt lagen ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa vid åtgärder som berör barn. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Flera fall visar dock att kommunerna brister i sitt ansvarstagande. Socialtjänsterna är underbemannade, nyexaminerade socionomer får hantera komplexa och svåra ärenden och rutiner brister.

  Tidigare har Socialstyrelsen och numera Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vid ett flertal tillfällen riktat skarp kritik mot kommuners handläggning av anmälningar om barn som far illa och hantering av familjehemsplaceringar.

  Utredningar drar ut på tiden, vuxnas åsikter och situation prioriteras framför barnens behov och handläggares beslut är bristfälligt motiverade. Konsekvenserna är ödesdigra för de barn som samhället misslyckas med att hjälpa.

  Även när hjälp ges blir det många gånger fel. Barn tas från sina föräldrar utan tillräcklig grund. Barn tas från familjehem – där de rotat sig, mår bra och själva ger uttryck för att de vill stanna – för att socialtjänsten tycker att de har samarbetsproblem med fosterfamiljen eller för att de biologiska föräldrarnas rätt i handläggarnas och i vissa fall även domstolarnas ögon väger tyngre än barnens rätt till en trygg uppväxt.

  Enligt Sammanbrottsutredningen från 2012 slutar, bland långtidsplacerade barn, drygt var fjärde placering i ett sammanbrott, det vill säga ett oplanerat avbrott. Socialstyrelsens övergripande slutsats är att stödet från samhället till både familjehemmen och de placerade barnen brister och måste bli bättre för att minska antalet sammanbrott.

  Nu i juli förtydligades socialtjänstlagen när det gäller vilken kompetens socialtjänsten ska ha. En ny paragraf kräver att handläggarna har socionomexamen eller annan relevant utbildning. Vi menar att skrivningen inte är tillräckligt tydlig utan behöver förstärkas. Socionomutbildningen i dag är en bred generalistutbildning. Det finns inga obligatoriska kurser med särskild inriktning på barns rättigheter och programmets målformulering om vilka kunskaper en socionom ska ha om barns behov är vag. Öka resurserna och höj kompetenskraven vid handläggning.

  Staten har ansvar för att det ska finnas ett nationellt regelverk som garanterar barnens rättigheter och att myndigheter ges resurser att stödja kommunerna. Det är också viktigt att det förs en nationell politik som inte undergräver kommunernas möjligheter att ta sitt ansvar. De senaste två mandatperioderna har försämringarna i a-kassan och sjukförsäkringen lett till att den kommunala socialtjänsten belastats på ett orimligt sätt.

  Det undantar dock inte kommunerna från att ta sitt ansvar och se till att socialtjänsten har resurser, personal ocih rutiner som krävs för att personalen ska kunna göra ett bra jobb. I lagen finns inget utrymme för långa handläggningstider eller begränsade insatser för barn på grund av brist på pengar.

  De som fattar beslut som påverkar barns livssituation måste ha utbildning inriktad mot barns rättigheter, utveckling och behov. För att säkra kvaliteten i stödet bör man överväga krav på legitimation eller en särskild behörighet baserad på obligatoriska kurser i grundutbildningen eller vidareutbildning för att få fatta beslut om vård- eller behandlingsinsatser till barn.

  IVO bör ges kraftfullare redskap för att få kommunerna att ta sitt ansvar. På samma sätt som länsstyrelserna i dag kan vitesförelägga kommuner som inte tar sitt ansvar när det gäller särskilda boenden bör kommuner kunna vitesföreläggas vid brister inom socialtjänsten. I dag är kriterierna för höga för IVO att kunna göra det.

  Barns rättigheter att komma till tals behöver stärkas. Den som utför utredningar i mål om vårdnad, boende och umgänge ska enligt föräldrabalken ta reda på barnets inställning och redovisa den för rätten. Enligt lagen har barn också rätt att komma till tals. Barnombudsmannen har påvisat att lagstiftningen inte gett önskad effekt. En stor andel barn får inte komma till tals i utredningarna om vårdnad, boende och umgänge.

  För att säkerställa att barnet kommer till tals och att barnets intressen tas till vara bör barn ges rätt till eget offentligt biträde i mål som rör vårdnad, boende och umgänge. I de fall där barn varit familjehemsplacerade bör även familjehemmet ses som part och ha talan när det gäller fråga om vårdnad och umgänge. Om ett barn vuxit upp hos släktingar eller i fosterfamilj sina första år är det dessa människor som barnet ser som sin familj. Psykologiskt sker anknytningen mycket tidigt och sitter i under många år även om barnet skiljs från sina anknytningspersoner. I dag räknas endast barns biologiska föräldrar och adoptivföräldrar som anknytningspersoner i lagens mening.

  För att stärka barnperspektivet och barnens rättigheter över lag vill vi att man inrättar lokala barnombudsmän som bevakar att barns och ungas behov, intressen och rättigheter tas till vara i de kommunala verksamheterna och i beslut som fattas. Regionala barnombudsmän knutna till Barnombudsmannen skulle kunna fylla samma funktion på regional nivå.

  Barn bör också ges rätt att anmäla missförhållanden till Barnombudsmannen, som i sin tur ges möjlighet att kräva skadestånd av kommuner som misskött sig.

  Jonas Eriksson

  jonas.eriksson@dn.se

  (MP), riksdagsledamot från Örebro län Björn Fries (V), riksdagskandidat från Blekinge Hillevi Larsson (S), riksdagsledamot från Malmö kommun.

  • Ove Svidén skriver:

   Underbart, Äntligen! Politiker som börjar ta sitt ansvar.
   Genom att inte godkänna FN:s Barnkonvention som Lag i Sverige, har har de sociala myndigheterna indirekt sagt ja till LVU/HVB-Systemet och dess roll i den Lönsamma Kommunala Människohandeln.

 5. När Gud ska hjälpa Sverige? skriver:

  Barnen är Sveriges framtid och politikerna med deras tjänstemän, kommunanställda och RFSU upfostrar svenska barnen på detta sättet. Jag läste denna artikel idag, på aftonbladet.se.

  Pride-läshörna för barn: ”Inga prinsessor och actionkillar”
  Inga vita kärnfamiljer – men gärna regnbågsrelationer och könlösa karaktärer. När Pride Kids fixar läshörna på Kulturhuset är det normbrytande bilderböcker som gäller.
  – Det är onödigt att pracka på barn idéer om deras kön, säger Lisa Karlsson som jobbar med Pride Kids och Rum för barn.

  annons

  En bilderbok om ett homosexuellt gubbpar, en annan om ett barn med en ovanligt vild mamma. Det är delar av utbudet i Pride Kids queera bokhörna på Kulturhusets Rum för barn.

  Under Prideveckan får alla som vill sätta sig i den mysiga läshörnan ochvälja och vraka bland de utvalda bildböckerna. Men det är inget för den som letar efter berättelser om kärnfamiljer med heterosexuella, vita föräldrar.

  – Vi försöker jobba normkritiskt när vi köper in böcker till Rum för barn. Ett exempel är böcker som innehåller andra typer av familjekonstellationer än det traditionella ”mamma, pappa, barn”, säger Lisa Karlsson som jobbar på Pride Kids och Kulturhusets Rum för barn.

  Förutom titlar som ”Mommy, Mama and Me” och ”Punkpapporna” hittas också en hel del böcker om föräldrar som bryter mot den traditionella bilden av en mamma eller pappa.

  Otypisk är till exempel mamman i ”Tesslas mamma vill inte”, som är långt ifrån den vårdande, bullbakande stereotypen. I stället är hon vild, busig och gömmer sig när hon måste borsta tänderna.

  ”Onödigt att pracka på barn idéer om kön”
  Förutom att ha en representation av av andra familjer än ”mamma, pappa, barn” jobbar Pride Kids och Rum för barn också hårt med att hitta böcker med ickevita karaktärer. Till exempel boken ”Golden domes and silver lanterns” om en muslimsk liten flicka.

  Många böcker har också könlösa huvudpersoner. Till exempel ”Lilla Fot”, där barnet varken har kön eller namn. Precis som den blåhåriga fjällfiguren Plupp alltså – en annan barnbok som finns med i hyllan.

  – Vi tycker att det är onödigt att pracka på barn idéer om vad deras kön innebär. Här får de tolka som de vill, säger Lisa Karlsson.

  En åsikt som många av besökarna på Rum för barn verkar hålla med om.

  – Många föräldrar söker efter såna här böcker. De vill slippa bli illa till mods och läsa om böckerna så att de ska passa de normer de vill föra vidare, säger Lisa Karlsson.

  Finns det något som varit bannlyst när ni valt ut böckerna till Pride Kids?

  – Om böckerna ska handla om vita personer så ska de på något annat sätt vara väldigt queera och göra skäl för att finnas här. De ska vara normbrytande. Och sedan såklart – vi vill inte ha böcker med rosa tjejprinsessor och superhjältar som är killar OM det inte är någon annan normkritisk touch på dem. Actionprinsessor går bra!

  KRISTIN REHNQVIST
  kristin.rehnqvist@aos.se

  I denna variant av Guldlock är de tre björnarna en regnbågsfamilj. Foto: Jonas Herjeby
  GRATIS! PRIDE KIDS PÅ KULTURHUSTAKET
  Vad: Läshörna öppen för alla mellan 0 och 10 år och deras vuxna. Här kan man läsa, koppla av och läsa queera barnböcker.
  Plats: Pride House, Kulturhustaket Stadsteatern vid Sergels Torg.
  När: Tisdag 29 juli till fredag 1 aug kl. 12.00-14.50.

 6. Anna skriver:

  Lugn och fin, bara normalt!

  Vår stadsminister gick med i Pridetåget, även livgardet….
  Jag undrar vilka seminarier han var med i?
  Undrar om han prövade på att få smisk eller ”florentine flogging”, dvs bli piskad med två piskor samtidigt. Kanske var han med och läste de bästa queersagorna för barn upp till 10 år, eller deltog i VM i dildokubb? Vem vet han kanske tom var med på föreläsningen om ”fisting”?
  Detta är bara några exempel ur Prideprogrammet, det finns mängder med andra absurda programpunkter. Pride får sponsorpengar av RFSU som i sin tur får pengar av våra skattemedel.
  Personligen tycker jag att festivalen mer gör skäl för namnet Shamefestivalen än att härröra detta som påtvingas stockholmarna till något som har med stolthet att göra.
  Snälla, någon? Förstår att det är valår, men vad är det som pågår?
  Ingen reagerar ens…

 7. Anna skriver:

  Ursäkta, om ni inte tror mig, kolla själva:
  http://www.stockholmpride.org/

  I don´t want to talk about it i ord.

 8. När Gud ska hjälpa Sverige skriver:

  Ingen reagerar, därför att det är livsfarigt att reagera. Det är konstigt, om det ska finnas någon som ska våga säga att den inte tycker om Pride karnevalen. RFSU är den riktiga politiska makten i Sverige, den avgör demokrati och tolleranen i samhället och den sponsras av skattepengar mer än politiska partier, dvs. de får mer pengar än man kan ana. Deras mål är förändra samhället, förändra barnens mentalitet och avskaffa kärnfamiljebegrepp. Och de punktterna är på politisk agendan i Sverige, om de festar tillsammans och ger så mkt pengar till RFSU.

 9. Anna skriver:

  @När Gud ska hjälpa Sverige:
  Men det är väl normalt?
  Missförstå inte, för mig får alla göra nästan vad de vill. Konservativ är jag inte. Jag vill ha en radial förändring. Inte konstigt att suicid och ohälsa ökar bland unga i detta förvirrade land.. Något är allvarligt fel. Självklart har jag vänner med annan läggning än min, men när till och med de anser det hela gått för långt kan man undra…

 10. Gud ska hjälpa barnen i Sverige? skriver:

  För mig också alla får göra vad de vill, men om de inte trakasserar, kränker och förnedrar mig, tex.. Politikerna tränger sig dock i privatlivet och tvinger på till ena och till det andra. Enligt sådan politik, man offrar vissa människor – man dödar dem, för andras skull. Jag ser varken tolerans eller demokrati i vilken diktatur som helst.

 11. Morfar skriver:

  Läser på nätet om en 16 åring som blivit omhändertagen med stöd av LVU på grund av att han delat ut flygblad för svenskarnas parti. Nu är det inte så att jag personligen sympatiserar med detta parti, men om historien stämmer så är det ett allvarligt angrepp på demokratin om man kan bli omhändertagen på grund av politiska åsikter. Detta är ett tillvägagångssätt som brukar förknippas med totalitära stater.

 12. Ove Svidén skriver:

  Ja, Sverige är väl en totalitär demokrati; eller hur?
  Vi är ett föregångsland i social ingenjörskonst.
  Men vilket land vågar följa oss längre?
  Den Lönsamma Kommunala Människohandeln är vändpunkten!

 13. Susanne Laslo skriver:

  Vill informera om Riksföreningen mot tvångsomhändertaganden i Sverige. Gå in på deras Facebook sida. Går också att googla på Donias minnesfond. / Tack Ove för din kamp mot Myndighetenas övergrepp på medborgarna.. Din styrka och kraft att kämpa för de utsatta.

 14. När skriver:

  Jag läste blogg Kampen om min familj. Det är helvete på jorden, mitt på ljusa dagen och från morgon till kväll, som Sveriges tjänstemän , läkarna, kommunsnställda och andra skatteparasiter gör för medborgarna inkluderat nyfödda bäbisar. För att dölja sina tjänstefel och okompetens. Ondska själv anställs på svenska myndigheter. Bra, kompetenta,intelligenta och trevliga människor verkar gå långtidsarbetslösa. Vad ska man säga efter ha läst om hur Sveriges medborgarna och särskild barnen behandlas av alla de myndighetsskurkar och psykopater? Man måste avskaffa Landstinget och avskeda politikerna från kommunerna. Högt utbildade Specialister borde ta hand om skolan, socialen och vården, inte små påvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *