Underåriga LVU-barn: En sexuell rättighet i maktpyramidens topp

 

Korta fakta från Befolkningsstatistiken:
I Sverige föds ungefär 110 000–115 000 barn varje år
I Sverige tvåmgsomhändertas med LVU-lagens stöd ca 30 tusen barn per år

Men mindre än 5% av de tvångsomhändertagna kommer tillbaks till sina föräldrar, trots att det är vad FN:s Barnkonvention rekommenderar, från olika förvaltningsdomstolar och deras politiserade hantering av LVU-ärendena  enligt en juristvän!

Enbart barn och unga med korrekt personnummer ingår vid beskrivning av heldygnsinsatser år 2014 enligt SCB befolkningsstatistik. Ensamkommande barn som fortfarande är asylsökande har inget korrekt personnummer och ingår därför inte. Eftersom dessa ingick i tidigare publicerad officiell statistik kan därför statistiken för 2014 inte jämföras med tidigare år.

LVU-situationen för 2015-16 (kanske nu över 40 000 tillslag per år) har blivit ohållbar och beskrivs så här för att sopa problemet under mattan:

Familjehem är den vanligaste placeringsformen. Statistikrapporten: Barn och unga – insatser är en årlig rapport som innehåller statistik om insatser som getts till barn och unga i individ- och familjeomsorgen. Från och med statistikår 2015 har en ny leverantör samlat in grunddata från kommunerna. Eftersom leverantören haft problem att sammanställa dessa data är den årliga publikationen försenad. Nytt publiceringsdatum kan i dagsläget inte anges.

Enligt Polismästare Karin Götblad i Stockholmspolisen har Polisen bara en grov, kränkande tillslagsmetod för brottslingar, inte en mer försiktig, medkännande och hänsynstagande för ‘vanliga LVU-fall’

Skadan på ett tvångsomhändertaget barn uppkommer redan vid ett första tillslag när två socialtjänstemän tar hjälp av Polisens Transporttjänst kan ge barnet ett trauma som sitter kvar i hela livet: av att separeras från sina egna föräldrar utan förvarning, direkt från skolan eller sovrummet ….

Antalet tvångsomhändertagna i Sverige är mer än sex gånger högre per capita, än i vårt protestantiska grannland Tyskland.

Min förklaring är att: det i vårt brutala Sverige är grymt lönsamt med den kommunala människohandeln av underåriga till pedofilringar, sexmissbrukande HVB-hemsägare, samvetslösa adoptionsbyråer, kriminella kliniker för en skamlös internationell organhandel av ‘reservdelar’ från de fattiga till de rika osv,  i överflödet av den materialistiska välfärdsstatens Sverige alla upptänkliga myndigheter: med rätten att tvätta svarta pengar vita, som en mer rationell lösning till fördelning av ansvaret, än familjeansvaret som är det naturliga i världen utanför Landet Lagom.

Och Sveriges myndigheter som inte kan, eller får skämmas, hittar då en ny leverantör av data för att slippa visa mer av den skamliga statistiken … Regeringen Reinfeldt lämnade över makten från de Moderata Borgarna 2014 till DecemberÖverenskommelsens sjuklöver av partier med tystnadsplikt under sin ‘erfarna arkitekt GP på Torpet’.

Efter politiskt sidbyte vid halvtid (valet 2018) blir det nu naturligt med en ny högervind ett tag.  De enda som ser en spänning i detta är SVT/Pravda med rätten att blanda/röra ihop nyheter och propaganda.

 

P.S.   Geijeraffären

Lennart Geijer, Sveriges justitieminister 1969-1976 och huvudperson i Geijeraffären.

Geijeraffären var en politisk skandal i Sverige under senare delen av 1970-talet som inbegrep mörkläggning och falska dementier. Lennart Geijer, Sveriges justitieminister 1969-1976, hade enligt en hemlig promemoria 1976 från rikspolischef Carl Persson till statsminister Palme, nämnts som en av flera högt uppsatta personer vars agerande eventuellt kunde ha skadlig verkan för rikets säkerhet. I fallet Geijer misstänktes denne kunna ha köpt sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till främmande makts underrättelsetjänst, på en bordell driven av Doris Hopp. Promemorian hävdade inte att det skulle finnas några direkta, trovärdiga vittnesbelägg för detta eller att misstanken var stark. Dock måste Geijer enligt polisen betraktas som en potentiell säkerhetsrisk så länge misstankarna förblev outredda.

Efter att journalisten Peter Bratt i mitten av november 1977 skrivit om promemorian i Dagens Nyheter, dementerade Geijer och Olof Palme historien (att promemorian existerade eller innehållet?) och DN blev skadeståndsskyldigt. Promemorian blev offentlig 1991 och bekräftade i princip Bratts artikel när det gällde polisens ställning till behovet av utredning och säkerhetstänkande: däremot har inga undersökningar, då eller senare, kunnat visa att det skulle ha funnits någon substans i påståendena om Geijers och andras bordellbesök, som härstammade från bordellmamman Doris Hopp själv.

Det var en brottsutredning under 1976 som 1977 ledde till den politiska skandal som kom att kallas Geijeraffären. Den så kallade bordellmamman Doris Hopp greps av polis i Stockholm i maj 1976 och åtalades för koppleri. Bland hennes kunder påstods finnas flera av samhällets högsta toppar. De behövde emellertid inte vittna. Inte heller åtalades de, trots att flera prostituerade var under 18 år; en var bara 14 år. Säpo var intresserat eftersom flera polska kvinnor, som hade kontakt med polska ambassaden, arbetade på bordellen.

P.P.S.  Ovanstående anklagelse mot en statsminister, kan ha gjort CIA-förslaget attraktivt för de inblandade: Att fly fån landet med ett fejkat mord och en statsbegravning som falsk svepning. (Notera även att President Trump som en av sina allra första åtgärder utpekade 1500 pedofiler i Washington, för att få ordning i Träsket!)

Publicerat i LVU, Maktmissbruk, Media, Pengar, politik, Trump | Lämna en kommentar

Stärk den balanserade, neutrala kungamakten i Sverige

Sverige är en av världens äldsta monarkier. Men kungens roll har marginaliserats mer än vad som är önskvärt. Ett statsöverhuvud bör representera och tydliggöra rättsstatens och den oväldiga statsförvaltningens roll. Idéhistorikern Lars F Eklund föreslår tio åtgärder för att stärka Sveriges grundlag.När man i socialkonservativa kretsar diskuterar principiella politiska frågor brukar det inte dröja länge innan någon lyfter fram att den svenska monarkins roll borde stärkas. Lika vanligt som detta önskemål är, lika ovanligt är det att det beledsagas av nåra konkreta förslag om hur detta skall göras.Nu, när vi just firat vårt nationalhelgon St Erik Konung och firandet av vår nationaldag närmar sig, kan det kanske vara rätt tid att lägga fram några förslag i ämnet.Vid utarbetandet av de följande förslagen har tre faktorer varit vägledande.Den första är respekten för Torekovskompromissens huvudprincip, att kungen normalt inte skall ha någon aktiv roll i det dagliga regeringsarbetet. Torekovskompromissen kan naturligtvis inte ses som huggen i sten för all framtid, särskilt inte som tre av riksdagens partier – SD, KD och MP – inte fanns i riksdagen då den ingicks. Men uppslutningen kring den är stor och det i stort sett på goda grunder.Den andra faktorn är att det svenska statsöverhuvudet rimligen bör ha i stort sett de uppgifter som i folkrättslig praxis normalt tillkommer statsöverhuvuden.Den tredje faktorn är att förslagens rimlighet skall vara uppenbar även för en principiell republikan, givet insikten att Sverige nu är en konstitutionell monarki och kommer att så vara för överskådlig tid framåt.

Det första förslaget är att det i Regeringsformens (RF) inledning uttryckligen konstateras att Sverige är ett konungarike. Det andra förslaget är att begreppet statschef utmönstras och ersätts med statsöverhuvud. Detta ansluter till internationellt språkbruk och undanröjer den nu vanliga sammanblandningen av begreppen statschef respektive regeringschef. Det har alltid varit olyckligt att införde begreppet statschef i Regeringsformen just när kungen slutade att vara just chef, i det ordets vanliga mening.

Det tredje förslaget är att RF tydligt pekar ut monarken som rikets främste representant. Det är märkligt att en grundlag med ambition att rätt beskriva rikets ledning inte ens nämner det som dagligdags är monarkens huvuduppgift, nämligen att vara Sveriges ambassadör numero uno. Kungen är också försvarsmaktens främste representant, och som sådan bör han i kraft av sitt ämbete inneha den högsta graden i alla vapenslag.

Dagens ordning, enligt vilken regeringen kan – kan ! – tilldela kungen försvarets högsta grad ter sig mer än lovligt märklig och avviker markant från vad som är internationellt brukligt.

Det fjärde förslaget är att det vid sidan av nuvarande och prestigefulla utrikesnämnd, som leds av kungen, inrättas en motsvarande inrikesnämnd. Palmemordet, stormen Gudrun, terrordåd och skogsbränder: Tyvärr saknas det inte tillfällen då en sådan nämnd skulle vara viktig för kontakterna och informationsutbytet mellan statsöverhuvud, regering och opposition.

Det rimliga är att kungen, som ordförande, är sammankallande på förslag av statsministern eller talmannen. Att en sådan här nämnd inte redan finns kan antagligen bara förklaras av ett massivt ointresse för att se monarkin som en resurs för en välfungerande statsledning.

Det femte förslaget är att beslut om nåd i egentlig mening – alltså inte strafftidsförkortningar – bör fattas i monarkens namn. Nåd är inte politik och bör därför inte beslutas om av regeringen. Nåd är heller inte juridik, och bör därför inte beslutas om av domstol. Nåd ges ex gratia av humanitära skäl. Det är rimligt att statsöverhuvudet i Sverige precis som i snart sagt alla andra länder är involverat i dessa beslut, till exempel som ordförande i en nämnd eller ett råd med dessa beslut som uppgift. I rådet bör finnas välmeriterade medborgare med hög legitimitet, såsom före detta talmän och liknande, som speglar olika aspekter av det svenska samhällslivet.

Det sjätte förslaget är att kungen såsom statsöverhuvud, när den demokratiska och politiska beslutsprocessen är klar, å rikets vägnar skall underteckna alla viktigare avtal med främmande makt.

Detta markerar symboliskt att det är riket och inte bara en tillfällig politisk majoritet som ingår avtalet och det är internationellt sett ett självklart förfarande att statsöverhuvudet signerar. När man läser internationella avtal och där bland namn såsom Elisabeth, Juan Carlos och så vidare inte finner Carl Gustaf utan Ingvar Carlsson så ger det, försiktigt uttryckt, ett märkligt intryck. Som om Sverige inför världen uttryckte misstro mot den egna statsformen.

Det sjunde förslaget är att kungen, när regeringskansliets beredning är klar, formellt utnämner vissa höga ämbetsmän.

Det åttonde förslaget är att kungen, när lagstiftningsprocessen är avslutad, formellt promulgerar –alltså kungör – nya lagar för att markera deras ikraftträdande.

De två sistnämnda förslag har samma poäng, nämligen att markera den tidpunkt när den demokratiska och politiska processen, enligt dess principer, är avslutad och rättsstatens och den oväldiga statsförvaltningens principer träder in.

Ämbetsmän och domare skall ju inte ägna sig åt partipolitik i sin ämbetsutövning. Kungliga utnämningstillfällen och en framtida talmans promenader till slottet med lagar för promulgering blir distinkta offentliga händelser som bidrar till statsledningens transparens och ger medborgarna goda möjligheter att hålla sig orienterade om nya befattningshavare och lagar.

De två avslutande förslagen i denna tiopunktslista rör förhållanden vid krig eller liknande tillstånd. Det kan konstateras att i RF kap 15 beskrivs förfarandet ifall endera regeringen eller riksdagen/krigsdelegationen till följd av krigshandling inte kan fullgöra sina uppgifter. I korthet tar den ene då över denna andres uppgifter. Däremot finns märkligt nog inget förfarande angett för den händelse både regering och riksdag försätts ur funktion.

Detta är inte godtagbart i en tid då sådant ”ingen trodde skulle kunna hända” händer med påtaglig regelbundenhet. Det behövs, som nionde förslag, en regel i RF som, i den händelse både regering och riksdag försätts ur funktion genom terrorhandling, krigshandling eller liknande, ger kungen ett mandat att tillsätta en expeditionsministär med den primära uppgiften att skyndsamt utlysa och genomföra nyval.

Eventuell risk för personlig kungamakt kan hanteras genom att noggrannt ange ur vilken personkrets ny statsminister får hämtas, till exempel f d talmän, statsministrar eller landshövdingar.

Till sist: Vi vet alla vilken roll kung Haakon hade för Norges kamp under andra världskriget. Enligt vår RF skulle en sådan roll inte alltid vara möjlig. RF anger nämligen att om kungen och regeringen är på olika plats, så skall kungen anses förhindrad att utföra sina uppgifter som statschef. Det innebär att om regeringen hamnar i en ockupants händer medan kungen är på fri mark, så är kungen skyldig att ansluta till regeringen.

Det vill säga överlämna sig i ockupanternas händer!

Denna snudd på landsförrädiska ordning måste ändras, så att kungen på fri mark kan fortsätta att vara en symbol för rikets kamp mot ockupanterna. Vem kan vilja något annat?

Det förra tronskiftet sammanföll i tid med omfattande grundlagsförändringar. Det var inte i alla avseenden helt lyckat. Nu finns tid att påbörja ett förändringsarbete så att de nya ordningarna kan vara på plats och väl inarbetade i god före nästa tronskifte. Det är bara att börja.

Lars F Eklund

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, Människa, Media, Ny Andlighet, Tro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Washington behöver en tydlig fiende för sitt världsherravälde

 

Politikerna i Washington DC, Presidenten, och de neokonservativa i Kongressen behöver terrorn från CIA och NATO för sitt världsherravälde.

NATO är inte till för att försvara Europa. Det är till för att försvara lönsamheten i den Amerikanska Militär-Industriella Komplexet.

Villkoret för att komma med i NATO är att ditt land betalar minst 2% av sin BNP på sitt militära försvar.

NATO generalsekreterare Jens Stoltenberg fick från President Trump den utvidgade uppgiften att bekämpa TERRORN I VÄRLDEN!  Detta visar hur sjukt Washingtons NeoCon krigshetsare fungerar. Läs mera på engelska:

CIA and NATO need an Enemy: Russia is the chosen one!

Truth Has Become Un-American

Those of us who have exited The Matrix are concerned that there are no checks on Washington’s use of nuclear weapons in the interest of US hegemony over the world.

Washington and Israel are the threats to peace. Washington demands world hegemony, and Israel demands hegemony in the Middle East.

There are two countries that stand in the way of Washington’s world hegemony—Russia and China. Consequently, Washington has plans for preemptive nuclear strikes against both countries. It is difficult to imagine a more serious threat to mankind, and there is no awareness or acknowledgment of this threat among the Congress, the presstitute media, and the general public in the United States and Washington’s European vassal populations.

Two countries and a part of a third stand in the way of Greater Israel….

Strong Sources:  http://www.veteranstoday.com/2017/05/12/exclusive-isis-the-mob-and-trump-more-history-than-we-knew/

Truth Has Become Un-American

www.peace.se/blog/2017/05/24/cia-and-nato-need-an-enemy-russia-is-the-chosen-one/

Publicerat i Brage, Framtid, Maktmissbruk, Människa, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Välkomna till en Ny Framtida Verklighet

  • JUDAS ISKARIOT
  • Denna sajt är tillägnad Saint Germain och den nya verklighet som han och andra uppstigna Mästare samt utomjordingar är här för att införa och på så sätt hjälpa Mänskligheten till en högre spirituell tillvaro, för de som vill följa med!

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 maj, 2017

Judas Iskariot,

Söndag 21 maj 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag är här idag för att hälsa överflödet i världen välkommen. Det har börjat regna ett överflöd i aldrig skådat mått över Er värld idag, kära Jordbor. Kan ni känna det? Kan ni förstå det? Likväl är det dock sant. Allt har satt i gång och alla era drömmar kan förverkligas, många andras drömmar likaså. Det är en speciell tid ni lever i, så ta vara på den, på det bästa sätt ni kan. Var ödmjuka i sinnet och givmilda i era hjärtan, så får ni allt ni behöver och mer därtill. Ja det är en sanslös tid med mycket glädje och många trumpeters fanfarer. Jorden har vänt riktning och går nu stadigt mot ljuset. Hennes barn gör allt de kan för att följa med henne nu. Det är en omtumlande tid men samtidigt så glädjefull.

Ja, kära barn på Jorden, erat arbete har börjat med att väcka de sovande och ge tröst åt de hungriga och fattiga. Tröst i form av att ge dem allt de behöver för att leva ett bra liv, samtidigt som ni visar att kärleken leder hem. Hem till den vackra planet som ni en gång lämnade men nu är beredda att återvända till. Ni tar åter på Er att vara vår kära Moder Jords beskyddare och väktare. Ni värnar åter igen om all hennes fantastiska rikedom i form av det ni kallar Moder Natur. Ja, det är en sann glädje att få vara med om och bevittna allt som händer på Jorden idag. Äntligen kan vi få skörda det som vi så länge har arbetat för. Vet att ni är älskade bortom allt förstånd och att ni är hjältarna för idag.

Moder Jord är en pärla i Universum och många har arbetat för att hon åter ska stiga in i ljuset där hon hör hemma. Hon är en efterlängtad juvel och mycket aktad och älskad långt bortom denna galax. Förstå att ni gör ett viktigt jobb kära Jordbor. Ett stort och viktigt arbete har lagts i era händer och det är därför ni har alla ögon på er nu och får all den hjälp som ni behöver. Gonggongen har gått och det finns ingen mer tid att spilla. Låt mannan regna ner från himlen och väck upp de återstående sovande människorna. Det är hög tid att vakna nu. Vår kära Moder ruskar på sig för hon vill att de sovande ska vakna och följa med henne på färden. Färden som går till den vackra ljusa värld som vi så länge drömt om och nästan glömt bort att den fanns. Nånstans långt inne i vårt hjärta höll vi drömmen levande och nu är det dags att få den manifesterad.

Tiden är här nu, kära barn på Jorden. Det har vi sagt så länge enligt erat sätt att se, men nu är den verkligen här. Det är nu som ni kan dra ert strå till stacken. Alla som är medvetna och vakna kan göra något. Vi kan gå samman och hjälpa varandra. Alla händer behövs i uppbyggnaden av vår kära Moder Jord. Hon är tacksam över att dagen äntligen är här, då överflöd av kärlek kan regna över hennes ytvärld och hjälpa allt liv som befinner sig där. Det är en underbar tid, en miraklernas tid, en kärlekens tid och mitt hjärta klappar av glädje och kärlek för vår Jord, för Er, för allt som sker på Jorden idag. Ta detta till Er i era hjärtan och var de ödmjuka, visa och sanna bärarna av det ljus som lyser på Jorden idag. Lyssna hela tiden in i era hjärtan, vilken väg ni ska gå, vilket arbete ni ska göra och hur ni bäst kan utföra det för allas bästa. Låt ditt överflöd regna överallt som kommer i din väg. Var modig och förstå att du har all hjälp du behöver nu, för det var detta du kom ner för. Detta var din gåva till Moder Jord och hon kommer att tacka dig tusenfalt.

Jag lämnar Er nu med vissheten om att ni är i trygga händer.

Stor kärlek

Judas

YOU MAY ALSO LIKE…

Publicerat i Framtid, Hälsa, Människa, NESARA, Ny Andlighet, Pengar, Sagan om en bättre värld, Sananda, Tro, UFO, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Världsfred; Hur då? Ett förslag från World Peace Foundation!

Bästa President Trump

Sluta fingra på avtryckaren eller ICBM-koderna till vapnen för massdestruktion som du förfogar över, och har världsansvar för.   Inse att dina fiender inte finns på andra sidan Atlanten eller Stilla Havet.

Fienderna finns bland de NEOKONSERVATIVA  inom US Inc.:
Ja, bland de rikaste miljardärerna och deras giriga svans,
som stulit allt guldet från Fort Nix.

Kära Jesus Sananda,  Hjälp oss människor nu på Moder Jord med detta djärva fredsinitiativ:

.
Dear President Trump!

Please stop playing with the triggers or ICBM-codes of the lethal weapons of mass destruction you have in your command.

With a bold Executive Order, You can sign NESARA, the National Economic Security and Reformation Act.   This can immediately make You a Great President among world leaders and planetary citizens.

Furthermore,  after another Century of Neutrality,  as President Monroe managed to initiate in 1823 after the Napoleon Wars, USA can become a Great Nation Again. (Please recognize the neocon robbery of US citizens, as well as the smart disappearance of gold reserves from The United States Bullion Depository at Fort Knox, i.e. stolen from  the European loser Nations after the WW II, during Bretton Woods’ years 1944-71).

The US FEMA Prison Industry, can now with advantage be used, for the secure containment of the involved neocon Wall Street Banksters Cabal Elite. (Similar to President Putin’s smart way of stopping the Russian oligarchs)

A World Peace can be the long term result. A Golden Age Life is longed for by billions of planetary citizens, when Washington DC, The City of London and The Vatican are willing to pay back for all the sufferings caused by their World Empire Dominance, Profitable Warmongering and Black Pope manipulation of religious texts and rituals:

The dirty PizzaGate, Pedophile Rings and Satanist activities are a disgrace to decent family life, as well as for the responsible Education and Love of Humankind over generations. Please behave yourself as mature co-creative beings, ready for Spiritual Ascension!

Ove Svidén     World Peace Foundation
Philosophizing President and scenario writer
Email: ove@peace.se    Website: www.peace.se     Phone: +46-8-25 86 43
Peace Philosophers Blog: http://www.peace.se/blog/

See more:  http://www.peace.se/blog/2014/10/18/national-economic-security-and-reformation-act-nesara/

P.S.  Om du som läsare vågar gå in på bilagan ovan så kan du få en ny bild av 9/11, och hur före detta CIA-chefen pappa George H.W. Bush besökte sin son i Vita Huset och hindrade presentationen av NESARA-idén  av finansministern  Alan Greenspan. Därmed kunde Federal Reserve bibehålla makten, och systemet, med att endast de allra  rikaste familjerna styr USA Inc.  via landets ‘köpta’ president i det korrupta Washington DC!

CIA och NATO utför numera det lönsamma falskspel  som vilseleder världen med terrordåd,  riggade statskupper, och ‘välorganiserade flyktingströmmar’ för att en dold finansiell elit ska öka sina tillgångar av lånade pengar från den fattigare,  lurade delen av befolkningen i maktpyramidens bas.

P.P.S.  Kom dessutom ihåg att ett av Presidentens Trumps första beslut var att utpeka och polisanmäla 1500 pedofiler som förgiftade träsket i maktpyramidens topp. Att han överlevde detta, tyder enligt mitt sätt att se på saken,  att han har Gud på sin sida,  mot de Neokonservativa och de fräckt framfusiga Sionisterna.

Publicerat i Brage, Hälsa, Maktmissbruk, Människa, Media, NESARA, Pengar, politik, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Paul Craig Roberts, vågar säga det som behöver sägas!

Hur falsk information styrs från Washington, Israel, och Troll:
(förtal och falska nyheter från köpt Media: CIA och NATO),
vilket leder till förstörelse av hela det Amerikanska samhället.

Paul Craig Roberts, den 7 maj 2017
11475 Big Canoe
Big Canoe Ga 30143
USA

Amerikansk källa:   http://www.paulcraigroberts.org/2017/05/06/information-controlled-washington-israel-trolls-leading-destruction/ (rekommenderas till alla läsare av detta förkortade, översatta inlägg i Filosofens blogg. Förståelsen av geopolitiken kan förbättras avsevärt av den som övar sig med att bolla sina frågor fram och tillbaks över de svensk-engelska språk-klyftan samt respekterar båda språkens förut fattade meningar respektive preconceived ideas.)

Paul Craig Roberts
Bästa läsare, Jag uppskattar verkligen det stöd som ni visar mig i era e-mails. Jag får sällan ett elakt mail från er, och i så fall vanligtvis utanför ämnet, såsom att en läsare är arg på Israel och lämpar över sin ilska på mig en beskyllning att vara feg och ‘Israel-vän’ därför att jag inte nog tydligt exponerar brotten som Judarna begår.

Dessa påhopp på mig roar mig eftersom ADL (Anti-Defamation League) listar mig som anti-Semit därför att jag ibland ger en helt berättigad kritik av Israels maktövergrepp på Palestinier, och landets stora politiska inflytande på USA:s utrikespolitik, uttryckt av många Judar själva.

Jag reste själv till Oxford för att studera under professor Michael Polanyi, en jude som måste lämna sin vetenskapliga position i Tyskland för att fly från Nazisterna. Milton Friedman, mottagare av (Riksbankens/Rothschilds Ekonomi-pris till Nobels Minne), var en Jude. Han skrev i inledningen till min bok om Ekonomi i Sovjet dessa ord: ‘Hur kan det komma sig att endast Dr Roberts har förstått allting rätt?’

Jag har haft Israeler som övernattande gäster i mitt hus.

Och aktivistgruppen ADL sätter etiketten anti-Semit på mig. Titeln har tydligen ingen mening längre för dem.

Jag gör Israel och Israel-Lobbyn skyldiga, på samma sätt som jag utpekade Reagan-administrationen ansvarig, liksom: the George H.W. Bush administration, the Clinton regime, the George W. Bush regime, the Obama regime, and the Trump regime. (Jag skiljer på begreppen administration och regim, beroende på om presidenten har ett verkligt inflytande över regeringen. Om presidenten verkligen styr, så har han en administration för det.)

Men enligt ADL:s logik är jag utpekad både som anti-Reagan och anti-Amerikan. Men läsare ser mig som en sann patriot. Uppenbarligen är det något som inte stämmer med ADL:s klassificering.

According to the ADL’s logic, I am both anti-Reagan and anti-American. But readers see me as a true patriot, and Reagan-haters see me as a Reagan-apologist. Clearly, something is wrong with the ADL’s logic.

Uppenbarligen så har Israel-Lobbyn förstört meningen av ordet: anti-Semit. I sin strävan att kontrollera och styra förklaringen bakom Israel/Palestina-konflikten, så har lobbygruppen lyckats göra anti-Semit till ett hedersbegrepp.

Att ha full kontroll över förklaringarna är avgörande viktigt för Zionist-Israel. Om Amerikaner kan bli övertygade om att Palestinierna är terrorister som är ute efter att mörda alla Judar, så är maktövergreppen på Palestinierna inte längre det ärende som det tidigare varit. Israel-Lobbyn arbetar även hårt på att sortera de röster som är acceptabla, och vilka som inte är det. Till exempel så är ingen tillåten att forska om Förintelsen (Holocaust). Vissa Europeiska länder har lagar som hindrar en djupare analys av Förintelsen: Forskare har skickats i fängelse för att de ifrågasatt den officiella förklaringen, som Européer är tvingande att tro på, enligt landets lag!

Israel-Lobbyn har till och med den akademiska rätten att ändra fattade beslut: Så tex Norman Finkelstein, Jude och kritiker till staten Israel, förnekades rätten till en akademisk befattning i ett Katolskt Universitet, endast på grund av invändningarna från Israel-Lobbyn. Jag ser det som extraordinärt att inte ens ett Katolskt Universitet vågar stå upp emot makten av Israel-Lobbyn. Utnämningskommittén och Fakulteten tillstyrkte utnämningen, medan Israel-Lobbyn ingrep tillsammans med Universitetets Rektor och kunde därmed blockera anställningen.

Om en författare eller journalist i dag råkar nämna om några liknande faktiska händelser, så kan skribenten bli brännmärkt som anti-Semit. Tidigare så var en anti-Semit en person som hatade Judar. I dag så är innebörden en annan: Anti-Semit är den som framför även en mild form av kritik mot Israels policy mot Palestinier samt att Israel ockuperar och stjäl deras land. Ja så långt har det gått att inget är kvar av det forna Palestina utom ett liten smalt Gaza-ghetto som styrs totalt av ett maktfullkomligt Israel. Alla transportrörelser av förnödenheter och människor styrs av Israel. Gaza är de facto ett nytt Warszawa ghetto!

Detta är dagens sanning. Varje medveten person vet detta, men om du säger eller skriver det, så blir du kallad en ‘Jude-hatare.’

Många Judar har uppfostrats att tro att all kritik av Israel, hur väl belagd kritiken än är, även är anti-Semitisk. Även (fredspristagaren) och Presidenten Jimmy Carter, smädas av Israel-Lobbyn som en anti-Semit! Carter varnade Israel för att misshandla Palestinier och fick omedelbart etiketten: Jude-hatare. Judarna i styrelsen till Carter Center sa alla upp sig.

Hur kan vi någonsin förklara hur en främmande makt och dess inflytande på världen, beror enbart på stödet från Washington? Hur kan en beroende stat så styra Washingtons policy för Mellanöstern? (Att dominera Mellanöstern liknar Gustaf II Adolfs credo Mare Balticum Dominii, att dominera Östersjön med vår planerade starka flotta av fartyg kring Regalskeppet Wasa).

Washington DC och dess President i Vita Huset har resulterat i miljontals muslimers död och förstörelse av hela länder i Mellanöstern. Om nu USA är en Supermakt i världen så kan Israel benämnas som en Hypermakt!

Israel är beroende av många miljarder dollar från oss Amerikanska skattebetalare som vi betalar varje år till Israel. Pengar (växer med ränta på ränta och) kommer tillbaks som politiska kampanjbidrag för att stödja Israels vänner och för att besegra dess kritiker och fiender. Medlen kommer tillbaks som stöd till följsamma medier, akademiker och Universitet som stödjer Israels sak. det ger stöd till utvalda delar av nöjesindustrin, och hur MSM (main street media) rapporterar från olika viktiga rättsfall. Och så vidare. Annorlunda uttryckt, Amerikanska skattebetalares pengar ger en utländsk regering större inflytande än de egna medborgarna har i sitt hemland!

Det förekommer en avsevärd fiendskap mot Sionist-Regerinen från Europeiska befolkningar och Muslimer. Men denna fiendskap överförs inte till alla Judar. Människor har en förmåga att särskilja mellan ansvariga makthavare och de maktlösa.

Alla Judar är inte Israeler och alla Israeler är inte Sionister. Vissa Israeler klagar över att Sionisternas Regrering klämmer fram en sund moralitet ut ur det Israeliska folket. Och de tvingas betala ett högt pris för att få säga så. En Israel som organiserar en protest mot Sionisternas bosättnings-policy mot Palestinierna heter Jeff Halper: Han är koordinator of the Israeli Committee Against Home Demolitions, ock kallas följaktligen: “self-hating Jew” by the Zionist government.

Tänk mer generellt på detta: Muslimska länder har varit under utländsk ockupation under mycket lång tid. De vet att de inte har kontroll över sina egna regeringar. En del är medvetna om att vissa Europeiska länder och Amerikanerna inte heller har full kontroll över sin regeringar. På samma sätt som Muslimer i Palestina inte gör Harper ansvarig för Israels mordiska policies mot Palestinerna, vilken vits är det då att hålla olyckliga Européer och Amerikaner ansvariga för sina ondskefulla politiska åtgärder från sina regeringar?

Om du tänker på saken, så kan du inse varför det är suspekt att anklaga ‘muslimsk terrorism’ för att endast vara riktat mot oskyldiga, som inte har något inflytande över regeringens politik, och inte mot regeringens ansvariga tjänstemän.

Om nu Muslimska Terrrorister har varit så smarta och sofistikerade att de kunde klara sig från anklagelser för tvillingtornens fall i New York, eller lastbilsmassakerna i Nice (eller Stockholm för den delen), så är de kanske tillräckligt sofistikerade att förstå vilka deras verkliga fiender är. De vet mycket väl att det inte är franska flanörer (eller svenska arbets-pendlare) som är fienden.

Så som jag tidigare observerat, de neokonservativa politiska höjdarna är väl kända inom regimerna runt Georges W. Bush och Barack Obama. Deras ansvar från åren av Amerikansk invasion, bombningar och förstörelse av muslimer och deras egendom är väl kända. Ingen av de neokonservativa har något personskydd. Och ändå har det aldrig varit någon attack emot dem!

Begrunda att de påstådda muslimska terroristerna har lämnat alla Senatorer, kongressdelegater och köpta journalister (presstitutes) som i två årtionden försvarat mordiska krigsinsatser mot muslimer. Inse även att USA och Europa nu fylls av muslimska flyktingar från Washingtons krig.

I en riktig demokrati med ansvarstagande media och politisk opposition, skulle sådana här frågor undersökas noggrannt som en del av den allmänna debatten, inte avfärdade som ‘en konspirations-teori.’ Jag skrev i en tidigare inlaga om att CIA uppfann användningen av begreppet konspiations-teori, just för att hindra en verklig och djupgående granskning av mordet på Presidenten John F. Kennedy. se mer: http://www.paulcraigroberts.org/2016/08/31/are-you-a-mind-controlled-cia-stooge-paul-craig-roberts/

Alla i de Västerländska samhällena och därmed inkluderas även de Aseatiska provinserna av det Amerikanska Imperiet har synnerligen svårt att få tag på rak och riktig information. Det enda syftet med information från Washington DC (som inte lyder under Republikens Konstitution) och från Tidningar och TV-media, är att få den vilseledda befolkningen att acceptera de officiella förklaringarna som tjänar den regerande rika överklassen. De som tex tillhandahåller verkliga nyheter, så som RT, Russia Today, attackeras ofta som Fake News (falska nyheter).

Med andra ord som George Orwell givit oss i sin bok ”1984” så är sanningen vår fiende:
‘I en tid av universellt lurendrejeri så blir sägandet av sanning en revolutionär akt!’
Orwell: “In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”

Ryssland och Kina tycks ha accepterat att maktstrukturen av Washingtons onda retorik, är en slags skyddsrock för det onda som är den verkligt operativa kraften bakom Amerikansk politik.

Kommer Ryssland och Kina att acceptera denna falska maktpyramid, eller kommer de att förkasta den? Det är en verkligt allvarlig sak att Washington nu har lyckats övertyga både de Ryska och Kinesiska Regeringarna att ett föregripande nukleärt anfall planeras mot dem.

Will Russia and China accept the hegemony of this evil or will they not? It is a very serious matter that Washington has convinced the Russian and Chinese governments that Washington is preparing a preemptive nuclear strike against them. This is extremely serious, not something for narcissists and trolls to play with.

For all who ask what to do, the answer is to speak out strongly against Washington for risking all life by convincing Russia and China that Washington is preparing to nuke them. To understand how dire the situation is, ask yourself why you hear no protests against such provocation of Russia and China from the West’s print and TV media, from the US Senate, from the House of Representatives, from European political leaders, from hardly anyone.

The absence of protest tells the Russians and Chinese that the American Empire is OK with the preemptive attack. Where is Merkel’s voice? Where is May’s? Where is any leader’s voice?

The absence of protest voices tells Russia and China that the die is cast.
En kort sammanfattning av Dr. Paul Craig Roberts, hans professionella bakgrund och internationella meriter får du här:

President Reagan appointed Dr. Roberts Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and he was confirmed in office by the U.S. Senate. From 1975 to 1978, Dr. Roberts served on the congressional staff where he drafted the Kemp-Roth bill and played a leading role in developing bipartisan support for a supply-side economic policy. After leaving the Treasury, he served as a consultant to the U.S. Department of Defense and the U.S. Department of Commerce.

Dr. Roberts was awarded the Treasury Department’s Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.”

In 1987 the French government recognized him as “the artisan of a renewal in economic science and policy after half a century of state interventionism” and inducted him into the Legion of Honor.

Översättning och  (kommentarer) Ove Svidén

 

P.S.  Bästa läsare, se mer på svenska här nedan om SIONISMEN, En kritisk granskning av hur drömmen om Israel blev verklighet men samtidigt på bekostnad av miljoner oskyldiga sedan början av 1900-talet, i Fria Sidor:
http://friasidor.is/category/fri-forskning/religion/sionismen/

Sverigevänner – de enda sanna fredsvännerna

Publicerat i Brage, Maktmissbruk, Människa, Media, Pengar, politik | Lämna en kommentar

Rättsrötan i Landet Lagom Sverige, anmäld för ICC

 

Rättsrötan i Landet Lagom Sverige

Över trettio tusen barn tvångsomhändertas per år i Sverige med stöd av LVU-lagen: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. FN:s Barnkonvention rekommenderar att barnet skall återföras till sin familj så snart som möjligt med de åtgärder som Socialförvaltningen föreslår för att förbättra familjens funktion som ansvarig vårdnadshavare. Men situationen har under senare år urartat i Sverige, så att endast enstaka procent av de barn av de många grymt kidnappade barnen återkommer till sina föräldrar. De ‘försvinner’ på ett väl organiserat sätt av profitörer som utnyttjar rättsrötan i välfärdsstaten.

Motion

Både DecemberÖverenskommelsens sju partier och Sverigedemokraterna torde kunna göra att denna nya motion tas upp till riksdagsbehandling innan de fyra parallella valen hösten 2022.

Med ärendena i Böckerna Lönsam Kommunal Människohandel, år 2013 samt Profitable Municipal Kidnapping in Sweden 2014, anmäldes det svenska LVU-Problemet till ICC, International Criminal Court in The Hague, in 2009. Office of the Prosecutor gav ärendet detta reference number: OTP-CR-600/09.

Arton månader senare återkom ICC med detta brevsvar:

International Criminal Court, The Hague, Monday, 08 November 2010.
Our Reference: OTC-CR-600/09

Dear Sir, Madam
On behalf of the Prosecutor, I thank you for your communication received on 16/04/2009 as well as any subsequent related information.

As you may know, the International Criminal Court (”The ICC” our ”the Court”) is governed by the Rome Statute, which entrusts the Court with very specific and carefully defined jurisdiction and mandate. A fundamental feature of the Rome Statute is the Court may only exercise jurisdiction over persons for the most serious crimes of concern to the international society as a whole, namely genocide, crimes against humanity and war crimes. The crimes are carefully defined in the Rome Statute (Articles 6 to 8) and further elaborated in the Elements of Crimes, adopted by the Assembly of States Parties.

Based upon the information currently available, the conduct described in your communication does not appear to fall within these stringent definitions. Accordingly, as allegations appear to fall outside the jurisdiction of the Court , the Prosecutor has confirmed that there is not a basis at this time to proceed with further analysis. The information you have submitted will be maintained in our archives, and the decision not to proceed may be reconsidered if new facts or evidence provide a reasonable basis to believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed.

I hope you will appreciate that with the defined jurisdiction the Court, many seriously allegations will be beyond the reach of this institution to address. I note in this regard that the ICC is designed to complement, not replace national jurisdictions. Thus if you wish to pursue this matter further, you may consider raising it with appropriate national or international authorities.

I am grateful for your interest in the ICC. If you would like to learn more about the work of the ICC, I invite you to visit our website at www.icc-cpi.int.

Yours sincerely,
M.P. Dillon (signature)
Head of the Information & Evidence Unit
Office of the Prosecutor

DEN OVANSTÅENDE DIALOGEN MED ICC LEDER MIG NU TILL ATT SKRIVA ETT FEMTE BREV TILL INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLEN ICC, enligt nedan efter brevet till Högsta Domstolen:

Med detta nya underlag föreslår jag att alla svenska riksdagspartier nu deltar i den motion som kan bidraga  till att bättre skydda de LVU-tvångsomhändertagna barnen från den Lönsamma Kommunala Människohandel som inte erkänner Att Sverige undertecknat FN:s Flyktingkommissarie, UNHCR-beslut att skydda ett barn under sin vistelse i Sverige, utan passar på att tvångsomhänderta det och förpassa det till pedofil-ringar, sexuella övergrepp i HVB-hem, tvångsmässig adoption, oetiska medicinska experiment eller styckade till organ, njurar, hjärtan osv, för en mycket lönsam internationell organ-marknad utan gränser.

Till Högsta Domstolen
Box 2066, SE-103 12 Stockholm: hogsta domstolen@dom.se

Anmälan av två svenska regeringar för att inte respektera FN:s Flykinkommissarie (UNHCR-Kiev) beslutsbrev om skyddat boende för familjen Natalia Petrova och hennes tvillingdöttrar Maria Umarova och Nelly Umarova, när de vistas i Sverige på sin väg mot friheten.

Med fyra tidigare brev mellan åren 2009-o4-13 till ICC, Internationella BrottmålsDomstolen i Haag som grundval, åklagar jag härmed Svenska regeringar, till höger och vänster, sedan år 2010, för att inte ha efterföljt UNHCR, FN:s Flyktinkommissarie i Kiev, krav på ett skyddat boende i Sverige under den tid som Natalia Petrova och hennes tvillingdöttrar Maria och Nelly Umarova uppehåller sig eller ‘har behandlats’ av det smarta svenska LVU/HVB-Systemet:

Natalia, Maria och Nelly har på det grövsta kränkts och misshandlats fysiskt, psykiskt, själsligt och Kristet Ortodoxt, av den materalistiska/ ateistiska välfärdsstaten, i stället för att skyddas i FN:Stadgans anda, skriven för alla världens människor med moral och samvete bortom ras, religion och kulturella skillnader.

Ovanstående internationella brottsmål har en speciell politisk dimension genom att tvillingdöttrarnas far finns i Tjetjenien (Chechnya) och den Ryska Modern arbetar som grävande krigsjournalist och erkänd dokumentärfilmare. Tre av Natalias journalistvänner har mördats i tjänsten. Medan Natalia, Maria och Nelly fick stöd av UNHCR-Kiev att flytta till Väst-Europa via Kindergulag im Sozial-Staat Schweden, som Tidingen Der Spiegel redan år 1983 i en stort upplagd mittuppslags-artikel kallade vårt grymt effektiva LVU/HVB-System. Västtysklands ledande tidskrift liknade alltså svenska statens makt över individerna med Stalin-tidens Sovjetiska arbetsläger i Sibirien!

Med hänsyn till den kränkande behandling som den Ryska familjen måst utstå från korrupta advokater och socialtjänstemän, samt från brutalt polisvåld, stöld av knivar, datorer och mobiltelefoner i jakten på vapen, som familjen Natalia, Maria och Nelly utsatts för när de brutits ned systematiskt från sin av FN-garanterade ekonomiska standard (som Migrationsverket utlovar via Regeringens undertecknande av FN:s Stadgar och Barnkonventionen). Men den internationellt vackra nationella fasaden efterföljs inte på kommunal nivå av polis, åklagare, och förvaltningsdomstolar, i effektiv dold samverkan med den lokala Kommun-Juntan och deras invigda socionomer, ekonomer och jurister som systematiskt förnekat, och hånfullt förlöjligat de drabbade. Vissa rötägg har av kommunen betalda tjänstebilar för att kunna besöka de HVB-hem som de är delägare i, och har rätten att förskriva de LVU-tvångsomhändertagna till. Juntan har alltså med början från en enkel orosamälan kunnat skicka barnen till kränkande rasistisk mobbing i skola och en social misär som de undermåliga flyktingförläggningar erbjudit åt familjen, för de tre LVU-tvångsomhändertagandena fram till 18-årsdagen.

Veckan efter födelsedagen kom Högsta Förvaltningsrättens BESLUT i Mål nr 454-16 den 2 februari 2016: Högsta Förvaltningsdomstolen avskriver målen om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) för båda barnen Maria Umarova (mål nr 9408-15) och Nelly Umarova (mål nr 9030-15) från Kammarrätten den 21 januari 2016. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDENA: ”är att tvillingarna fyllde 18 år den 26 januari. Natalia är inte längre vårdnadshavare för sina barn och därmed inte heller behörig att föra deras talan i målet. Målet ska därför skrivas av.”

(Underförstått: Juntan i Kommunen behåller de kidnappade barnen för sin egen lönsamma människohandel, med sexslavar för pedofiler, sexfixerade HVB-hemsföreståndare, adoption till fosterfamiljer, medicinska försök, organhandel mm, snarare än göra det bästa för Maria och Nelly som just avslutat barndomen – utan att den oroliga modern får veta var de göms, samt utan att få den upprättelse, fysiska eller psykiska vård, som de eller deras mor förgäves begärt under alla fem LVU-åren)

Eftersom den inblandade Kommun-Juntan inte förstått att de själva kunde ha räddat ansiktet med att anordna en födelsedagsfest för den lilla familjen när de inte längre har ett legalt stöd för att tvångsomhändertaga myndiga svenska medborgare, tvingas jag därför att vända mig till ICC i Haag och Europeiska Rådet med denna mångfaldiga anmälan av Regeringen Reinfeldt och Regeringen Löfven i Sverige.

Det femte brevet är på engelska, gemensamt till ICC Brottmålsdomstol & Europeiska rådet återges i bilagorna nedan:

Framtidshälsningar

Ove Svidén   08-25-86 43
Ove@peace.se     www.peace.se
Filosofens blogg: www.peace.se/blogg/ kategori LVU

P.S. Mina mogna 21 års studium av det svenska LVB/HVB-Systemet beskrivs bäst av ett hundratal inlägg i Filosofens blogg: www.peace.se/blogg, kategori LVU.

Mina erfarenheter finns även publicerade i bokform: På nätbokhandeln: adlibris.com hittar du alla tre av böckerna under författarnamnet: Ove Svidén. Boken Lönsam Kommunal Människohandel kan du även hitta som E-bok för endast 22 kronor. Det alternativet kan vara attraktivt för dig som har tid och möjlighet på jobbet att sätta dig in i den grymt sjuka LVU-frågan.

The book: Profitable Municipal Kidnapping in Sweden, 2014, has a more solid legal content by including four letters to ICC, the international Criminal Court in the Hague. Den boken skickades i ett tiotal exemplar till bokhandeln vid entrén till FN-byggnaden i New York. Det kan hända att den har hjälpt till att stimulera intresset bör LVU-frågan för de ambassadörer som en bekymrad GeneralSekreterare Ban Ki-moon inbjöd till ett möte om myndighetsförtryck i början av året. (Ett signerat exemplar av boken har även överlämnats som gåva av en personlig vän Helena, adelsdam från Polen som väl känner sin landsman och före detta presidenten: ordföranden Donald Tusk i Europeiska rådet sedan 1 december 2014) Helena Högström har even personligen överlämnat ett signerat exemplar av min engelska LVU-bok till ordföranden Donald Tusk i Europeiska Rådet.

 

In their webpage, ICC instructs the reader of how to submit information about alleged crimes, by writing a letter in English or French to:

International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands.

Or send by email: otp.informationdesk@icc-cpi.int

The situation in Sweden, 07 May 2017

My previous four letters on Kidnapping in Sweden are all filed under
ICC reference No: OTP-CR-600/09

This is my fifth letter to ICC on the deplorable lack of Human Rights i Sweden.

My present case is about a Russian Mother Natalia Petrova and her twin daughters Maria and Nelly Umarova with a father staying back in Chechnya. They were welcomed to Sweden with a support letter from UNHCR-Kiev in 2010 for a protected living as long as they need to stay in our ‘neutral oasis.’ But the local commune, its social workers, police, prosecutor and lawyers formed a cruel junta to kidnap the thirteen year old twins from their offended, injured and violated mother, rather than protecting the small family!

Since coming to Sweden the small family have in the crudest and meanest way possible been maltreated, offended, violated physically, mentally, spiritually, and Christian Ortodox’, by the extremely materialistic, atheistic Swedish welfare state. They have not in any way been protected in the spirit of the UN Charter, carefully designed for free human beings with a conscience and morals beyond race, religion and cultural differences. Why? The short answer is: these human qualities of the soul does not exist in Sweden after fifty years of extreme socialism (in mixed economy liaison with an extreme Wallenberg capitalism beyond anything alike in Europe)!

The above criminal offense has a special political dimension to it, as the father is from Chechnya and The mother is from Russia, acting as a bold war-journalist and recognized film maker. Three of her professional colleagues have been murdered on their posts. While Natalia, Maria and Nelly, with the outspoken support letter from the UNHCR office in Kiev were sent to the Kindergulag im Sozial-Staat Sweden, as the country was vividly described in a feature article of the German magazine Der Spiegel already in 1983. The corrupt juntas of Swedish communal authorities have since the 1920:s developed race improvement procedures beginning with sterilizing mothers to hinder unwanted elements into the population. Since the 1970:s the procedures have been refined into an effective and Profitable Mixed-Economy Municipal Kidnapping System (LVU/HVB-System). Therefore Der Spiegel in Germany could with a journalistic elegance compare the brutal Swedish Totalitarian Democracy with Stalin’s power over individuals in the Soviet prison camp system in Siberia.

Furthermore, Sweden was designed to become an icon of  racial purity, that even Adolf Hitler hesitated to invade. Finally he decided to use the assigned troops on the Eastern Front instead, during the WW II. And it should also be mentioned that Mussolini’s efficient Corporate State based upon strong Labor Unions, is the basis for the unholy marriage between LO and Socialdemokraterna, since SAP the original Workers Union, was split in an alleged Labor Union- and a Political- branch some hundred yeas ago. And on top of all that, not before year 2000 there was a split between a Protestant State Church and the Swedish Government. (But as Sweden is called the Middle Way by the author Michael Childs since 1936, The Swedish priests of Svenska Kyrkan are still civil servants paid over the National Budget as decided by its Parliament)!

It must also be mentioned that many of the social workers and CPS-officials that have the right to assign a child to foster care, also are shareholders in the privately owned HVB-Homes to which the children and teenagers are sized, kidnapped and sent to for Care and Custody. An author: Sofia Rapp, who in her teens were exposed to 11 HVB- foster homes, mentions that in ten of these, she has been sexually abused by the owner! Furthermore, the Swedish LVU/HVB-system produces more than 30 thousand under age ’objects’ for the sex market per annum. This in more than six times more per capita in a comparable North European country: Germany. The difference between the counties north and south of the Baltic Sea, is that the problem is intensely discussed in Germany, while in Sweden mainstream media and Political Parties have agreed upon keeping it silent. Brave New World Sweden !!!

Under a long row of SociaDemocrat governments it was generally agreed that the Benevolent State ‘owns’ the children from some three years of age. Thus materialistic Pedophile Rings of Politicians, Judges, Police and lawywes in high positions, assume the availability of under age children and early teenagers below age of consent. Swedish youngsters are well educated and organized from early age for a ‘sexual debut’ in the grown up world around them. The first pedophile ring attempt in this direction ended in the so called Geijer Affair with an eager Minister of Justice who did not observe the proper limits of the Law. He was discretely freed from prosecution by muddling the delicate matter though by the skillfully corrupted Swedish Legal system of the 1970:ies.

To understand the above we must also mention Aleksandra Kollontaj, a colleague to Lenin in the October 1917 Coup d’Etat in Russia. Lenin saw her socialist ideas too extreme and did not want her too close i Moscow. Thus he made her a Soviet Ambassador first in Oslo, and then afterwards i Stockholm between the years 1930-45. Thus her materialistic child rearing ideas in nurseries at a distance from family as soon as possible, reached the iconic frontier couple Alva and Gunnar Myrdal in Sweden; crucial to the socially extreme part of our mixed economy from the very start.

The other side of the coin is having a large pool of LVU-children outside parental responsibility. It was demonstrated during the latter years by the Fredrik Reinfeldt eight years at the helm of the right wing: The Nya Moderaterna, the power eager ‘M’-Youngsters to the right wanted to be even more radical than the young Socialist left. So, in a case of a family of four seeking asylum in Sweden this could happen: Father and mother are tied up in negotiating with the immigration office. A Social worker might notice a social tension among the immigrant kids. The child or children are taken away by a LVU-decision from their parents. Some parents do not qualify for an immigrant status and are efficiently transported by the police with a no return ticket to the airport, allowing the parents back to the country they left without their offspring!   Voilá: single child without parental protection ready for the lucrative pedophile market, trafficking, sex abuse, adoption, medical experiments or organ transplants by a hostile take over by a Profitable Municipal Kidnapping scheme in Sweden. Brave New World, Sweden, as the author Aldous Huxley would have phrased it in the 1930:ies !!!!

Yours sincerely

Ove Svidén   World Peace Foundation
Email: ove@peace.se       Website: www.peace.se       Phone: +46-8-25 86 43
Vesslevägen 40, apt25, SE-167 67 BROMMA/Stockholm, Sweden

 

P.S. Do not forget to call Natalia Petrova to witness both for ICC in The Hague and for European Council in Brussels. She might have some key secrets to reveal behind the long range motives and cooperation deals between KGB and CIA behind the genocide and false flag military operations between Russia and Chechnya?  

P.P.S. Please forward the above letter the above Prosecution document to ICC with your comments to the Office of Chairman Donald Tusk of the European Council, Rue del Loi 175, B-1048 Brussels. The Council had plans 2016 to start a deep and sincere investigation into the influence of the Swedish Totalitarian Democracy into the more culturally mature European societies south of the materialistic brutes of the deep frozen north.

Furthermore, give a copy of Your investigation results to Göran Lambertz, the former Chancellor of Justice (Swedish: justitiekansler) in Sweden between 2001 and 2009. He is currently serving as a judge on the Supreme Court of Sweden. Box 2066, SE-103 12 Stockholm: hogsta domstolen@dom.se (and is asked to give witness to the European Council investigation whenever the EU is ready).

Publicerat i Brage, LVU, Maktmissbruk, VärldsGemenskap | 7 kommentarer

SANANDA, vår ledsagare i vår medvetandehöjning / Ascension

Sananda via Camilla Nilsson, 1 maj, 2017

Budskap från Sananda, kanaliserat av Camilla Nilsson 2017-05-01

Var hälsade mina vänner

Jag står vid er sida, övervakar det som sker. Jag ser hur ni funderar och agerar. Ibland vet ni varken ut eller in. Jag vill påminna er om att gå in i era hjärtan för att finna den rätta vägen ur förvirringen. Gå in i era hjärtan och känn kraften som föds och finns där inne. I tider som dessa är det extra viktigt, med alla förändringar som ständigt sker runt omkring er. Låt er inte förledas av det som händer. Mycket tornar upp som distraktioner, för att ni ska tappa fotfästet och fokus. Låt er inte ledas in i rädslor, ty de skapas för att förvirra.

Gå in i era hjärtan och känn kraften, ert sanna jag. Känn efter vad som är rätt och riktigt för dig, och dig, och dig. Ni är unika varelser som alla går på olika livsvägar. Jag ber er alla att känna efter vad som är det rätta för dig. Många gånger känner ni hopplöshet och ofta glömmer ni kraften inom er. Be mig om hjälp, be mig öppna ditt härta för att finna dina svar så gör jag det. Jag är Jesus, Sananda, jag finns för er. För ni ska tala från hjärtat som som jag alltid har gjort.

Jag ser många som låter sig ledas, manipuleras av människor med maktbegär; Maktbegär som ofta föds ur en rädsla av att inte ha kontroll. Genomskåda dessa människor så förlorar de sin kraft. Låt er alla få ha makt över era egna liv. Se det goda, låt ljuset segra till slut.

Ett massivt arbete görs på jorden för att väcka upp mänskligheten men kom ihåg att alla inte är redo för detta uppvaknande. Alla är inte redo för att se livets alla aspekter, nyanser och möjligheter. Förstå att allt har sin tid, sin takt. Ni taktar alla olika och det är precis som det ska vara. Ni kan inte jämföra er med varandra, det finns ingen som är bättre eller sämre. Oavsett var ni befinner er i ert medvetande, uppvaknande, själsliga väg, eller vad ni än vill kalla det, så sker allting precis som det ska. Ingenting går att snabbas up, eller foceras fram. Ni måste alla låta processen ha sin gång.

Var tacksam över varje ny liten insikt, varje gång någonting klarnar. Kom ihåg att ingen är bättre eller sämre, bara olika långt komna. Kanske kan era insikter så ett frö hos någon annan. Sprid er kunskap, förringa aldrig er själva, kommunicera och låt insikterna spridas som ringar på vattnet. Ni gör ett fantastiskt arbete. Kom ihåg att verka utifrån hjärtats sanna röst, så blir ni kärleksfullt ledda av oss, dina guider, ledare och universella lärare.

Kärlek till er alla, Sananda

http://www.camillasänglarum.se
http://www.st-germain.se/author/baverstam/
Se mer på engelska: http://sananda.website/sananda/

Publicerat i Framtid, Hälsa, Människa, NESARA, Ny Andlighet, Sagan om en bättre värld, Sananda, UFO, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Bästa Jesus Sananda!

SANANDA,  SKAPANDE  KOSMISKA  SJÄL!

Nu är det dags att Du visar Dig för oss människor på Moder Jord:

Visa Dig för det Judiska folket som den Messisas som de längtar efter, sen mer än fyra tusen år.

Visa Dig för oss Kristna som den vi väntat ska komma tillbaks efter Din tidigare, korta mission här för två tusen år sedan.

Visa Dig för Muslimerna som Allah, vars  Profet Muhammed kunde ena dåtidens Klan-samhällen med Koranens kanaliserade texter på ett gemensamt språk, Arabiska: Ända från Afghanistan till Universitet i Cordoba på Iberiska halvön för bara ett tusen tre hundra år sedan.

Tacka Martin Luther som för fem hundra år sedan med boktryckarkonstens hjälp frigjorde Guds Ord från Kyrko-Latinet; från Katolska Kyrkans Ritualer och Sakrament, samt hjälpte fram begripliga översättningar och predikningar på modersmålet. Det skapade hela Europas första samlande andliga värdegrund.

Tack även för att den krigströtte Marskalk Bernadotte sa ja, till att bli Protestantisk Kung Karl XIV Johan av Sverige. Vi har nu fått uppleva två hundra år av neutral fred och en fredlig unionsupplösning i halvtid. Kan Konungariket Sverige förnya sin neutrala livsstil i minst hundra år ytterligare?  Ja, som en Kunglig Republik under en regerande Drottning Victoria, med en folkvald erfaren vicepresident vid sin sida! Låt oss pröva. Sverige är nu i en unik position för detta experiment.

Tack kära Skapare för att du gav mig mitt andliga uppvaknande i ett fredligt Sverige, som trettioåring redan år 1967. Och jag blev även utlovad att: få de idéer jag behöver …

Tack Ulf Wåhlström för att du skapade Enhet 1990. Partiet Enhet behövs i framtida riksdagsval när svenska väljare insett att ingen, av de sju varianterna av materialistisk socialdemokrati, i form av en grundlagsvidrig December-Övernskommelse kan ge något lyft över jämlikheten. Andligt uppvaknande kreativa människor kommer at kräva något mer efter Paradigmskiftet.  Se:  enhet.se

Tack för att Anna Berg redan 1994 i sin bok Den nya Bergspredikan introducerade begreppet Jesus Sananda till svenska läsare som började söka sig till en djupare förståelse av människan som kropp, själ och ANDE. Jag rekommenderar även Anna Bergs senaste bok Nåden, som kom ut 2016 för samtidens sökande själar.

Sananda, visa Dig för filmskaparen Gene Roddenbery som skapade Star Treck visionen om ansvariga kosmonauter som kan stråla ned sig från sina rymdskepp till de planeter och samhällen som behöver Kosmisk skapande hjälp. Se mer: The Only Planet of Choice, Transcribed by Phyllis Schlemmer, Gateway Books 1996.

Sananda, nu behövs Du här på Moder Jord ett tag.  Stråla ned dig från Starship New Jerusalem!   Se mer i den kanaliserade texten http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-4-11-17.html

Visa dig för Steven Spielberg så han kan fullfölja filmen Sound of Peace vilken filmproducenten Billy Larrabure och jag som scenarioskrivare började skissa på redan 1998. Se mer i min hemsida för World Peace Foundation:  www.peace.se

Visa dig även för Victoria Rockefeller, Patriarkens adopterade brorsdotter, som efter att David Rockefellers Testamente år 2007 blivit uppläst, sade sig vilja stötta filmen Sound of Peace finansiellt, med sitt blivande arv.

Tack Bejamin Fulford som med dina veckorapporter från den dolda andliga styrningen av de tretton finansfamiljerna samt det militär-industriella komplexets  lönsamma krig. Fulford har intressanta insikter från de Kinesiska kejserliga familjer, gamla Österlänska vishetsläror, hemliga sällskap, Frimurare , Illuminater och kontakter med världens säkerhetstjänster, Israel-Lobbyn i Washington DC, CIA, NATO, mm…
Se mer http://benjaminfulford.net

Sananda; Visa dig även för Kathryn E. May som den 7 januari 2014 publicerade sin kanaliserade text: Jesus Sananda Självbiografi på nätet. Den hjälpte mig att skilja på Religion och Andlighet, nåbar med människans Högre Jag, som ÄR i  IDÉ-världen bortom både tid och rum.   http://www.peace.se/blog/2014/05/10/jesussananda-autobiography-and-new-scriptures/

Tack Gode Skapare Gud för Internet och World Wide Web som nu kan göra oss människor till medskapare för en ny fredligare världsordning; Ja: En Enad VärldsGemenskap!

Tack för Hinduismens, Buddhismens och Tibetanernas stöd för meditation, Karma, Dharma och Reinkarnationens lärorika magi, för familj och samhälle i utveckling.

Välkommen Jesus Sananda till vår nya skapande Kärleksfulla VärldsGemenskap med Ditt Kreativa Kristusmedvetande!

Stoppa mångmiljardären Georges Soros och hans neokonservativa försök att splittra, söndra och härska över Europeiska post-koloniala sönderfallande kulturer på vår planet med hjälp av välorganiserade flyktingströmmar, pedofilringar och välfinansierade terrordåd.   Se https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Soros

Tack Dr. Paul Craig Roberts för din stora politiska erfarenhet som klart ser  att  Tvillingtornens i New York kontrollerade rivning, fejat som ett terrordåd, den 11 September år 2001, är början till den korrupta Supermaktens USA kollaps : http://www.paulcraigroberts.org/2017/04/24/911-destroyed-america/

Trump Now a Captive of the Deep State

Tack Brage Norin, regelbunden medarbetare i Bakom Kulisserna, och med Norrskenet i din kristallkula som ett Ljus från Norr ser detta:
* Min inre ande viskar gång på gång att imperiet i väst kommer att störtas i fördärvet.
* Det israeliska folket är det folk som drabbas värst av sionismens hatsprängda ondska.
* Det vidriga banksystemet som spritts från Wall-Street och ruinerat alla folk,
kommer att krascha.

* Solen går ner i väst medan folken i öst reser på sig.

Tack kära Skapare för min Kropp, Själ och Ande som kan greppa allt det ovanstående i Ditt Eviga NU!   Se även inläggen under senaste året i Peace Philosophers Blog: www.peace.se/blog/

Medvetandehöjningen (Ascension) överför oss nu till en helt ny dimension för vårt framtida aktiva medskapande tillsammans. Tolv DNA-strängar i stället för bara två?!
Filosoferar Ove Svidén sammanfattande …

P.S. Tack Yrsa för din redaktionella insats för att du bromsar vissa av mina ofärdiga inlägg att nå dina mogna läsare.

P.P.S. Tack Per Staffan för din modiga kamp för NESARA, ett nytt ärligt pengasystem för de grymt vilseförda neokonservativa i USA, innan systemet är utvecklat nog att hjälpa övriga världen som ett globalt: GESARA.
Se mer: http://www.peace.se/blog/2014/10/18/national-economic-security-and-reformation-act-nesara/

http://www.ashtarontheroad.com/stg-golden-age-economy-government.html

Publicerat i Brage, Framtid, Maktmissbruk, NATO, NESARA, Ny Andlighet, Pengar, politik, Tro, Trump, UFO, VärldsGemenskap | 2 kommentarer

Gnosjö är en fälla för tvångsomhändertagna LVU-barn

Larmade om brister på socialtjänsten redan i somras

Elisabeth Engberg arbetar inte länge på socialtjänsten i Gnosjö.  Foto: Robin Persson/SVT

Redan i somras larmade socionomen Elisabeth Engberg politikerna i Gnosjö om brister i hur socialtjänsten hanterar barnärenden. Men enligt henne reagerade ingen.
– Det är allvarligt eftersom det handlar om små barn. Man får inte jobba på det här viset, säger hon.

Elisabeth Engberg har 20 års erfarenhet av socialt arbete. Hon är nu konsult och fick förra året i uppdrag att stötta barn- och ungdomssektionen i Gnosjö.

Hon var kvar där i ungefär fyra månader och märkte snart att Gnosjö har en stor andel placerade barn.

Och Elisabeth Engberg reagerade på hur barn- och ungdomssektionen arbetade med föräldrarna till de placerade barnen.

– När man väl placerat barnen så var föräldrarna diskvalificerade. Jag frågade hur de jobbade med familjerna så barn kan återförenas med sina föräldrar, men det gjorde man inte överhuvudtaget, säger hon.

Aldrig stött på tidigare

Elisabeth Engberg har arbetat för flera kommuner och hon menar att hon aldrig tidigare stött på en likande inställning från en socialtjänst.

– Inte så här pass allvarligt som det är eller var där nere. I lagen står det att man ska jobba för att så långt det möjligt går återförena barn med sina föräldrar, säger hon.

Läs mer: Omfattande kritik mot socialtjänsten i Gnosjö

SVT Nyheter Jönköping har tidigare berättat om en mamma som har två omhändertagna barn av socialtjänsten i Gnosjö. Elisabeth Engberg känner till fallet väl eftersom hon fick det på sitt bord när hon arbetade där.

– Jag sa att jag valde att stå på mammans sida. Då var vi överens att jag inte skulle kunna fortsätta jobba i Gnosjö, vilket i och för sig är konstigt eftersom man ska ju jobba inom socialtjänsten för återförening.

Flera brister

Och Engberg menar att hon sett flera brister begås i ärendet.

– De har bara förhalat och förhalat. De har inte skickat in till förvaltningsrätten, inte kommunicerat besluten, inte gett föräldrarna chansen att överklaga, säger Elisabeth Engberg.

På grund av alla anmälningar genomför nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en stor tillsyn mot barn- och ungdomssektionen i Gnosjö.

En av delarna de tittar på är just hur socialtjänsten informerat vårdnadshavare om beslut och om de låtit dem delta i utredningar.

Litar på tjänstemännen

Men Elisabeth Engberg menar att hon redan i somras larmade om bristerna till politikerna i socialutskottet, men fick då svaret att de litar på tjänstemännen.

– Jag sa att det är ju ni som tar besluten och har det yttersta ansvaret. Ni måste ju sätta er in i hur det fungerar. De förlitar sig helt på tjänstemän som inte har kompetensen, säger hon.

SVT har upprepade gånger försökt få chefer på socialtjänsten i Gnosjö och ansvariga politiker att svara på kritiken.

Men de har avböjt att delta tills IVO:s granskning är färdig.

Ske kompetenshöjning

Elisabeth Engberg menar att det måste ske en kompetenshöjning på socialförvaltningen i kommunen.

– Det behöver ske en helomvändning där nere. Det finns säkert fler barn och familjer som är drabbade i den kommunen. Jag tycker det här måste upp till ytan eftersom man inte får jobba på det här viset.

FAKTA: HÄR ÄR FRÅGORNA SOM SOCIALUTSKOTTETS ORDFÖRANDE I GNOSJÖ INTE VILLE BESVARA

Dölj

Vad tänker du om tillsynen IVO nu gör?

Varför har Gnosjö så många placerade barn och ungdomar?

Kritik har riktats från flera håll att ni inte arbetar för att föräldrar och barn ska återförenas – hur ställer du dig till den kritiken?

Enligt anmälningarna brister ni även i kommunikationen med vårdnadshavare och gode män – hur ställer du dig till det?

Har ni tagit beslut i socialutskottet utan att meddela vårdnadshavare?

En vårdnadshavare menar att hon inte visste att LVU skulle fortsätta eftersom ni inte meddelat henne om det – vad säger du om det?

Har ni fattat beslut som det inte funnits möjlighet att överklaga eftersom vårdnadshavare inte informerats?

Har ni gjort överväganden och omprövningar av LVU var sjätte månad, vilket lagen kräver?

Gör ni utredningar som omfattar små barn ”skyndsamt”?

Har ni beslutat om restriktioner i umgänge som ni inte kommunicerat till vårdnadshavare?

Har ni mottagit hemtagningsbegäran som ni inte behandlat?

Har ni utrett alla familjehem där ni placerat barn?

Det riktas även kritik mot att ni inte behandlar orosanmälningar – vad är din inställning till det?

Hur ser du på kvalitén på de utredningar ni gjort i samband med att ni placerat barn?

En socionom som arbetet hos er säger att kompetensen hos ledningen för barn- och ungdomssektionen brister – vad säger du om det?

Har du som socialutskottets ordförande förtroende för dina tjänstemän?

Sätter du dig in i de ärenden du fattar beslut om?

Vad tänker du om kritiken som framförs mot Gnosjös hantering av barn- och ungdomsärenden?

Källa  SVT Nyheter:  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/larmade-om-brister-pa-socialtjansten-redan-i-somras

Publicerat i LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR, politik | 2 kommentarer