Ondskans imperium flyttar väst efter kollapsen av Sovjet

FÖRSVAR&SÄKERHETGEOPOLITIK

Ondskans imperium – del 1

Ondskans imperium var en term som myntades om Sovjetunionen den 8 mars 1983 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan. Den etiketten på Sovjet föreföll vid det tillfället som ytterst väl grundad. Västvärlden med USA i spetsen hade ett moraliskt tolkningsföreträde som man förtjänat under Andra Världskriget i kampen mot nazismen och den japanska imperialismen. Vi hade kommit att stå för försvaret av frihet och demokrati i världen.

Det kommunistiska Sovjetunionen ledde efter kriget en kommunistisk expansionspolitik med målet att sprida den kommunistiska revolutionen över hela världen. Befolkningen i de kommunistiska länderna hölls instängd bakom murar och taggtråd. Sovjet hade enorma invasionsarméer uppradade utefter den järnridå som gick genom Europa och man understödde kommunistiska diktaturer och revolter runt om i resten av världen.

Sovjet hade byggt upp en kärnvapenmakt jämförbar med USA:s. Alla försök till frigörelse från de länder som kommunisterna lagt under sig slogs ner med brutal vapenmakt – vi minns Ungern och Tjeckoslovakien och att de som försökte fly sköts av gränsvakter. Världens fria folk hade grundad anledning att känna sig hotade av detta ondskans imperium.

Det som syntes stå mellan vår demokratiska frihet och brutal kommunistisk diktatur var det kalla krigets bräckliga balans mellan USA/NATO:s och Sovjets kärnvapenarsenaler. En balans som ständigt utmanades av en allt vansinnigare kapprustning. Västvärlden representerade kampen för frihet, demokrati och marknadsekonomi medan Sovjetisk kommunism handlade om ofrihet, diktatur och socialistisk planekonomi. Västs moraliska ledarskap var oomstritt.

Kommunismen hade en stor svaghet – planekonomins förmåga att skapa ekonomisk tillväxt och välstånd var underlägsen västs friare marknadsekonomi. Kapprustningen kom därför att med tiden ta en långt större andel av Sovjets ekonomiska utrymme i anspråk än motsvarande andel för USA och övriga västländer. President Reagan utnyttjade detta och skruvade upp takten i kapprustningarna, med sitt projekt kallat stjärnornas krig. Trots att det delvis var en bluff, gick Sovjet på den och försökte hänga med, vilket till slut knäckte unionens ekonomi.

Globalisterna

Maktutövningen i USA har under 1900-talet gradvis kommit att allt mer domineras av en tilltagande krets hyperförmögna oligarker som kontrollerar de snabbt växande storföretagen och bankerna med tentakler över hela världen. Målsättningen är att deras företag och banker skall nå dominerande globala marknadspositioner. Man kopierade den framgångsrika modell som en gång Rockefellers Standard Oil tillämpade på världsmarknaden för oljeprodukter. Den modellen skapade världens första privata miljardförmögenhet i dollar och gjorde John D Rockefeller till den okrönta kungen bland den tidens oligarker. Hans devis var att konkurrens är en synd, det gällde att bli tillräckligt dominerande på sin marknad för att kunna eliminera konkurrenterna.

Oligarkernas enorma snabbt växande förmögenheter och ekonomiska makt gav dem allt mer resurser att kunna blanda sig i och korrumpera politiken. Politikerna i främst USA blev mer och mer beroende av oligarkernas pengar för att kunna bli valda. Vi vet t.ex. att såväl Obamas som Hillary Clintons valkampanjer i stor utsträckning varit finansierade av oligarken Soros. USA är på ytan en demokrati, men har enligt bl.a. Jimmy Carter obönhörligt utvecklades till den oligarki som landet är idag.

Oligarkerna med Rockefellers i spetsen har efter kriget aktivt verkat för bildandet av en rad globala institutioner såsom FN, Världsbanken, IMF, WHO m.fl. och man har etablerat dollarn som världsvaluta. Makten över dollarn utövar man genom sitt privata ägande av FED – Federal Reserve.

En viktig strategi är att verka för eliminerandet av handelshinder och öppna gränser för arbetskraften, så att de globala företagen skall kunna tillväxa utan hämmande lokal och nationell lagstiftning  – det som brukar kallas the New World Order (NWO). Man skaffade sig efter kriget kontroll över Västeuropas ekonomier genom Marschallplanen för ekonomisk återuppbyggnad och följde upp det med tillskapandet av en överstatlig ekonomisk handelsunion med öppna gränser, det som idag är EU.

Den amerikanska oligarkin lierade sig med sina motsvarigheter i Västeuropa och övriga utvecklade marknadsekonomier. I Sverige är man starkt lierade med familjen Wallenberg. Det som förenar är den tydliga intressegemenskapen mellan oligarkernas globala företag och banker. Alla har de intresse av att bekämpa nationella regelverk och intressen som står i vägen för deras expansion och marknadsdominans. Globala regelverk som försvårar för nationella företag att utmana oligarkernas företag på världsmarknaden understödjer man däremot. De mest tydliga exemplen är FN:s agenda 2030 och Parisavtalet om klimatet.

En central del i strategin är att skaffa sig kontroll över opinionsbildningen. Oligarkerna tog tidigt initiativ till skapandet av en rad mäktiga lobbyorganisationer (Council on Foreign Relations, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Romklubben, olika NGO:s, handelskamrar m.m.) och man korrumperar viktiga NGO:s. Många av dem har t.o.m. kommit till på oligarkins initiativ och är helt beroende av dess pengar. Nationella politiker köps med ytterst välbetalda reträttposter om de hjälper till med den globala agendan (t.ex. Erik Åsbrinks och Fredrik Reinfeldts arvodering från oligarkins banker efter sin avgång).

Ägandet i tidningar, radio och TV-kanaler i väst har målmedvetet koncentreras till ett halvdussin företag kontrollerade av oligarkin. Dessa har idag kontrollen över 90% av västliga Main Stream Media (MSM). Det som ursprungligen var kritiskt granskande medier – den tredje statsmakten – är idag rena propagandainstrument som driver globalisternas agenda. Man skyr inga medel utan sprider ogenerat falska nyheter – Fake News.

Kommunismen stod i vägen för oligarkernas strävan att erövra alla världens marknader, varför dess utbredning till varje pris måste stoppas. Samtidigt var kapprusningen en betydande guldkalv för oligarkerna genom de stigande anslagen till rustningar. USA:s växande militära närvaro över hela världen var därtill en bra draghjälp och ett påtryckningsmedel för att öppna upp stängda marknader för företagen.

Pådrivet av det kalla kriget växte det fram en oerhört mäktigt intressegemenskap mellan försvarsindustri, militär, underrättelse och övriga myndigheter och politiker kontrollerade av oligarkerna. Detta utvecklades till en stat i staten i USA – the Deep State. USA:s president efter kriget Dwight D. Eisenhower upplevde starkt sin maktlöshet och hur politiken i USA allt mer kom att domineras av de ekonomiska intressena bakom detta som han kallade det militärindustriella komplexet. I sitt avskedstal när han avgick varnade han sin efterträdare John F. Kennedy och amerikanska folket för detta hot mot demokratin. Amerikas krig och hemliga omstörtade verksamheter hade allt mer kommit att föras till försvar av oligarkins ekonomiska intressen, istället för till försvar av frihet och demokrati.

Kennedy tog varningen på allvar och aviserade en politik för att försöka återupprätta den demokratiska kontrollen över staten och myndigheterna. Det kostade sannolikt honom och hans broder Robert (justitieminister) livet. Det moraliska tolkningsföreträdet för västvärlden började krackelera.

Fortsättning följer.

Lars Bern

Publicerat i Ascension, CIA, Europa, George Soros, Maktmissbruk, NATO, Pengar, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Sluta upp att KRIGA, och börja fira LIVET!!!

Saint Germain via Susan Leland, 12 september, 2017

Saint Germain

via Susan Leland

“Ni har kommit fram till en Plats

där ni måste sluta upp med ALLA KRIG!!!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

12 september, 2017

“Jag är Saint Germain och jag står framför er, Högst Älskade Familj, med öppet Hjärta och öppet sinne! Jag bjuder in er att ansluta er till mig inom denna energi, för jag har ett tillkännagivande att göra. Vi har, som ni säger, vänt runt ett hörn, vi har bläddrat fram en ny sida, eller kommit till en ny plats på vår resa till de Högre-Dimensionella nivåerna! I och med att vi har nått fram till denna plats, gäller det inte enbart att få slut på krigandet, det är dags att avlägsna allt krigande från era Hjärtan, från vårt medvetande, från vårt undermedvetna, från överallt inom era varelser!!!

”Nu gör jag en överblick. Jag har funnits med under en rätt lång tid och jag skulle mycket väl kunna återge alla detaljer om vartenda krig som någonsin har utkämpats på Planeten Jorden. Men jag tänker inte göra det. Jag ber er att ni inte tar er dit längre!!! Vi har alla fått våra lärdomar. Det spelar ingen roll vilket krig det gäller, eller hur många människor som var involverade. Det skulle till och med mycket väl kunna gälla krig inom oss själva. Det är det stora krig som ni alla utkämpar för att komma förbi, nu till en eller annan grad, vissa mer än andra, naturligtvis.

”Det handlar om alla slags krig som är skadliga eller farliga eller som sårar. Och jag talar inte bara om Mänskligheten! Jag talar om samtliga medlemmar i Moder Gaias riken. Vad tror ni händer med medlemmarna i de riken som befinner sig utanför er dörr när någon sprejar Roundup i trädgårdarna? Det är krig! Vad tror ni händer när det förekommer drillande i självaste Jorden, och förgiftande i letandet efter skatterna, självaste livsblodet hos Moder Gaia? Det är krig, ett slags krig!

”Nu, innan vi rör oss uppåt och börjar föreställa oss hur saker och ting ska bli, talar jag bara om för er att det är dags att släppa taget om all bedrövelse, all sorg, all ilska och javisst, all fruktan – för allt detta är rädslobaserat – som ni kan ha.

”Denna ständiga propaganda gällande krig! Ta er en titt på gårdagen i era kalendrar. Det var årsdagen för 9/11. Hur många av er såg något som trissade upp känslorna gällande den dagen, så att ni om igen kunde känna alla dessa 3D-emotioner? Och hur många av er – och var ärliga mot er själva – hur många av er är rädda att det ska bli ett nytt 9/11, eller att Nordkorea ska bomba Los Angeles eller nåt sådant? Det kommer inte att ske!!! DET ÄR SLUT PÅ KRIGEN!!!

”Det är dags för alla att ge upp krigen på samtliga nivåer – alla tankar på krig. Ni kan inte ta dem med er! Ni kan ta med er en överblick utan känslan av rädsla. Men ni kan inte ta med er de emotioner som krig skapar, krig av alla de slag. Så ge upp det! Gå inte dit längre! Släpp det och be en bön, ifall ni vill, en bön av släppande, en bön av förlåtelse och javisst, medan ni håller på – och detta är mycket svårt, jag har ingen önskan om att på något sätt förminska den sorg hos någon som antingen själv har varit ett offer för krig eller som har haft en familjemedlem som har det – men den här gången är det dags att sluta sörja och börja fira LIVET!!!

”Det är dags att säga: ’Tack så mycket, vi har tagit lärdom’, precis som i sången.* Vad hon sjunger om är en massivt medveten beslutsamhet om att det finns ett bättre sätt. Hursomhelst så vet vi alla det. Så ge upp. Fira inte krig och dess händelser. Fira snarare Fred och Frihet, för Älskade Ni, Den Gyllene Tidsåldern har allt det för er och mer därtill. Ni kan inte bara ta med er ilskan och sorgen och bedrövelsen och alla rädslobaserade emotioner. Lämna dem vid ytterdörren, om ni vill se det så, och stig in!

”Åh, vilken underbar, underbar tid vi kommer att få! Det kommer att bli många, många förändringar. Ni är alla medvetna om hela vädret, de oroväckande väderförhållandena som har inträffat runtom i Världen. Javisst, en viss del av det har förvärrats och till och med blivit framkallat.

”Nåväl, kom ihåg att klimatet i den Gyllene Tidsåldern överallt är tempererat – förutom på de högsta bergstopparna – vilket gör det möjligt att odla allt som man vill odla. Och ni kommer att nå en punkt där ni helt enkelt tänker något och så blir det så – ett fält med blommor, till exempel. Det kommer inte att förekomma något bistert i klimatet. Moder Gaia kommer att sjunga tillsammans med er för att förena sig med er. Lejonet ska ligga ner tillsammans med lammet. Rovdjur och -växter, tillika med jagande människor kommer inte att förekomma! Så enkelt är det.

”En dag kanske Ashtars utskrifter kan bli tillgängliga för att man ska minnas hans odödliga dikt – Jag ska säga det som jag kan. Han skulle inte säga så, men jag kan säga det. Den kallas ’Ode to the Extinct Mosquito’ – ’En hyllning till den utdöda myggan’. Den kommer ni att gilla ofantligt mycket! Och därför, där det förekommer fler människor till hands för att hjälpa till med Ashtar on The Road, kanske den då kan bli tillgänglig. Det finns lådor och åter lådor av utskrifter och inspelningar från de tidigare åren, såväl som från senare år. Så! Allt jag berättar för er är att ni ska släppa fritt era fantasier! Ta kontakt med era Gudomligheter och stanna kvar på denna Hög-Dimensionella plats, så kommer alla dessa bekymmer inte att finnas.

”För all del – följ med vad som pågår – med Kärlek. Fånga stunden, det handlar inte bara om carpe diem – det är att ni ska fånga varje ögonblick! Ni börjar tänka: ’Åh, åh, någon gör något riktigt illa. Vänd på detta och sänd dem Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och ytterst Tacksamhet!!!

”Varje, varje händelse som ni och hela Mänskligheten någonsin har genomlevt, har en ljus sida för allting som har inträffat. Finn denna lärdom, finn detta ljus, finn denna Kärlek och res er upp till den plats där ni känner er trygga och fria och glädjefyllda och mest av allt, där den Kärleksfulla Friden fyller hela er gestalt och ni har blivit en Varelse av den Gyllene Tidsålderns Kärleks-Ljus!

”Jag finns här med er just nu och jag finns ändå här för att välkomna er till denna Höga plats. Så var glädjefyllda, Älskade Ni! Lämna ert bagage vid dörren – ni behöver det inte längre – och kom hit upp och anslut er till den Storslagna Samling av Kärleksfulla Varelser som redan finns här för att välkomna er. För detta är vad ni har bestämt för er själva som era destinationer här på den Högre Planeten Jorden i den Gyllene Tidsåldern!!! Så är det. Namaste!”

*St Germain was preceded by “Last Night I Had the Strangest Dream,” sung by Joan Baez.

http://www.ashtarontheroad.com/st-germain-give-up-war.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, September 12,2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Publicerat i Ascension, Ny Andlighet, Sananda | Lämna en kommentar

NORDEA följer med sina stora pengar: Euro, till Helsingfors

NORDEA
Nordea, Nordens i särklass största bank, nästan lika stor som de andra tre svenska storbankerna tillsammans, har beslutat att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till Helsingfors. Det handlar om cirka 100 personer, välutbildade och välavlönade förvisso, men det är vare sig ekonomiskt eller arbetskraftsmässigt någon stor sak för Sverige. Prestigemässigt är det desto värre för finansminister Magdalena Andersson, som dessutom får lära sig den hårda vägen att det finns gränser för vad svenska företag accepterar i form av skattepålagor. På finansdepartementet har man sedan åtminstone Erik Åsbrinks tid (1996-1999) talat om de ”fyra F:n”. Försöker man beskatta något annat får det genast till följd att skattebasen försvinner utomlands. Men de fyra pålitliga F:n, som alltid finns kvar, uttyds fastigheter, föda och fattigt folk. Nordea är ingetdera.

I samband med Nordeas planerade flytt har det spritts en rad falska nyheter, så det kan vara på sin plats att slå fast vad som gäller:

Nordea är inte en svensk utan en nordisk bank. Det är en sammanslagning av fyra stora nationella banker, Merita i Finland (Finlands i särklass största bank, helt dominerande inom näringslivet), Unibank i Danmark (Danmarks näst största bank, en sammanslagning av många mindre banker), Kreditkassen i Norge (tongivande inom skeppsfarten, fortfarande ett av Nordeas största områden) samt den delstatliga svenska Nordbanken (Sveriges tredje största bank, som fick uppgiften att ta hand om den konkursade femte största svenska banken, Gota Bank). Den svenska rörelsen har varit ungefär en fjärdedel av Nordea, så det är inte så konstigt om huvudkontoret hamnar på någon annan plats än i Stockholm.

Vad beträffar skatt så har de fyra hemländerna för Nordea sedan gammalt en överenskommelse om att skatten ska fördelas mellan länderna i förhållande till affärsvolymen inom respektive land. En flytt av huvudkontoret från ett land till ett annat spelar ur den synpunkten ingen större roll för de inblandade ländernas skatteintäkter. Dock hade svenska regeringen tillkännagett planer på att höja den så kallade resolutionsavgiften, vilket är en avgift som ska användas för att staten ska kunna infria åtaganden om någon bank skulle haverera. Den svenska avgiften är mycket högre än i andra EU-länder och skulle nu höjas ytterligare. Den avgiften behöver Nordea nu inte betala utan kan istället skyddas inom ramen för EUs bankunion (där Finland, men vare sig Sverige, Danmark eller Norge är medlem). Det kan också vara naturligt att en av Europas största banker hamnar i ett land som har euro som valuta. Resolutionsavgiften läggs inte i en fond som ska kunna användas om den behövs utan flyter direkt in i statskassan (staten lovar sedan att ställa upp om det skulle behövas, men då får det tas ur statskassan). Regeringens förslag skulle för Nordea innebära en kostnad på 6 miljarder kronor per år!

Nordea har inte räddats av de svenska skattebetalarna. En bank räddades av skattebetalarna i samband med finanskrisen, nuvarande Swedbank. Handelsbanken behövde inget stöd alls, medan SEB och Nordea också visade sig klara sig utan stöd. Alla fyra bankerna övertalades att betala för statliga garantier, som bara Swedbank utnyttjade. Övriga tre storbanker betalade avgifter för garantier som aldrig utnyttjades!

Nordbanken räddades genom en nyemission i samband med finanskrisen i början av 1990-talet. Övriga banker genomförde också nyemissioner. Eftersom Nordbanken var en i huvudsak statligt ägd bank stod också staten för merparten av pengarna i nyemissionen. För övriga banker stod deras aktieägare för de pengar som behövdes. Staten stoppade 1992 in 4,2 miljarder i nyemissionen. Aktierna (och då inte bara de nyemitterade) har senare sålts med god vinst. Innan försäljningen fick staten utdelningar från Nordbanken/Nordea. DN räknade den 26 mars 2013 fram att staten tjänat 60 miljarder kronor på engagemanget i Nordea, inklusive räddningsaktionerna i början av 1990-talet (för både Nordbanken och Gota Bank)!

Från: Veckans Contra <veckanscontra@mailman.levonline.com>

 

Publicerat i Energi, Europa, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Varför är även Socialdemokratin på reträtt?

”Det norska Arbeiderpartiet, svenska Socialdemokratins systerparti, gjorde ett katastrofval med drygt 27 % av rösterna. Socialdemokratin är på reträtt i hela Europa och i Frankrike är den närmast utrotad medan i Tyskland opinionssiffrorna för SPD, med Martin Schultz i spetsen, har gått i backen.

Att statsminister Löfven sitter kvar och administrerar den sämsta svenska regeringen på mången god dag kan endast förklaras med den goda konjunkturen och den borgerliga oppositionens handlingsförlamning. Vi har kris inom snart sagt varje politiskt huvudområde; asyl och integration, vård, skola, polis, försvar, säkerhet m.fl. De som inte ser detta är blinda!

I Sverige triumferar våldet och tilltron till hela rättsväsendet är på väg att eroderas, från polis och åklagare till domstolarna.”
Källa: Samtiden.se

Svenska Socialdemokratin är det parti som lockar till sig väljare som tror att gruppvälde är starkare än demokratisk frihet. Därför är Sverige en korporativ stat i Benito Mussolinis anda, styrd av starka fackföreningar. Vi har inte nått fram till demokratin. Oligarki, dvs gruppvälde råder ännu.

Men Sverige är på reträtt för att folket är väl intränade att inte ta sitt ansvar. Tillsammans med LO skapades en blandekonomi mellan starka anonyma grupper identitetslösa löntagare utan ambition att deltaga i det demokratiska falskspelet. Den statistiska procentuella årliga tillväxted av det materiella välståndet räcker hos en trygghets-längtande befolkning i numerär reträtt.

Socialdemokraternas Gunnar Myrdal  skrev boken: Kris i Befolkningsfrågan på 1930-talet. Och det lydiga folket lydde: Fyrtiotalisternas barnkullar fyllde ut midjan i befolkningspyramiden.

Nu väntar Socialdemokratis snabba kräftgång även i Sverige. Speciellt när budskapet i Claes Hedbergs nya bok: En oväntad vändning, har hunnit sjunka in om ett år eller två:

En oväntad vändning : den hittills dolda sanningen om det som kallas "Mordet på Palme"

Olof Palme blev kanske inte mördad, han lydde ett gott råd från CIA och flydde från Sverige med en fin statsbegravning som sin svepning.

Publicerat i Europa, Maktmissbruk, Media, migration, Palme, politik, sionism, Terrorism, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Amerika rider nu in i sin dödsdans som stormakt.se

Behold a Pale Horse, and its Rider is DeathPeace Philosophers Blog

Behold a Pale Horse, and its Rider is Death

Paul Craig Roberts

Two of America’s most populous states, Texas and Florida, are in hurricane ruins, and Washington is fomenting more wars.

The US national debt is now over $20 trillion, and Washington is fomenting more wars.

The entire world is helping Washington foment wars—including two targeted countries themselves—Russia and China—both of which are helping Washington foment more wars. Believe it or not, both Russia and China voted with Washington on the UN Security Council to impose more and harsher sanctions on North Korea, a country guilty of nothing but a desire to have the means to protect itself from the US and not become yet another Washington victim like Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Yemen, Syria, Serbia, and Ukraine overthrown in a US coup and now poverty-stricken.

Obs!  alla svenska läsare som även kan engelska:
Titta även in På Peace Philosophers Blog: www.peace.se/blog/
It’s Command of Language can often submit a richer understanding and more references of an international issue than the Swedish language, limited to some ten million people.

Publicerat i Ascension, CIA, Europa, George Soros, GESARA, Maktmissbruk, migration, NATO, NESARA, Pengar, politik, sionism, Terrorism, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Livet på Moder Jord ska verka som en ENHET

Sheldan Nidle
för

Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

12 september 2017

Originaltext: www.paoweb.com

10 Oc, 8 Zip, 1 Ik

Dratzo! Vi börjar med att tacka alla vars storartade visioner gör frisläppandet av välståndsfonder möjliga, fonder vilka alla länge väntat på. Det vi vill tala med er om idag är Gaia och hennes befolknings enorma framsteg vad gäller att acceptera den ökande roll som högre medvetande spelar i den här världen. När vi först kom hit för många decennier sedan såg vi en befolkning som föstes runt i cirklar av Anunnaki och deras världsomspännande nätverk av hantlangare. Det här tyranniet håller på att upphöra i och med att var och en av er har höjt er!

Alltsedan ni vuxit i medvetande prisar vi er och Himlen för de förändringar som skett. Det är den här tillväxten som har gjort det omöjligt för Anunnakis tidigare hantlangare att styra er som tidigare. Denna nya medvetenhet har tvingat kabalen att komma fram med alltmer komplexa scenarier i ett försök att behålla sin makt. Vi är stolta över er för att ni tar på er nya ansvarsområden för att besegra kabalens och dess många medlöpares försök att trumma ihop någon typ av global konflikt.

Som ett folk börjar ni nu inse er makt och er kollektiva inre styrka. Ni börjar också stödja hur den nya NESARA-republiken (ö.anm: gäller USA) behöver ledas i början. Ni är redo att acceptera de många ansvarsområden som följer med territoriet. Det är den här typen av globalt tänkande som tillåter styret av den här nya republiken att be om ert stöd i en hel rad relevanta frågor. Det här är verkligen varför ni, efter en lång rad förseningar, står mitt uppe i att till slut få ta emot den verklighet som ni så djupt önskar.

Summan av dessa ständigt växande verklighetsskiften symboliserar det nya medvetande som vi är mycket stolta över. Ni har hållit stånd mot många problem samtidigt som ni visar hur mycket ni bryr er om varandra. Vi hyllar er och vet att ni är fullt redo att ta er an en rad viktiga utmaningar som resulterar i många viktiga mål. Detta är orsaken till att händelser som ni kan hantera på ett bra sätt plötsligt uppträder! Framför er ligger viktiga val där ni än en gång ska ge prov på er nyligen uppdaterade natur. Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi tar oss tid att fira. Var och en av er gör sig redo för att uppleva de förändringar som så nådigt getts er av Himlen. Den här processen går vidare i jämn takt. Allteftersom ni utvecklas förändrar ni era accepterade begrepp om verkligheten, och det gör det väldigt svårt för de gamla normerna att fortsätta. Dessa barmhärtiga serier förändringar möjliggör att vägen mot högre medvetande kan fortsätta.

Trots att många av er har utsatts för katastrof eller en katastrofal situation har ni som aldrig tidigare gått samman som ett folk. Detta beror dels på det som Himlen uträttar för att hålla er på er välbehövliga väg mot högre medvetande. Vi kan inte nog betona denna mycket viktiga punkt. Mänskligheten håller på att förändras, och den förändras till det bättre. Ett bra exempel är hur väl ni har behållit er vision trots alla potentiella frustrationer som för närvarande omger er. Ni har lärt er vikten av att fokusera på denna vision för att föra den till sitt gudomliga förverkligande.

Ni bevisar hur fantastiska ni håller på att bli. I det förflutna har många av er kunnat se en potentiell katastrof i vitögat utan att bryta samman. Nu har detta utvidgats ytterligare och gäller er attityd till det mesta. Det är ett exempel på ett av de sätt som har förhindrat krig och tillåtit många betydande förändringar att ske Vi hyllar er kollektivt för allt som ni har gjort för att förflytta den här världen i rätt riktning. Kom i ditt hjärta ihåg att fira de här förändringarna och förbered dig inför allt gott som nu kommer! Hosianna! Hosianna!

Idag bevittnar ni en ny uppsättning omständigheter som ska förändra er som ett folk. Ni observerar också händelser som ska omforma den värld där ni bor. Dessa förändringar är långt ifrån små, snarare är de en del av en framväxande ny planet. De är utformade av Himlen för att fortare förflytta er mot disclosure (ö.anm. avslöjandet om utomjordingar) och allt som det verkligen medför. Allteftersom den gudomliga processen utvecklas, glöm då aldrig, kära Hjärtan, att Himlens otaliga och oändliga utbud är era! Så må det bli! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Det är dags för allt att bära frukt !!!

Översättare: Inga och Cagga Levander

Publicerat i Ascension, Brage, Europa, Framtid, GESARA, NESARA, Ny Andlighet, Sananda, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Brage: Rysslands ofantliga rikedomar av kol, olja och naturgas

RYSSLAND ÄR OFATTBART RIKT – BORTOM ALL SANS!!!

Ryssland betraktas i den förljugna världen som en nation som överlever tack vare sin försäljning av olja och naturgas. Få känner till att kolleveranserna till Kinas alla tusentals kolkraftverk är på väg att bli en annan viktig inkomstkälla. Nåväl – fossila bränslen kan alla sälja om man råkar ha sådana tillgångar. Denna teknik tillhör inte modern avancerad teknik s k ”high-tech”.

VAD INNEBÄR DET OM RYSSLAND HAR VÄLDIGA TILLGÅNGAR PÅ ALLA TRE FOSSILA BRÄNSLEN?

Det betyder att landet är ofattbart rikt. Den ryska oljeexporten ökar inte längre på grund av att de oljeproducerande länderna har beslutat att begränsa tillgångarna av olja på marknaden. Syftet är att återställa oljepriset till ”normala prisnivåer”. Ryssland, Saudiarabien och massor av andra OPEC-stater samarbetar för att höja oljepriset.

Den ryska naturgasen håller nu på att förbindas med marknaderna både i Asien och i västra Europa. De ryska inkomsterna för landet försäljning av naturgas exploderar. Gazprom rapporterar om nya exportrekord månad efter månad. Naturgasnäten är på väg att byggas ut både i norr och i söder för gasexporten till Västeuropa. Mera lysande framtidsutsikter än för rysk naturgas går inte att tänka sig.

Det är precis på samma sätt med den ryska kolexporten. Tillgångarna är oändliga och storköparen heter Kina. Bättre ekonomiska förutsättningar går inte heller att tänka sig.

DET ÄR ETT GIGANTISKT MISSTAG ATT TRO ATT RYSSLAND STÅR OCH FALLER MED FOSSILA BRÄNSLEN.

Över hälften av alla världens kontrakterade kärnkraftsbyggen byggs av Ryssland. Detta är ingen primitiv stenåldersteknik – det är mycket avancerad ”high-tech”. Ingen har fattat det ännu. Ryssland innehar nästan två trejedelar av världens kärnkraftsmarknad! Om Muhammed bin Salmans storsatsning på ryska kärnkraftverk till Saudiarabien förverkligas, har Ryssland erövrat närmare tre fjärdedelar av världsmarknaden. Detta är ofattbart. Det handlar om gigantiska affärer. Det handlar samtidigt om fredliga förbindelser med massor av länder i världen. Sådana affärer knyter nationer tillsammans. De förutsätter ett långvarigt fredligt samarbete. Detta skapar fred.

DET ÄR LÅNGT IFRÅN NOG!!!

Ryssland har på några få år blivit världens största exportör av vete. Observera att det ryska vetet inte är genmanipulerat. Världens största exportör av vete säljer inte ”GMO”. Ryssland säljer äkta vete!!!

Helåret från juli 2016 till och med juni 2017 exporterade Ryssland 27.8 miljoner ton vete och passerade därmed hela EU:s sammanlagda export. Ryssland blev därmed världens största exportör av vete. Exporten ökar nu helt sanslöst snabbt. Motsvarande exportsiffra från juli 2017 till juni 2018 beräknas uppgå till hela 31.2 miljoner ton. Hela världen efterfrågar icke-genmanipulerade grödor. Den ryska exporten av äkta vete är en hisnande framgångssaga.

RYSSLAND ÄR SNABBT PÅ VÄG ATT BLI VÄRLDENS BRÖDSÄD-SUPERMAKT – ”GRAIN SUPERPOWER”.

Den förljugna västvärlden beklagar sig. ”Ryssland är storvinnare inom jordbruksområdet tack vare det varmare klimatet”. Inte ett ord av beröm för landets gigantiska satsningar på matproduktion. Inte ett ord av beröm för landets succé med icke genmanipulerade grödor. Nästan allt som skrivs i väst om det ryska jordbruks-underverket andas avund och kritik. Vi lever tyvärr i en mycket sjuk del av världen.

DET ÄR INTE BARA VETE.

Listan är lång på alla jättelika satsningar inom jordbruket: Majs, korn, havre, gurka, tomater, … – nästan all odlingsbar mat man kan tänka sig. Hör och häpna – Ryssland blir självförsörjande på nästan alla jordbruksprodukter inom cirka tre år. Ryssland har då även blivit världens i särklass största exportör av flera olika slag av brödsäd. Detta är SANT! Detta är helt sagolikt!!!

DE GENMANIPULERADE PRODUKTERNA FRÅN VÄST KOMMER ATT FÅ PROBLEM.

Egypten är världens största importör av vete. De föredrar att köpa äkta vete. De kräver att proteininnehållet ska överstiga 12,5 %. Ukrainas genmanipulerade vete klarar inte de nya Egyptiska kraven.

Ukrainas ansvarige för landets veteexport reagerar naturligtvis mycket övergivet. Martyniuk: ”Beslutet är fattat för att öppna Egyptens famnar för den ryska exporten av vete”. Egypten vill naturligtvis inte köpa genmanipulerat vete om det finns äkta vete att köpa. Detta argument är mycket känsligt. Därför undviker Egypten att tala i klartext. Inget land vill köpa GMO-produkter när det finns äkta mat att köpa.

HÖR OCH HÄPNA. EGYPTEN KRÄVER ATT VETET INTE INNEHÅLLER OPIATER!!!

I västvärlden används ofta ”poppy seeds” i veteprodukter. Bakverk pudras med jättesmå svarta sädeskorn som kommer från ”opium poppy” (Papaver somniferum). Dessa små sädeskorn innehåller opiater.

Massor av amerikaner älskar ”poppy seed bagels” och ”poppy seed muffins”. Äter man stora mängder kan man åka fast i drogtester. Detta har inträffat. Flera länder i världen avråder folk från att äta alla varianter av ”poppy seeds”. Gravida uppmanas att vara extra försiktiga.

Det spelar ingen som helst roll om ”poppy seeds” skapar ett farligt beroende eller ej. Egypten vill inte köpa vete som som innehåller rester av de främmande kornen. Det hjälper inte att amerikanska experter intygar att man inte blir ”hög” av att äta bakverk som pudrats med ”poppy seeds”:

”Don’t worry, your poppy seed bagel will not get you high. The seeds do not have a drug effect on humans that are eating typical amounts of poppy seeds,” Christopher S. Baird, assistant professor of physics at West Texas A&M University, told HuffPost. 

SORRY FRANKRIKE.

Er senaste veteleverans av 59 000 ton franskt vete till Egypten kommer sannolikt att återsändas på grund av att vetet var kontaminerat med ”poppy seeds”. Ärendet kan komma att överlämnas till allmän åklagare. Det är andra gången ni inte tar hänsyn till kundens krav på det importerade vetet. Er nonchalans kommer att drabba Frankrikes bönder.

RYSSLANDS JÄTTELIKA RIKEDOMAR SKAKAR OM HELA VÄRLDEN. Ryssland är:

  • Världens största exportör av olja
  • Världens största exportör av naturgas
  • Världens största kolexportör (inom några år)
  • Världens största exportör av kärnkraft
  • Världens största exportör av vete
  • Världens största exportör av en serie andra jordbruksprodukter (inom några år)
  • Rysslands nationella skuld jämfört med landets BNP är nästan lägst i världen (c:a 19 %)
Den kinesiska framgångssagan är lika fantastisk som den ryska framgångssagan. Det finns inga ord för att beskriva det kinesiska undret. Hela Asien vill följa det kinesiska exemplet. Asien är på väg att ta över världen. Asien är på väg att skapa världsfred. Krigarimperiet i väst är på väg att falla. Vi måste befria oss från CIA:s strypgrepp runt vår hals. Det är mycket bråttom. Krigarimperiets quislingar måste avlägsnas från alla maktpositioner i statsapparaten i alla EU:s länder.
DEN RYSKA BJÖRNEN OCH DEN KINESISKA DRAKEN ÄR PÅ VÄG ATT TA ÖVER VÄRLDEN.
Jordens sista krigarimperium har redan förlorat världsherraväldet. Vi måste vakna. Den gamla världen existerar bara i hjärnan hos alla de tomma mänskliga skal som jobbade åt det onda imperiet i väst. Den existerar inte i verkligheten.
FRÅGA: Varför skriver ingen om detta i våra stora massmedia?
SVAR: Därför att vi läser massmedia i den förljugna världen.
Sverige är liksom många andra länder en del av Mordors krigarimperium. Detta imperium är nu på väg att falla. Våra politiker må vara hjärntvättade rejält – både förtvätt, huvudtvätt, centrifugering och torktumling. Men så sanslöst bakom flötet kan de omöjligen vara att de inte börjar bli oroliga. De måste rimligen ana att världen håller på att förändras. Krigarimperiets dagar är räknade. Stackars svenska folk, stackars alla folk som utsatts för ondskans hjärntvätt. Vår rädsla har skapat ett flockbeteende som inte är vackert att skåda. Det är bara att hoppas på att de yngre generationerna inte är lika rädda som vi var. Jag suckar djupt.
Som fysiker skäms jag speciellt för en fråga som intresserat mig speciellt. Ingen av alla forskare jag mött som känner till spektaklet med Nixonepokens skytteltrafik tur och retur till månen – för ett halvt århundrade sedan – vågar ställa upp offentligt och berätta sanningen. Denna fega tystnad är förödande för mänskligheten. En värld full av lögner frodas som ogräs i en rädd värld. Vi vill ha det så? Uppenbarligen vill vi det! Jag mår mycket illa av beteendet. Om vi vill att våra barn ska få andas sanningens luft måste vi räta på ryggraden.
Stackars människorna i den förljugna världen. Extremt obehagliga sanningar kommer att dränka oss lika skoningslöst som monsterorkanen Irma dränkte Florida. En mycket omskakande period är att vänta i hela den förljugna världen. Sanningen om ”nine-eleven” i New York 2001 är nog den mest omskakande av alla chockerande sanningar som väntar oss. Tyvärr är listan av avskyvärda terrordåd som organiserats av CIA så lång att hela den sjuka västvärlden kommer att drabbas av en förlamande tystnad. Vi har inget val – vi kan inte gå vidare om inte alla dessa obehagliga sanningar får komma fram i ljuset.
CIA:s kolonistater i EU får genomleva en period som liknar det som hände i de forna öststaterna när Sovjetunionen kollapsade för nästan 30 år sedan. När krigarimperiet faller dras vi med. Norge är det enda land som överlever USA:s fall någorlunda ostört. Norrmännen är lyckligt lottade. Det är oljefonderna som räddar landet från lavinen av bankkrascher som snart störtar Wall Streets finansvampyrer i avgrunden.
Brage Norin – Skogså Tankesmedja.
Publicerat i Brage, Energi, Europa, Framtid, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Himlen och Jorden skall återförenas

Dikt via Per Beronius, En kärlekens oemotståndliga lavin, 12 september, 2017

Ämne: En kärlekens oemotståndliga lavin
Meddelande:
Den 11:e September 2001
öppnades allt på Jorden upp
mot något helt annorlunda nytt
efter ett evighetens mörker, där mänskligheten
under många tusenden år levt i sin självskapade
fångenskap, tanken kommit rejält på sned.
Mörkerkrafterna av rädslan givits tolkningsföreträdet
men inget träd, av vilket slag, det än vara må
tillåts till Himlen växa upp.
Inget för evigt varar, stillestånd en anomali
för eller senare tappar mörkerkrafterna greppet
en första människa, till sin fulla medvetenhet
vaknar upp, så en till, en till, och så vidare.
Motståndet mot uppvaknandet tillåts inte sabotera
en kärlekens lavin satts i rullning, en lavin av storlek
ingen och inget kan stå emot.
Mörkerkrafterna, en gång och för alla tappat greppet
har inget annat val, än att hissa vit flagg, kapitulera
en totalförändring av biblisk storleksordning.
Nu är vi, där vi är denna dag
med ”Den 11:e September” i åminnelse
ingen och inget, av vilket slag det än vara må
kan förhindra människan ur Törnrosasömnens dröm
vakna upp, mörkret har för evigt förlorat greppet
om mänsklighetens kollektiva sinne.
Nu är det annat som gäller, Tusenårsriket
till Jorden kommet, allt börjar om på nytt
förutfattade meningar förutan.
Minnet av 11:e September 2001
så sakteliga tonar bort, vem är väl den
som kärleken, skönheten och sanningen
kan stå emot.
*  *  *
Av Per Beronius från ovan mottaget att vidarebefordras.
——————————————————————————-
”Vi står inför vår största utmaning någonsin, under omätbar
tid i livets skola på planeten Jorden har människan framlevt
sina liv i en polariserad världs mörka källarvalv, där själen
danats genom prövningar av vitt skilda slag
prövningarnas era går nu mot sitt slut,
Himlen och Jorden skall återförenas.”
Publicerat i Ascension, Hälsa, Människa, Ny Andlighet, Sananda, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Vilka motiv fanns det för 9/11

Hem  Fri Forskning  9/11  9/11: Motiven – det du bara måste förstå

9/11: Motiven – det du bara måste förstå

Fria Sidor granskar 9/11: Del 20

Vilka motiv fanns det för 9/11. Dagens video, som är mycket sevärd, ska förhoppningsvis kunna ge större klarhet i denna fråga. 9/11 var helt nödvändigt för att få folket och världens ledare att acceptera att kriga mot sju länder i Mellanöstern. Utan 9/11 hade detta varit omöjligt. Idag finns fullödiga bevis att man långt innan 9/11 önskade och planerade för de krig som sedan följde. Kriget mot ”terrorismen” var den anledning man sedan behövde för att dra igång attackerna. Svårare än så är det inte.

Redan bestämt attackerna innan

Man ville bevisligen starta krig mot sju länder, om detta råder ingen tvekanNATO-generalen Wesley Clark berättade att USA redan 10 dagar efter 9/11 förberedde sig att slå ut sju länder under fem år i Mellanöstern. Målet att slå ut Afghanistan fanns redan innan 9/11. Redan 4 september förbereddes ett dokument som skulle godkänna en attack. 3 månader innan 9/11 hade Pakistans (USA-allierad) utrikesminister fått reda på det. Anfallet började 28 dagar efter 9/11, 7 oktober 2001.

Israels strategiska intressen

Folket såg ingen anledning att stödja USA’s krig i Mellanöstern. 9/11 öppnade denna möjlighet då stödet för Bush krig mot ”terrorismen” ökade. I två strategidokument, 1997 och 1998, talade man om nödvändigheten att slå ut Saddam och att gå in i Syrien och Iran. De två dokumenten författades av USA’s mest inflytelserika personer, varav drygt 30% sedan var del av Bush-administrationen. De flesta av dem står Israel nära. De två dokumenten ”A Clean Break” och ”Project for a New American Century”, lägger bokstavligen ut planen för allt det som sedan skedde i Mellanöstern. I ett av dokumenten nämns att man troligen inte får folket med sig utan en ”transformerande” händelse som t.ex. ett ”Nytt Pearl Harbour”.

Det mesta av detta handlar om att gå Israels ärenden då man har ett konstant strategiskt intresse att försvaga starka motståndare i området. Irak, Iran, Syrien, Libyen, Egypten och Libanon hade riktat skarp kritik mot Israels olagliga ockupation av mer än hälften av Palestina. Många ifrågasätter hela tillblivelsen av Israel som började med Balfourdeklarationen och massinvandring redan i början på 1900-talet och sedan fortsatte med en etnisk rensning från 1940 och framåt. Alla länder utom Iran och Egypten har attackerats efter 9/11.

Alla gillar inte massinvandring och etnisk rensning av ursprungsbefolkningen men USA kan då bomba de som inte faller in i ledet.

 

Olja

Det mesta i Mellanöstern har historiskt handlat om olja och gas. Det finns enorma fyndigheter runt Kaspiska Havet. Problemet är att man måste igenom Afghanistan för att de ska nå till en hamn i Omanbukten. Bin-Laden och Mujahedin var bra att använda mot Sovjet men sedan det kriget vunnits så blev de istället en osäkerhetsfaktor. Någon olja- och gasledning genom landet känns inte säkert efter att Talibanerna tagit över. Talibaner som följde på Mujahedin som CIA finansierade och lyfte fram mot Sovjet. En effekt av att ta över Afghanistan kan ha varit oljan, om detta finns dock inga klara bevis. Det är dock givet att både Iraks enorma fyndigheter och Syriens och Afghanistans geostrategiska lägen har stor inverkan på hur viktiga länderna anses vara att ta över. Idag finns dessutom stora fyndigheter gas utanför Syrien och olja i kurdiska områden i norra Irak/östra Syrien där Rothschild och Israel nu i allt högre grad försöker få ett fotfäste.

Opium

På motsvarande sätt som CIA drev fram Bin-Laden och Mujahedin så skapade man också och understödde odlandet av opium. Från att ha varit en lokal spelare i början av 1980-talet står Afghanistan idag för 90% av allt heroin i världen. Tror du inte att CIA håller på med sådant så finns här också bevis. Iran-Contras affären och skuggbanken BCCI. Mulla Omar, ledare för Talibanerna, införde september 2000 ett förbud mot opium. Då sjönk produktionen ner till noll. Efter USA’s anfall återupprättades ordningen och opiumproduktionen kunde komma igång igen. Idag slår den alla rekord.

Flyktingar

Samtliga flyktingströmmar till Sverige sedan Balkan beror på USA’s inblandning och bombning i andra länders angelägenheter. Sverige har totalt fått ca: 800 000 migranter p.g.a. detta, med början i Bosnien, sedan Irak och nu senast Syrien. Varför tar inte USA och Israel alla flyktingar? Det är deras policydokument, det är deras krig.

Låt oss fördjupa oss lite för att nå full förståelse. Detta med motiv är alltid en central fråga.

Motiv – slå ut 7 länder i Mellanöstern

Vi börjar med en video som är i grunden helt oerhörd i sina implikationer. Det är NATOchefen Wesley Clark, berättar vad man berättat för honom 10 dagar efter 9/11. Fria Sidor upprepar 10 dager efter 9/11. Tänk på denna video. Fundera. Ett memo som beskriver hur USA ska slå ut sju länder på fem år. Sudan, Somalia, Libyen, Syrien, Irak, Libanon och Iran.

Denna video måste ses flera gånger för att det riktigt ska sjunka in. Vad är det han säger här? Han förklarar 15 år av aggression och indirekt motivet för 9/11.

Motiv  – slå ut Afghanistan

Pakistans utrikesminister bekräftade för BBC att han erhållit uppgifter från sina allierade i USA att man redan under sommaren 2001 hade planer på att invadera Afghanistan, något som sedan skedde 7 oktober 2001. Tony Blair bekräftade sedan följande:

“För att vara ärlig, det fanns inget sätt vi kunde ha fått allmänhetens stöd att plötsligt iscensätta en attack på Afghanistan om inte 11 september hade hänt

Faktum är att Vita Huset redan 4 september 2001 godkänt en attack mot Afghanistan, ett dokument som Bush skulle skriva under 9/9. CBS News rapporterade att Donald Rumsfeld, redan 5 tim efter ”attacken” på Pentagon, gett instruktioner om att formulera en plan att invadera Irak.

http://americanfreepress.net/PDF/MadeInIsrael.pdf

Israels intressen och motiv

Vi börjar med dokumentet 1996 ”A Clean Break – Strategy for Securing Israel Realm” Syftet är att diskutera Israels strategi inför det nya seklet – 2000-talet.

Författare:

Richard Perle, Charles Fairbanks Jr., Douglas FeithRobert Loewenberg,

Jonathan ToropDavid Wurmser. Alla bosatta i USA med sionistiska lojaliteter.

Dokumentet innehåller bl.a. följande punkter:

-att bryta in i av palestinier kontrollerade områden

-att bryta in i Libanon och möjligheten att slå mot Syrien och Iran

-att ta bort Saddam Hussain från makten i Irak

2003 slog USA ut Irak, 2006 gjorde Israel en inbrytning i Libanon. Varje år har Israel ockuperat ytterligare palestinskt territorium. Syrien har man försökt ta, precis som Irak och man har pressat på enormt för en attack mot Iran. Strategin följs till 100%.

Samma år, 1996, startade 18 ”amerikaner”, länkade till den sionistiska lobbyn, en studiegrupp som kom ut med ett strategidokument 1998 som heter ”Project for A New American Century”, förkortat PNAC. Grundare var Bill Kristol och Robert Kagan.

Syftet var att diskutera hur USA skulle kunna behålla och utveckla världsdominans och med vilka metoder inför det nya seklet, 2000-talet.

Drygt 1/3 av de som skrev under fick sedan positioner inom George Bush administration. Det betyder att samma personer som förespråkade invasion av länder i Mellanöstern dominerade Bush-administrationen. De som arbetade för Bush-administrationen är understrukna, de som är judar markeras med fet stil.  Alla är sionister vilket knappast behöver påpekas.

Deltagare var: Elliot Abrams. Gary Bauer, William Bennet, Jeb Bush, Dick CheneyEliot Cohen, Paula Dobriansky, SteveForbesAaron FriedbergFrances FukyuamaFrankGaffney, Fred Iklé, Donald Kagan, Zalmay Kahlinzad, BillKristolScooter Libby (Lewis Liebowisz), NormanPodhoretz, Danforth Quayle, Peter RodmanStephenRosenHenry RowenDonald Rumsfeld, George Weigel, Vin WeberPaul WolfowitzJohn Bolton, Lewis Libby (Liebowisz)Robert Zoellnick, James Woolsey, Richard L. Armitage, Rabbi Dov Zakheim (chef för hela 9/11-kommisionen)Bill KristolRobert Kagan.

Vi kan föreställa oss om ovanstående laguppställning varit araber och inte judar, skulle USA’s befolkning acceptera det?

Dokumentet blev en blåkopia för USA’s utrikespolitik under 20 år efteråt och är så än idag. Det uttryckte oro för att USA inte lyckades kontrollera Saddam Hussein:

“USA’s och dess allierade i Mellanösterns vitala intressen kan snart komma att möta ett hot så allvarligt att vi får gå tillbaka till Kalla kriget för att finna en jämförelse.”

Därför skulle USA föra en politik som skyddade USA och dess allierade i Mellanöstern mot massförstörelsevapen genom att avsätta Saddam Hussain. Så här står det.

“U.S. politik ska ha som sitt specifika mål att avsätta Saddam Hussain och hans regim…Bara USA har kraft nog att demonstrera att hans regim inte är legitim. För att åstadkomma detta bör följande politiska och militära åtgärder övervägas…” “Vi ska understödja etablerandet (med ekonomiska, politiska och militära medel) en provisorisk, representativ och fri regering i Irak i områden av Irak som inte är under Saddams kontroll”

Men det fanns ju aldrig några massförstörelsevapen! Allt var ju ett påhitt.

I detta dokument står det ordagrant:

”Denna politik har liten chans att få stöd av amerikanska folket utan en händelse av transformerande karaktär som t.ex. ett nytt Pearl Harbor. Här har du det på engelska:

http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf

USA fick sitt ”nya” Pearl Harbor och strategin har följts mer eller mindre till 100%. 

Det råder ingen tvekan att USA följer de planer som drogs upp 1997/1998. Det vore inte lika illa om det var amerikanska folket som stod bakom men det är, tyvärr, inte det, utan USA går helt och hållet Israels intressen. USA hade aldrig gått i krig om folket fått bestämma. Miljoner har dött och skadas, tvingats fly för att sionistiska lobbyn och till dem lojala önskade det. Det var i deras intresse, inte amerikanska folkets. De som drog upp dessa riktlinjer var alla sionister och många hade även dubbla medborgarskap och därmed garanterat dubbla lojaliteter. 

Samtliga flyktingströmmar till Sverige sedan Balkan beror på USA’s inblandning och bombning i andra länders angelägenheter. Sverige har totalt fått ca: 800 000 migranter p.g.a. dessa dokument och dess genomförande. Med början i Bosnien, sedan Irak och nu senast i Syrien även om vår egen omåttligt, mot migranter, generösa politik haft stor betydelse.

http://www.informationclearinghouse.info/article3249.htm

Så till Israel närstående intressen har bevisligen redan långt innan 9/11 talat om allt som måste ske, alla regimer som måste bort, ett ”nytt Pearl Harbor”, o.s.v. Israel hade bevisligen mycket starka motiv.

Motiv – olja

Det råder inte full klarhet i oljan. Det är helt klart så att Unocal hade kontrakt på en pipeline ”Central Asian Pipeline” som skulle gå över Afghanistan. Det råder lite olika uppfattning om man kunde gå runt Afghanistan eller om det var ett tillräckligt motiv att inta landet.

Unocal var ett amerikanskt bolag som ledde försöken att dra en gas- och oljeledning från Turkmenistan över Afghanistan till Pakistan. USA kontrollerade säkerhetspolitiskt Pakistan och även Afghanistan då man genom sitt stöd till Bin-Laden och Mujahedin hade tagit över landet.

Olje- och gasfyndigheterna, är enligt vice VD nedan enorma men som han själv vittnar om är det säkerhetspolitiska läget svårt. Bin-Laden som varit finansierad av USA, genom bl.a. CIA agenten Hamid Karzai, tappade kontrollen över Bin-Laden som påstås 1998 (han var iaf efterlyst för det) utfört ett terroristattentat mot amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania.

Exakt vad som hände 1998 och att Bin-Laden då, eventuellt, bröt med CIA är svårt att veta. Det är utan tvekan så att landet är av stor strategisk betydelse vad gäller geografisk belägenhet för olja och gas precis som Irak.

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/oil.html

Motiv – opium

Innan CIA började blanda sig i Afghanistan fanns där endast opiumproduktion i mindre skala. Idag står Afghanistan för ca: 90% av allt heroin i världen. Mujahedin under ledning av Bin-Laden uppmuntrade bönderna att gå över till opium. Detta understöddes av CIA och dess allierade i Pakistan. Tragiskt nog har många i området blivit heroinister.

Droghandeln blomstrade och för pengarna kunde man också köpa vapen och få en ”egen budget” för sin verksamhet helt utan insyn från kongressen. Exakt så har bevisligen skett i Iran-Kontras-affären. En av få affärer som uppdagats. Den som läser på om t.ex. Iran-Kontras och Banken BCCI, ser här kopplingar mellan droger, terrorister, maffia, CIA och allt är bevisat, trots att ”locket lagts på”.

Alla förstår att vi här talar om enorma pengar. 90% av allt heroin i världen. Faktum är att Mulla Omar, ledare för Talibanerna i Juli 2000 införde ett förbud att odla opium. Som du kan se i grafen nedan upphörde det helt under 2001.

Bildresultat för opium afghanistan mullah omar

Lustig nog återupptogs produktionen för fullt efter att USA inlett sin attack mot landet 7 oktober 2001. Idag slår den alla rekord. I ledningen för Afghanistan satt 2004-2014, den f.d. CIA-agenten och USA-lojale Hamid Karzai. Det är intressant att notera att t.ex. Tony Blair hade som ett tungt argument att slå ut Talibanerna att man skulle ”bomba sönder opiumfälten”. Kurvan ovan visar något annat.

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/10_10_01_heroin.html

http://www.globalresearch.ca/the-spoils-of-war-afghanistan-s-multibillion-dollar-heroin-trade/91

http://www.historycommons.org/context.jsp?item=072291bcciirancontra

Tack för att du läst så här lång. Genom att aldrig glömma 9/11 påminns vi om världens tillstånd. Det är helt nödvändigt för vi kan inte förstå vad som sker annars. För att läsa alla 20 avsnitt i serien gå in på Fri Forskning i toppmenyn.

Publicerat i CIA, Europa, Maktmissbruk, migration, NATO, sionism, Terrorism | Lämna en kommentar

Hur Amerika bedriver sina lönsamma proxy-krig

08.09.2017 21:00

Amerika hade ingen laglig eller konstitutionell rätt att vara inblandad i några Mellanöstern-krig sedan andra världskriget.

av Preston James

USG hade aldrig någon giltig laglig rätt att anfalla Irak eller invadera Kuwait 1991 enligt amerikansk lag, den amerikanska konstitutionen eller med internationell rätt.

Varför? Eftersom Irak var väldigt smidigt manipulerat av USG och CIA att invadera Kuwait. (USG: US Government med sin köpta president i Vita Huset)

Så här hände det.

*

April Glaspie

Det var en mycket häftig CIA-hemlig operation som skapade invasionen av Kuwait genom politisk manipulation.

CIA hade kontaktat ledarna i Kuwait med en plan om att engagera sig i horisontell borrning i Iraks största oljefält.

Kuwait-produktionen avtog, och det CIA-ägda borrbolaget från Sante Fe försäkrade Kuwait-tjänstemän om att planen var idiotsäker och skulle aldrig upptäckas av Irak.

Efter det att den horisontella borrningen hade slutförts och oljan pumpades påstås det av några välinformerade insiders vid den amerikanska ambassaden i Irak, April Glaspie, träffade Saddam Hussein.

Hon informerade honom om att Kuwait använde en ny typ av borrning (horisontell borrning) och pumpade olja från Iraks största oljefält.

Det har påståts att Saddam Hussein också var försedd med satellitfotografier gjorda med jordradar som visade på  horisontell borrning.

Sadddam reagerade med ilska och frågade ambassadör Glaspie vad som skulle hända om Irak invaderade Kuwait och tog tillbaka landet som med rätta var deras i första hand, erövrat av britterna tidigare. Glaspie svarade antagligen, USG skulle se det som en ”inter-arabisk” affär och skulle inte betrakta det som vår oro.

Saddam Hussein tog detta som ett grönt ljus från USG och fortsatte att invadera Kuwait. Omedelbart fanns det ett skryt i kongressen om att något måste göras för att stoppa denna irakiska aggression, som troligen hotade säkerheten för hela Mellanöstern.

Naturligtvis blev allmänheten aldrig informerad om att Saddam Hussein hade börjat arbeta för CIA vid 15 års ålder och arbetade sig sedan upp genom systemet för att bli en fullvärdig CIA-diktator-marionett såsom Noriega och så många andra. Saddam Hussein var villig att attackera Iran på Israels vägnar i ett långt krig som resulterade i miljontals döda, där många av dessa var oskyldiga kvinnor och barn som inte var stridsatta.

Just nu är Irak en förstörd nation. Den stora infrastrukturen har förstörts av amerikanska bomber och den en gång så moderna nationen har minskats till murar.

Tyvärr är det det som Israel och Pentagon länge har planerat för i Syrien och i Iran.

Detta kommer troligen inte att hända emellertid för att den Ryska federationen har trätt in och försvarar nu sina Mellanöstern-allierade, Syrien och Iran.

*

Avancerad teknik

Elektronisk krigföringsenhet

Ryska federationens elektroniska krigssystem är välrenommerade av djupa insidenter för att vara tekniken framom utländsk teknik, och är för närvarande överlägsen amerikanska elektroniska krigsvapen.

Bevis för detta är händelsen i mars 2014 då två ryska Su-24-plan som var beväpnade med Khibiny-systemet stängde av USS Donald Cooks huvudelektronik, som tillfälligt gjorde sitt Aegis-missilsystem och alla ombordvarande sonarer och radar var helt oanvändbara under den tiden.

USS Donald Cook var död tills Su-24 lämnade och stängde av sitt Khibiny-system.

Det är en mycket bra satsning att samma avancerade elektroniska krigsteknik användes för att inrätta de två senaste kollisionerna med amerikanska marinförstörare, med toppmodern radar, sonar och andra elektroniska krigssystem.

Eftersom så många av de processorer som användes på dessa fartyg tillverkades i Kina är det möjligt att de alla har hemliga bakdörrar som skulle kunna nås på distans, men min bästa gissning är att fartygets GPS, radar och sonar var på drift av någons satellitöverföring med Kvantumöverföringar och dimensionella vågor (D-vågor).

USS Donald Cook

*

” Det finns en sucker född varje minut ” – PT  Barnum

Efter den irakiska invasionen av Kuwait började CIA:s kontrollerade stora massmedia (CMMM) omedelbart publicera och sända USG-propaganda, stora lögner och falska berättelser.

Under Nayirah al-Ṣabaḥs vittnesbörd till kongressens mänskliga rättigheter Caucus hävdade hon att irakiska trupper drog barn ur inkubatorer och slängde dem på sjukhusgolvet för att dö. Det blev senare avslöjat att hon var dotter till Kuwaiti-ambassadören i Förenta staterna och att hennes vittnesbörd visade sig vara falskt. Det var en ganska övertygande saga med tårar och allt, och Amnesty International stödde även sin historia först men senare erkände att det inte kunde verifieras. Vi vet säkert det var en fabricerad historia, en stor lögn och ett tydligt fall av propaganda med falsk vittnesbörd.

Jämställdhetsbyrån Hill & Knowlton, anställd av Kuwait, utarbetade omedelbart propaganda mot grymhet för att motivera det vanliga Amerika till att stödja ett stort amerikanskt krig för att krossa Saddam Hussein och Irak.

Kuwaiti-ambassadörens dotter berättade en mycket lång historia som senare visat sig vara en komplett fabrikation, att de irakiska soldaterna drog Kuwaitis barn från inkubatorer och slängde dem på sjukhusets golv för att dö.

Guds röst, Alien ET Technology, användes i Gulfkriget.

Insiders har hävdat i år att  Alien ET elektronisk krigsteknologi utplacerades mot irakiska soldater av den amerikanska militären.

Det har varit tillförlitliga rapporter från respekterade individer om att ”Guds röst” -teknologi användes.

Denna teknik kunde fjärransluta en röst som de irakiska soldaterna trodde var Allahs röst som de helt enkelt hörde komma ner från himlen ovanför.

Rapporter tyder på att denna Allah-röst uppmanade dessa irakiska soldater att lägga ner sina vapen och acceptera döden och få sina omedelbara belöningar från Allah. Tusentals irakiska trupper gjorde det och beredde marken utan några som helst försök till att försvara sig.

Saddam Hussein hade inga operativa massförstörelsevapen när Amerika attackerade Irak för andra gången och invaderade deras huvudstad.

Det andra Mellanöstern-kriget bekämpades felaktigt av falska påståenden från CIA och Pentagon om att Saddam Hussein och Irak hade operativa massförstörelsevapen och planerade att distribuera dem mot Amerika. Detta påstående visade sig senare vara helt falskt och var medvetet uppskattad av Pentagon och stöddes fullt ut i FN av general Colin Powell.

Så det är helt klart bortom allt rimligt tvivel att både det första Gulfkriget som slutade med en fullständig invasion och upprättandet av ”flygfria  flygzoner”. Även andra kriget i Irak var en stor internationell krigsförbrytelse, brott mot mänskligheten och stora aggressionshandlingar mot Irak. Påståendet att det var nationerna i världen som krävde dessa invasioner genom FN var också en bluff och koalitionsstyrkorna manipulerades ekonomiskt till ett våldsamt stöd.

*

Sällsynta jordelement som finns i Afghanistan

USA:s invasion av Afghanistan.

DC-etableringen hade velat ta över Afghanistan i många år för att få tillgång till opium och sällsynta jordartsmetaller såsom litium för batterier. Pentagons PNACs och topp NeoCons i USG, varav de flesta var israelisk-amerikanska dubbelmedborgare ville skydda Saudiarabien som en del av Petro Dollar-avtalet som inrättades 1971 av Henry Kissinger för Richard Nixons räkning.

Sovjeterna hade samma intentioner och invaderade Afghanistan i slutet av 1979 och upphörde slutligen i början av 1989, eftersom CIA hade skapat och byggt upp Mujahedin-armén i Afghanistan och beväpnat dem med hundratals axelstödda Stinger-missiler. Efter ryssarna drog Pentagons och CIA:s Mujahedinarmé livskraftigt och operativt in.

När Mossad (assisterad av Pentagon, NORTHCOM, administrationen och FAA) angripit Amerika den 9-11-01 slog USG omedelbart skulden på terroristerna som drevs av Osama bin Laden, som var baserad i Afghanistan.

Denna falska propaganda sändes och publicerades dag som natt – 24/7 – av Controlled Major Mass Media (CMMM), som försummade att informera de amerikanska massorna om den verkliga sanningen – att Osama bin Ladin var en CIA-man som brukade springa Mujahedins ärenden för Pentagon. Hans CIA-pseudonym var ”Överste Tim Osman”, och han sågs flera gånger gå in och ut ur Pentagon långt före 9-11-01.

Flera israeliska ledare, inklusive Barak och Netanyahu, chortled om hur 9-11 hjälpte till att lösa och rättfärdiga Israels hårda position mot sina fiender, i hopp om att USA skulle inse vad Israel hade hanterat

ISIS är den privata legosoldaten för CIA, Israel och Saudiarabien och har nu besegrats.

Det finns stor anledning att tro att CIA arbetade med Israel och Saudiarabien för att skapa en privat legosoldat som heter ISIS, ISIL eller Daesh. Denna massiva, vällevererande och -betalade heterogena legosoldatarmé utbildades, stöddes och betalades av CIA med hjälp av saudierna.

Denna privata utländska legosoldatmästare från CIA, Israel och Saudiarabien har nu besegrats av syriska styrkor för Assad, med hjälp av rysk precisions-luftkraft. Ryska federationen är Syriens legitima och officiella allierade och uppmanades att vara i Syrien för att försvara Syrien. Ryssland är en stark partner för syrierna och har investerat mycket pengar där.

Amerika har aldrig haft några soldater som kämpat i Syrien, eftersom de aldrig var allierade och blev heller aldrig inbjuden av Syrien, som aldrig ville ha amerikanerna där. Dessutom har den amerikanska militären anklagats av Syrien för att attackera syriska trupper, som Israel ibland gjorde och för att tillhandahålla ISIS. Det har nu erkänts att ISIS’ sårade soldater har förts till Israel för medicinsk behandling och det finns starka bevis på att de representerar Israel och skapades av Israel – föregångaren till Mellanöstern-terrorismen.

Utländska CIA-marionetter / Cutout-ledare bortskaffas när de inte längre behövs.

Liksom alla andra CIA-utländska marionetter blev Osama bin Laden (Osman) snabbt utkastad när han inte längre behövdes. Men den här gången användes han som en superdjävul för att motivera de amerikanska massorna till att attackera Afghanistan. Han dog sent år 2001, antingen av amerikanska bomber eller av sin njursjukdom (Marfans sjukdom, samma genetiska störning som Abe Lincoln hade och skulle ha dött av kort efter sitt presidentskap). Han blev begravd i en omärkt grav, enligt Mellanöstern-tidningar. Men Pentagonpropaganda -psyopsmästarna –  bestämde sig för att hålla honom officiellt levande, trots att han var död.

Afghanistan (Konst av James Dietz)

Så nu vet vi med säkerhet att USG:s officiellt uttalade skäl till varför Amerika invaderar Afghanistan, liksom i både Gulfkriget och Invasionen av Irak, var att de alla var baserade på stora regeringslöger, falska berättelser och propaganda.

Sedan WW2 har USG aldrig haft någon giltig anledning att någonsin gå i krig i Irak eller Afghanistan eller i något annat krig i Mellanöstern. Dessa var alla krig utkämpade för de internationella banksters, som släpptes ut från London City.

Men nu har USG återkallat amerikanska soldater till Afghanistan och skickar in minst 6 000 mer för att bekämpa detta olagliga aggressionskrig för bankisterna, Israel och de dubbla medborgarna i Pentagon.

Afghanistan attackerade inte USA den 9-11-01.

Ända sedan USG invaderade Afghanistan 2001, efter att felaktigt ha beskyllt dem för den israeliska attacken mot Amerika den 9-11-01, har amerikanska armén skyddat vallmoproduktionen, som har ökat många gånger om och är nu världens största.

USAF flyger opiumet ut ur Afghanistan, och det hamnar på gatorna i Amerika. Nu beror unga amerikaners dödsfall på billig, ren heroin den högsta någonsin. Och allt detta görs av CIA för att ge stora summor av narkotikapengar till svart ops och pengar som är borttagna från alla redovisningar och inte tillgängliga för kongressen eller det amerikanska folket.

Fler amerikanska trupper skickas nu till Afghanistan, för Pentagon hävdar att det är roten till all terrorism och att det finns många terroristgrupper som stöds där. Detta är bara en annan stor USG lögn. Israel, Saudiarabien, Storbritannien och USA är världens största terroristländer. Detta är ett hårt, kallt faktum som måste mötas upp.

Är denna nya amerikanska trupputplacering till Afghanistan ett hemligt sätt att försöka bygga upp Mujahedin till ISIS igen?

Amerika hade ingen rätt enligt internationell rätt, amerikansk lag eller den amerikanska konstitutionen att någonsin attackera Libyen och mörda Muammar Ghadaffy.

Pentagon och den amerikanska regeringen var beordrade att göra det av de internationella banksters som grundades i staden London, privatpersoner i London med sina egna ambassadörer och poliser. De betalar ingen skatt till Storbritannien, men driver det globala fiat-räntebärande penningsystemet.

*

(Copyright Gilbert Yu)

Slutsats

General Smedley Butler

Var och en av dessa nationer – Amerika, Israel, Storbritannien och Saudiarabien, som föder terror över hela världen genom CIA och Nato – har en krigsbaserad ekonomi. Detta beror på att de har privata Fiat-pengaproduktioner som använder skadliga räntebärande skuldebrev som mandat, vilka ger fortsatt inflation.

Dessa terroristnationer måste fortsätta att engagera sig i aggressiva krig för att förvärva billiga naturresurser och olja för de stora internationella företagen och till stora vinster för försvarskonsulter och banksters.

Den mest dekorerade amerikanska officeren någonsin, General Smedley Butler, som två gånger tilldelades Nationens Medalj, förklarar allt detta i sin klassiska bok, War is a Rocket.

 

Publicerat i CIA, Maktmissbruk, NATO, Pengar, politik, sionism, Terrorism, Trump | 1 kommentar