Om Rättsrötan i Sverige, Polen och EU

DOMARE I POLEN
I veckan hotade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans att Polen skulle bli av med rösträtten i EU för att utnämningar i domarkåren politiserades. Timmermans höll tyst om att systemet i Sverige ända sedan Sverige blev medlem i EU 1995 är mer politiserat än det polska systemet (vissa mindre reformer mot minskat politiskt inflytande i Sverige gjordes 2008 när Domarnämnden skapades, men det svenska systemet är långt ifrån så distanserat från politiken som de nya reglerna i Polen skulle vara). Tidigare har EU också klagat på ändringar i den polska författningsdomstolens befogenheter och sammansättning. I Sverige finns inte ens någon författningsdomstol! Men EU håller helt tyst om det.

I Polen är fortfarande många domare utsedda under den kommunistiska diktaturen och regeringen har önskat sig göra av med dem, bland annat genom tvångspensioneringar. Den som idag är 65 år var vid kommunismens fall 38 år, men många håller sig kvar långt efter 65-årsdagen. Till saken hör att domare hittills utsetts av äldre domare, de gamla kommunistdomarna har alltså kunnat fortsätta att utöva inflytande även efter sin pensionering och till och med död, genom att nya domare utsetts inom de kretsar som varit lojala mot den tidigare diktaturregimen.
Sejmen (parlamentet) behandlade tidigare i månaden tre förslag till ändringar i lagstiftningen om domstolarna. Ett av förslagen gick ut på att göra sig av med de gamla kommunistdomarna genom tvångspensioneringar. Dock var förslaget rent formellt utformat som att regeringen skulle kunna avskeda de aktuella domarna. Just det förslaget har president Andrzej Duda lagt in sitt veto mot.
I Sverige är det regeringen som utser alla högre domare. Det polska förslaget gick ut på att parlamentet skulle få den makten genom en särskild kommitté. Den lagen har accepterats av Duda. Först 2008 infördes i Sverige något som helst inflytande vid sidan av regeringens när det gäller domartillsättningar, det var inrättandet av Domarnämnden, som består av fem domare, två andra jurister och två från ”allmänheten”, varmed förstås två riksdagsledamöter. De två juristerna som inte är domare är för närvarande Advokatsamfundets beryktade vänsterinriktade generalsekreterare Anne Ramberg och vice riksåklagaren (utsedd av regeringen). Alla de fem domare som ingår i Domarnämnden är utsedda av regeringen. Det politiska inflytandet på Domarnämndens sammansättning är alltså bergfast. Domarnämnden har till uppdrag att förbereda domartillsättningar, men det är sedan regeringen som fattar beslut. Innan Domarnämndens tillkomst utsågs högre domartjänster oftast genom val av någon högre departementstjänsteman. Det var näst intill obligatoriskt att en ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen hade flera års tjänstgöring i regeringskansliet bakom sig. Domarledamöterna i Domarnämnden är alla personer som kommer från denna gamla praxis.
I Polen finns ett motsvarande organ till Domarnämnden, Nationella juristrådet, som föreslogs bli tillsatta av parlamentet (till skillnad från nu när de utses av domarkåren). Också mot det förslaget lade Duda in sitt veto.
I Sverige tillkommer att rättegångar på lägre nivå (i tingsrätter och motsvarande) har politiskt valda domare i majoritet (nämndemän), medan de i hovrätterna också finns med, men där utgör bara en minoritet.

Frans Timmermans och hans kollegor skulle göra betydligt större nytta om de tog itu med Sveriges politiserade domstolsväsende, istället för att kritisera Polens försök att rensa upp i de kvarvarande resterna av kommunistdiktaturen.

2. PRENUMERATIONSAVGIFT FÖR VECKANS CONTRA
Veckans Contra är gratis för den som så önskar. Att producera och distribuera ”Veckans Contra” är dock inte gratis. Vi uppskattar därför om prenumeranter på ”Veckans Contra” betalar 50 kronor per år som prenumerationsavgift till Contra på plusgiro 85 95 89-4. Skriv ”Veckans Contra” som meddelande till betalningsmottagaren!

Se mer:  http://mailman.levonline.com/mailman/listinfo/veckanscontra
Veckans Contra <veckanscontra@mailman.levonline.com>

Publicerat i Europa, LVU, Maktmissbruk, Pengar, politik, sionism, Terrorism | Lämna en kommentar

Mohamed Omar: Europas historiska och kulturella värdegrund,

Något gott kan komma ur den förnyade konflikten med islamisk fundamentalism och jihad: att vi européer inser att vi har något gemensamt. Vi tillhör samma kristna civilisation. 

Europa är en världsdel och en idé. Och idén om Europa växte fram i mötet med islam. Det var denna andra, och fientliga kultur, som gjorde att européerna, trots inbördes olikheter, började uppleva sig som européer.

Det tidigaste belägget för något som kan ha varit en europeisk gemenskapsupplevelse finns i en tidig medeltida text om slaget vid Poitiers 732, där Karl Martell, Karl den stores farfar, med en frankisk armé slog tillbaka de muslimska erövrarna. Efter sjudagarsslaget, heter det, vände europenses tillbaka till sina hembygder. De kom från olika länder och tala olika språk, men de var européer och hade därför ett gemensamt intresse av att försvara sig mot islam.

Slaget vid Poitiers torde vara det viktigaste slaget i Europas historia. Om muslimerna inte hade besegrats hade vi kanske aldrig fått uppleva gotikens katedraler, renässansens målningar och den vetenskapliga revolutionens upptäckter.

I boken Orientalism (1978) menar den palestinske litteraturvetaren Edward Said att islam definierade Europa genom att visa vad det inte var. Said har fått mycket kritik för sina teorier om orientalismen, men på denna punkt tror jag att han hade rätt. Europa är inte islamiskt, så vad är Europa? Den europeiska civilisationen har tre huvudsakliga källor: Aten, Rom och Jerusalem. Grekisk filosofi, romersk rätt och kristen religion.

Det finns en målning av den ganska okände italienaren Giusto de’ Menabuoi (1320–1391), som visar hur den fängslade Johannes av sina lärjungar får nyheter om Jesu under. Johannes ser allvarlig ut, runt hans huvud lyser en gyllene gloria. De är klädda i mantlar i pastellfärger och påminner om tre antika filosofer inbegripna i ett samtal om någon mindre brådskande fråga, ungefär som i Rafaels målning Skolan i Aten.

Den kristna trosglöden, Johannes profetiska rop i öknen, möter här den antika världens behärskning och tankfullhet. Och det är ju så den västerländska kulturen är uppbyggd, som en förening av den kristna tron, representerad av den heliga staden Jerusalem, med konsten, vetenskapen och filosofin i den antika kulturen, representerad av Rom och Aten.

Under antiken utgjorde länderna som omgav Medelhavet, Mare Nostrum eller ”vårt hav” som romarna sade, en civilisatorisk enhet. I denna civilisation ingick Nordafrika, Mindre Asien, Egypten och Levanten. När Rom antog kristendomen blev denna civilisation romersk och kristen. Norra Afrika var lika mycket kristet som Italien eller Grekland och de bildade talade latin.

Två av kyrkans största lärare som bägge kom från Nordafrika. Tertullianus (160-225) var en av de främsta apologeter som kristendomen någonsin haft. Han kom från Kartago. Men den mest kände är nog Augustinus(354-430), som föddes i Tagaste, ett stycke från kusten.

Munkväsendet, som haft en så oerhörd påverkan på Europas utveckling, uppstod i det kristna Egypten. Kloster, där munkarna höll till, upprättades överallt i Europa och blev hem för konstnärligt och vetenskapligt arbete och där bevarades genom avskrifter oersättliga skatter från antikens litteratur.

Islams snabba och våldsamma framryckning på 700-talet delade Medelhavet i två halvor, en kristen och en islamisk. I Nordafrika och Levanten krossades kristendomen och länderna började arabiseras och islamiseras. Man kan behöva påminnas om hur religioner och kulturer har uppstått, blomstrat och gått under genom historien. Så att vi inte tror att det att det alltid kommer att vara som det är.

Jerusalem var en kristen stad som intogs år 637 av Omar, den andre kalifen. Först kom alltså jihad, islams heliga krig, sedan kom korstågen. Jihad hade pågått i fyra hundra år när korstågen inleddes. Man kan se det som ett väldigt sent, och otillräckligt, svar. De kristna länder som hade erövrats av islams arméer är ju fortfarande under islamiskt styre och de kristna blir allt färre. I vår tid har förföljelserna tilltagit och man befarar att kristendomen snart kommer att vara helt utplånad.

Européer har fått lära sig att korstågen var ett övergrepp mot muslimer. Kristna ledare, till och med påven själv, har bett om ursäkt. ”Om historiska ursäkter är viktiga”, skriver Sören Wibeck i sin bok Korståg från 2005, ”kan kanske världen också förvänta sig en sådan från den arabiska sidan för aggressionen under 600- och 700-talen, då islam erövrade de kristna länderna från Syrien till Egypten och Nordafrika samt de kristna kungadömena i Spanien och senare Konstantinopel och det bysantinska imperiet.”

Jag har inte hört några sådana ursäkter. Har du? Tvärtom predikar man intill denna dag i moskéer och koranskolor stolt att detta jihad, detta erövringskrig för att utbreda islam, var rätt och riktigt.

Under antiken och medeltiden föreställde man sig att världen var uppdelad i tre världsdelar: Asien, Afrika och Europa. När islam på 700-talet krossade kristendomen i Asien och Afrika blev Europa den kristna kontinenten. Europa och kristenheten, europé och kristen blev synonymer. Flamländaren Abraham Ortels (1527-1598) är mest känd för att ha gett ut vad som anses vara världens första kartbok. I Ortels Thesaurus geographicus, ett uppslagsverk över geografiska namn från 1578, hittar man under uppslagsordet ”kristen” förklaringen ”vide Europaei”, och under ”Europa” står det ”hodie Christianorum regnum… Europaei Christianos vocant semet ipsos”. Alltså Europa är det kristna riket och ”européerna kallar varandra kristna”.

Under renässansen, med dess kärlek till antiken och de klassiska språken, blev det vanligare att använda ordet Europa istället för kristenheten. Efter Konstantinopels fall 1453 försökte renässanspåven Pius II (1405-1464), få till stånd ett korståg mot turkarna, men misslyckades. Han skrev dock ett brev till sultanen i vilket han kritiserade islam och inbjöd turken att låta döpa sig. I brevet använder påven kristna och européer som synonymer då han prisar de kristna folken: hur starkt är inte Spanien, hur krigsdugligt är inte Frankrike, hur folkrikt är inte Tyskland, hur mäktigt är inte Britannien, hur modigt är inte Polen, hur kraftfullt är inte Ungern, hur rikt, käckt och skickligt i krig är inte Italien!

Turkiet är inte, och har aldrig varit, en del av Europa. Turkiet är en del av den islamiska världen, och under flera hundra år ledde Osmanska riket jihad, det heliga kriget, mot det kristna Europa. Dess arméer nådde ända fram till Wiens portar, där de slogs tillbaka år 1683. Det spelar ingen roll att turkarna erövrade stora områden i Europa. Det gör dem bara till imperialister, inte till européer. Det brittiska imperiet styrde Indien, men det gör inte Storbritannien till en del av Indien eller engelsmän till indier.

Europeiska Unionen gick vilse när den inledde förhandlingar med turkarna om medlemskap. Skulle Tyskland eller Frankrike kunna gå med i Organisation of Islamic Cooperation (OIC) eller Arabförbundet? Nej, självklart inte. Ingen har ens tänkt tanken.

Erdogan själv betraktar inte turkar som européer. I ett tal i Ankara den 22 mars 2017 då han hotade Europa, talade han om européer i tredje person: ”Fortsätter Europa på det här viset går inte en enda europé i någon del av världen säker på gatorna”, sade han. Ungefär samtidigt hotade den turkiske utrikesministern för att ”heligt krig” kunde bryta ut i Europa.

Hotet från turkarna har flera gånger genom historien fört européer samman, som i slaget vid Lepanto 1571 och vid belägringen av Wien 1683. Så var det också under det grekiska frihetskriget i början av 1800-talet. Över hela vår kontinent fanns en känsla av att Grekland sak är vår. Det utvecklades en filhellnistisk rörelse (av grekiska filos, vän, och hellen, grek), som understödde grekerna i deras frihetskamp mot turkarna genom pengar, propaganda och frivilliga soldater. Även i Sverige samlades det in pengar till grekerna. Och svenskar åkte ner för att slåss.

Många européer ansåg sig stå i skuld till Grekland eftersom grekerna en gång i tiden frambringat så mycket av det som den europeiska kulturen byggde på. Det smärtade dem att se landet plågas under det turkiska oket. Grekerna fick utstå massakrer, massvåldtäkter och slaveri.

Blodbadet på ön Chios var ofattbart i sin grymhet att vår tids jihadistiska illdåd bleknar vid en jämförelse. Av öns 120.000 invånare överlevde bara 900. Händelserna förevigades av den franske konstnären Delacroix. Målningen hänger i Louvren.

Den mest kände grekvännen är förmodligen den engelske skalden lord Byron, sinnebilden för det romantiska geniet. Han dog den 19 april 1824 i grekiska staden Missolonghi. Det som drev honom var just denna känsla av att Greklands sak var vår, alla européers sak. Byron var fast besluten att riskera sitt liv för det Grekland, vars ljus en gång i ungdomen hade gjort honom till poet, som han brukade uttrycka det. Han gick från att ha varit diktens Napoleon, till att bli en riktig fältherre. Den 5 januari 1824 landsteg han i det hårt ansatta Missolonghi, där han mottogs under folkets jubel. Han hann dock inte uträtta så mycket utan dog i feber. Hela Grekland sörjde, man ville begrava honom i Theseustemplet i Athen.

Prins Eugen av Savojen är även känd som der edle Ritter, den ädle riddaren. Han anses som sin tids främste fältherre, vid sidan om av John Churchill, hertigen av Marlborough. I Nordisk familjebok (första upplagan 1876-99), beskrivs prinsen så här:

”Han ådagalade i striderna ovanlig personlig tapperhet, stort skarpsinne, viljekraft och förmåga att reda sig i svåra belägenheter. På grund af dessa egenskaper kunde han till en del frigöra sig från sin tids trångbröstade åsigter om krigföring och företaga hastiga och afgörande rörelser. Han fordrade mycket af sina soldater, men var derjämte mån om deras välbefinnande och derför af dem synnerligen afhållen.”

Det som framför allt låg till grund för prins Eugens rykte var hans segrar mot turkarna. Från 1683 fram till sin död 1736 tjänade han den habsburgske kejsaren i Wien. Turkarna hade proklamerat jihad, det heliga kriget, mot kristenheten, och i syfte att slutgiltigt göra slut på kejsaren utrustade sultanen Mehmet IV en gigantisk här på runt 200.000 man och tågade hösten 1683 mot Wien. Hären leddes av den ambitiöse storvesiren Kara Mustafa. Han ägde redan 1500 konkubiner, det vill säga sexslavar. Vem vet hur många fler han hade kunnat ta i österrikarnas huvudstad!

Men nu fick han inga fler konkubiner till sitt harem. Istället blev hans här slagen i spillror genom ett anfall av de polska bevingade husarerna. Och Kara Mustafa hamnade i onåd hos sultanen och avrättades. Kanske fick han i stället orörda jungfrur i paradiset? Det är ju lönen för den krigar för islams utbredning.

Vi ska vara glada att den polske kungen Johan Sobieski satte in sin kavallerichock i god tid. För hade han inte gjort det hade vi förmodligen aldrig fått njuta av Mozarts och Strauss’ toner. Slaget om Wien kan ha avgjort Europas öde. Istället för kyrkklockornas klang hade turisterna i Wien fått lyssna till det gälla ropet från minareter: Allahu akbar!

Efter att Wien hade räddats inledde de kristna en motoffensiv som varade ända fram till 1718. Prins Eugen slår turken i slag efter slag i Ungern och på Balkan, och efter slaget vid Zenta år 1697 där han krossar den trefalt överlägsna, islamiska armén är den turkiska motståndskraften bruten. Det som återstår är att sopa bort resterna. I freden i Karlowitz 1699 fick kejsaren hela Ungern.

Det finns en tysk folkvisa som hyllar prins Eugen, den ädle riddaren. Visan, vars författare är okänd, skildrar belägringen av Belgrad den 16 augusti 1717 där Eugen lyckades inta staden, trots att han bara hade hälften så många män som fienden. Melodin är både käck och pampig. Kriget framställs som en vacker dans, ”ein schöner Tanz”, där turkarna förjagas, ”Alle Türken zu verjagen”.

Prins Eugen var inte bara en österrikisk, habsburgsk eller katolsk hjälte. Han var en europeisk hjälte. För hotet från turkarna förmådde flera gånger frammana känslan av samhörighet hos européer, trots att de var splittrade politiskt och kulturellt. Det var, liksom vid Poitiers 732, en mångnationell, europeisk armé som besegrade turkarna vid Wien.

Även den europeiska sidan begick skändligheter, prins Eugen hade, trots folkvisans käcka verser om kriget som en dans, mycket blod på sitt samvete. Men tänk så här: hur hade det sett ut om vår sida inte vunnit i kriget mot turkarna? Som sagt, kanske ingen Mozart och ingen Strauss. Tänk på alla statyer som hade krossats, bibliotek som bränts och kyrkor som rivits!

En av Sveriges främste experter på huset Habsburg, historikern Nicolaus Rockberger som under många år var huvudlärare vid Försvarshögskolan, gav 1996 ut boken Tusenåriga riken: Österrike och Ungern. Där tar han upp just denna känsla av samhörighet mellan olika europeiska folk. Det är en känsla som ”vid upprepade tillfällen i historien medfört att man vid utomeuropeiska och icke-kristna faror lagt egna trätor åt sidan och istället förenat sig mot det yttre hotet.”

Rockberger nämner ett antal exempel på sådana yttre hot. Han börjar med hunnernas anstormning för att sedan gå över till det arabiska försöket att lägga Europa under islam. Han syftar alltså på jihad, det heliga krig som påbjöds och påbörjades av profeten Muhammed, för att utbreda islam med svärdets makt:

”Nästa stora fara för Europa blev arabernas kraftiga expansion norrut under senare delen av 600-talet och under början av 700-talet. Först expanderade de över Mindre Asien. Där lyckades Bysans stoppa deras anfall mot Konstantinopel, men sedan araberna erövrat Nordafrika och Spanien trängde de långt upp i Frankrike.

Frankerhövdingen Karl Martell lyckades ena de sinsemellan tvistande frankiska styrkorna och i förbund med burgunder och andra stammar slog han araberna vid Poitiers år 732 och tvingade dem tillbaka över Pyrenéerna. Från detta slag är första gången ordet europé belagt. I krönikan talar man om att en här av européer slog araberna.

Ett annat exempel på långtgående europeisk samverkan mot utomstående fiender är korstågsrörelsen. Ädlingar från Väst- och Centraleuropa erövrade gemensamt den heliga staden och försökte sedan under ett par århundraden försvara det heliga landet mot muslimerna.
Några århundraden senare ledde turkarnas angrepp mot Centraleuropa till gemensam krigföring från många europeiska staters sida.”

Det yttre hotet från islam, från dem som inte var européer, förenade fransmän och tyskar, polacker och italienare, norr och syd, katoliker och protestanter. Frans I, som var fransk kung 1515-47, må tillfälligt ha allierat sig med sultanen, men alla européer sörjde när Rhodos föll år 1522, och gladdes över segern vid Lepanto 1571. Riddarna på Rhodos kom från olika folk och talade olika språk, men de var alla europenses och Europas gränsvakter.

Det har som sagt alltid funnits en underliggande känsla av enhet, ett band som band samman européerna. Att både katoliker och protestanter försökte förknippa sina motståndare med turkarna för svartmåla dem, visar att islam trots allt var den större fienden. När protestanter sade att påven var lika skurkaktig som sultanen betydde det att sultanen var en större skurk!

Något gott kan komma ur den förnyade konflikten med islamisk fundamentalism och jihad: att européerna inser att de har något gemensamt. Det finns något som förenar så vitt skilda länder, både geografiskt och kulturellt, som Grekland och Sverige. Vi tillhör samma civilisation. Edmund Burke uttryckte det så väl då han skrev: ”Ingen europé kan vara helt och hållet främling i någon del av Europa.”

Publicerat i Europa, Människa, politik, Tro | 1 kommentar

Helga Zepp-LaRouche om G20

Det bästa G20-resultatet var mötet mellan Putin och Trump

15.07.2017 15:33

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche, ordförande för det
internationella Schillerinstitutet och ordförande för det tyska partiet
Medborgarrätsrörelsen Solidaritet.

http://www.larouche.se/artikel/det-basta-g20-resultatet-var-motet-mellan-putin-trump

Presidenterna i de två viktigaste kärnvapenmakterna, Trump och Putin, träffades under G20-mötet för sitt första personliga samtal, och den amerikanske utrikesministern Tillerson konstaterade efteråt att ”kemin mellan dem var klart positiv”, samtalet var konstruktivt, och det intygades även av den ryske utrikesministern Lavrov. Och Trump sa: ”Vi ser fram emot väldigt mycket positiva saker för Ryssland och för USA, och för alla inblandade.”

Konkret beslutades om en vapenvila i Syrien och en ny kommunikationskanal för Ukraina, och man talade bl.a. om Nordkorea, terrorism, cybersäkerhet och tillsättandet av nya ambassadörer. Vem i hela världen, som månar om världsfreden, kan känna annat än djup lättnad över ett sådant resultat, som självklart måste följas av ett fortsatt samarbete? Bara inbitna krigshetsare och blodtörstiga redaktörer som de på Washington Post kan inte hålla inne med sin ilska över att de båda listiga rävarna – detta sagt med all respekt – har överlistat det transatlantiska nyliberala etablissemanget. För det är precis för att förhindra denna form av amerikansk-ryskt samarbete, ett av Trumps vallöften, som de brittiskstyrda, av Obama-administrationen alltjämt bemannade amerikanska underrättelsetjänsterna har spelat sitt uppgjorda spel med ”Russiagate”-fantasierna.

Frånsett detta utomordentligt viktiga möte visade G20 i Hamburg än en gång att bräckligheten i den gamla ekonomiska modellens nyliberala globalisering inte kan skylas över med några tjusiga skyltfönsterdekorationer. Förbundskansler Merkel hade uppenbarligen tänkt sig Hamburg som ett sådant skyltfönster, som en ”port ut till världen”, som en symbol för den globala frihandeln.

Och hur gick det? 130 miljoner euro för ett arrangemang där G20-ländernas statschefer, eftersom de inte kunde enas om innehållet, tvingade sina sherpas att in i det sista fila på formuleringarna i slutkommunikén, i vilken klimatfrågan praktiskt nog helt hade utelämnats. Ingen diskussion om och absolut ingen lösning för ett globalt finanssystem som med sina himmelsskriande orättvisor ständigt vidgar klyftan mellan fattig och rik, som den fredliga delen av demonstranterna protesterade mot och som när som helst kan utlösa en mycket värre kris än den 2008.

Till kostnaderna får läggas ytterligare några miljoner euro för skadegörelsen som de maskerade våldsverkarna ställde till med – brända bilar, krossade fönsterrutor, plundrade butiker m.m., för att inte tala om sjukvårdskostnaderna för mer än 230 skadade poliser och ett okänt antal ytterligare personer. Hur kunde man göra en så katastrofal felbedömning av säkerhetsläget? Inför G20-mötet förklarade inrikesminister de Maiziere belåtet att allt våld hade kvävts i sin linda. Det såg vi ju.

I maj förkunnade Hamburgs inrikessenator Andy Grote arrogant: ”Det finns en chans att regeringschefer med en autokratisk, populistisk bakgrund får uppleva hur ett levande demokratiskt samhälle fungerar och även hur intensiva motsättningarna är”, ”Det är i princip en festival för demokratin”, och ”G20-mötet blir också ett skyltfönster för det moderna polisarbetet”. Regeringstalesmannen Seibert förklarade i juni 2016 att området uppfyllde alla ”logistiska och säkerhetstekniska krav” för ett G20-möte.

Det tyska polisförbundets ordförande i Hamburg Jan Reinecke lägger hela skulden för det stora antalet skadade poliser och skadegörelsen i staden på politikerna. ”Hamburg borde aldrig fått vara skådeplats för G20-mötet.” Det har han rätt i. Det som uppenbarligen var tänkt som en lysande scenbild för Merkels världsdiplomati – en önskedröm som en kompetent bedömning av säkerhetsläget stod i vägen för – slog rejält fel.

En fråga är förstås hur det alls kunde göras en så uppenbar felbedömning av våldspotentialen hos en del av demonstranterna. Med tanke på den totala övervakning av världsbefolkningen som sker genom NSA, GCHQ och deras olika samarbetsavtal med BND och andra europeiska säkerhetstjänster är det ändå förvånande att politikerna kunde vara så fel ute. Lika besynnerligt är den redan citerade inrikessenatorn Grotes argument att polisen inte ingrep mot vandalerna som härjade i stadsdelen Schanzen därför att det hade utgjort en risk för ”polismännens liv och lem”. När staten inte längre kan skydda medborgarnas säkerhet har den förlorat sitt våldsmonopol.

Det som hände på detta G20-möte borde därför ge alla anledning att tänka över grundvalarna för den nu förda politiken. Kan ett forum som G20 över huvud taget leverera lösningar på de existentiella utmaningar som världen står inför, när de s.k. sherpas, i stället för att enas om principer, sitter och slipar på formuleringar som ska skyla över motsättningarna? G20, som bildades 1999, visade sig redan i systemkrisen 2008 inte kunna utnyttja detta tillfälle till en verklig omorganisation av det redan då bankrutta finanssystemet. I stället blev G20-mötet i Washington den 15 november 2008 början på den mirakulösa likviditetsökningspolitik som är förknippad med alla de orättvisor som har underblåst den globala revolten mot denna politik – från Brexit, över president Trumps valseger och den italienska befolkningens nej i folkomröstningen om en författningsändring, till den fredliga delen av protesterna mot G20 i Hamburg.

En helt annan modell för samarbete mellan stater visades upp på Sidenvägskonferensen, det s.k. Belt & Road Forum, som hölls i Peking i maj. Här deltog 110 länder i en konferens där det ömsesidiga utbytet grundades på ett win-win-samarbete om utbyggnaden av de nya sidenvägarna. Detta initiativ har många aspekter, som t.ex. utbyggnad av den internationella infrastrukturen, utbyggnad av industri och jordbruk, samarbete om vetenskap och forskning, kulturellt utbyte och samarbete om rymdfärder, för att bara nämna några av de viktigaste områdena.

Eftersom denna samarbetsmodell handlar om reala principer, som tar hänsyn till de ömsesidiga intressena och sammantaget etablerar en högre förnuftsnivå, fungerar den på ett harmoniskt vis. Som väl är håller den på att slå igenom.

Vid sidan av mötet mellan Trump och Putin kunde man se en annan potentiellt mycket positiv utveckling på G20 i Hamburg. Särskilt den pånytt förvärrade flyktingkrisen, tillsammans med den positiva effekten av Kinas omfattande investeringar i järnvägar, dammbyggen, kraftverk, industriparker och jordbruk i Afrika, har tydligen fått fru Merkel att inse att Tyskland måste lägga om sin politik gentemot Afrika. Relativt nära inpå Hamburgmötet fick alla tyska ministerier instruktioner om att utarbeta nya koncept för handels- och näringslivsförbindelserna med Afrika.

I samband med mötet mellan president Xi och förbundskansler Merkel tillkännagavs ett kinesisk-tyskt samarbete om ett vattenkraftkomplex i Angola, och Merkel betecknade detta som en modell för fortsatta sådana samarbetsprojekt. Samtidigt hölls ett möte i Berlin med medverkan av flera departement, där man diskuterade en intensifiering av de gemensamma tysk-kinesiska satsningarna i Afrika. Ett tecken på att detta är ett steg i rätt riktning är att brittiska Economist tyckte att de måste angripa Merkels nya Afrikapolitik och framhålla att hon på intet vis är ”den fria västvärldens nya ledare”.

I övrigt gjorde Washington Posts hysteriska kommentar om mötet mellan Trump och Putin klart inte bara att detta möte verkligen var en framgång utan också att mainstream-medierna faktiskt är mänsklighetens motståndare.

Även om G20-mötet var en katastrof så är allt inte dåligt, och därför finns det absolut möjlighet att förverkliga det som G20 försummade att ta upp: en omorganisation av det transatlantiska finanssystemet genom införande av Glass-Steagall-lagen, skapandet av ett nytt kreditsystem i traditionen från Alexander Hamilton, samt ett samarbete från USA:s och de europeiska ländernas sida med sidenvägsinitiativet – framför allt om uppbyggnaden av ekonomierna i Sydvästasien och Afrika.

av Helga Zepp-LaRouche
8 juli 2017

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/det-basta-g20-resultatet-var-motet-mellan-putin-och-trump/

Publicerat i CIA, Energi, Maktmissbruk, migration, NATO, NESARA, Pengar, politik, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Georges Soros lönsamma migration

Hem  Åsikter  Debatt  Europas död på Medelhavet

Europas död på Medelhavet

Enligt Förenta Nationernas propagandafilm är migration till västländerna inte bara någonting oundvikligt utan också nödvändigt och önskvärt. 244 miljoner migranter väntar på att röra sig enligt propagandavideon. Europa med sitt höga välstånd, generösa välfärd och utvecklade civilisation får naturligtvis bära huvuddelen av detta. Förenta Nationernas video är som ett eko av f.d. vice president i USA Joe Biden som i ett framförande välkomnar att vita snart är en minoritet i USA och att det är någonting bra, en viktig del i det som gör USA starkt. Han ser framför sig denna eviga och aldrig upphörande migration in till USA och välkomnar den. Enligt EU’s egen ideologiska grundare, Greve Richard Coudenhove-Kalergi, till vars minne EU varje år delar ut pris, bör Europa på sikt befolkas av en euroasiatisk-negroid blandras. Barbara Spectre, på det av svenska skattebetalare finansierade institutet Paideia, menar att Europa måste bli en mångkultur för att överleva. F.d. presidenten i Frankrike, Nicolas Sarkozy, säger att det är en skyldighet för européer att ras-blanda, sker det inte frivilligt måste staten tvinga fram det. Vår egen Fredrik Reinfeldt har sagt att ”ursvenskt är bara barbariet och att allt gott kommer utifrån”. Listan kan göras oändlig på alla dessa högt uppsatta ledare som alla driver samma linje – de vita europeiska folken i USA och Europa måste flytta på sig, ge plats åt, dela territorium och resurser med migranter från övriga världen. Vi kan således konstatera att det som nu sker är medvetet och planlagt från högsta ort.

Säkra länder i Asien och Afrika

Var och en måste inse att i stort sett ingen som tar sig till Europa från Afrika eller Asien gör det som flyktingar. Beviset på detta är att det finns säkra platser inom konfliktfyllda länder, annars skulle ju alla som inte flytt idag varit döda. Så är inte fallet. Majoriteten finns kvar men många har fått fly inom landet. Skulle det nu inte finnas en säker plats inom landet har de som bor i Asien och Afrika två hela kontinenter att fly till. De som kommer över Medelhavet i båtar har hela Afrika att fly till. Det finns många länder där som inte befinner sig i krig. Samma sak i Mellanöstern. Det handlar således i de allra flesta fall inte om flyktingar utan om migranter. Att våra makthavare påstår något annat beror helt och hållet på att de följer agendan att byta ut befolkningen i USA och Europa. Ett medvetet planerat folkmord som borde vara åtalbart.

Krig skapar migration

Det som har gynnat denna agendas genomförande är USA’s alla krig. Sverige fick sin första våg vid Balkankriget, där USA och NATO, bombade. Vi fick ytterligare vågor efter Irakkriget. USA har varit inblandade i Somalia och Sudan. De har krigat i Libyen vilket nu ger ytterligare migranter och man skapade kaoset i Syrien. I grunden borde USA ta hand om samtliga migranter från det kaos man själv skapat. Det gör man inte utan istället träder europeiska politiker fram och pekar på det lidande som finns i dessa länder och att Europa måste ”ställa upp”. Istället för att kräva att USA upphör med sitt krigande och att de tar ansvar för migranterna, riktar man ingen som helst kritik mot krigen och öppnar mer än villigt gränserna på vid gavel för våg efter våg som önskar ta sig hit. Återigen beror det på att den övergripande planen redan från början varit att överskölja Europas homogena befolkning med migranter från främmande länder. Ras-blandning och mångkultur är en nödvändig styrka för Europa, enligt dem. (se ingress)

Utan gränser – inget land

Donald Trump uttryckte det bra i sin valkampanj att utan gränser finns inget land. Från varje cell till organisation måste det finnas gränser annars upphör enheten att fungera. Alla kan inte få komma in i bostadsrättsföreningen på Södermalm där alla godhetsknarkare bor. Alla kan inte få tillgång till Wolodarski’s bostad i Bromma eller Bonniers lyxhus på Djurgården. Ett företag kan inte låta vem som helst komma in i lokalerna (förmodligen har de en reception även på DN) och ett fotbollslag måste välja vilka som ska spela för laget. Det är så självklart att det inte borde behöva påpekas att utan gränser mot omvärlden så upphör både USA, Europa och Sverige att existera annat än som en geografisk yta på kartan. Vi borde därför vara ytterst försiktiga med vilka vi släpper in i vårt land.

Hur illa är det?

Det kanske inte är så roligt att tänka på men nödvändigt. FN talar i sin video om att 244 miljoner migranter står redo att röra på sig. Det är dock bara början. I en mycket läsvärd artikel på unz.com visas den förväntade befolkningsexplosionen i Afrika. Enligt medelprognosen beräknas Afrikas befolkning söder om Sahara öka från 1 miljard 2015 till 4 miljarder 2100.

Migrationen till Europa är idag en miljardindustri. 10 miljoner migranter som betalar 10.000 kronor var är t.ex. 100 miljarder, hundratusen miljoner. Det är så mycket pengar inblandat att det råder fullständig säkerhet att om Europa inte säkrar sina gränser kommer en mycket stor del av denna populationsökning leta sig till Europa. Det vi sett hittills är bara en bris mot vad som nu väntar oss om dagens politiker inte snabbt byts ut till de som förstår att Europa måste säkra sina gränser.

Folket skapar landet – inte tvärtom

Det tycks som att vi p.g.a. den ständiga propagandan lever i en låtsasvärld som bara existerar i våra huvuden. Som bortblåst tycks idag vara alla de konflikter som funnits mellan t.ex. Sverige, Danmark och Norge där varje land till slut fick sin självständighet. Varför utkämpade vi alls dessa strider om vi alla ändå bara skulle ersättas med afrikaner och araber? Var det inte för våra egna barn och framtida generationer våra förfäder offrade sig? Det var bara drygt 100 år sedan Norge fick sin självständighet men inte heller det landet tycks idag ha ett tydligt begrepp varför och för vem denna självständighet var viktig. Sverige utkämpade ett antal krig med Danmark om Skåne men nu har vi gett bort stora delar av regionen till främlingar. Med facit i hand dog de unga soldaterna till ingen nytta.

Skulle Sverige, som ett tankeexperiment, byta ut hela befolkningen, över en natt, mot afrikaner skulle Sverige inom kort vara som ett land i Afrika. Skillnaden mot detta tankeexperiment och dagens situation är att nu tar det bara lite längre tid. Slutresultatet blir dock detsamma. Det finns dock inte en enda högre makthavare i världen som föreslår att Afrika behöver mångkultur eller bli mer vitt. Tvärtom, alla ser mellan fingrarna på det folkmord på vita som f.n. pågår i Sydafrika. Endast vita länder måste berikas och ersätta sin befolkning enligt dagens makthavare och enligt dem för vårt eget bästa.

Vi är inte felfria och f.n. är européerna splittrade. Det beror främst på att vi ständigt matas med förljugen propaganda och styrs av folkmordspolitiker som är rädda för media och vad makten bakom kulisserna ska tycka. I själva verket skulle vi redan idag leva i verkliga paradis om vi bara hade jobbat på och inte låtit oss vilseledas av de med en annan agenda än den som är bra för oss. De ständiga kaosskapade krafterna måste bort (jmf Hamburg) och vi måste få ro att igen bygga det fantastiska land vi så gärna vill lämna efter till kommande generationer svenskar. En bra början är att våra makthavare igen börjar tala Sanning.

Tack och lov har Red Ice justerat videon av FN så att den mer rättvisande beskriver verkligheten. En video för européer av européer är alltid bättre för oss än den propaganda makteliten genom sina proxyorganisationer vill få oss att tro på.

Publicerat i CIA, Maktmissbruk, Media, migration, NATO, Pengar, politik, sionism, Terrorism | Lämna en kommentar

Bern: Finanselitens strategi för kontroll av marknaden

Källa:  https://anthropocene.live/2017/04/16/
varfor-avtog-hatpropagandan-mot-trump-i-en-handvandning/

 

Den globala strategin

I tidigare krönikor har jag vid upprepade tillfällen beskrivit själva drivkraften bakom globalismen. Allt handlar om affärslogiken hos en makthegemoni som är uppbyggd av en handfull hyperförmögna familjer med direkt eller indirekt ägarkontroll i flertalet av dagens största globala företag och banker. Huvuddelen av dessa familjer finns i USA. För att de här makthavarna fritt skall kunna fortsätta berika sig krävs en dominerande global position inom de största marknadssegmenten såsom livsmedel, energi, läkemedel, transportmedel m.fl.. En sådan position möjliggör nämligen att kunna styra världsmarknadspriser genom att sätta fri konkurrens ur spel via olika monopol och oligopol.

Hela strategin tänktes en gång ut av John D Rockefeller, när han för hundra år sedan skaffade sig global kontroll över marknaden för raffinerade petroleumprodukter med sitt Standard Oil. Den strategin gjorde honom till världens första dollarmiljardär. Han drog även upp riktlinjerna för att kunna sätta makt bakom planerna via stort inflytande över den amerikanska statsmakten, såväl den militära som säkerhetsapparaten med CIA i spetsen. Instrumentet var Council on Foreign Relations m.fl. kända lobbyorganisationer.

Den globala marknadsdominansen är bara möjligt att uppnå på bred front, om man lyckas eliminera nationella gränser och regelverk. Det är vad globalismen innerst inne handlar om. Det som bekymrar dessa makthavare är att idag uppvisar lokala framgångsrika företag en bättre lönsamhet än deras egna globala jätteföretag. Man är med andra ord på väg att tappa greppet om världsmarknaden och har därför fått extremt bråttom att eliminera kvarvarande hinder, för att kunna cementera sin globala marknadsdominans och eliminera framgångsrika lokala konkurrenter.

Det som står i vägen för globalismen är således demokratiska beslutssystem och annat nationellt självbestämmande. För att kunna bryta ner detta hinder har globalisterna under senare decennier målmedvetet lagt under sig alla större medieföretag, det vi brukar kalla Main Stream Media eller MSM. Målet är att helt kunna styra opinionsbildningen i väst.

Idag har globalisterna via ägande och infiltration skaffat sig kontrollen över ca. 90% av västvärldens MSM, vilket inkluderar även svenska medier såsom SVT, SR, DN, SvD m.fl. som okritiskt papegojar deras propaganda. På detta sätt har MSM tappat sin historiska roll som granskare av makten, för att istället bli dess främsta megafon, det vi idag kallar agendajournalistik. Globalisterna har dock fått problem med propagandaapparaten eftersom nätet öppnat för nya fria mediekanaler som ofta ifrågasätter globalisternas planer. MSM har allt svårare att nå ut till den yngre generationen som hellre väljer de fria kanalerna på nätet.

Den mest framgångsrika delen i globalisternas strategi under efterkrigstiden har varit framgången med att locka in större delen av Europas stater i de överstatliga EU och NATO vilka helt följer ritningen. Deras största motgång var när Ryssland, som man trodde sig ha fått kontroll över under Jeltsin-regimen, vänder globalismen ryggen efter att Putin fått makten. Problemen inom EU har även hopat sig i takt med att väljarna upptäckt att man förlorat sin demokrati och självständighet. En rad EU-fientliga partier har etablerats och motståndet mot globalisternas planer växer sig allt starkare för var dag. Brexit blev den hittills största motgången i Europa och nu hotar en ännu större om Marine Le Pen väljs till fransk president.

 

Det Tredje Världskriget

Globalisterna har insett att deras strategi för global dominans kräver att alla nationella regimer som driver en mot dem oberoende politik måste kuvas eller störtas. Tillsammans med lojala Storbritannien och Saudi tänkte man således ut planen att starta ett nytt världskrig mot förment terrorismsom skulle ge förevändningar att angripa de regimer man ville störta. För att skapa den nödvändiga hemmaopinionen till stöd för detta krig behövde man ett nytt Pearl Harbor som sedan kunde blåsas upp med hjälp agendasättande MSM. Kriget startades genom provokationen den 11 september 2001.

Att kriget mot terrorism bara är en förevändning, framgår tydligt av att terrorismen ökat med 6500% sedan man påstår sig ha börjat bekriga den. Verkligheten är ju den motsatta, globalisterna har skapat en proxyarmé av terrorister med bestialiska IS i spetsen för att sköta det smutsiga och riskabla hantverket. På liknande sätt är talibanerna i Afghanistan en frukt av den proxyarmé som USA satte upp för att köra ut Sovjet ur landet.

Globalisternas (där s.k. neocons utgör en kärna) anfallskrig i Mellanöstern för att göra sig av med de misshagliga och självständiga regimerna i sju stater där, är väl dokumenterat av förre NATO-chefen Wesley Clark. Detta har utlöst stridigheter som kostat flera miljoner liv och drivit tiotals miljoner på flykt med smittoeffekter upp över hela Europa.

Den flykting- och migrantvåg som kriget i Mellanöstern satt igång har kraftigt destabiliserat en rad av Europas länder vilket spelar globalisterna i händerna. Taktiken är att härska genom att söndra. Den som mer än någon underblåst denna destabiliseringsprocess är den ledande globalistiska figuren George Soros som satsat miljardbelopp för att underblåsa migration och samhällsupplösning med hjälp av en rad kvasiideella organisationer som han skapat för ändamålet.

Samme Soros har varit djupt engagerad tillsammans med CIA för att försöka störta regimerna i bl.a. Kiev och Moskva, för att åter få in Ukraina och Ryssland i sin globala hegemoni. Man började med att försöka locka in Ukraina i EU, men när det misslyckades 2014 och den folkvalde presidenten Viktor Janukovytj valde det mer naturliga att närma sig Ryssland, då iscensattes statskuppen i Kiev som störtade demokratin där. Putins blixtsnabba motdrag tog globalisterna på sängen och skapade den konfliktsituation vi har idag. Globalisterna svarade med ekonomiska sanktioner och en fullständigt besinningslös hatpropaganda mot Putin via sina MSM. Idag av allt att döma ett verkningslöst schackdrag.

Presidentvalet i USA, mitt under detta brinnande krig, var globalisterna tvungna att vinna med hjälp av sin utvalda kandidat den genomkorrumperade Hillary Clinton. Man lyckades sånär efter att man med ytterst smutsiga metoder manövrerat ut den långt populärare Berni Sanders i Demokraternas primärval. Inbördeskriget inom det Republikanska partiet spelade dem sedan i händerna. När så småningom den ytterst kontroversiella och till globalismen fientlige Donald Trump stod som motkandidat, var man säker på att kamma hem presidentposten. Man hade tidigare lyckats med sin marionett Obama. Mycket tyder på att man för säkerhets skull riggade valet där det gick, till Clintons fördel. Globalisternas MSM gav Clinton ett kompakt stöd. Man var så säker på sin sak att man t.o.m. tryckte upp tidningar på valnatten som gratulerade Madam President. Vi vet hur det slutade.

Trump vann valet med argument om att rensa upp i det maktträsk som hundra år av globalism i Washington skapat. Han lyckades mot alla odds mobilisera en folkrörelse mot etablissemanget som bar fram honom till segern, bl.a. genom att skickligt runda MSM via nätet. Han lovade även att göra slut på det av neocon startade kriget.

Direkt efter att det stod klart att Trump vunnit, började globalisterna en metodisk och smutsig kampanj via sina MSM, lojala statstjänstemän i the deep state och kongressledamöter i båda partierna, för att underminera Trumps presidentmakt. Mediestormen mot Trump kom att papegojas av våra svenska MSM som efter valet dagligen hade ett dussintal Trump-hatiska inslag. Det gick så långt att man t.o.m. lät Putin vara i fred som tidigare hade varit det främsta målet för den globalistiska propagandaapparaten.

Med en stor del av den av globalister dominerade säkerhetsapparaten som motståndare måste Trump söka stöd någonstans. Han sökte den hos militären och inom ytterst mäktiga judiska kretsar bl.a. genom att bryta Obamas fientlighet mot Israel. Det senare naturligt eftersom hans svärson Jared Kushner, vars släkt tillhör den kretsen, fått ett stort inflytande i ministären. Problemet med detta stöd är att även inom militären och den judiska diasporan i USA finns starka band till globalisterna.

Den av Trump valde säkerhetsrådgivaren general Michael Flynn som ställt upp på planerna att avveckla kriget stod givetvis i vägen för globalisterna. Med hjälp av läckor från CIA och NSA lyckades globalisterna misskreditera Flynn och få honom utbytt mot en av sina hökar i krigsmakten generalen McMaster. Även Trumps närstående rådgivare och antiglobalist Steve Bannon manövrerades snabbt bort från inflytande. Det mesta tyder idag på att globalisterna lyckats bakbinda Trump och ta kommandot över hans administration. Hans storstilade planer to clean up the swamp verkar snabbt komma av sig. Och han verkar helt ha svängt i den attityd han hade till Kina under valrörelsen.

Ett starkt tecken på att globalisterna lyckats, kom när Trump beslutade att fortsätta krigandet i Syrien. Efter den sannolikt iscensatta gasattacken i Idlib som snabbt, utan någon internationell utredning, skylldes på Assadregimen, lät Trump attackera en syrisk flygbas. Allt påminner starkt om den vanliga taktiken att arrangera en s.k. false flag för att få en förevändning för ett militärt anfall. Man gjorde detsamma i Vietnam. Hur nu Trump skall manövrera sig ur den position han försatt sig i i Syrien, utan en direkt konfrontation med de ryska styrkorna där, är skrivet i stjärnorna? Putin kommer inte att vika ner sig, eftersom han vet att slutmålet är att underminera hans egen regim. Han måste sätta stopp för globalismen.

Jag noterar att hatpropagandan i MSM mot Trump tystnat nästan helt sedan han valt att fortsätta Obama-kriget och illegitimt bomba en annan suverän stat. Detta kan även noteras i den humanitära stormakten – det lilla landet Sverige – där såväl MSM som det politiska etablissemanget iakttar en pinsam tystnad. När tappade vi vår humanitära kompass så totalt, så att vi numer ställer upp på djupt orättfärdiga och illegitima krig och folkmord mot fattiga stater? Vi har tidigare brutit vår 150-åriga alliansfrihet och deltagit i globalisternas krig i Afghanistan och Libyen.

Det svenska kryperiet numer för USA påminner starkt om Sveriges ryggradslösa hållning mot nazismen i början av det förra världskriget.

Risken att detta det Tredje Världskriget som hittills förts via proxyarméer i såväl Mellanöstern som i Ukraina, skall trappas upp genom direkt konfrontation mellan amerikansk och rysk millitär är djupt oroande. Vad händer när unga amerikaner i stora skaror kommer hem i liksäckar efter konfrontationer med ryssarna?

I bakgrunden till detta lågfrekventa krig bidar Kina sin tid. Kinesernas strategi förefaller att vara att fortsätta stärka sin ekonomiska ställning och att skapa nya internationella institutioner för att konkurrera med globalisternas institutioner som t.ex. Världsbanken, IMF, WTO och även FN. Kinas plattform är BRICS-gruppen som räknar in halva jordens befolkning och som ställer sig kritisk till USA:s krigspolitik. När BRICS går ut och gemensamt fördömer USA:s agerande i Syrien med hänvisning till att FN bör vara forum för beslut om lämpliga åtgärder i denna konflikt, då tiger MSM i väst. Istället basuneras USA:s hopkok av lögner ut som sanningen och dess arroganta uttalanden att USA gör som man vill, oavsett vad FN och dess säkerhetsråd anser, ses som högst normalt och gillas av en samstämmig västvärld inklusive den svenska eliten.

När det i en icke avlägsen framtid är hyperförmögna kineser som blir allt mer dominerande ägare i de globala företagen och Kina sitter på en överlägsen infrastruktur som sträcker sig över hela Eurasien, då tar Kina över den globala makten och börjar styra världen medan USA:s och EU:s kräftgång fortsätter. Kinas enorma ekonomi växer fortfarande minst tre ggr snabbare än västs.

Men även relationerna mellan USA och Kina är en källa till djup oro. Hur skall Trump hantera det öppet provokativa och Kina närstående Nordkorea? Om USA anfaller Nordkorea kommer de sannolikt att försvara sig genom att invadera Sydkorea med sina numerärt helt överlägsna arméresurser. Att försvara Sydkorea mot ett sådant anfall tror jag inte USA klarar utan insats av kärnvapen. Man klarar nämligen inte av att mobilisera tillräckligt stora markstyrkor på så kort tid. Alternativet är att få hjälp av Kina, vilket kommer att kosta svidande motprestationer från deras sida.

Min slutsats är att det var ett ytterst oklokt och farligt beslut av president Trump att trappa upp detta lågfrekventa världskrig med Syrienanfallet och vapenskramlet mot Nordkorea.

Publicerat i CIA, Maktmissbruk, Media, migration, NATO, Pengar, politik, Terrorism, Trump | Lämna en kommentar

Jesus/Sananda och Kristusmedvetandet

Källa:  http://www.st-germain.se/sananda-via-ann-dahlberg-19-juli-2017/

Sananda

Onsdag 19 juli 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag har kommit idag för att lätta upp ljuset i era hjärtan. Det är en väldigt stark och ljus energi som nu har nått Jorden och ni kan behöva lite hjälp med att absorbera den i era kroppar. Ni kan behöva ta in den lite bit för bit. Det är det jag är behjälplig med idag. Så kalla på mig om ni känner att ni behöver hjälp med att absorbera in ljuset i era kroppar. Jag har många medväsen med mig som också gärna hjälper till. Alla era guider och ledare står också till tjänst. Det är ljuset av Guds medvetande som nu når Jorden, en del kallar det för Kristusmedvetande.

Det finns nu en möjlighet för alla att stiga upp i sin egen medvetenhet och bli den sanna vackra varelse du redan är innerst inne. Det är en hög energi kära barn på Jorden. Det är en hög energi och den sprider sig sakta fram på Jorden med varma och kärleksfulla strålar. Den omfamnar allt den kan omfamna och den luckrar upp och löser eventuella blockeringar som den finner på sin väg. Vi i den högre realmen står den bi och hjälper den att finna sin väg in i människors hjärtan. Det är därför jag säger att ni ska kalla på oss om du behöver hjälp med att absorbera denna vackra ljusa energi. Det är en ljus, lätt och kärleksfull energi som nu kommer ner som en gåva från himlen.

Var stilla ett tag, ta emot den och ert liv kommer att bli så mycket lättare att leva. Ni kommer att känna det som att ni skulle kunna gå på moln, ni vill bara springa, skratta och sjunga. Ert sinne blir ungt och lätt och ni ser alla möjligheter som finns i världen. Ingenting är omöjligt längre, allt blir så mycket lättare i detta ljus av medvetenhet. Ni ska vara stolta alla ni barn på Jorden för ni har dragit ner medvetenhetens ljus. Det är det skiraste och vackraste ljuset som någonsin har funnits och finns i Universum. Det är Guds nåd som lyser över Jorden idag, så böj era hjärtan till Gud och tacka för den välsignelse som har givits Er.

Jag tackar Gud dagligen och stundligen för den stora nåd och kärlek han/hon har givit oss. Jag Jesus eller Sananda älskar Er så mycket och jag rör mig ibland er nu för att hjälpa er så mycket som jag förmår. Det är en stor ära att få vara en del av denna stora transformation och mitt hjärta är fullt av glädje och kärlek över att jag får dela detta med Er. Det är en stor tid på Jorden, ett stort ögonblick för hela Universum, det följs med stor glädje och tacksamhet. En dag mina kära barn på Jorden, kommer ni att förstå varför och varför just ni blev utvalda att befinna er här och nu. Det är en större händelse än ni just nu kan förstå, då ni befinner er i era mänskliga kroppar. Det är dock inte långt kvar innan vi kan mötas och vi kan delge er bitar av historien, tillräckligt mycket för att ni ska förstå eran egen historia här på Jorden.

Många skepp cirkulerar nu runt Jorden. En del syns men de flesta är osynliga. Endast en liten del av alla människor på Jorden har varseblivit dem. De flesta människor är ännu inte mottagliga för detta möte men med den nya ljusa, lätta energin kan detta förändras på bara några ögonblick. Vi finns här för att hjälpa Er och Jorden framåt i er transformation upp i de högre regionerna av ljus.

Vi älskar Er så mycket och hoppas på ett snart återseende.

Kalla på min hjälp, jag är er ödmjuke tjänare

Sananda

Publicerat i Människa, Ny Andlighet, Sananda, Tro, UFO, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Raka aktuella ord från tre Uppstigna Mästare nu i Juli 2017

 

Jag är Judas Iskariot och jag har ett viktigt meddelande till Er idag. Kabalen är besegrad och allt går fram med stormsteg nu. Den sista handläggningen av valutorna är avklarade och stunden är väldigt nära för dess frisläppande. Det är dags att förbereda er för ett överflöd av sällan skådat slag.

En ny Jord och en ny himmel håller på att födas i denna del av universum. Det är en helig energi som nu förs ner till Jorden. En helig och kärleksfull energi. Tar du in den i ditt hjärta så känner du stillheten och det heliga det för med sig. Om ni tar in denna energi och känner den i era hjärtan så kan inget gå fel. Allt ni gör kommer att manifesteras inför era ögon. Det är den här energin som bygger upp den kärleksfulla Jorden idag.

Se mer:  http://www.st-germain.se/judas-iskariot-via-ann-dahlberg-16-juli-2017/
English text:  http://sananda.website/judas-iscariot-via-ann-dahlberg-july-16th-2017/

 

I AM Adama. I AM known as the High Priest of Telos although I have many other names. I am here now to continue this mission that we are all on, to continue the training, to continue this program that because of you, because of you this group, all of you that encompass this group, because of you we are able to move ahead, move ahead with this program, to be on the schedule that we are on at this time.

As you have heard things are being stepped up. We as the Ascended Masters, the Galactics, those of us in Agartha, we are the ones that are working with you to help this process and to step everything up here for all of you and for all of those that you work with. Because this is a time and a moment that you have longed, for we have all longed for.

Se mer:  http://sananda.website/category/adama/

 

Jesus/Sananda – An Autobiography
Transcribed by Kathryn E. May, January 7, 2014, 8 PM, Los Angeles, CA

I would like to tell the story of my life as Jesus. I am Sananda Kumara. This is my spiritual name – my soul name. When I came to Earth I was given the name Yeshua ben Joseph, but those who knew me when I was young called me Emmanuel.

I will tell you many things that do not agree with the story of my life as it has been told in the Bible. Some of these corrections have been published in my New Scriptures, which were transcribed by the present scribe, Kathryn, who has agreed to take these messages and present them to the world until I am able to come to you in person. Some of the basic information also appears in her book, ”Who Needs Light?” However, I will now complete the story by writing my own biography.

I do this not because I care about whether people know me or not, but because of the implications it holds for my teachings. I do wish to bring accuracy and clarity about the message I intended to carry to Planet Earth, and it seems that now is a good time to do that.

I will try to give you a picture of the basic elements of my life, and I will touch briefly on my fundamental beliefs, which are far more simple and consistent than the Bible stories would have you believe. I came to tell of my love of God, of the wonders of God’s Creation, and to teach that Love is what truly matters in life, nothing more.

Jesus/Sananda Autobiography

   We are pleased to present Jesus/Sananda’s Autobiography and New Scriptures. As directed by Sananda, there will be no excerpts, no para-phrasing, no overview of His words. Let us all take responsibility to insure the continuing integrity of Sananda’s words, just as … Läs mer 

Publicerat i NESARA, Ny Andlighet, Pengar, politik, Sananda, UFO, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Dubbelspel mellan CIA och EU bakom kuppen i Turkiet

På årsdagen av ”kuppförsöket” som skulle fälla Turkiets president Erdogan kan omvärlden konstatera att repressionen hårdnat och att landet är på väg mot enpartistat. Men vi får inte glömma att EU varit behjälplig i denna utveckling.När Recep Tayyip Erdoğan kom till makten som premiärminister 2003 startade han ett nära samarbete med Europeiska unionen. På ytan handlade det om att Turkiet ville bli medlem av unionen.

För att kunna bli det skulle landet underställas demokratiska principer. Som av en slump riktades från Europa kritik mot de två starka, från demokratin oberoende och sekulära institutioner som det moderna Turkiets grundare Mustafa Kemal Atatürk instiftat – som skydd mot islamisering: försvarsmakten och domstolarna.

Erdogan var smartare än européerna och såg att demokratikraven från Europa skulle hjälpa honom att bryta ner makten som fanns hos försvarsmaktens generaler och domarna i de mäktiga domstolarna (som 1991 förbjudit Erdogans Islamistiska välfärdsparti).

Erdogan förstod att han inte skulle nå makten genom att förespråka fundamentalistisk islamism, utan skapade ett parti som påstod sig vara moderat islamistiskt. Europa gick på finten, och svenska medier skrev lydigt att Erdogans AK-parti var ungefär lika religiöst som kristdemokraterna.

Med AKP kunde Erdogan ta plats i parlamentet, bli borgmästare i Istambul och 2003 premiärminister. En svensk diplomat som då var stationerad i Turkiet har för mig berättat hur generalerna hade kommandot, medan försvarsministern mest var ett bihang, när Turkiets statsledning diskuterade säkerhetspolitik med utländska företrädare.

Också de sekulära domstolarnas domare hade stor makt över politiken och försatte politikerna i skuggan.

Med EU:s hjälp kunde Erdogan avlöva makten från dessa Atatürks garanter för ett sekulärt Turkiet. EU agerade murbräcka för att islamisera Turkiet, något Erdogan haft som mål från första början. Det var känt att Erdogan jämfört demokrati med en spårvagn, ”du åker med tills du nått ditt resmål, sedan kliver du av”. Så uttalar sig ingen demokrat.

Men Erdogan behövde hjälp utifrån för att störta den sekulära staten, vilket Europeiska unionen aningslöst gjorde. Naiviteten sattes före förnuftet, som vanligt i EU. EU:s krav för att Turkiet skulle kunna bli medlem av EU var att makt flyttades från generaler och domstolar till politikerna.

En bok som säljer bra i Turkiet sedan Erdogan nådde regeringsmakten är Mein Kampf av en viss tysk ledare, vilket bland annat Guardian konstaterat. Förra årets kuppförsök i Turkiet liknar riksdagsbranden i Tyskland 1933, som gav Hitler de första utvidgade befogenheter som slutade med att demokratin avskaffades. Efterspelet till riksdagsbranden liknar det som hänt i Turkiet senaste året. Erdogan har med hårda tag rensat ut alla tänkbara motståndare i försvaret, domstolarna, universiteten m fl.

Ingen förstod Turkiet bättre än Atatürk, och han skapade två stark och sekulär institutioner för att motverka underliggande krav på islamisering. Det gjorde Turkiet till ett av få muslimska länder som hade en sekulär stat avskild från religionen. Det gjorde inte landet perfekt på något vis, förtrycket av kurderna är skrämmande bevis på det. Men jämfört med andra muslimska länder fanns en viss pluralism och avsaknad av religiöst förtryck som präglar övriga Mellanöstern.

Tack vare EU kan nu Erdogan avveckla Atatürks skapelse.

Publicerat i Brage, CIA, Maktmissbruk, NATO, politik, sionism, Terrorism | Lämna en kommentar

Svenska Sananda websida http://www.st-germain.se

BLOG

Ashtar via Susan Leland, 27:e juni 2017

Ashtar: ”Mänsklighetens Fria Vilja Har Segrat!!!” Ashtar On The Road Telekonferens 27:e juni 2017   ”Hälsningar, Älskade Familj! Ja, ni hörde nyheterna. *Vändpunkten har nåtts! Dominobrickorna faller så snabbt, att även vi i Ashtar…

Se mer ur svenska Sananda Website:  http://www.st-germain.se

Publicerat i Hälsa, Människa, NESARA, Pengar, politik, Sananda, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Ascension: Idéer och inspirerande tankar

 

Maria Magdalena via Lea Chapin, 12 juli, 2017

Maria Magdalena

via Lea Chapin

12 juli, 2017

Hälsningar, mina Älskade, ja det är jag, Maria Magdalena. När jag stiger in i ert energifält på denna dag, kan jag också se en del av det som vi kallar fruktan och bävan, men det finns inget att frukta, för ni förstår, Kära Ni, ni är alla multi-dimensionella och ni existerar samtidigt inom olika sfärer. Detta kan låta märkligt för er, när vi börjar tala om sannolika verkligheter, inte bara gällande era framtida själv, utan när vi talar om de sannolikheter som ni har skapat på er egen livsväg. För ni förstår, Kära Ni, när ni till en början kom in på detta Jordiska plan och påbörjade er inkarnation, så gjorde ni en överenskommelse inför er fysiska inkarnation, om alla de ”sannolika verkligheter” som ni skulle få uppleva medan ni befinner er här på Jorden. Ni förstår, er underbara själ steg fram och ingick en överenskommelse och arrangemang gällande sannolika resultat i ert liv. Och ni förstår då att detta är varför ni tidvis märker att ni är frustrerade och känner er ensamma och isolerade, helt enkelt för att er själ och er ande inte befinner sig i linje med er personlighet. Som ni vet, så har ni en fri vilja och er personlighet, er själ, er ande och er översjäl har ett behov av att befinna sig i linje med verkligheten och sannolikheterna för de resultat som ni kommit överens om att få manifestera in i er inkarnation. Detta är verkligen en munfull, som man säger, för jag önskar att ni ska förstå att detta kan vara rätt förvirrande för personligheten, och det liv som ni lever inom er tredje-dimensionella verklighet kan vara rätt bistert och det är svårt att urskilja vad er själ och er ande kallar er att göra.

Så idag ber jag er att låta oss om-kalibrera, att om-magnetisera er energi och er fysiska kropp med er ande, er översjäl samt att få föra in er i linje med er livsväg. Det betyder helt enkelt att ni förmår framkalla de sannolika verkligheter som ni har skapat. Ni förstår, Käraste ni, det är som ett spel. Ert liv är på många sätt som ett skådespel; steg 1, steg 2 eller första akten, andra akten, tredje akten, som framförs på scenen. För tillfället befinner ni er nu på steg 3 av ert liv av sannolikheter, ni alla inom detta samtal befinner sig i en viss tid av ert liv och idag befinner sig därtill sannolikheterna om det som ni håller på att skapa i ert liv inom Skapar-energins form. Det är av stor vikt att förstå att i och med att ni harmoniserar er med den Store Skaparen, med den Största Enda, så förmår ni i sanning harmonisera er med dessa resultat på er livsväg. Därför, Kära Ni, ber vi er att andas djupt in och Käre Kryon är här och han är här för att hjälpa er att om-kalibrera era frekvenser och att få er elektromagnetiska energi tillbaka i linje, för vissa av er har befunnit sig ur funktion, i och med livsomständigheter och livsutmaningar, som har lett till att ni råkat i desperation. Och därför är Kryon här för att om-kalibrera era frekvenser. Sedan, ta denna energi till ett förverkligande när ni kan se er själva harmoniseras, och precis som en snurra som har snurrat utom kontroll blir ni nu åter balanserade och om-kalibrerade, så att ni kommer i linje med er ande och er översjäl. Idag när ni framkallar de många sannolika verkligheter som ni har skapat inför er reinkarnation, ber vi er därför att harmonisera dessa frekvenser till verkligheten, som om ni kallade på dem till en manifesterad form. Ni är inte ens medvetna om eller förstår allt som ni har kallat fram, men det är ok. Bara kalla på vibrationen, kalla på frekvensen, för den är till för ert högsta goda. Ni har gjort en överenskommelse för dessa resultat, för er livsväg, för att de ska ge er glädje och därför ber vi er idag att ni ska föreställa er, om ni kan göra det, en föreställd vibration om dessa sannolika energier, som om det var en våg av energi, likt vinden som blåser genom håret, varsamt, och för in denna varsamma vibration, som en stilla bris och som får er i linje med dess väg.

Det är här som ert medvetande kommer i linje med denna sannolika verklighet, eller dessa sannolika verkligheter. Det är som om denna vibration nu dyker upp i ert eteriska fält, in i ert medvetna sinne och ni börjar genom era egna intuitiva sinnen förnimma och känna den verklighet som är för ert Högsta Goda, och som vid det här laget ska manifesteras. Detta är var drömmar uppstår, passioner bildas, stora idéer blir manifesterade ur dessa sannolika verkligheter. Detta är samma frekvens, som då Einstein framkallade sin underbara essens och sina skapelser på detta Jordiska plan. Det är var inspirationen för nya idéer och uppfinningar och musik och skulpturer och målade konstverk och vetenskapliga upptäckter härstammar från. Det är där inom dessa frekvenser av det som omger er i er sannolika verklighet, som allt som ni har kommit hit för att göra, blir manifesterat, vilket kan liknas vid att få en idé som dyker upp i skallen. Många har sagt detta tidigare, ’men varför tänkte jag inte på det’. Någon annan hade skapat en uppfinning och patenterat sin idé. Det låg i deras sannolika verklighet och på deras livsväg för att detta skulle bli manifesterat. Därför ber vi er att ni ska kalla in allting som ni är ägnade att göra, som ni hade skapat innan ni föddes. Och därför, Kära Ni, är det aldrig för sent, ni blir aldrig för gamla, och ni behöver aldrig vara rädda att ta in Högste Skaparens kreativa energi till er medvetna uppmärksamhet, för att låta dessa frekvenser manifesteras för alla.

När ni får dessa idéer och inspirerande tankar, vänligen förminska dem inte, vänligen låt inte det mentala sinnet eller er rädsla säga ’jag kan inte förverkliga detta, för detta är ingen sanning’. Ni förmår skapa det som ligger på er livsväg genom er egen fria viljas val och genom er egen önskan. Var därför inte återigen rädda för er egen kraft, för er egen livsväg – och ändå väljer så många att handla utifrån rädsla eller brist, så vi ber er att stå raka och stolta och förbereda er själva att vara i linje med dessa frekvenser. Andas därför djupt in och börja andas in livskraftsenergin. Börja andas in livskraftsenergin, eftersom ert eget andliga team och era mästarguider finns här och harmoniserar er till dessa frekvenser. Det är tidvis svårt för människor att förstå detta koncept, när de av en intuitiv läsare får höra de sannolika verkligheter som visas inom deras egen Akasha-bibliotek, och det inte blir manifesterat. Människor förstår inte att de är Skapare och kanske på grund av att det inte blev manifesterat, eller inte har manifesterats, så måste den individen ha fel. Kära Ni, såsom det visas inom ert Akasha-bibliotek som ni har framkallat, så det är upp till er att avgöra om ni kommer att skapa detta, om ni kommer att kalla in det, om ni kommer att ta in detta till er verklighet. Är detta för ert Högsta Goda? Bara för att ni inte förstår, betyder det inte att det inte är den Storslagna Planen för er livsväg.

Som ni känner till, när Jeshua och jag förberedde oss för hans korsfästelse och hans återuppståndelse, kände han inte till det förrän det var väldigt nära, för han egen säkerhet och hans eget skydd, gällande hans korsfästelse och den Storslagna Planen. Han kunde ha valt en annan utgång, men ändå var detta det resultat han valde, att överleva och leva vidare. Och ni, Käraste Barn, har kraften i era händer att skapa och att manifestera sannolika framtida verkligheter in i era liv. Vad finns inom ert hjärta? Vad kallar ni fram? Vilken är er Högsta Önskan? Kalla in den och låt den bli manifesterad. Framkalla den och låt den manifestera sig. Ni, Kära Barn, har gått igenom cykler av liv, genom många inkarnationer och detta är den livstid för det som vi kallar er kumulativa livsväg. Vi menar att ni är summan av allt som ni någonsin har varit, ni manifesteras som er underbara översjäl, Guds underbara uttryck inom ert liv. Och därför är ni kraftfulla Skapar-Gudar och -Gudinnor. Och vi vill att ni ska kalla in era sannolika verkligheter, vänligen förverkliga er väg och låt hjärtat öppna sig när ni centrerar energin in i er frekvens. Vänligen förverkliga denna väg när ni centrerar hjärtat till denna frekvens. Jag upprepar på nytt: Vänligen ta denna energi till ett manifesterande när ni kallar den till hjärtat för att bli manifesterad. Varenda en av er, Kära Ni, har en livsväg, och den ska inte överges. Och därför, när jag upprepar mina egna ord, oberoende av om ni förstår vad vi ber er om, att fullfölja ert uppdrag, vänligen kalla in det, och vi finns här för att förankra det in i er frekvens. Detta är av högsta vikt, för ljusarbetarna behövs mer än någonsin för att komma samman, för att arbeta i nätverk, samt att införa frid och kärlek och healing till denna planet. Varje person är av mycket stor betydelse. Varje själ behövs för att föra sin pusselbit samman för att det hela ska kunna fullbordas. Och ni är lika viktiga som någon annan. Ert arbete, ert uppdrag är precis lika viktigt som någon annan varelses på detta Jordiska plan. Så förminska inte er livsväg.

Ja. Käraste Barn, ni har valet att förvägra all verklighet som ni har skapat. Ni kan välja att vända ryggen till alla de resultat som ni har satt i rörelse innan ni inkarnerade. Men ni har också makten att säga ja. Ni har också makten att upprätthålla ert ljus och att känna till sanningen, att ni är en magnifik varelse som bär en stor kraft. Ni förstår, era egna andliga rådgivare och ert team väntar på er att hålla med, väntar på att ni ska säga: ’Ja, jag väljer att stiga in på min rättmätiga plats här på denna Jord. Jag väljer att stiga fram och att få ta emot’. Därför kommer de till er med ert andliga team, återigen gåvan av vad vi kallar den sannolika verklighet som är för ert Högsta Goda och för att nu bli manifesterad in i ert liv. Likt en gåva som ni får vid jul, vad ni har väntat på, vad ni har drömt om, vad ni hoppades på, vänligen kalla in detta. Kalla in det till verkligheten. Jag kan inte tala om för er hur viktigt detta är, jag vet att jag återupprepar mig, men vi räknar med er alla, att ni ska stiga in på er livsväg. Er Jord är skör och hon behöver er hjälp och hon behöver er vägledning och hon behöver er styrka och hon behöver er kärlek.

Och som ni vet så är världen i högsta grad svår, och många människor är förvirrade och rädslan har vuxit hejdlöst. När ni kan kalla in det som är er underbara gåva och det uppdrag som ni är här för att förverkliga, så överskuggar er frekvens rädslan. När ni väl stiger in i er kraft och ni befinner er i full kärlek och fullt ljus och stiger in i er kraftfulla frekvens och briljans och storslagenhet, så förmår ni förändra världen, ni förmår hela världen, ni förmår göra skillnad i världen. Och därför ska ni vid denna tid veta att det är av högsta vikt att ni förstår betydelsen av vad vi ber av er idag. Detta är synnerligen viktigt, att ni börjar upprätthålla frekvensen av Guds levande ljus inom er. Och att ni bär vittnesmål och börjar stiga in i den verklighet som ni har skapat. Och därför, Kära Ni, vänligen upptäck vilka ni är. Jag vet att vi tidvis refererar till det Stora Sammanträdet, ni var ivriga att få tjäna. Och er passion och er ande såg verkligen fram emot att få möjligheten att tjäna Guds levande ljus på det Jordiska planet. Därför, Kära Ni, vänligen håll fast vid denna frekvens, upphetsningen och glädjen samt er förväntan att få tjäna Guds levande ljus på Jorden. Låt inte era levnadsomständigheter dämpa ert ljus eller några omständigheter kontrollera er. Ni är alla klara ljus och ni har kommit hit för att tjänstgöra. Låt inga omständigheter kontrollera er eller dämpa ert ljus.

Alla utmaningar som ni kan stå inför, om de så är ekonomiska, fysiska, emotionella eller mentala, låt inte några av era utmaningar påverka er. Ni är starkare och mer kraftfulla än någonting ni får uppleva på detta Jordiska plan. Det gäller samtliga livsupplevelser, ni är starkare. Precis som ni kan se modet hos många som går igenom negativa tragedier, och de går vidare och de önskar ge hjälp och underlätta för andra genom deras egna tragedier, de för in ljuset och kärleken för att hjälpa andra. Så idag ber vi er att kalla in dessa frekvenser. Det finns många sannolikheter som ni har gått med på, och ni säger: ’Vilken ska jag välja?’ Vi ber er att förstå att de befinner sig i Gudomlig linje med var ni just nu befinner er inom ert medvetande. Så, vänligen be ert medvetande att vara i linje med sanningen om vilka ni i själva verket är. Att ert medvetande ska återgå till enhet och förenande, och att ni ska hållas i linje med er livsväg. Låt er inte bli nedslagna och känna: ’Åh, nej, detta kan inte ske’. Det är helt enkelt ert mentala sinne som tricksar med er. Därför ber vi er att ha tillit till er själva. Och att ha tillit till Guds Levande Ljus. Känn tilliten inombords och Guds Levande Ljus. Ha tillit till er själva och Guds Levande Ljus.

Dessa dagar är mäktiga och när ni alla kommer samman, och tar fram era kollektiva verkligheter, kommer ni att göra skillnad i världen. Ni ska förändra världen. Ni ska alla tjänstgöra och bli tjänade. Lägg åt sidan all falsk uppfattning som säger att ni inte har någon makt. Att ert liv är över, eller andra sådana tankar som att ni har otur, eller att ni inte har någon kontroll över ert liv. Att ge efter för egot, och för det mentala sinnet, sänker er vibration och dämpar ert ljus. Därför ska ni kalla segheten i den Levande Gudens energi, som bor inom er att föra in passionen till er, så att ni återigen ska bli upphetsade och känna er levande. Ni kan återigen känna upphetsning, ni kan känna er värdefulla. Därför ber jag er, Käraste Barn, att hålla era huvuden högt och att inte frukta. Detta är en kraftfull tid i Jordens historia, som ni vet, det finns många som är vakna, fler och fler vaknar upp till sin egen gudomlighet och sin egen sanning. Och ni är alla instrumentella i att hjälpa andra uppnå sina sannolika verkligheter och sin framtid. Var och en av er har rört vid så många liv och kommer att fortsätta röra vid fler. Var och en lär någon, var och en leder någon. Ni är inte helt medvetna om alla de liv som ni har rört vid och hur ni har förändrat dem. Så nu, när ni kallar in era sannolika livsvägar och säger ’Ja, jag är magnifik och jag kan skapa min livsvägs storhet och jag stiger in i denna min storslagenhets frekvens och står i min fulla strålglans’, kan ni känna det? Kan ni förnimma det? Kan ni känna uppvaknandet inom varenda cell, varenda fiber, varenda por i er gestalt?

Era fysiska själv svarar på upphetsningen att ni nu håller på att skapa en ny verklighet, en ny livsväg. I varje stund har ni en möjlighet att förändra resultaten av ert liv, och i varje ögonblick har ni möjligheten att skifta er verklighet i linje med er ande och er översjäl. Kan ni känna energin harmoniseras, nu när vi talar? Och samtliga dominobrickor faller på plats när ni puttar på den första brickan, en efter en efter en. Låt detta ske och var inte rädda för att förändra ert liv och skapa er egen nya sannolika verklighet. Om ni känner att er själ kallar på er, och ni kan känna en känsla av missnöje eller brådska, att det finns ett behov att göra någonting annorlunda och ni känner otillfredsställelse, då är det er själ och er översjäl som kallar på att ni ska göra en förändring. Käraste Barn, därför är det av yttersta vikt att ni lyssnar, lyssnar och harmoniserar er.

Det är svårt att minnas er egen inneboende visdom och hur kraftfulla ni är. Men er ande har manifesterat sig i ett levande uttryck av er fysiska kropp, er ande. Det är mycket starkt, det är mycket kraftfullare än vad ni någonsin kan förstå. Min ande skapade och manifesterade min fysiska kropp. Om jag kan skapa min fysiska kropp, vad annat kan jag skapa? Varje dag skapar jag. Varje dag är ni i kontroll. Så kalla fram ett uttryck för Guds levande Ljus. Kalla in uttrycket för Guds Levande Ljus. Varje dag, på alla sätt, växer ni er starkare och starkare, varje dag, på alla sätt, blir ni starkare och starkare. Varenda dag, på alla sätt, blir ni allt starkare. Ni är ett levande uttryck för Guds Ljus och Kärlek. Vi ber er att vara den förändring som ni önskar få se. Känn kraften när ni kallar in denna mäktiga frekvens till er gestalt. Ni alla befinner er i Gudomlig harmoni. Kryon har fullbordat om-kalibreringen och om-integreringen, så Kära Ni, ni alla befinner er i direkt linje med era sannolika verkligheter och med er översjäl. Arbetet har nu blivit fullbordat. Det är upp till er att säga ja. Och att kalla in det som är för ert högsta goda vid denna tid som kan tjäna er, den levande Guden och Moder Gaia. Detta är ert åtagande för att tjäna er själva, att tjäna Gud, att tjäna moder Gaia. Hur kan jag vara ett levande uttryck för Gud i min fysiska inkarnation? Därför, förstår ni, Käraste Ni, så har ni planerat de sannolika verkligheterna, för att ni ska kunna upprätthålla ljuset.

Detta kan verka något alarmerande, men ofta har de som har gjort det yttersta uppoffrandet, som har blivit mördade eller dödade i vad vi kallar dessa mass-skjutningar, med sina översjälar gått med på att vara det levande ljuset för att lysa med sin medvetenhet och förståelse som behövs för att en förändring ska äga rum på denna planet. De har gått med på ett yttersta offrande av sina kroppar. Detta kanske inte låter vettigt för vissa, men de har tjänat ljuset och har kommit för att tjänstgöra och för att få en förändring till stånd. Det är som med barnen i Newtown, de små barnen som blev dödade och alla hjärtan som berördes av förlusten av små barn, och därför, förstå att till och med i all tragedi så finns det ett syfte och någonting gott. Själen, översjälen, vet exakt vad de har kommit överens om och ni, Kära Ni, vet exakt vad ni har gått med på, så kalla därför fram er sannolika verklighet, kalla in den till ett förverkligande. Varje själ har ett syfte, det kan förefalla rätt komplext och en aning förvirrande, men när ni väl gör er övergång och ni gör er livsöverblick, så kommer ni att förstå varför ni kom hit, varför ni tjänstgjorde och varför hinder eller utmaningar placerades framför er, eller alla storslagna möjligheter och välsignelser som förlänades er själ. Allting, Kära Ni, är en möjlighet för tillväxt och när ni kallar fram detta levande uttryck från ert Akasha-bibliotek, så kallar jag fram det levande uttrycket från mitt Akasha-bibliotek, skönheten i vem jag är, ni är ett levande uttryck för denna skönhet och hur det blir manifesterat är upp till er. Jag hoppas att jag inte har förvirrat er, för jag vill att ni ska förstå, Käraste Barn, att allting ligger för era fingertoppar, om ni förstår. Det är varför Jeshua och jag brukade gå in i skapelsens grotta och vi gick in i tystnaden, och vi fick ta emot vår vägledning från de Utan Namn och de Heligaste av de Heliga, så att vi skulle kunna få klarhet. Detta var nödvändigt, inte bara för vår överlevnad, utan för den Stora Planen och vår framtid och våra barns framtid och vårt heliga kontrakt, som vi kom samman för att utföra.

Därför, Kära Ni, har ni ett heligt kontrakt med er själv och er översjäl. Därför ber vi varsamt att ni ska kalla in det, kalla fram det. Ni är ett uttryck för Guds Levande Ljus och det är av yttersta vikt att ni faktiskt respekterar detta. Vi tackar er, Käraste Barn, för er tid och er uppmärksamhet, vi säger det till er på många sätt, detta är vad vi kallar en dyster dag, men det är också en dag full av storslagen upphetsning. Jag säger dyster bara föra att så många har gått förlorade, genom att inte inse att de har makten att skapa sina liv och att kalla fram sina sannolika verkligheter som de hade skapat inför sin inkarnation. De känner sig desperata och utan hopp. Idag ger jag uppmuntran och det är min önskan att inge hopp, att hjälpa vårt folk att utvecklas. Hopp till världen. Inspirera dem, uppmuntra dem att de är i kontroll, de är i linje med sin ande och sin översjäl, att allting kommer att komma fram, såsom de har planerat innan de föddes. Därför, Käraste Barn, vänligen ta emot detta som min gåva till er idag, för ni är underbara, underbara barn av ljuset. Jag finns här för att tjäna er, jag finns här för att tjäna den levande Guden, jag finns här för att tjäna Moder Gaia. Jag har kommit med hjälp av Käre Kryon för att få er i linje med sanningen om vilka ni verkligen är. Gå nu i frid och var stilla och var medvetna om att ni är Gud.

Mary Magdalene via Lea Chapin, July 12th, 2017

Översättning: Aslög Bergman – /maria-magdalena-via-lea-chapin-12-juli-2017/www.st-germain.se

Publicerat i Framtid, Människa, Ny Andlighet, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar