Sagan om Kung Peng och det lönsamma krigens årtusende

INNEHÅLL

1. Sagan om Sokrates Guldring och Bankhemligheten beskriver i raka termer matematiken för och effekterna av ränta på ränta.

2. Sagan om Kung Peng, Katolska Kyrkan och Bank of England ger en beskrivning av grunderna för det moderna pengaväldet.

3. Sagan om Kung Peng, Rothschild och principer för lönsamma krig beskriver syftet bakom Franska Revolutionen och den Amerikanska frihetsförklaringen.

4. Sagan om Kung Peng och det Kalla Kriget ger en bild av de senaste femtio årens ondska. En kraftsamling inför en slutstrid som utmynnar i den finansiella elitens New World Order? Sagan är hemskt spännande.

5. Sagan om Kung Peng och Moder Svea Här beskrivs hur Sverige lockas in i stormakternas krig, hur svensken värjer sig och vaknar upp.

6. Intervjun med Kung Peng Syftet med World Peace Foundation är att finna vägar till en fungerande fred, hållbar i hundratals år. Varje riktig saga måste ha ett gott slut. Därför avslutas illusionen om den Onde Kung Peng, med denna goda vision om hur det monetära systemet kan behöva moderniseras i sin helhet.

1. Sagan om Sokrates guldring och bankhemligheten

Som ni väl kommer ihåg så dömdes Sokrates till döden för att ha förfört ungdomen med sitt klara tänkande och inre moraliska tvång att hålla sig till sanningen. Han avslöjade dåtidens makthavare med hjälp av sin filosofiska metod, att i dialog få fram sanningen ur sina motståndare. Och mer än så, Sokrates fick sina motståndare att inse sanningen själva, via deras egna uttalade termer! Han muckade gräl med alla pompösa makthavare på torget i Athen. Han blev farlig för staten. Sokrates tvingades till slut ta giftbägaren, och när giftet långsamt började verka gjorde han upp sina sista affärer och bad Platon ta över hans vigselring. Den hade den vise filosofen själv ingen nytta av i den andevärld, där han snart skulle uppleva själens övergång till nästa liv.

Här är nu den märkliga berättelsen om hur Sokrates bad sin lärjunge Platon sätta in vigselringens guld på banken i ett säkert bergigt land för att förvaras och låta värdet växa med ränta på ränta. Platon begav sig alltså ut på resa, ty det hade ryktats honom att i en stad vid foten av Alperna hade några bankirer börjat erbjuda ett system med hemliga nummerkonton och bankboxar. Där kunde guld gömmas undan den giriga statens och de avundsjuka medborgarnas lystna blickar, samtidigt som kapitalet stillsamt kunde växa med ränta på ränta. Platon uppbådade all sin vishet för arrangera en säker förvaring av ringen. Han hittade en bank, BIS (Banque Internationale de Settlement), som verkade kunna ge den största tryggheten. Han fick ett möte med bankdirektören. De kom överens om ett avtal med en räntesats på 3% per år och en klausul att förvara guldet till år 2012 utan att röra det. Ränta på ränta på insatta medel skulle tillåtas växa och användas som ett framtida startkapital för den Visa Staten och dess undervisning i praktisk filosofi. Detta förväntades de andligt uppväckta människorna behöva vi denna tid efter religionernas insomnande, de uppslitande krigen och de omvälvande naturkatastroferna.

Platon reste hem till Athen, nöjd och tillfreds med sitt avtal. Nu hade han ett skrivet kvitto på sitt arrangemang med banken. Sokrates lärjunge kände sig stolt över att ha tillfredställande genomfört sin älskade lärares sista önskan. Allt detta hände 399 år före vår tideräkning. Under sjöresan från centrala Europa började Platon försiktigt filosofera över de dolda konsekvenserna av fenomenet med ränta. Vad innebär det att ett kapital växer med ränta på ränta? Om till exempel 1 krona får vila i banken i ett år med 3% ränta, så har värdet växt med tre öre. Efter ytterligare ett år har 6,09 öre lags till kapitalet. Efter 24 år har räntan fördubblat kapitalet. Efter 78 år har räntan tiofaldigat kapitalet. För varje 78 år som 3% ränta på ränta får verka, så måste man alltså lägga till en nolla till det ackumulerade beloppet. Platons tanke började svindla.

Platon vågade inte fortsätta sitt filosofiska resonemang dagen efter. Först när han kommit hem till Athen och träffat några av Pythagoras och Euklides lärjungar fortsatte han tankeexperimentet. Guldringen han hade lämnat i säkert förvar vägde 3,4 gram. Om 78 år skulle den med ränta på ränta vara värd 34 gram, och om ytterligare 78 år 340 gram. Om ytterligare 78, dvs 312 år efter insättningen på bank skulle Sokrates guldklimp med hjälp av ränta på ränta ha växt ända till 3,4 kilo. Och efter tusen års ränta på ränta – Platon bävade över sin djärva tankelek – skulle bankguldet i Schweitz ha växt till 23 372 420 000 000 gram. Men det är ju mer än 23 millioner ton guld! Oj då, kära nån! Tänka sig, kände Platon med bultande hjärta att han ville säga i sin filosofiska värld av balanserad vilja, känsla, tanke. Stämmer verkligen dessa uträkningar? Platon kollade att avtalet fanns kvar i fickan. Han började långsamt inse innebörden av att det undertecknade dokumentet nu var en viktig värdehandling.

Platon insåg även att han måste gömma det undertecknade dokumentet ordentligt. Han valde att förvarade det i hemlighet instucket i manuskriptbunten med Sokrates dialoger. Senare förstod han även att det var viktigt att försvara det hemliga avtalet med sitt liv så länge som han levde. Men sen då? Platon filosoferade sig fram till insikten att han måste överlämna avtalet till sin mest betrodde unge lärjunge Aristoteles. Denne var inte född när Sokrates dog och när avtalet med banken skrevs. Omsorgsfullt förklarade Platon hela saken för sin unge arvinge som skulle ta över stafetten med bankens kvitto.

Nåväl, decennierna gick och så småningom insåg även Aristoteles att han måste lämna över kvittot till en av sina mest betrodda lärjungar. Lotten föll på den unge Alexander som så småningom med sin militära skicklighet kom att utvidga det Grekiska väldet i hela Mellanöstern. I namn av Alexander den Store insåg han inte själv värdet av kvittot. Och eftersom han var mer intresserad av att utvidga sitt välde med våld, som alla imperiebyggare gjort och gör av födsel och ohejdad vana, överlämnade Alexander avtalet banken sedel till sin bibliotekarie. Denne hade omdömet att gömma dokumentet i ett lönnfack i biblioteket i Alexandria som han hade ansvar för att upprätta. Och vilken plats var bättre än originalutgåvan av Platons bok om Sokrates Dialoger. Och där låg bankkvittot säkert inlimmat mellan sista sidan och pärmen, dolt i många hundra år. Trodde bibliotekarierna i rakt nedstigande led i alla fall.

Men, så hände det sig något oplanerat, i slutat av tiden för Romarriket och dess makt över Medelhavsländerna. Kejsar Konstantin hade godkänt Kristendomen som statsreligion i hela imperiet. Och för att befästa att Rom nu även hade Makten över Sanningen, beslöt man genomföra en demonstration i Alexandria för att sätta skräck i människor och för att få dem att respektera den gällande sanningen. Bibliotekarien i Antikens viktigaste samling av vetenskapliga texter, lynchades och släpades till döds efter ett hästspann. Biblioteket och dess samlade visdom brändes ned. Det brutala våldet hade åter segrat. Rom hade inte insikten att antikens visdom kunde komma till nytta för att stärka den moraliska kraften i statskonsten. Och några decennier senare försvann även Romarriket som en makt, moraliskt försvagat, korrumperat och utan andlig näring. De germanska folkvandringarnas härjningarna avslutade det hela. Medeltidens mörker tog vid.

Men sagan om Sokrates ring är inte slut än. De viktigaste böckerna i biblioteket kopierades tålamodigt, bokstav för bokstav, och texterna hamnade hos olika brödraskap. Och på det sättet blev även den arabiska nomadkulturen en viktig bärare av antikens visdom. I länderna söder om Medelhavet fördes kunskapen vidare väster ut och ända upp till Iberiska halvön. I vetenskapsakademin i Cordoba fanns faktiskt antika originalhandlingar undangömda som räddats från mordbranden i Alexandria. Under den Spanska högkulturen fanns det ett konstruktivt umgänge mellan lärde lärjungar från kulturerna från Moses, Jesus och Muhammed. Denna situation varade i hundratals år och de tre religionerna Judendom, Kristendom och Islam, enades i sitt umgänge och handel av en gemensamt moralisk överenskommelse och en bankprincip om att allas vår gemensamme JAG ÄR Livets Gud förbjöd tagandet av ränta från de fattiga ur Mitt utvalda folk som behövde låna pengar. Denna finansiella treenighet rådde i medeltidens Spanien. Och i denna anda av öppenhet hittades bankavtalet om Sokrates guldring.

Den kulturelit som först förstod avtalet mellan Platon och banken var judarna. Deras skolning i skapelselagarna via omsorgsfullt och träget studium av Torah och Talmud gav dem ett mer än tusenårigt försprång till både Katolska Kyrkans brutalitet och Islams något mindre grad av mognad för de andliga sanningarna. Under den Spanska högkulturen började judarna försiktigt, mycket försiktigt pröva idén att ta ränta för de pengar som de lånade ut till Kristna och Muslimer. Den Mosaiska Lagen föreskrev: Lånar du penningar åt någon fattig hos dig bland Mitt folk, så skola du icke handla mot honom såsom en ockrare; I skolen icke pålägga honom någon ränta. (Denna text ifrån Torah hittar du även i översättning i Bibelns 2 Mos 22:25) För enligt judarna var Guds Lag skriven för dem, det utvalda folket. Och Katoliker eller Muhammedaner var inte utvalda, alltså kunde man låna ut pengar med ränta till de icke utvalda. Logiken var solklar för judarna. Och på det sättet kom de att spela en viktig roll för finansiering av de stora aktörerna i högmedeltidens Spanien.

Allt fungerade väl tills dess att kungaparet Ferdinand och Isabella, Katolska Kyrkans förpost i Europa, beslöt sig för att driva ut Muhammedanerna ifrån Iberiska halvön. Med Machiavellisk slughet lierade de sig först med judarna för att få deras stöd och fick det i form av både översättningshjälp, råd och pengar. Sen, när Morerna var utdrivna slängdes även judarna ut ur landet och sökte sig snabbt norrut med sin erfarenhet, sina guldbesparingar och Platons bankkvitto insydda i sina kläder. På detta sätt kom banktillgodohavandet som Sokrates initierat med sitt överlämnande av sin vigselring till Platon att hamna hos en förföljd människospillra. Där förvaltades läxan under följande århundraden som en hemlig riktlinje för en dold internationell bankverksamhet utanför alla nationella och religiösa gränser.

De som har vågat läsa om judarnas oblida öde har funnit att de måst fly från de ena kungadömet till det andra för att finna en fristad. De har till att böjan blivit inbjudna av en härskare för sina kunskaper och konst att på ett smidigt sätt anordna finansiering av allehanda dolda vinstgivande projekt. Smidigheten har gjort att historien nu visat på hur judarna blivit i tur och ordning inbjudna, välkomnade, uppskattade, avundade, avskydda och senare avvisade från det land som inbjöd dem för sina finansiella tjänster. Otack är världens lön! Men det skall även ihågkommas att processen ledde till att en första prototyp till ett fungerande internationellt penningsystem byggdes upp. Omsorgsfullt.

För att göra historien om bankhemligheten lite kortare och mer överskådlig, kliver vi nu fram till slutet av sjuttonhundratalet. Vi dyker rakt ner bland några filosofer och tänkare med ansvar för den långsiktiga förvaltningen av kulturen i den då kända världen. De fyra edsvurna, Adam, Wolfgang, Friedrich och David hade utbytt det hemliga lösenordet och skakat hand på Frimurares sätt. De kände alla till historien om Sokrates vigselring. Även hade de hört talas om Platons hemliga avtal. Men mer visste de inte.

Adam inledde mötet med att förevisa originalet av Platons undertecknade avtal med banken! Det var verkligen en stor överraskning för både Friedrich och Wolfgang att få se det undertecknade dokument i verkligheten. När den första förvåningen lagt sig övergick det till en fascination av de dolda möjligheterna av att fullfölja avtalet ända fram till år 2012.

David visade upp sin beräkning av hur värdet av Sokrates disposition av guld (dvs 3,4 gram, motsvarande 173 kubikmillimeter), skulle växa med 3% per år under kommande århundraden. De sammansvurna valde året för sitt möte, 1766, för att illustratrera det hela. Vid denna tidpunkt skulle 3% tillväxt under 2163 år sedan Sokrates guldring lämnades in till banken ge ett mångfaldigande av det insatta kapitalet med faktorn 6 259 000 000 000 000 000 000 000. Hur mycket blir det, frågade Friedrich? Ja, om vi nu via Diderots Encykopedie känner till att jordklotet har en volym av 1083320 millioner kubikkilometer och att guldet har en täthet på 19,6 så kan vi räkna ut att Sokrates kapital med ränta på ränta fram till den förste januari i år 1766 motsvarar inte mindre än ett helt guldklot (!) av jordens storlek, sa David förklarande. Och 78 år senare är guldmängden 10 gånger större, om 2×78 år är den 100 gånger större och efter tre gånger 78, dvs år 2000 har guldklimpen blivit tusen gånger större i volym, dvs med en radie tio gånger större än jordklotets radie. Åhörarna baxnade.

Och vad mer är, med tre procents ränta per år erhålles alltså 30 guldklot i kapitaltillväxt under de tolv månaderna under året 2000. Och fortsätter vi med den bankmatematiken kommer alltså Sokrates vigselring år 2012 att ha växt till sig med ränta på ränta, till den ansenliga mängden av 1425 guldklot av jordens storlek! Som synes mina herrar, är det i slutet av en kapitalförvaltning med ränta på ränta som de stora beloppen skymtar fram. Och för att kunna svälja den omtumlande insikten om effekterna av ränta på ränta, sköljde de fyra ned det hela i varsitt glas portvin.

Efter en paus och bensträckare samlades vännerna åter för att i ett cirkelsamtal diskutera de dolda möjligheterna av dessa klargörande kunskaper om bankmatematiken:

Friedrich var den som började med att säga: Ja, … men, det är ju omöjligt för banken att betala ut guldet. Så mycket guld finns det ju bara inte.

Wolfgang passade, misstänksam som han var, och motståndare till alla kvantitativa beräkningar över huvud taget.

David: Vem har sagt att banken ska betala tillbaka det? Om arvingarna inte hör av sig kan man ju glömma bort avtalet över huvud taget. Vem väntar sig att det finns ett avtal över huvud taget? Branden i Alexandria, händelserna i Spanien och judeförföljelserna har effektivt dolt alla spår av bankens löfte för världens ögon eller hur?

Adam lyssnade under halvslutna ögonlock på samtalet, men följde det intensivt utan att visa det.

Friedrich: Men om ränta på ränta visar sig leda till en ohållbar situation, hur kan det komma sig att bankirer finns, respekteras och får verka överallt?

Wolfgang: Det finns en ond hemlighet begravd här någonstans.

David: Ja, just det, Inget motsäger ju att banken lånar ut sina pengar till en högre ränta än vad de lånar in dem med. Med en låneränta på 5% per år tiofaldigas ett kapital på 48 år. Genom att skapa en räntemarginal mellan ut- och inlåning så kan banken ha en tillväxt av sina tillgångar bara man har tålamod att vänta ut låntagarna och att arbeta mer långsiktigt än de.

Adam: Som ni nu förstår är det en bankhemlighet att vi helt enkelt konfiskerar tillgångarna hos familjer som inte hört av sig på några generationer. Platons avtal med banken är värdelöst när man inte tillförsäkrat sig om en solid kedja av arvingar som kan hävda fordran. Och motsatsen är även viktig, banken måste med ett hemligt överlämnande av sin hemlighet från far till son, till son, till son… se till att deras pengar stannar i familjen.

Friedrich: Oh, nu anar jag den verkliga bedrägeriet med bankhemligheten.

Wolfgang: Detta system kommer att kollapsa. Genom att endast manipulera med en kvantitativ bankmatematik gives ingen hållbar lösning. Genom att åsidosätta moral, etik samt de andliga och kvalitativa själsegenskaperna hos människan, missar hon meningen med att vara just människa som kropp, själ och Ande.

David passade medan han intensivt bearbetade sin idé att behärska världen med hjälp av insiktsfulla insiders och med bankhemligheten som en dold skydd för allmänhetens insyn.

Adam: Som ni nu förstår måste vi hålla detta absolut hemligt.

Friedrich: Men människor måste få veta detta bedrägeri!

Wolfgang: Jag ska skriva ett drama om detta falskspel.

David: Detta borde kunna utnyttjas i Nya Världen.

Adam: Vid vår Frimurarheder, håll nu tyst om detta!

Friedrich: Som poet och filosof mår jag illa.

Wolfgang: Doktor Faust ska jag kalla den Onde.

David tänkte tyst att han nu skulle kontakta och bilda en penningaristokrati omkring sig och sin stora företagsidé.

Adam tänkte: Jag ska föra insikterna vidare till min vän Amschel Bauer och hans 12 bankirer.

Friedrich: Som andlig arvtagare till både Sokrates och Platon blir jag upprörd i mitt innersta över allt jag hör här…

Wolfgang: Samhället kommer att gå under om det baseras på kvantitativ tillväxt utan hänsyn till kvalitet i det andliga.

David tänkte tyst: Med min dolda guldmyntfot inne i bankhemligheten kan jag köpa de makthavare som jag vill runt om i världen som kan föra materialismen fram till ett härskande mästarskap….

Mer hade de tre frimurarvännerna inte att säga varann. De hade alla fått en insikt i kraften av ränta på ränta. Men alla drog olika slutsatser. Och var och en valde sin unika väg för att följa det som deras samvete bad dem göra. Det som hände efter det avgörande mötet kan du läsa här:

Adam Weisskopf bildade sin hemliga topporganisation Illuminaterna ovanför Frimurarnas trettiotre grader (enligt den Skotska Orden). År 1773 träffade han samman med Amschel Bauer och hans söner (som även beslöt ändra sitt familjenamn till Rothschild), och bankfamiljens inre krets av 12 bankirer i trakten av Frankfurt av Main. Tillsammans beslöt de målmedvetet att organisera Franska Revolutionen med sitt dolda kapital, få bort kungamakten i Europa och ersätta dem med presidenter som kan köpas för de dolda pengar som bankhemligheten lätt genererar. Parallellt med detta skapades en försöksplats för en New World Order i Nordamerika. Av de 35 stycken Founding Fathers som skrev under den Amerikanska Frihetsdeklarationen var inte mindre än 28 stycken, ja just det, Frimurare. De visste vad de gjorde. De hade uppdrag, fick både fallskärmar och bonus för sin tystnad. Och bankväldet kunde metodiskt börja sitt segertåg över världen. Genom att lura människor med idén om ständig tillväxt, kan vi inom den hemliga bankartellen leka med alla de pengar vi nånsin behöver….

Friedrich Schiller då? Vad hände med den samvetsömme poeten och filosofiläraren? När han började inse vad Frimurarna egentligen gjorde bakom sin fasad av att utbilda unga män i god affärsetik och ädel kamp för det goda, sanna och sköna, försökte han dra sig ur broderskapet. Men i god tid och bästa välmening för den stora saken, mördades han för säkerhets skull. Bankhemligheten måste nu värnas med en mur av tystnad.

Geheimrådet Wolfgang von Goethe, vilade tryggt på sin ämbetsmannaposition och kunde på distans hantera sina nyvunna insikter genom att dramatisera det hela i form av underhållande teaterpjäser om kampen mellan gott och ont. Han ansågs som ofarlig. Dessutom låg hans håg mot att avslöja de kvantitativa naturvetenskapliga metodernas brister. I arbeten om Växternas Metamorfos och Färgläran lade han grunden för en andlig vetenskap som ingen förstod under hundratals år. Goethe förtjänade sitt goda ämbetes rykte, tjänade pengar på sina dramer och filosoferade om en ren och god värld.

Det var först omkring hundra år senare som Rudolf Steiner i sitt uppdrag för att göra en samlingsutgåva om Goethes vetenskapliga arbeten insåg att Goethe och i viss mån även Schiller företrädde en filosofisk metod. Den skulle komma att användas för ekologisk odling, hälsa och ekonomisk demokrati. Detta kan komma att rädda världen efter det oundvikliga sammanbrottet av de kvantitativa metoderna. I Ekobyn EDEN, filosoferade Steiner och Silvio Gesell om ett öppet system med pengar som minskar i värde när de inte används som ett ärligt bytesmedel. Livskraften i alla dessa alternativa idéer bevisas väl av ekobyn EDEN norr om Berlin, som 1993 firade hundraårsjubileum efter att framgångsrikt ha överlevt både Hitlers ursprungliga drömmar om en hälsorörelse och räntefrihet samt Östtysklands Kommunism. Idéer som funnit sin tid kan inte hejdas.

Sist men inte minst, ska vi även nämna att arvingar till David Rockenfelder flyttade till Amerika. Efter finansiella familjeframgångar efter det Amerikanska Frihetskriget Kunde John D. Rockefeller göra sig en stor förmögenhet på framfusiga metoder att integrera petroleumindustrin. Han gjorde det med stor framsynthet i en tid när bensinen eldades upp som en biprodukt för att få fram lysfotogen. Familjeföretaget Standard Oil blev i början av 19-hundratalet så stort och framgångsrikt att det fälldes av anti-trustlagarna. Företaget måste styckas upp. Men de Sju Systrarna samordnas fortfarande, dolt och effektivt av de banker som skapades och bytte namn vid lämpliga tillfällen för att samordna trusten och garantera bankhemligheten. Och mineralutvinning av petroleum, olja och naturgas, är fortfarande oerhört lönsam för de insiders som skickligt manövrerat sig till att nå ägarposition till planetens alla tillgångar av mark, energi, råvaror och arbetskraft.

Om du nu börjar ana principerna bakom det dolda bankbuset bakom världsutvecklingen, kanske du även blir nyfiken på de följande kapitlen i Sagan om Kung Peng och de lönsamma krigens årtusende. I denna saga beskrives hur Frimurarna i Europa segrade över Katolska Kyrkan och metodiskt tog tag i makten över krig och fred via dagens köpta presidenter och världens datoriserade penningsystem och valutareformer under det Kalla Kriget. Och när man filosoferar fram det ekonomiska utbytet av händelserna den 11 september 2001, förstår den vakne iakttagaren att båda tvillingtornens kollaps, den efterföljande propagandan för globalisering och kriget mot terrorismen avsiktligt döljer världens mest fräcka användning av bankhemligheten efter Pearl Harbour och Bretton Woods i skuggan av det andra världskriget….

Det har sagts mig att när de stora finansfamiljerna, vad de nu än heter, hittade fram till hemsidan www.peace.se och budskapet i dess dokument Open Letter to the Mean Monarchs of Monetary Means blev de både skrämda och så imponerade av de engelska texterna att de även lät översätta den svenska Sagan om Kung Peng till både Tyska och Engelska. Jag har på omvägar även fått höra att sagan till 95% stämmer med den bankhemlighet de trodde sig ha full tystnadskontroll över …

Med vänliga framtidshälsningar för en intressant tid

Ove Svidén, Hovnarr

P.S. Käre läsare, du vet väl att Hovnarren är den ende person som har rätten att viska sanningen i kungens öra! Varför endast narren? Jo, han visar med sina bjällror och sin vitsiga humor att han inte söker makt. Och kungen har inte rätt att döda narren… Varför? För i hovets förljugna värld av intriger och maktkamp behövs narren som sanningssägare. Det sägs mig att den nu avlidne finansmannen David lär ha skrattat hjärtligt åt detta mitt sätt and underteckna breven till honom. Och tills vidare får även jag leva och verka som en fri sagoberättare och scenarioskrivare….

Dina pengars värde bestäms av ett globalt kasino av stora proportioner av ett aldrig tidigare skådat slag: 2000 miljarder dollar per dag omsätts varje dag i den internationella valutamarknaden. Detta är hundra gånger mer än den sammanlagda omsättningen av världens alla börser tillsammans. Endast två procent av dessa valutarörelser är ’riktiga pengar’ som motsvarar en verklig ekonomi från handeln av varor och tjänster, 98% är rent spekulativa. Detta globala kasino orsakar valutakriser av den typ som drabbade Mexico under åren 1994-95, Sydostasien 1997 och Ryssland 1998. Dessa nödsituationer är symptomatiska rubbningar av den Gamla Industriella Tidens pengasystem. Om inga motåtgärder tas snart, så är det minst en 50-50 risk att vi under de närmaste 5-10 åren kommer att få uppleva en global härdsmälta av hela pengasystemet. Det är den enda formen som nu återstår för en global depression.

(Denna sammanfattning är hämtad från boken The Future of Money, av Bernard Lietaer. Han var tidigare Professor of International Finance at the University of Louvin in Belgium. Bernard Lietaer var tidigare chef för planeringsavdelningen vid den Belgiska Statsbanken, verksam med planering av införandet av en gemensam Europeisk valuta. Boken är publicerad år 2001, och kan hittas på: Amazon.com)

2. Sagan om Kung Peng, Katolska Kyrkan och Bank of England

Det var en gång en ond kung som hette Peng. Många många pengar hade han. Med sina pengar köpte han allt vad han ville. Hans rike varade i tusen år. Jag ska här berätta sagan om den mäktige Kung Peng och hans stora makt. Ingen visste riktigt hur han såg ut, vem han var eller var han bodde. Men människor älskade att konsumera och äga saker, så de måste göra sina dagsverken för att få de pengar som behövdes. Pengarna gjorde livet spännande på hela planeten. Alla människor tävlade om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och med pengarna kunde man köpa så underbara saker, resa och uppleva spännande dramer på olika ställen i riket. Med flimmerburkens hjälp kunde man se hur andra människor tävlade mot varann. Den med de vassaste armbågarna blev belönade. De mest listiga och egoistiska vann. Ja hela samhället byggde på att bygga upp sitt ego och äga så mycket prylar som möjligt. Förebilden var Kung Peng.

Under vardagen slet människorna hårt för att tjäna sina pengar. Löneslavarna hölls innestängda under hela dagar i sträck i Kung Pengs gruvor och fabriker, så att de var alldeles utmattade när de fick gå hem för att vila ut i Förtrollywoods berusande värld. Kringkastningen av Kung Pengs Drömmar gjorde det möjligt att koppla av. Man levde på drömmen att bli gladiator eller att vinna på tipset. Några enstaka vann, men gömde sina pengar så att avundsjuka medtävlare inte såg det. Det var ju först som konsumenter som människorna kunde välja och känna sitt värde i livets lotteri.

Men de flesta i det stora riket var fattiga i anden. Man fick drömma sig bort från världens elände genom att gå på bio. Avunden var stor och utgjorde den stora drivkraften. Håglösheten var störst för de fattiga. I demokratiska länder var kampen mellan partiet för Klipska Kapitalistiska Klipp till Höger och partiet för välorganiserad avund och demokratisk stöld till Vänster de största under långa tider. Pengar var inget man talade om, bara längtade efter att få äga i smyg, så att säga. Som ärliga strävsamma individer hade människorna liten chans att förbättra sina villkor.

Och detta var Kung Pengs dröm och innersta hemlighet: Han ville äga hela Jorden med allt kapital, alla dess naturresurser och duktiga slavar. Kung Peng var lat och smart: Låt pengarna arbeta för mig. Skapa ett pengasystem som växer av sig själv och som ger mig möjlighet att köpa den arbetskraft jag behöver för att förverkliga mina drömmar. Jag vill verka utan att synas. Det gör detsamma vem som stiftar lagarna, bara jag får ansvar för att tillhandahålla betalningsmedlen. Då kan jag köpa mig de presidenter, diktatorer, terrorister och mördare som kan hjälpa mig nå mitt hemliga mål. Männen är bäst att flytta tunga saker i mina gruvor. Lönenivån avgörs av muskelstyrkan. Kvinnor ska föda barn och uppfostra dem till goda soldater.

För tusen år sen såg Kung Peng att den stora motståndaren till hans ambitioner att äga hela världen var den Katolska Kyrkan. Med hjälp av konungar av Guds Nåde kunde kyrkan kriga utan att få blod på sina egna händer. Med en här av professionella legosoldater kunde kungadömena få påvens välsignelse att plundra svagare motståndare. Efter Romarrikets fall blev det Kyrkan som tog över rätten till tionde, dvs beskattning av den lokala befolkningen. Då var det Katolska Kyrkan, som med sitt enande språk, latinet, höll ihop hela det feodala Europa. I slutet av medeltiden ägde Kyrkan ca 30% av marken i hela Europa. Kyrkans makt var i det närmaste total – och läran var klart fundamentalistisk.

Feodalherrarna och deras krigiska söner utgjorde en elit. När korsriddare for till Mellanöstern kom de i kontakt med alternativa andliga läror från Babylon, Palestina, Egypten, Persien, Indien och Kina. För de läskunniga riddarna var detta politiskt krut bortom den Katolska Kyrkans allt snävare dogmer. En organisation av riddare och fria murare började få direkt inspiration från Gud att bygga kyrkor och eleganta katedraler. Frimurarna och de fritänkande riddarna började bli ett hot mot Påvemakten. Vid ett tillfälle lockades Frimurarnas ledare, greve Jaques de Molay, in i en fälla av Påven, och blev efter en utdragen tortyr bränd på bål utanför Notre Dame i Paris. Det var droppen som gjorde att jag beslöt mig för att bekämpa Katolska Kyrkan med en militärmakt organiserad enligt mina och de fria mureriets principer, sa Kung Peng. Och han genomförde sin plan. Så här listigt gjorde han det:

Jag vill bygga upp en motkraft till Kyrkans Inkvisition. Den ska bli lika hård, men motriktad. Genom att organisera människors egoism så att de lever i tron att själva välja sina liv och dess materiella innehåll, ska jag anordna en finansiell mekanism som gagnar mina syften och låtsas vara löneslavarnas vän. Först ska jag hitta kärnan i den proteströrelse som pyr inom kyrkan. Som ni vet så finns det ett munkväsende, ett slags fritt forskande om de andliga sanningarna från idévärlden. Munkarna har systematiskt observerat naturen och kommit fram till defekter och ofullständigheter i kyrkans lärobyggnad. Dessa protestanter vill jag uppmuntra på alla sätt för att spränga kyrkan inifrån, så att säga.

Roger Bacon var en katolsk munk på 1200-talet. Han var en av de friskaste fritänkare man kan tänka sig. Hör här: Jag skall nu nämna några av de underbara verk av konst och natur, i vilka det inte finns något av magi, och vilka magi inte skulle kunna framställa. Maskiner kan komma att tillverkas, av vilka de största fartyg, med bara en man till att styra dem, skall framdrivas med större hastighet än om de vore fulla av sjömän. Vagnar ska komma att konstrueras, som skall röra sig med otrolig hastighet utan hjälp av djur. Maskiner för flygning kan skapas i vilka en man sittande i lugn och ro och funderande över vilket ämne som helst, kan piska luften med sina konstgjorda vingar på fåglars sätt … liksom även maskiner som ska sätta människan i stånd att gå på botten av sjöar eller floder utan fartyg.

Det kyrkliga etablissemanget brydde sig inte om Bacons vision. Biskopen av Paris bannlyste honom några gånger i stället. Den där visionen vill jag hjälpa till att förverkliga med min finansiella idé, sa Kung Peng spontant. Men både kungar och religionerna sitter ju på guldet. Jag måste hitta en mekanism med ränta som får över guldet från dem till mig och får det att växa, bara för mej! Men ränta är ju förbjudet av religionen? Hur ska jag bete mig? De tre uppenbarelse-religionerna Judendom, Kristendomen och Islam refererar alla till samma erkända källa som en grundtext, nämligen Bibelns Mose bok 2.22:25 som säger: Lånar du penningar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så ska du icke handla mot honom såsom en ockrare; I skolen icke pålägga honom någon ränta. För en rättrogen hebrée som läser detta säger denna lag inget om att ränta inte får tas ut från människor utanför det utvalda folkets krets. Och denna tanke prövades med framgång under medeltidens slut i Spanien. I triangeldramat mellan de tre religionerna behövde både muslimer och de kristna låna pengar. Och för den rättroende utvalde gällde ju lagen ovan enbart inom mitt utvalda folk. I det liberala Spanien prövades långivning med ränta först för att förpassa morerna från Iberiska halvön. När det var gjort slängde Ferdinand och Isabella ut pengautlånarna ut ur landet. Men de hade lärt sig en nyttig läxa: Pengar kan lånas ut mot ränta om verksamheten bedrivs diskret och gränsöverskridande! Lagen gäller ju bara inom de utvaldas krets, eller hur?

Det köper jag, sa Kung Peng! Nu ska vi se hur vi skapar förvirring inom det rådande etablissemanget. Martin Luther och Johann Cohen är vad jag hört, två revolutionära munkar hos vilka jag skulle kunna plantera idén om utlåning med ränta så att den får religionens sanktion. Med en lätt maskering av det namnet till ett mer franskklingande, ’Jean Calvin’ bör proteströrelsen kunna ledas in till en verksam reformation. Ja, just det, Jag ska föra vidare det Romerska rikets princip om att Söndra och Härska! Med krig ska jag söndra och med de ekonomiska styrmedlen i min hand vill jag styra och härska, sa Kung Peng. Jag ska tala med min vän i Norden, den store busen Gustav Vasa. Med honom som medhjälpare, med Luthers teser om att präster ska få gifta sig och kungar få gifta om sig, så får jag nog hjälp i den här strategiska frågan. Kung Gustav kan med sin lojala befolkning ’uppfostrad i Herrans tukt och förmaning,’ sen starta lönsamma krig mot katolikerna.

Så får det bli, sa Kung Peng och satte därmed materialismen i rullning för sitt blivande världsrike. Det trettioåriga kriget blev en av de spektakulära demonstrationerna för framtidens lönsamma krig. När de protestantiska legoknektarna kom hem till de blåögda vikingarnas land med sitt krigsbyte 1648, så gömde de undan guldet i en privat Bänk som hade fått sitt 30-åriga oktroj två år tidigare. Men den bänken jobbade i sån tysthet att staten inte fann några spår av den? Näe, den höll jag hemlig för staten, sa Kung Peng skrockande.

Axel Oxenstierna som styrde landet, när kung Gustav II Adolf var nere och krigade i Europa, hade framsynta planer på att anordna ett Rikets Bänk, där guld från kriget kunde gömmas undan som säkerhet för finansiering av nästa lönsamma krig. Efter en privat försöksverksamhet, den Palmstruchska banken, bildades sen Sveriges Riksbank år 1968 enligt Oxenstiernas idéer. Det blev världens första Riksbank med staten som ägare. Ja, där missade jag min chans, sa Kung Peng. Men låt gå för den här gången. Jag kan använda Riksbanken som förebild och bulvan för mina planer. Det blir fler tillfällen att skapa en nationell bank som jag vill ha den. Jag ska äga Banken, banne mej.

Tillfället kom 25 år senare. Kung Peng berättar: Jag hade hjälpt Kung William av Orange upp på Englands tron. Jag finansierade hans dyra legoknektar från det europeiska fastlandet. Jag tvingade honom att lova bjuda in oss finansiärer som hade gjort hans position möjlig. Med en guldreserv på 1,25 miljoner pund fick vi uppgiften att bilda Bank of England. Med dessa villkor fick vi igång verksamheten:

1. Att namnen på de som erbjöd lånet inte skulle avslöjas, samt att de garanterades rätten att bilda Bank of England.

2. Att direktörerna i Bank of England tillförsäkrades den legala rätten att etablera en guldreserv sålunda att –

3. De kan ge ut lån till ett värde av £10 för varje £1 som de deponerat i form av guld i kassavalvet.

4. Att de tillåts att konsolidera nationalskulden; samt att säkra betalning för amortering och ränta genom direkt beskattning av befolkningen.

Tänk så fina villkor – för nationalbanken. Ja så gick det till på den tiden. Kungen måste ju tacka bankirerna som hjälpt honom till makten på något sätt eller hur? När allt kommer omkring hade bankirerna ju bekostat det krig som hjälpte uppkomlingen William till tronen i England. Och för all framtid blev befolkningen satt i skuld till sin bank. År 1815 hade statsskulden växt till 885 miljoner pund. År 1945 hade den växt till £ 22,5 miljarder. Femtio år senare är skulden över 300 miljarder pund. Det motsvarar 45% av landets BNP (motsvarande siffra för Sverige är nu ca 85%).

Om vi nu tittar på matematiken i villkoren ovan ser vi att banken får ge ut lån som är 10 gånger den säkerhet de ställer upp med. Med en ränta på 5 procent tar det bara två(!) år innan de på sina låneräntor kan tjäna in ett belopp som motsvarar den säkerhet de startade med. Ja med den matematiken, kan man ju förstå att banker kan styra politiken genom, att verka utan att synas. Efter två hundra år har bankens ägare kunnat förstora sin kapitalbas tusenfalt. London är fortfarande ett av världens största finanscentra. Och det engelska folket har hjälpt bankerna med rörelsekapitalet genom skatteinbetalningar under tre århundraden.

Identiteten hos dem som har den verkliga makten bakom Bank of England är fortfarande en hemlighet. År 1929 tillsattes MacMillan-kommittén för att undersöka saken. De kom inte fram till någon slutsats om ägandet bakom banken. Där var jag klurig eller hur, sa Kung Peng. Federal Reserve System i USA är ett annat exempel på en privat bankkartell som sedan 1911 utger sig vara Federal. Cirka 40 av världens viktigaste statsbanker finns nu etablerade på liknande sätt som Bank of England.

I de här principerna har jag nu lagt ut matematiken för lönsamma krig tills jag äger hela världen, skrockade Kung Peng förnöjt. Nu ska jag stilla mig och se min bankhemlighet verka som en osynlig hand, för mig. Med hjälp av några tiotal revolutioner och tre världskrig ska jag nog hinna få uppleva ‘den äkta vinnarkänslan’ av att äga hela Jorden innan jag dör. Låt bankprincipen verka utan att synas.

Den engelska revolutionen och tidiga industrialiseringen av hantverken blev en viktig språngbräda för min stora vision. Industrin behöver en dold finansiering för att fungera, sa Kung Peng. Plundringen av guld och andra rikedomar från Bangalore och Mysore-regionen i södra Indien var ett viktigt tillskott till min Bank. Detta kapitaltillskott kunde diskret föras över till bankvalven och i tiofaldig sedelform lånas ut till en expanderande industriell revolution och det Brittiska imperiebygget. De aningslösa löneslavarna slet ut sina kroppar utan att veta för vem och för vilka syften de arbetade. De hemliga ägarna till statsbanken agerade ju med dolda pengamedel utanför skattesystemets räckvidd. De blev rikare för varje dag som gick.

Ja, det var så jag lade grunden till en ’insider’-grupp på ca 300 familjer, sa Kung Peng. De har varit mina trogna vapendragare under flera hundra år nu. Genom att dela min ambition att äga hela jorden, håller de bankhemligheten inom en trängre krets. Samtidigt tävlar de intensivt med varann. De har blivit besatta av att äga mest. Med egoismen, egennyttan och snikenheten värnar de om de tips jag ger dem om planerade börsfall, börskrascher och krig. Jag ser till att gruppen inte ökar i omfång. Jag spelar ut dem mot varann för att visa vem som är värst. Med sin frimurarheder ser den inre cirkeln till att inte något läcker ut. Ingen vill ju få sitt ’hjärta utslitet ur sitt bröst'(!), eller hur? Jag har haft mycket nytta av riktlinjerna och reglerna inom det hemliga ordensväsendet och det babylonska brödraskapets principer och förarbete under de senaste 5.000 åren sisådär, slutade Kung Peng den första delen av sagan om sitt finansiella världsrike.

I nästa avsnitt av sagan ska vi berätta historien om det finansiella kraftspelet bakom/bortom/emellan Amerikanska Frihetskampen, Franska Revolutionen, och Första Världskriget.

I den tredje delen av sagan får vi sen reda på avsikterna med det Kalla Kriget, som en uppvärmning för ett slutgiltigt hett Tredje Världskrig. Detta ska föra mig fram till mitt slutmål, världsdominans och en New World Order, sade Kung Peng självsäkert med ett underfundigt leende.

I det fjärde kapitlet beskriver vi hur Kung Peng plundrade Moder Svea samt hur president Bu, på mitt uppdrag skrämde den aningslöse statsminister Göran Mys-Pys, och alla de blåögde in i det slutliga kriget.

I ett avslutande kapitel återges sen den sista intervjun med Kung Peng, ombord på Monetaria, i december år 2012.

3. Sagan om Kung Peng, Rothschild och principer för lönsamma krig

Kung Peng tog allt djärvare steg för att förverkliga sin dröm för varje år som gick. Med 300 ’insider’ familjerna hade han ett instrument för att fördela makten. Men det var svårt att hålla gruppen samlad. Inbördes konkurrens var ju en av gruppens drivfjädrar! Kung Peng beslöt sig nu för att samla sin makt till en trängre krets av 13 osynliga människor. De skall utgöra kärnan i en edsvuren grupp av bankirer som skapar den strategiska planen för det materialistiska finansväldet. Dessa upplysta illuminater ska besitta jorden med sin hemliga insikt. I den gruppen portionerar jag ut mina matematiska principer och avsikter. De ska bli mina osynliga verkställare och arvtagare här på jorden.

År 1773 verkställdes JAG Kung Pengs, första fas av Min maktfördelningsplan: Jag lät Min bästa Agent, Illuminaten Adam Weishaupt sammankalla en driftig bankir, Amshel Mayer Bauer och hans närmaste 12 förmögna och inflytelserika affärsvänner i Frankfurt av Main. Syfte var att förklara fördelarna av ett dolt samarbete, en kartell som sammanhöll världen i sitt grepp: Och detta var just den verkliga hemligheten: Edsvuret samarbete för att kunna söndra och härska. Insiderfamiljernas 13 osynliga ledare lyder direkt under mig, sa Kung Peng: De lyder mina order. De har inte ens rätt att säga att Jag finns! De verkar utan att synas. På detta sätt får de vördnad från sina underordnade och till synes oinskränkt makt över sina närmaste i hierarkin nedanför. Jag ska visa hur det fungerar.

Bankiren Bauer, (senare känd under namnet Mayer Rothschild) fick följande tolv principer att förvalta:

1. Eftersom en majoritet av mänskligheten är inställd på ondska snarare än det goda, så kan de lättast styras med våld och terrorism (observera ordvalet!), snarare än med akademiska diskussioner.

2. Eftersom Guldets Makt har urholkat makten hos frisinnade härskare, kommer Kapitalet, som nu är helt i våra händer, att styra utvecklingen.

3. Vår politiska rätt ligger i vår finansiella styrka. Styrkan i våra resurser måste vara osynlig till den dag alla motkrafter utraderats.

4. Med mob-psykologi, alkohol, droger och moralisk korrumption ska våra Agenter systematiskt undergräva ungdomen och nationerna. Vi ska inte stanna bara vid mutor, svek och förräderi för att nå vårt slutmål.

5. Arbeta med slogans med politiskt tomma ord såsom Frihet, Jämlikhet och Broderskap för att nå massorna.

6. Ersätt det genetiska arvets principer för adeln med en ny och följsam penning-aristokrati som kan köpas för pengar.

7. Köp upp media och använd dem för våra syften.

8. En världsregering ska slutligen bildas som en New World Order, i förlängningen av den globala storföretagsamhetens monopol.

9. Låt våra Agenter förföra ungdomen. Låt dem infiltrera i alla samhällsklasser, myndigheter och organisationer med syftet att locka, lura, underhålla, förföra, och korrumpera de unga i samhället med teorier och principer som vi vet är falska.

10. Låt våra Agenter uppträda som rådgivare. Lura in kungar och nationer i krig. Bilda allianser och axelmakter som går i krig med varann. När kriget nått sin kulmen. uppträd som räddare i nöden. Ge frikostiga lån till de som drabbats av kriget. Förslava världen med stora nationalskulder.

11. Skapa politiska motsättningar mellan Höger och Vänster. Ju mer politiskt bråk desto mindre insyn i våra finansiella åtgärder. Dela upp tidningarna i en samhällsdel och en ekonomidel för att dölja sammanhangen.

12. Utforma underhållningen i alla media med våld, våld, våld…

Kung Peng såg från sin dolda utsiktspunkt hur de 13 sög upp hans idéer, sporrades i sin egoism och till slut gav de upp allt motstånd mot den djärva planen för världsherravälde. De insåg ganska snabbt att med sådana radikala principer måste något av de invanda kulturella värdena offras. Men – att få del av att äga hela Jorden, den chansen kan man ju inte missa. Bauers entusiasm var övertygande och smittade snabbt av sig på den övriga gruppen. Insikten om att dessa principer måste överföras via arv över generationerna infann sig även hos gruppens medlemmar. Det gällde att noggrant uppfostra sina söner att fullfölja detta månghundråriga uppdrag. Själv föregick Bauer med gott exempel. Han sände sina fem söner att etablera finanshus i Europas viktigaste huvudstäder. Med hjälp av ett system av brevduvor och lätta diligenser med lönnfack kunde det internationella finansväldet kommunicera och leverera kapital dit det behövdes även under pågående krig.

Att verka utan att synas. Ja, det var verkligheten för de 13 edsvurna. De måste ta löfte att deras namn inte avslöjades för någon levande själ. Med hjälp av fabulösa löner, mutor, bedrägerier och fallskärmar till den närmaste kretsen fick de lova säga att de inte hade någon levande själ här på jorden som sin överordnade. Det sanna offret för en bankirfamilj är att den äldste i familjen får leva i en ’frivillig husarrest’ utan rätt att kunna säga till de närmaste vad han egentligen sysslar med. Ett hemskt offer för en kulturellt öppen människa. Men det gällde ju även att se till att de 300 familjerna samverkade i sin lögn.

Ja, nu fick de något att tänka på, sa Kung Peng slugt. Men med sin djupa insikt om egoismens väsen, hade han nu skapat sitt monetära adelsskap. Tillsammans med banker och riksbanker som kan multiplicera penningmedlen tiofalt utan kostnad för bankirerna själva, frigörs ett spekulativt kapital för elitens lek med sina idéer och med pengar som egentligen inte finns. Ja, det är just det som är njutningen för mig i en värld där människor är skapade med en fri vilja. Ett fåtal familjer får demonstrera vad de innerst inne vill göra med sina pengar. Jag får en återkoppling och tankeställare om hur det materialistiska samhället lämpligen bör byggas vidare. Och genom att begränsa gruppen verkligt rika åderlåter jag inte kapitalförsörjningen i nämnvärd grad. För det är ju genom att hålla tillbaks småkreativiteten hos människor i allmänhet, som jag kan styra in samhällsutvecklingen mot de globala storföretagens monopol. Tyvärr måste jag se allmänheten, de enskilda människorna som ’Goyim’ (boskap i ledband) ännu ett par hundra år, sade Kung Peng med en dåligt spelad medkänsla.

Ja, med dessa principer som ledstjärna kunde nu spelet börja. Ansträngningarna från de 13 edsvurna, resulterade i de samordnade revolutionerna i Europa och Amerika. Med skräckväldet i den Franska Revolutionen, gjorde pöbeln(?!) på våra instruktioner sig av med ’valda’ delar av kungamakten och aristokratin. När bilan avskiljde kungens huvud från kroppen ljöd ropet: ”Leve de Molay.” Frimurarna hade fått sin efterlängtade hämnd som de tålmodigt väntat på under 450 år. Långsiktigheten är beundransvärd.

I Nord-Amerika skapade ’the Founding Fathers,’ med sin frimurarbakgrund, ett samhälle befriat från Katolska Kyrkans inflytande. Grupper av protestanter flydde till friheten på den nya kontinenten. Med Calvins lära kunde en penninginriktad borgarklass byggas upp. Amerika blev experimentverkstaden för en ny världsordning byggd på penningen. Ja, där över fick jag se frukterna av min materialistiska dröm, sade Kung Peng inspirerat. Med piska och morot, kunde jag sen anordna förföljelser i den gamla världen och erbjuda nya möjligheter i den nya, för dem som var villiga att bryta upp och med sitt slit arbeta upp den nya kontinenten för Mig.

Kung Peng vill gärna nämna diplomaten Talleyrand som exempel på de smidiga Agenter som först tjänade kungamakten, blev landsförvisad till England och Nord-Amerika under skräckväldets år, för att sen vara Mitt verktyg för att underlätta uppkomlingen Napoleon och hans militära framfart i Europa. Vid ett tillfälle, när Talleyrand var väldigt sjuk och trodde att han skulle dö, kom Napoleon till hans sjukbädd och berättade om sina planer på ett fälttåg till Egypten. Talleyrand sade att det låg 100.000 Francs i hans byrålåda som Napoleon kunde få som gåva för sitt äventyr. Hur kunde en diplomat ha en sådan mång-miljon gåva (i dagens penningvärde) liggande om det inte var på uppdrag från en bankir? Ja, med sådana ’gåvor’ från finansmakten kunde man ju förstå hur Napolen kunde styras in i det ena kriget efter det andra, sa Kung Peng. Jag är speciellt stolt över hur Vi kunde utnyttja Napoleons sista militära good-will när han kom tillbaks från sin förvisning till Elba.

Alla läsare kan ju nu förstå att när Napoleon obeväpnad kunde gå fram emot den grupp elitsoldater som skulle infånga honom, så behövde han bara säga: Jag har pengarna garanterade för ytterligare ett krig. Följ mig! Och hären valde att föja honom snarare än den rådande regeringsmakten. Sen, vid Waterloo hade Napoleon bara en uppgift: att med en brevduva kvällen efter nederlaget sända sitt falska budskap. Frankrike vann! Med den lögnen fick Rothshilds ett dygns försprång på börsen i London. Med ett stort fritt kapital på fickan, kunde bankiren lugnt följa hur värdet föll på engelska värdepapper. På eftermiddagen gjorde han sedan hela klippet. Köpte upp allt han hade pengar att köpa för. Och en kraftfull Europeisk bankdynasti hade etablerat sig. Med en liten lögn från en köpt hantlangare, Napoleon, hade Rothshilds fått tillbaks pengarna de satsat på alla Napoleonkrigen.

Det kändes mycket bra, sa kung Peng. När börsen har ett ras, är jag redan i nästa fas. Och det är därför som jag har anlitat familjen Reuters, som utvecklade informationssystemet av breduvor för Rothshilds, att successivt modernisera sin verksamhet med modernaste teknik, och ge mig ett hemligt försprång i varje steg av utvecklingen. Dagens Reuters-skärmar på mäklarkontoren ger mig fortfarande ett försprång före proffsen, som lever i illusionen att de kan överlista börsen. Det är fortfarande jag som bestämmer börsfallen, och vilka insiderfamiljer som ska få del av dem, sade Kung Peng myndigt.

Inför Wienkongressen gav Jag instruktioner till Talleyrand att söka ett svårinvaderat land, och där bilda ett center för diskret fördelning av finansiella medel till presidenter, diktatorer, kommunister och ljusskygga terrorister som behövdes för världsrevolutionens sak, sa Kung Peng. Valet av Schweitz blev ju riktigt bra till slut. Under en lätt maskering av att vara en neutral direktdemokrati med starkt lokalt styre, så har jag haft stor nytta av landet. Det har i två århundraden via anonyma nummerkonton och andra små åtgärder kunnat avleda allmänhetens möjligheter att få insyn i de internationella pengafödena under växlarnas, sedlarnas och checkarnas epok.

Under huvuddelen av 1800-talet fick industrierna utveckla sig i största möjliga frihet. Kapital tillhandahölls till entreprenörer som med modern teknik kunde materialisera Roger Bacon’s medeltida dröm om kommunikation och transporter utan hjälp av djur. Vid 1900-talets inträde hade tekniken med ångfartyg kommit så långt att snabba förbindelser med Indien var möjlig om en kanal byggdes mellan Medelhavet och Röda Havet. Projektet var aptitligt för det Brittiska Imperiet. Men hur skulle Suezkanalen finansieras? Ett antal judiska bankirer hade en lösning. Om Enland förband sig att stötta en immigration till Israel, kunde ett stort lån anordnas för att komma igång med kanalbygget. ’Balfour’-deklarationen kunde formuleras. Nu behövdes bara ett kaos som gjorde det möjligt att lansera den och ett antal andra revolutionära åtgärder för att föra den finansiella-politiska utvecklingen framåt. Det var dags för ett större krig.

Med ett mord på en tronarvinge, som svepskäl förklarade Kaiser Wilhelm i Tyskland en eftermiddag krig mot Frankrike. Han sov dåligt på natten. Han försökte dra tillbaks sitt beslut morgonen därpå. Det är omöjligt, sade hans generaler. Orderna är redan utsända till våra underordnade i den militära hierarkin. Ni kan inte ångra er nu bäste kejsare! … Ärsan Pärsan, eller något liknande, sa Kaisern. Och så var det kriget i gång. Amerika var neutrala och hade ingen motivation alls att deltaga i ett krig på andra sidan Atlanten. Det ska vi ändra på, sade Kung Peng och satte sin finasiella hierarki i arbete. Agenter beordrades av mig till att sända passagerarfartyget Lusitania från Amerika till Europa med en hemlig last av vapen och ammunition. Det är förbjudet att använda civila fartyg på det sättet. Men under krig och med hjälp av lämpliga mutor så är allt möjligt. Agenterna läckte på lämpligt sätt ut planen till tyskarna som hade sina ubåtar redo. Efter sprängningen av fartyget, som sjönk med man och allt, kunde presidenten i ett flammande tal för det Amerikanska folket kräva hämnd. Och så blev också det aningslösa neutrala Amerikanska folket indraget i det Stora Kriget, senare kallat det Första Världskriget.

I det kaos som följde ville Vi även lägga grunden för nästa lönsamma konflikt. Agitatorn Lenin var på väg från Canada till Ryssland. I Sverige mottog han de 50 miljoner dollar han fått från bankiren Jacob Schiff från New York. Med dem säkert förvarade i den plomberade järnvägsvagn som sänts från Schweitz, via Tyskland, reste han med stor kassa till sitt uppdrag i Ryssland. Där kunde han sen med sina mutors hjälp genomföra den välfinansierade statskuppen. Ja, så går det till när de stora linerna dras i politiken, sa Kung Peng. Och vill jag säga, på ett diskret sätt hade stormakterna nu förbundit sig att stötta den flertusenåriga drömmen om en judisk stat i Israel. Och finansiella åtaganden måste man ju hålla för att i framtiden få möjlighet att låna ännu mer.

Det Stora Kriget fick även illustrera hur den massiva skadegörelsen till slut övervältrades som en statsskuld till det Tyska folket att betala. De saknade all makt. De offrade sina liv för att ’försvara’ sitt fädernesland. De fick ett stort krigsskadestånd att betala till vinnarna. Hämndbegäret växte i hela Europa från alla håll. Historieboken berättar: ’Folk levde i en mardröm, vars orsaker de inte kunde fatta. Vardera sidan beskyllde den andra för att ha satt igång kriget av ren och skär illvilja. Den långa utnötningen, de fruktlösa striderna, de oförändrade frontlinjerna, de fasansfulla förlusterna var ett oerhört eldprov för moralen. Människor var berövade sina vanliga fri- och rättigheter, de arbetade hårdare. De var hänvisade till tråkig och enformig kost och utan att skymta någon seger, måste de civila känslomässigt hållas moraliskt motiverade av media. Affischer, löpsedlar, rapporter, allvarliga tidningsledare och tendentiösa nyhetsreportage förmedlade budskapet. Den nya allmänna läskunnigheten, tidningarnas massupplagor, de nya filmerna visade sig vara idealiska media att dirigera folkets tankevärld.’

Ja det var en mäktig illustration till de teser som jag fick på pränt år 1773 och sedan effektivt kunde genomdriva genom finanshuset Rothshild och dess 13 edsvurna, sade Kung Peng med tillfredställelse i sin röst. De var ju som ni förstår de enda vinnarna av det Första Världskriget….

I den tredje delen av sagan berättar vi om det Andra Världskriget samt om de dolda avsikterna med det Kalla Kriget, som en uppvärmning för ett slutgiltigt hett Tredje Världskrig. Detta ska föra mig fram till mitt slutmål, värdsdominans och en New World Order, sade Kung Peng självsäkert med ett underfundigt leende.

Missa inte den svarta humorn i den sagan.

Ove Svidén, filosof och hovnarr

P.S.Kära läsare, Jag är en fredsidealist med huvudet högt i det långsiktigt blå. Men inte bara. För att skapa en balans till drömmen om en tusenårig världsfred, väljer jag att även titta långt bakåt för att hitta rötterna till den nuvarande världsordningen. För att skapa en trovärdig tusenårig framtid för freden, är det lämpligt att ta sats i historien, i den bakvända framtiden.

Eftersom det jag funnit i min forskningresa genom ekonomi, politik, religion och andlighet är så ytterligt fasansfullt, har jag valt att förmedla mina resultat i sagans form. Med sagan som litterär stilform, tar sig författaren rätten att tala klarspråk om det onda och det goda. Och sorgerliga saker hända i denna tid minsann. Se upp och lär av världshändelserna. Det kommande decenniet blir hemskt intressant.

Att läsa en saga i mormors knä, familjens trygga vrå eller i det svenska folkhemmet är en nyttig övning i civilkurage. Att i fantasins värld pröva sina krafter bortom välfärdssamhällets inlärda hjälplöshet och skolans förut fattade meningar kan sporra den modige. Under medeltidens hovintriger var det hovnarren som fick viska sanningen i kungens öra. Han fick överleva vid hovet på grund av sin vitsiga humor och för att han inte begärde makt.

Så till sist en liten varning. Lita inte på att du vet vem som verkligen förmedlar ett budskap. Njut av upplevelsen. Upplev intrigen bakom livets spel. Glöm rollerna. Själv är jag en avlägsen släkting till den läkekunniga häxan Kisa-Mor. Min farfar hette Kasper.

Framtidshälsningar Ove

4. Sagan om Kung Peng och det Kalla Kriget

Som alla sagor kommer även denna saga att få ett gott slut. Men sagans funktion är att öva människor att modigt möta ondskan. Här kommer nu det allra ondaste avsnittet (med små glimtar av hopp instuckna som en krydda här och där, ska även sägas). Håll ut, och kom ihåg, det sista kapitlet är utomjordiskt, ja rent gudomligt.

Framtidshälsningar Ove Svidén

Det var en gång en ond Kung som ville krig. Hemska krig ville han. Hör här hans egen berättelse ur den svarta sagan om de lönsamma krigens årtusende.

För att inte fastna i krigets detaljer vill jag från början tala om vad jag ville att det Andra Världskriget skulle åstadkomma, sa Kung Peng genom sin agent rakt på sak för sina 13 åhörare:

Jag vill att Amerika skall bli världsekonomins generator. Dollarn skall bli världsvaluta och guldet skall bli värdebasen (Amerika saknar större egna guldreserver). Den mest signifikanta händelsen under kriget var ’Bretton Woods’-överenskommelsen 1944. Krigsscenerna i Europa var en rökridå för att dölja denna händelses verkliga innebörd. Och det var en viss brådska. Tekniken att flyga flygplan över Atlanten var bevisad. Vi måste agera innan Tyskland hade utvecklat den kapaciteten för sitt bombflyg.

Genom arrangemanget med att erbjuda den sk Marshall-hjälpen lade Jag grunden för en långsiktig skuldsättning av alla europeiska länder. Vi delade alltså ut gröna dollarsedlar gratis. Med dem kunde varor köpas från industrin i Amerika. Det blev ett mönster som ledde till att länder med guldreserver flög över sitt guld med reguljärflyg till USA för att få mer eftertraktade dollars att köpa amerikanska varor för. USA uppträdde som en verklig ’riddare’ och ’stödköpte’ guld för att hålla guldpriset fast, som man sa. En sån genomskinlig bluff. Och den raka lögnen gick hem i alla länder så småningom. Guldreserverna i de krigshärjade länderna krympte och ersattes med eskalerande statsskulder. Ja, så fick vi fast världen i vårt grepp.

När så guldmängden i Forth Worth-bunkern bedömdes som tillräcklig, eller snarare när statsskulderna i världens krigshärjade länder närmade sig bruttonationalproduktens nivåer, bad vi president Nixon att tillkännage år 1971, att Amerika inte längre kunde upprätthålla sitt löfte att hålla guldpriset fast längre. Amerika avslutade därmed sitt tillfälliga arrangemang med en guldmyntfot. Och, – – – världens största guldkupp var genomförd för en aningslös världsopinion. Och detta sammanfattar mitt främsta syfte med det Andra Världskriget, sade Kung Peng med en spjuveraktig glimt i ögat. Det andra syftet var bildandet av staten Israel.

Och för detta fick jag oväntat bra hjälp från en korpral i det Första Världskriget. Som ung hade han blivit uppfostrad av sina föräldrar i den rätta Germanska andan. ’När jag fått 38 pryglingar av pappas läderrem så grät jag inte en droppe,’ sa den stolte ynglingen en dag till sin mamma. Och i sin kamp att komma över de kroppsliga, själsliga och andliga sviterna från allt detta hittade han i sitt sökande Martin Luthers lilla bok ’Gegen die Juden und Ihre Lügen.’ Luthers besvikelse i slutet av sitt liv över att inte ha vunnit över judarna till sin protestantism, formulerades i ett antal bittra formuleringar som samlades i en bok. De var så entydigt hatiska, att Adolf Hitler kunde citera Luthers text ordagrant för sin bok Mein Kampf. Som brevidläsning gav Jag honom dessutom en ny version av budskapet till Bauer år 1773. ’Sions Vises Protokoll,’ hette den sagan visst om jag kommer ihåg rätt. Ja, Hitler kunde jag anlita för min sak, sa Kung Peng: Han hade den perfekta bakgrunden för mina syften, även om han hade lite bångstyriga idéer i början om räntefrihet tex. Men han fick ju aldrig fram något kapital på det sättet, eller hur? Så småningom följde han mig som en trogen hund, sade Kung Peng. Och som syndabock för kriget har han ju tjänat Mig väl.

Men det är ytterligare en sak som västerlänningen måste inse, och det är den judiska religionens föreställning om offer. Det är en mångtusenårig rest sen den tid då det utvalda folket utnyttjades som slavar åt utomjordingarna Elohim. De behövde mat och begärde att de bästa djuren skulle offras för mathållingen till dem som hade det kosmiska ansvaret att anordna livet här på vår jord. Denna uråldriga attityd till offer finns kvar i modern tid. Därför kunde de äldste judarna inse att ett offer skulle behövas för att verkställa den utlovade drömmen: ’Nästa år Jerusalem.’ Därför gick de med på att välja ut de 5 miljoner judar som var mindre lämpade för att bli pionjärer i ett nytt land. Samtidigt gav det ju västvärlden det dåliga samvete, som möjliggjorde staten Israels bildande. Ja, YHWH har verkligen gett de tuffaste uppgifterna till sitt egendomsfolk, sade Kung Peng: Och det gjorde min uppgift lite enklare. Jag behövde ju bara skapa ett nytt Förenta Nationerna, efter det att förtroendet för Nationernas Förbund var kört i botten.

Hur Andra Världskriget eskalerades, är det väsentligt? Nåja, en förklaring kan jag väl ge. Frimurarbröderna Churchill och Roosevelt enades om att Amerika måste dras in i kriget för att finansiera krigets slutfas. Amerika var ju åter neutralt, och Amerikanen hade ju ingen vilja att blöda i Europa en gång till. Och absolut inte för judarnas sak. Så vi beslöt att samla USAs åldriga flotta som lockbete i Pearl Harbour i Stilla Havet. Våra Agenter förde fram till USAs underrättelseväsen att det var en stor risk att Japan ville genomföra sina erövringsplaner i Sydostasien. Som alliansens högsta befälhavare kunde Roosevelt kräva att få all hemlig information om eventuella motattacker till sig i Vita Huset. Femton förvarningar om ett attackerande hangarfartyg och följande flygattack undanhölls det amerikanska folket – avsiktligt. Sen kunde presidenten med ett enda flammande tal till nationen mobilisera dess hela USAs militära potential, och ett nytt lönsamt krig rullade i gång. Genom att förse Sovjet med vapen och ammunition i överflöd för ’den andra fronten’ kunde de Amerikanska förlusterna minimeras. Deras promenadseger i västeuropa skördade bara en hundradel av de som dödades i den Röda Armén.

Kung Peng fortsatte mer och mer exalterad sin beskrivning: Det tredje syftet med Andra Världskriget var att skapa en lönsam polaritet och senare konflikt mellan två supermakter.

Frimurarna Rooseveldt, Churchill och Stalin, allierade för kriget, fick uppgiften att dra upp riktlinjerna till nästa blodbad. Med Churchills välformulerade illusion att ’en järnridå har fallit ner mellan Öst och Väst’ kunde den lönsamma terrorbalansen byggas upp. De bästa krafterna från Nazitidens arbete på ’people control’ smugglades i form av ¹forskare¹ från krigsindustrin, SS, SA, Gestapo. Tillsammans med andra ’Agenter’ fördes de över i lämpliga proportiner till KGB och CIA. Inte för att straffas utan för att deras kunskap var behövlig för fortsättningen av Min stora terroridé för det Kalla Kriget.

Med den konflikten, i min hand så att säga, kunde jag senare lamslå FN med en enkel vetorätt i Säkerhetsrådet, sa kung Peng: Med en massa tomma fraser om fred, respekt för människovärdet, kulturen osv som lockbete kunde jag helt styra de båda presidenterna från USA och Sovjet att stoppa alla verkligt konkreta fredsambitioner i världen. Idealisten Dag Hammarskjöld förstod aldrig denna avsiktligt dolda begränsning i FNs mandat. När han försökte ’fixa’ utbrytarprovinsens Katanga gruvrikedomar som finansiering för ett framtida demokratiskt Kongo, gjorde han ett övertramp som Jag inte kunde tolerera,” sa Kung Peng: Jag måste se till att han stoppades. Och så skedde.

En annan idealist som behövde stoppas var Kennedy. Han kom ju till makten på sin pappas pengar, och visade sig inte vara helt styrbar av den finansiella elitens agenter. Han talade fritt ur hjärtat och nådde fram till folket med sina tankar. När han sen frigjorde räntefria dollars till statskassan, på liknande sätt som president Lincoln gjorde närmare hundra år tidigare, var måttet rågat. De båda presidenterna avlägsnades med samma metod. Min Metod, sa Kung Peng.

När President Nixon kom till makten ärvde han Vietnamkriget. Men han lovade sina väljare att avsluta det inom sin första ämbetstid. Och han lyckades nästan. Men ett sådant löfte var ju stick i stäv med det Republikanska syftet med kriget och ambitionerna hos de finansmän som stöttade Nixon för att få makten. Amerika går ut i krig för att vinna ära, makt och råolja. När alltså Nixon med djärv diplomati, avslutade kriget, öppnade relationer med Kina och genomförde SALT-avtalens reduktion av spänningen mellan supermakterna, så irriterade han, minst sagt, den finansiella eliten. Med satanisk precision utnyttjades media med hjälp av den sk Watergate-skandalen att vända skulden mot Nixon personligen. Med skam fick han gå från sitt ämbete. Ja, det visar hur jag nu börjar få media helt i min hand för mina syften, sade Kung Peng.

Senare i en hemlig föreläsning för de 13 insiders på flaggskeppet Monetaria, målar Kung Peng upp riktlinjerna för de sista 20 årens arbete innan slutstriden om världsherraväldet kan börja. Med rädslan som det viktigaste vapnet, ska Jag nu nämna två krigsskådeplatser som exempel på vad strategisk krigföring kan åstadkomma. Kriget för oljan i Kuwait är det första. Det biologiska vapnet för kontollerat folkmord är det andra.

Kung Peng fortsatte: ”Jag tror att jag ska sammanföra de två skolkamraterna från militärakademin vid West Point, mr Bush Senior och mr. Hussein. Som Pesident Bus och Saddam ’Hitler’ Hussein ska de spela sina roller för detta Mitt scenario:

1. Irak invaderar Kuwait utan att president Bus ingriper.

2. Bus organiserar en allians med FN-stöd för att återskapa ordningen.

3. Alliansen avslutar sin militära manöver vid gränsen till Irak.

4. Saddam får fria händer med kurderna under allt militärt ståhej.

5. Amerika får upprätta fem militärbaser i Kuwait som tack för hjälpen.

6. USA har nu hjälpt den internationella Finansiella Eliten att etablera sig på världens största oljefält, Gawar, med världsopinionens fulla stöd.

7. Saddam Hussein får sina pengar insatta på nummerkontot i Schweitz.

Ja, det bör gå vägen utan större svårigheter, sa Kung Peng, Och jag vill nu nämna en ytterligare grej som möjliggjorts av det globala medianätets kapacitet för kontroll av människors känslor. Kung Peng fortsatte: Min avsky för män som vill kramas kärleksfullt snarare än slåss, har av mina köpta forskare inom medicinsektorn utvecklats till ett effektivt Kemiskt Vapen med stor räckvidd. Det utgör en prototyp för en raffinerad samverkan mellan människors vördnad för forskning, intresse för sexunderhållning i alla media och en läkemedelsindutri ned stor aptit för profit. Genom att producera en enda falsk rapport som förklarade ett samband mellan homosexuella män och HIV började ett rykte att spridas i media om en ny farsot, som fick namnet AIDS. Pesten hade kommit tillbaks och hotade att decimera jordens befolkning! Skräcken motiverade forskning för ett fungerande motmedel. Ett vaccin hade efter ett par år producerats som lovade bot. Det gavs som behandling till de utmärglade gay-men vilka som en sista ’generositet’ i sina liv visade sina ansikten i TV innan de dog. Det som de inte visste var att medicinen de tog var en tidigare cancermedicin som hade visat sig vara alltför effektiv. Cancern försvann, men patienterna dog. Som cancermedicin blev medlet inte godkänt.

Men i hysterin kring HIV-AIDS, som skickligt byggts upp av Mina Media, rusade Mina Agenter samma medicin genom godkännandeprocessen. Som vaccin för AIDS kunde medlet användas i den meningen att avsluta de homosexuella männens lidande. Med hjälp av porrfilmer visades hur män hade sex med andra män. Analsex. Och de materialitistiskt uppfostrade gay-män som inte fått kunskap om kärlekens högre manifestationer, lockades in i fällan. Med det ofarliga spårämnet HIV i salvor för ökad njutning av analsex, kunde Jag sen sluta cirkellögnen till en fungerande avlivning av icke önskvärda element på vår jord, slutade Kung Peng, utan att ana att han nu öveträtt en moralisk gräns hos de 13 edsvurna och därmed skjutit sig själv i foten.

Nåväl, det Kalla kriget har systematiskt rullats vidare. Med den illusoriska järnridån som skydd har en exempellös kapprustning skett. Skräcken för det slutliga atomkriget har spritt sig över hela jordklotet. Kraftmätningen mellan supermakterna kan kanske bäst beskrivas av en märklig helsidesannons i svenska media torsdagen den 14 juni år 2001 utförd på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen. (Denna internationella institution fick Nobels fredspris 16 år tidigare.) Med en stor färgbild av den nye presidenten George W. Bush Junior överst, lyder den svenska texten:

”Välkommen herr President,

Ert land har förbundit sig att avskaffa alla sina atomvapen.

Vi ber er, använd detta besök för att berätta om era planer!

Vi tror att det missilförsvar Ni önskar för ert land kommer att återstarta kapprustningen med kärnvapen. Vid nästa besök hoppas vi att den här väskan, den som alltid finns i Ert sällskap skall vara avskaffad. De koder som i denna väska, ofta kallad fotbollen, möjliggör omedelbar avskjutning av 7000 atombomber med en explosionskraft av mer än 70.000 Hiroshimabomber. Rysslands president har på samma sätt, varhelst han befinner sig, möjlighet att avfyra de ryska kärnvapnen. Om någon sätter igång ett kärnvapenkrig kanske av misstag, innebär det att den mänskliga civilisationen förstörs. Ett kärnvapenkrig är det största hotet mot mänsklighetens hälsa och överlevnad.

President Bush, Ni och President Putin, och endast ni två, kan avlägsna detta hot mot mänsklighetens överlevnad. Börja arbetet omedelbart!”

Ja, som ni ser är kärnvapenhotet kvar i väntan på sin rätta användning, sade Kung Peng lakoniskt: Avrustningarna i sambandet med SALT-avtalet var ju bara en av Mina skenmanövrar. Med stort mediaståhej avvecklade vi ett stort antal omoderna medeldistansrobotar, till förmån för ett mindre antal mer effektiva interkontinentala långdistansraketer. Med MIRV-tekniken kan de göra mer militär skada på ett mindre uppseendeväckande sätt. SALT var alltså fråga om en reell upprustning, som vanliga människor inte förstod, kunde eller ville ta till sig.

Samtidigt blev det en tankeställare för Mig själv. Kapprustningen hade ju lett fram till en vapenkraft som skulle kunna förinta den mänsklighet som jag skulle kunna förslava med nationalskulder efter krigets upphörande! Den militära tillväxten av förstörelsekraft hade gjort mig fartblind. Jag har hamnat i min egen fälla så att säga. Det var ju inte meningen.

Hur blev det så här? Håller jag på att förlora greppet? Vem fan ledde mig in på den här återvändsgränden med supermakternas kapprustning? De två länderna Tyskland och Japan som efter andra kriget inte fick lov att rusta har ju haft de största finansiella framgångarna!? Håller jag på att bli för gammal för det här? klagade Kung Peng i sin styrhytt. Näe, så jävlar i min själ Jag förstår vad som är på gång här. Något, någon intelligens utmanar min kapacitet att styra jordens öde med mitt finansiella geni. Men jag ska visa att än är min tid inte förbi, ännu så länge kan jag få min osynliga hierarki att göra stordåd för mig. Jag äger makten, den materiella härligheten – i evighet, intalade sig Kung Peng för att lugna ner sig en smula, innan han fortsatte sin föreläsning:

Under 1980-talet när Sovjet drog på sig uppmärksamheten för sin krigföring i Afghanistan, lät Jag Amerikanarna arbeta i smyg i gränstrakterna i västra Pakistan. Pashtunerna, huvudbefolkningen i Afghanistan, är även största folkgrupp i områdena väster om floden Indus. Där instruerade jag, via mina agenter, de lokala bymullorna att undervisa från de senaste versionerna av Koranen. Som ni alla förstår, fortsatte Kung Peng: Så hade jag sett till att dessa Koranversioner hade det lämpliga hatet och kvinnoföraktet inskrivet för att gagna Min sak. Unga föräldralösa pojkar från kriget i Afghanistan sändes till dessa Koranskolor för att bli Taliber, dvs kunskapssökare. Utan att veta det blev mullorna ett instrument för Min version av fundamentalism. När kriget i Afghanistan slutfördes hade runt en miljon talibs undervisats i ’den rätta läran’. När Sovjetmakten drog sig tillbaks år 1989, hade de på Min instruktion avsiktligt lämnat kvar vapen och ammunition för 10 års krig.

I gränsområdet mellan Pakistan och Afghanistan byggdes den underjordiska basen upp. Amerikavänliga Saudier gjorde tunnelsystemen. Entreprenören USAma Bin Laden ledde arbetet har det sagts Mig. I dessa baser fick talibs sin militära träning av amerikanska instruktörer. Som färdigutbildade Talibaner lyckades de med att inta Kabul, och fick sin regering erkänd timmarna efter, av President Clinton. Ja, på det sättet byggde vi upp Talibanregimen som en papperstiger för att motivera en planerad promenadseger för min machoregim i USA, avslutade Kung Peng sin interna föreläsning för en hänförd skara av 13 motiverade lyssnare. Nu är det er sak att slutföra uppdraget. Jag ber er synkronisera era kalendrar. Den 11 september år 2001 blir en bra dag. Låt oss ta det som vår utgångspunkt mina herrar.

Jag har väntat på ett lönsamt tredje världskrig i mer än femtio år nu. Jag börjar bli otålig. Nostradamus förutspådde ju att det skulle börja år 1999. Och vad hände då? Jo, Ryssland attackerade Tjetjenien och pulviserade dess huvudstad Grosnyj. Det kan ses som insignifikant i sig, men är de fakto början till ett tolvårigt storkrig mot ’terrorismen’. Ja, det va ju så den tidigare KGB-chefen Putins styrkedemonstration kom till för att ge den nye presidenten kraft i sin ’folkvalda’ position…

Det som världens människor inte vet är att ’terrorist’-idén lanserades 1773 i mina idéer för världsherravälde, förklarade Kung Peng: Sen har det eskalerats hela vägen till en supermaktsterror under det Kalla Kriget. Nu gäller det att skapa en trovärdig ’motståndare’ till denna terror. Idealist, näe de har inte den rätta inställningen till vapen. Fredsaktivist då, bus för uppmärksamhets skull. Nej, det räcker inte. Terrorist? Låter kanske lite tamt. Välorganiserade terrorister, lite bättre. Terrorist-nätverk då? Tillsammans med fanatism och självmordsuppdrag kanske det håller för ett tag. Låt oss i alla fall pröva det för att hitta en början till det slutgiltiga kriget som ger mig äganderätt till hela jorden och alla dess resurser – min slutdröm, sa Kung Peng:

Låt mig se, hur anrättar jag min terrorsoppa för den 11 september? Först två rejäla bensinbomber – ’Hollywood style’. Svart fotogenbrand för att dölja vad som sker. Datorsimuleringar av flygplan i rörelse. Intervallsprängning av tornen, för att dölja alla spår. Falska dagböcker från arabisktalande kapare. Agenter som preparerar Amerikanska Kongressen. Mutor som vi kan köpa FN för. Fredspris. Speakerröster som talar om det jag vill att världsopinionen ska utläsa ur de fejkade bilderna. Ett flammande tal till Nationen av president Bu…. (Lillla spöket Bu är son till BuSenior som ni redan vet).

Ja, det blir nog en spektakulär soppa, sa Kung Peng i ett exalterat tillstånd. Det han inte såg var ansiktena i 13-gruppen. Hade han gjort det, hade han nog sett att han gått för långt. De hade nu alla börjat tvivla på sin sak. Det Kung Peng inte planerat eller räknat med var det andliga uppvaknandet även hos de 13. Det som de nu fick höra var för mycket för dem. Men de satt fast. Deras tystnad var köpt med bankvärldens osynliga övervinster. Hur skulle de kunna dra sig undan nu? Men efter detta tredje storkrig, kanske?

En ytterst liten fredsdröm hade tänts i finansfamiljernas hjärta. Kvinnorna som nu äger 70% av familjekapitalet har börjat tröttna på macho-stilen i bankfamiljerna. Deras investeringsvilja börjar nu inriktas mot olika fredsprojekt bortom maktens tusenåriga välde.

Ja, som ni väl alla sett så arbetar jag med rent maskulina värderingar, sa Kung Peng: Ja, denna ’macho’-kultur har jag förmedlat med ’Vilda Västern’-filmer, agenthistorier och ett förhärligande av Amerikas krigsmakt. När feminismen sen började breda ut sig och till och med anfäkta männen så att de började bli varse sin medkännande förmåga, började bry sig om barnen och agera i fredsrörelser, då måste jag göra något. Gay-kulturen måste stoppas! Och kriget mot de svarta kanske jag inkluderar på samma gång och med samma HIV-AIDS medel. De svarta besvärar mig alltmer i min mest lönsamma gruvprovins i södra Afrika. Jag ska fundera på saken.

Kära läsare, har sagan blivit för otäck nu? Ja, men det är ju bara en saga, eller hur? Den är gjord för att du som läsare ska klara ditt liv bättre, och modigare ge dig i kast med att förstöra den onda draken (’Odjuret’ enligt Bibeln). Och som alla sagor har även denna ett gott slut. Och har du orkat höra sagan så här långt, låt då dess moraliska läxa sjunka in, som ger dig kraft att läsa om vändpunkten för fred inom den närmaste framtiden.

I nästa kapitel av Sagan om Kung Peng beskrivs hur Moder Svea lät sig luras av den fria marknadens skrupulösa principer, samt hur till slut president Bu Junior, skrämde en aningslös svensk statsminister, och alla de blåögde att deltaga i det slutliga kriget mot den inbillade terrorismen.

Missa inte den vanvördiga sagan.

Ove Svidén, hovnarr

5. Sagan om Kung Peng och Moder Svea

Det var en gång en rädd liten gumma. En dag skulle hon korsa gatan i den lilla stad hon bodde. Men vid korsningen stod ett gäng ’busar’ som oroade den lilla gumman. Men gumman var både klurig och vis. Hur bar hon sig åt för att med säkerhet komma över till den andra sidan, tror ni? Jo hon tog mod till sig och gick fram till den största busen i klungan och frågade med sin lilla pipiga röst om han kunde hjälpa henne. Han lyfte på kepsen, rätade på ryggen, tog gumman under armen, och stolt inför de andra i gänget ledde han den lilla gumman över gatan. Den stora busen skyddade den lilla gummans säkerhet och han stärkte därmed även sin ställning bland de mindre busarna. Och hon hade valt rätt buse som sin beskyddare. Genom tilltro till den störste var hon trygg för alla de mindre busarna…

Det här kapitlet kommer att visa hur Moder Svea betett sig på liknande sätt för att kunna leva tryggt. Hon har visat underdånighet för världens största busar ända från de Brittiska och Franska bankhusens tid till Hitler och den tidigare president George W. Bush i det stora Amerikat. Så här gjorde Moder Svea i från sin spelade svaghet, inlärda hjälplöshet och fina uppfostran i Herrans Tukt och Förmaning, hunsad både av Svenska Kyrkan, Parlamentets demokratiska stölder och Kung Pengs. Men listig var hon nog, den goda lilla gumman i sitt rike bland de blåögt aningslösa. Hör här:

Som ni kommer ihåg från föregående kapitel, så hade Moder Sveas Rikskansler Axel Oxenstierna vunnit första ronden för en Rikets Bank i statens händer. Men i svaghetstillståndet Efter Gustav den tredjes död, öppnades en ny möjlighet. En Marskalk Bernadotte från Napoleons armé inbjöds att bli kung i Sverige. Han sågs som den bästa garantin för landet att förbli fritt efter förlusten av Finland 1809 i kriget mot Ryssland. Samtidigt fick landet, utan att veta det, in en modern regent med de rätta kontakterna med den finansiella eliten. Och vad var mer naturligt för Kungen, Karl den XIV Johan, än att bjuda in sina vänner bankirerna som tack för hjälpen, såsom Kung William av Oranien gjort drygt hundra år tidigare. Och på det sättet kunde Sveriges Riksbank nu rekonstrueras efter mönster av Bank of England. Nu skulle också Riksbanken kunna låna ut tio gånger mer pengar än de egentligen hade guldtillgång till. Och finpappersbruket i Tumba kunde börja sin lönsamma produktion av pappersvalutor för världens olika krig.

Åren gick, och krig följde på krig. När tider av fred hade blivit för långa för den otåliga Kung Peng, omsatte han sin längtan att äga hela världen mot en ny motsättning i världen att profitera på. När han hade kommit på det kalla krigets idé i början av 1900-talet blev hans planer mer strategiska än förr. För att bygga upp en maktkamp mellan två Supermakter sände han frimuraren Lenin till Moskva för en statskupp. I en plomberad järnvägsvagn från Schweiz genom Europa via Sverige och Finland sändes den nödvändiga krigskassan. I Sverige fylldes den på med ytterligare 50 miljoner dollars från en bankir Jacob Schiff (en av Rotschilds närmaste) i New York som sänt över dem till ’Svenska Banken’ som det står i min källa. När jag ’slog en forsk’, det vill säga gick igenom Riksbankens liggare för år 1917 fann jag inget spår av transaktionen. Varför då? Min förvånade fråga besvarades av arkivarien med orden: ”Pengarna sändes antagligen via någon privat bank, sannolikt Stockholms Enskilda Bank.” Jasså, jahaa… är det så det går till. De mest känsliga transaktionerna med det privata kapitalet går vid sidan av Riksbanken för att inte solka ned räkenskaperna i statens affärer. Och man kan ju förmoda att de rubler Lenin behövde i form av sedlar trycktes upp i Tumba Pappersbruk och stillsamt lastades ombord i Tumba, in i den plomberade järnvägsvagnen i Lenins specialtåg. Tänk så smidigt Kung Peng utnyttjar sina internationella kontakter och resurser.

Under 1930-talet fanns uppgiften i Guinness Rekordbok om världens största svindlare, Ivar Kreuger. Tio år efter kraschen ändrades ordalydelsen en aning, när allt ståhej var över: Ivar Kreuger är den man som utsatts för världens största svindel. Minsann en märklig ordvändning! Sen försvann rekordnoteringen helt i nästa upplaga av Guinness bok. Och det här är Kung Pengs version av det hela: Som ni vet tar jag det här med finansiellt ansvar, konkurrens och ägande på allvar. Den där uppkomlingen Ivar Kreuger hade en monopolidé. Genom att få monopol på att tillverka och sälja tändstickor i ett land kunde han till slut ackumulera ett så stort kapital att han kunde ge förmånliga lån till regeringar i de länder han samverkade med. Kreugers tillgångar var stora, men så var även hans lån inom det etablerade bankväsendet. Hans omsättning var i klassen fem gånger större än Sveriges BNP. Han började bli en maktfaktor i den internationella politiken. Han måste stoppas sa Kung Peng och gav uppgiften vidare till J.P Morgan and the Wall-Enberg Brothers.

När Kreuger hjälpt Tyskland i ett svårt läge med ett lån, 30 miljoner Mark tror jag det var, så gick det tvärs emot våra planer att forcera fram ett andra världskrig mellan de allierade och axelmakterna. Med en enda mening kunde Morgan stoppa honom: ’Vi kan tyvärr inte förlänga era lån längre, Mr Kreuger’. Han var finansiellt död innan skottet brann av i Paris. Vem som sköt? Ointressant fråga. Han stoppades, och det var vår enda ambition med en uppkomling utanför den innersta kretsen.

Kung Peng fortsatte: ”Jag har hört att två bröder i anden, Wall-Enberg och Tor Bon, gjorde sig en stor vinst på affären. De bodde ju några hundra meter från varann på Södra Djurgården i Stockholm och kunde ostört i sin morgonpromenad till 7:ans spårvagn från Bellmansro till Norrmalmstorg, komma överens hur de med småspararnas pengar skulle bekosta den tidens största svindel. Tor ledde hetskampanjen i sin tidning Dagens Nyheter. Utgången var given för den utpekade svindlaren. Kraschen effektiv. Bankmän i Stockholms Enskilda Bank och i Skandinaviska Banken anlitades sen för att ’rädda så mycket som möjligt av Kreugers värdepapper kvar i Sverige.’ Ja, ja de där bankmännen är duktiga på att omskriva sina manipulationer i nationalromantiska termer. Och Tor blev indragen i Skandinaviska Enskilda Bankens styrelse. I sina memoarer rubricerar han kapitlet om dessa 27 år med termen: ’Ett misstag’. Som aningslös publicist insåg han tydligen aldrig hur viktigt det var att historien om Kreuger inte ändrades under de decennier som följde. Men Wall-Enberg dynastin visste precis vad de gjorde, sade Kung Peng med förnumstig min och en glimt i ögat.

Och kan man tänka sig, de värdelösa aktierna i ASEA, LM Eriksson, Atlas Diesel, Vabis, Bofors, och vad de nu hette började stiga i värde i de nya ägarnas kompetenta händer. Häradshövdingens son, Marcus, hade en verklig talang för att hitta de lämpligaste företagarna i sitt fögderi. Han uppfostrade dem med charm, intuition, erfarenhet och tillit, under oket av en hemlighet om hur förvärvet av dessa guldaktier verkligen hade gått till. Det hörde till banksekretessens alla hemligaste hemligheter. Och det ska ni veta, en familjebank är inte starkare än de band mellan generationerna som för principerna vidare. De hemliga samtalen mellan publicisten och häradshövdingen, fick inte läcka ut ens i den närmaste familjekretsen. Tor ersattes av sin son Gerhard i bankens styrelse.

Bankdynastiernas kvinnor överöstes med gåvor och lyx för att leva oklanderligt rent utåt utan kännedom om affärslivets osmakliga hemligheter. För att dölja sina solkiga själar, klädde kvinnorna upp sina gossar bankdirektörer i vit skjorta. En ren vit nystruken skjorta varje dag var det yttre tecknet på den renhet som den inre bankhemligheten krävde. (Det var en klädstil som alla finansvalpar och skojare inom den ekonomiska sektorn så småningom anammade.) Med en prydlig slips talade han sen om att han hade stängt kommunikationen mellan sin hjärna och sitt hjärta. I den strama utstyrseln försökte även Marcus plikttroget vara det ’bindestreck’ mellan två generationer som han sade sig eftersträva.

Kritiken mot familjeföretaget från vänsterhåll var hård vid den tiden. När banken insåg att de inte kunde föra familjetraditionerna vidare ensamma längre, föreslogs på våren 1971 en sammanslagning med de två vinnarna av Kreugerkraschen, Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank. Sen kom då den oundvikliga stund då sonen Marc skulle överta rodret i familjeföretaget. ’Boy-Boy’ hade av ’Dodde’ blivit uppfostrad i tidens anda i en frihet, otänkbar för tidigare generationer av stramhet och plikt. Sonen fick steg för steg vara med i det ena styrelsearbetet efter det andra, men den verkliga hemligheten blev han ’förskonad’ från till in i det sista. När det väl skedde gick det till så här ungefär, när Marcus förde in sin son Marc i bankens allra heligaste hemlighet:

Jo, min son, det är något jag och pappa inte har sagt till dig ännu om händelserna för ca fyrtio år sen nu. Det gäller om det hemliga samarbetet med JP Morgan och Bonnierpressen för att få in Kreuger i fällan. Den börskrasch som har visat sig så lönsam för vår Bank och som du nu ska ärva ansvaret för… Och ju mer Marcus berättar ju mer lättad blir han att få avbörda sig familjehemligheten. Han blir rent av entusistisk över hur han och pappa häradshövdingen lade upp sin strategi, fullföljde operationerna, blev engagerade som utredare och sen lade beslag på de värdelösa Kreugeraktiena och ’räddade dem från att försvinna utomlands.’ Ja, det vill säga de hamnade i våra egna privata händer. Marcus skrockade förnöjt över sin och sin pappas driftighet och strategi. Det han inte såg var sonens brottningskamp med sitt inre samvete. Först nu förstod Marc att han skulle ärva pengar som skulle ge honom blod på händerna. Ohanterligt mycket blod. Marc som hela tiden trott att den egna bankfamiljen stod över de insider-affärer som degenererade bankirdynastier i utlandet lekte med. Kreugerkrashens bankbedrägeri med småspararnas pengar var det Marc måste bära vidare som ett bindestreck till nästa generation. Näe, så jävlar anamma att han skulle lockas in i samma fälla som Amshel Mayer Bauer hade lockat in hela världens bankirväsende år 1773. I desperation och under deprimering sökte Marc desperat en lösning under de veckor då strategin för den nya utvidgade Skandinaviska Wall-Enbergs Bank, SEB, utvecklades. Bolagsstämman som konfirmerade sammanslagningen hölls den 15 November 1971. Två dagar efter hade Marc ännu inte hittat en bättre lösning på sitt personliga samvetsproblem än att med ett jaktgevär i Nackaskogen söka sig en evig frid i sitt manipulerade liv.

Ja såna veklingar passar inte in i min plan för en New World Order, sade Kung Peng kallt. Det han inte visste var att Moder Svea stillsamt noterade Marcs samvetsbeslut och jämförde det med Raol Wallenbergs modiga kamp för judarnas rätt i ett härjat Europa under det andra världskrigets slutskede. Beslutsamt och vist begrundade Moder Svea hur nya generationer av bankpojkar skulle kunna leda in världens bankväsende på fredligare banor bortom tiden för Kung Pengs herravälde. Moder Svea såg med sin feminina klarsyn en tid randas ’Bortom Makten.’ Hon såg det som en tid av fred och internationell samverkan som kommer ersätta skräckväldet under Kung Pengs sista dagar. Men Moder Svea beredde sig samtidigt på att Kung Peng skulle göra ett sista försök att få det fredsälskande Sverige på knä och få dem in i den monetära världsordning som alla övriga länder i världen föll för.

Och så här förberedde Kung Peng sin ’hostile takeover,’ dvs sitt fientliga övertagande av de dolda svenska pengasystemet:

1. Först öppnar jag Sveriges gränser för kapitalrörelser med den korrupta västvärldens ekonomier. Jag lockar finansminister Faelt att göra sina sista drag i regeringen. Riksbankschef blir han som belöning. Sen lockar jag de skyddade svenska bankerna in i en euforisk investeringslusta i några vikande marknader. Nordbankens aningslösa vitskjortor kommer att falla direkt.

2. Den Bild-sköne borgerlige statsministern och stenrike oligarken kan Jag med hjälp av en vacker kvinna locka i kontakt med de Italienska bankfamiljerna. Så kan han med lån med hög ränta (11%) från Italienska Staten snabbt höja landets statsskuld. (På tre år höjdes den från 35% till 85% av BNP). Lydig gosse. Som belöning får han sen mitt uppdrag att undersöka lämpliga investeringsstrategier för det utbombade Jugoslavien. Under täckmantel av ett fredsuppdrag tex. Och sen får han ett smickrande adelsskap av min bäste Agent, den stenrika Drottning Elizabeth och hennes lojala Lorder i Överhuset.

3. Valutan, ja där går det att göra nåt. Mr Soros får uppdraget att sköta jobbet att plundra landet på 180 miljarder kronor. Genom sedvanlig segdragning inom regeringen får näringslivet den tid som ger dem möjlighet att kompensera sig. Och genom sin insider-position får de högersinnade fackföreningarna reda på devalveringen i tid för att göra sig en rejäl hacka på affären. Och på det vanliga sättet är det de aningslösa småspararna som får betala kalaset.

4. Sen ska jag plundra landet på sina lönsamma storföretag. Vi ger storbolagens chefer 30% påökt. Det finns få saker som gör en storföretagare så lydig som en lönehöjning. I olika presskonferenser ombeds han sen förmedla mina lögner tills han är förbrukad för våra syften och nedbruten av samvetskval. Genom att även fördela fallskärmar till fackföreningspampar och professorer i sakfrågorna, sprids i media ryktet att ’strukturrationaliseringarna’ är gagneliga för landet. Ja, mina agenter på fältet kan verkligen kollra bort media så att de lydigt förmedlar ’nyheterna’ på rätt sätt för mina syften, sa Kung Peng

5. Parallellt med det ovanstående bryter jag ner ungdomens livsglädje med våldsfilmer, porr och narkotika (drugs). Den övriga delen av landets patienter bryts ner med mediciner (drugs). Sverige och den svenska vårdmentaliteten är en guldgruva för de internationella drug-företagen. Med sitt svenska förtroendekapital kan tex Astra utnyttjas för att ’förnya’ det nedsolkade Monsanto, tex. Det blåögda Sverige är fantastiskt för mig och min strategi.

6. Med hemliga avtal mellan storindustrin och fackföreningarna har jag dessutom lagt ett extra ’strukturproblem’ på ungdomen. Först ska ju de som har ett jobb få sina löneökningar, eller hur? Det är ju regeringens plikt att prioritera fackföreningarna och ge dem sina dolda favörer. Det är ju med fackens reella pengar som en Socialdemokratisk Regering sitter kvar sin totalitära maktposition! Ungdomen utanför ska låna sig fram till en yrkesubildning för de jobb som kommer att avvecklas i takt med automatiseringen och utflyttningen av industrin till låglöneländerna. En del lämnas på detta sätt helt vid sidan av arbete under tiden mellan skolan och förtidspensioneringen. Ungdomens håglöshet är ett bra grogrund för ett lönsamt krig i egoismens kölvatten, sa Kung Peng:

7. För att testa Sverige vill Jag också nämna sänkningen av Estonia. Via mina agenter gav jag uppdraget till svenska regeringen att sända ryskt försvarsmateriel till NATO med passagerarbåt över internationellt vatten. Det är lika förbjudet nu som när vi sprängde Lusitania för att få med USA i första världskriget. Vi ville nu också pröva hur mogna Sverige var att hantera en komprometterande affär. Att dölja bevisen på bildäck och de omkomna i en gravvård av sten var den lösning den nya regeringen kom upp med. Jag nöjd med komplotten att låta borgarna lägga fällan med Estonia, och sen fick sossarna sköta mörkningen, sa den onde Kung Peng:

8. En annan grej har ju varit att släppa fångar fria från de statskupper mina agenter har arrangerat runt om i världen. Genom att förse de kriminella med falska identitetshandlingar, biljett, lite pengar och förhållningsorder, så har de sänts till Sverige som ’flyktingar.’ På det sättet är nu Sverige det terrorist-tätaste landet i världen. Jag har skapat den situationen. Här lever även Mina Agenter, av Mig finansierade terrorister tryggt. Men några bombmattor behöver Jag ju inte lägga över landet. Det finns ju ingen olja där, sade Kung Peng i en osedvanlig gest av generös medmänsklighet.

9. Men det som gör mig mest stolt ändå, sa Kung Peng: är nog hur jag bundit upp Socialdemokratin till ideologin om tillväxt. Jag har aldrig utlovat tillväxt annat än för en inre cirkel av 300 familjer i världen. Nu har t o m svenskar på vänsterkanten fått för sig att tillväxt är förenligt med deras fördelningspolitik! Jag har sett till att Landet regeras under en treenighet av Marknad, Tillväxt och Den Heliga Räntan. Med mina finansiella floskler lockas svenskar nu allt djupare in i en manipulativ ekonomisk värld, bortom den ärlighet som var en dygd och förutsättning för det svenska välståndsundret. Och nu har jag tom lurat in dem i ett pensionssystem baserat på spekulation, där pensionärerna är fullvärdiga outsiders i ett land där aningslöshet är en ärftlig folksjukdom.

10. Jag vill även nämna hur långt det gått med förskingringen av Riksbankens makt. När Jag lockade in Sverige i EU, fanns i de finstilta delarna av avtalet att landet inordnar sig helt under Europeiska Central Bank Systemet. Det innebär en effektiv nollställning av Sveriges grundlag: ’Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.’ Det låter ju myndigt och sunt. Men denna rätt är ju enkelt överspelad i den tid när endast 2-3% av BNP går till varor och tjänster och resten till spekulation via bankkartellens digitala hantering av ettor och nollor till de mest värdiga insiders via mina stordatorer, sa Kung Peng. Och efter ett år av goda vinster för Sveriges Rikes Bank och när dess styrelse tänkte dela ut överskottet till ett vällovligt ändamål, sade ECB-chefen Wim Duisenberg rakt på sak att vinsten tillkommer Den Europeiska Centralbanken. Så det så! Och vad sade svensken efter den smällen? Ingenting! Ingenting alls som vanligt.

11. När riddar Solstråle anklagade Sveriges Riksdag för grundlagsbrott genom att överlämna Sveriges ekonomi i ECBS händer, i form av en anmälan till Högsta Domstolen, blev domstolsjuristerna bekymrade, gjorde en förundersökning, och meddelade sen på ren byråkratiska att anmälan inte föranledde ett åtal. På telefon(!) fick Solstråle det kollegiala beskedet ’att han inte hade tillräckligt med bevis!!!’ Dvs Riksdagen kan numera bryta mot grundlagen, om ingen ser det, eller har pengar nog att driva målet emot dem! Och konstitutionen säger inget om att landet helt tagits över av Kung Pengs geniala banksystem, nu också i EUs korrumperade förklädnad. Leve Kung Pengs frihet att använda EU:s pengar för sina sjuka ändamål!

12. Och vi ska inte glömma den politiska tavlan av statsminister Göran MysPys att stödja alliansen: I juni 2001, kommer president Bush överraskande till Sverige för ett litet ’samtal.’ Göran är på sitt bästa humör efter ordförandeåret i EU och de lovord han fått i Europa. Han säger i tidningsintervjun dagen efter strålande till alla som vill höra President Bush betraktar oss svenskar som allierade! Utan en politisk kommentar från opposition eller allmänhet har Göran sålt ut hela landets alliansfrihet, neutrala tradition och fredsvilja på ett bräde. Och efter den simulerade terroristattacken den 11 september skickar Göran Mys Pys sitt överenskomna stöd till President W Bush. Presidenten tackar nu Sverige via sin ambassadör i Stockholm för det moraliska stödet till alliansen (och dess indirekta syfte att plundra Moder Jord på sina sista mineralresurser av petroleum.) Och på ambassadörers diplomatiska språk blir så Sverige indirekt tackat för det moraliska stödet att, bomba, lemlästa och förslava den arbetskraft som behövs för att få fram oljan, naturgasen och andra mineraler från Mellanöstern till marknaderna i Väst. Tack Sverige för att ni svalt våra propagande så helhjärtat. Slutstriden för min New World Order kan börja.

Kung Peng skrockade belåtet när han tänkte på hur flyktingar från alla hans lönsamma krig i tysthet lades som en börda på det svenska samhället. Befolkningen kunde och vågade inte se orsakssambanden i sin väluppfostrade underdånighet. Att kritisera den skyldige var en nationell otänkbarhet. Att ta strid för sin moraliska övertygelse låg inte för svensken. Landet fortsatte rakt mot sin välplanerade undergång.

Moder Svea lyssnade eftertänksamt och vist på hur den macho-stinne Kung Peng nu lade grunden till sin egen förintelse. I sitt segerrusiga tillstånd hade Kung Peng totalt förbisett ketchup-effekten från en förbannad svensk. De blåögde hade länge stängt sig inne i ett totalitärdemokratiskt och helmaterialistiskt land. Det andliga uppvaknandet rubriceras som utbrändhet. När svensken nu med sin inlärda hjälplöshet, med ett institutionaliserat vårdbehov och en politiskt kvävd jagstyrka nu börjar ana att ’hän’ lurats från början till slut, kommer han/hon att vråla ut sin besvikelse i kommande valrörelser. Vilket parti kommer att kunna ta hand om den förbannade svenskens heliga urkraft? Världen har trampat på vår innersta fredsvilja! En sån förolämpning går vi inte på mer. Nu jävlar anamma ska alla falska vitskjortor få se på FAAAN för sina finansiella lurendrejerier…

Moder Svea satt godmodigt med sin stickning och såg fram emot hur hennes söner skulle gå bärsärkargång i bankpalats, kyrkor och korrumperade politiska kabinett, medan döttrarna förberedde sig för en ny feminin världsordning under Gudinnans beskydd och kärleksfulla ledning. Den tid när ljuset ska komma från norr börjar äntligen randas.

Må min herre leva i en intressant tid, sade Moder Svea på kinesiskt vis, avslutnings-vis, till Kung Peng. Och med glimten i ögat bad hon sina jämlika medsåtar stå på sig under det svåra decenniet framöver. Då avgörs om freden kan bestå i vårt lilla hörn av världen. Med vårt land som förebild under ett decennium av krig runt omkring, bör vi kunna utveckla och demonstrera de värdemoraliska, filosofiska, politiska, och ekonomiska sammanhang på vilka en fungerande fred kan byggas. Riksdagen behöver borgfred. Landet behöver Enhet! Efter tusen års söndring och härskande vill människor ha Världsgemenskap. Nu vill vi hjälpa till att skapa, med-skapa, den tusenåriga freden för Dig kära Gudinna!

Om tio-tjugo år bör det även stå klart om freden har en chans för hela vår jord, och vilka ’störande element’ som i så fall måste förflyttas till en annan planet för fortsatta, mer drastiska uppfostringsåtgärder. Alla själar är ännu inte mogna för den gyllene tidsåldern hos mig på Moder Jord….

I nästa, avslutande kapitel återges en unik intervju med Kung Peng, ombord på Monetaria, år 2012. Där visas hur de blåögda svenskarna får de råd de behöver för hur de ska leva vidare som en förebildlig fredsnation. Det kapitlet låter läsaren förstå Uppenbarelsebokens ord om att ’Odjuret Kung Peng’ har gjort sitt och människorna nu kan slänga det tillbaks i havet….

Missa inte den storyn.

6. Intervjun med Kung Peng

Så var det då dags. Efter årslånga förberedelser hade jag nu min biljett och fönsterplats inbokad. Äntligen skulle jag då få träffa ’Den Store Ledaren’ personligen och i samtal med honom få svar på alla dessa hur? och varför? världens pengasystem såg ut som det gjorde. Dessutom ville jag få höra hans version av världens finansiella och ekonomiska framtid. Vilken potential finns kvar i idéerna kring den New World Order som han så kraftfullt kämpat för?

Min resa hade börjat. Vi startade i höstdimma, och steg snabbt upp genom molnen. Det har alltid fascinerat mig hur en flygning lyfter sina passagerare ovanför det jordiska klimatet och upp till det starka solskenet. Farten och höjden ökade. Vingarna fälldes bakåt för överljudsflygningen i stratosfären. Himlens blå färg mörknade långsamt mot svart. I en vid båge närmade vi oss den satellitbana där vi kunde docka med rymdstationen, där jag skulle få min efterlängtade intervju.

Välkommen till Monetaria, fick jag höra som hälsning av den äldre man och den unga kvinna som mötte mig. De bad mig följa dem och ledde mig in till ett behagligt möblerat och dekorerat rum. Luften och den milda tyngdkraften hade en välgörande inverkan på mig. Juice och frukter bjöds mig. Jag var i ett väntrum. Min vilja att få träffa världens finansielle ledare gjorde mig ändå spänd. Mina värdar lyckades dock på ett charmerande sätt få mig att koppla av. I ett angenämt samtal om livet, som spände över allt från vetenskap, religion, filosofi, humanistisk vision och humor, förflöt en timme.

Jag började dock bli lite otålig över värdparets undvikande svar när det gällde Ledaren. Så när jag till slut frågade hur han såg ut fick jag bara höra att han var överkänslig för temperaturväxlingar och luftkvalitet. Han måste befinna sig i en kuvös(?!) hela tiden. Jag började långsamt ana att jag inte skulle få skaka hand med den mäktige själv, utan bara se honom på avstånd. Med stigande otålighet reste jag mig upp och började vandra runt i rummet. När jag kom fram till ett fönster tittade jag in i vad jag såg som maskindelen i en datacentral. Med en uppgiven gest av otålighet frågade jag till slut ohövligt: Men hur ser han då ut, Kung Peng?

Du ser honom framför dig – bakom glasrutan var det milda svaret. Jag blev yr. Det svartnade för mina ögon och jag föll mjukt tillbaka i fåtöljens dynor. Åh, Gud! Kung Peng är en dator!!!” sa jag matt när jag vaknade till sans. Har jag åkt upp till rymdskeppet Monetaria bara för att få se en dator i funktion i sitt tillslutna rum? Varför nu detta?

Ja du insisterade ju på att få träffa ’honom’ eller hur? Din föreställning om en maskulin Kung Peng gjorde det nödvändigt att ta dig upp hit för att ge dig en trovärdig förklaring, sade den äldre mannen. Nu ska vi förklara lite närmare om meningen och syftet med det finansiella systemet av datorer som kan styra världens ekonomi i framtiden. Det är nu 9 stycken satelliter som cirklar runt jorden. De kan börja ta över den föråldrade princip för pengaförsörjning som tillåtits råda i drygt fem tusen år. Men nu byter vi princip, sade den äldre mannen stillsamt.

Och nu är det snart dags att leda den nya principen till handling, sa den unga kvinnan till mig med ett varmt och moget leende. Jag heter Eva, det är främst jag som valt ut dig Ms. Nedivs att hjälpa till med att förmedla de nya monetära principerna till jordens befolkning. Det är du som med din journalistiska talang och intuition erbjudits uppdraget att förmedla just dessa principer till mänskligheten. Du ska senare få del av en vision för den gyllene tidsåldern för Moder Jord och hennes ansvarstagande barn.

Efter några timmars omtumlande avbrott med lätt motion, massage och meditation gjorde jag mig redo för min nästa lektion. Med en stilla rysning av lycka insåg på något omedvetet plan jag att jag var redo för att mottaga mitt livs största budskap. Jag försänkte min känsla och närvaro i nuet, gjorde mitt intellekt redo och vilade i min moraliska intuition. Jag var beredd för lektion två.

Eva började rakt: Jag ska nu berätta om den nya världens pengasystem: Ett system byggt på att varje enskild människa har ett inneboende värde. Du tilldelas därför ett flöde av pengar från den dag du föds till dess du går vidare mot nya liv någonstans i Kosmos. Under ditt liv här har du behov av mat, husrum, kläder, energi, transporter och kommunikation. Med dina pengar kan du köpa det som samhället producerar i form av varor och tjänster. Varje dag får du av samhället en viss mängd potentiella pengar på ditt baskonto. De står där, utan ränta, tills du beslutar att omsätta dem. Då blir de bytesmedel för dig på en marknad för dina prioriteringar av varor och tjänster.

Därför införs pengar med ett slags ’bäst-före-datum’, så att pengar som inte används rostar bort så att säga. Det sker automatiskt. Avklingningen av pengarnas värde är styrmedlet för samhället. De satellitburna datorerna i Monetaria-systemet gör jobbet efter beslut på olika nivåer mellan individ, bygemenskap, kommun, region, nation och för VärldsGemenskapen som helhet. Med denna process skapar vi grunden för en spekulationsfri basekonomi.

I första hand är det fysiska personer och grundläggande samhällsfunktioner som har baskonton. Med påfyllningen av potentiella bytesmedel har människor och samhället köpkraft för sina grundläggande behov. Bytesmedlen förs in i ett jämt flöde till näringslivet och handeln som nu kan fungera som en öppen marknad där tillgång och efterfrågan reglerar priserna på varor och tjänster. Handeln och näringslivet får inte ha baskonton. De har endast så kallade handelskonton för att hantera sin omsättning och sina utgifter för råvaror, halvfabrikat, energi, transporter och arbetslöner på kort sikt. Eftersom pengarna inte har ett pris och inte kan sparas eller ackumuleras till en ägarmakt, fungerar den nya ekonomin som ett jämt flöde av köpkraft för grundläggande mänskliga värden. Följden blir att basinkomsten per capita blir större när det finns mer att köpa och mindre när den finns mindre att köpa. Samspelet mellan baskonton för mänskliga behov och handelskonton för en öppen och genomskådbar marknad, är den medmänskliga finessen med systemet!

Rätt konstruerat och dimensionerat har det ekonomiska systemet inbyggda funktioner för en livspeng som ersätter barnbidrag, skolpeng, studielån, huslån, vård för hälsa och värdigt åldrande. För en familj som vill uppfostra sig tillsammans, blir då insättningarnabarnens baskonton betalning för föräldrarnas tid med dem! Med baskontots garanti om livspeng kan människor mjukare klara övergångar mellan olika faser i livet. Att i trygghet och med egenfinansierade självstudier invänta nya utmanande temporära arbetstillfällen, med den garanterade livspengen kommer att ersätta gångna tiders jäkt och stress på en vinstinriktad ägarstyrd arbetsmarknad.

Samhällsnyttiga projekt som beslutats i demokratisk ordning förses med baskonton för igångsättning och genomförande. Dessa beslutade projektpengar är gemensamma viljeförklaringar. De söker sig i form av pengar utan ränta snabbt ut i det näringsliv som stimuleras av att genomföra projekten. Projektledarna blir ekonomins nya entreprenörer. Detta ger karriärmöjlighet för de företagsamma. Det ger sporre och lön för möda till de som vill leva i ett högt tempo under någon tid i livet. Baskontot stöttar när man behöver ta igen sig och förnya sig mellan andra mer lönsamma korttidsuppdrag. Utbrändhet präglade materialismens sluttid! Arbetsfri tid för pånyttfödelse blir inom den nya ekonomin ett efterlängtat medmänskligt värde.

Näringslivet fungerar genom att ge ’lön för möda.’ Tunga, slitsamma, monotona jobb betalas bäst. Näringslivet får sitt lugna tempo av människors längtan efter en bastrygghet med varor och tjänster de vill betala för. En öppen redovisning av pengaströmmarnas kortvariga liv, omöjliggör mutor och korruption. Ägande av makt via pengar och industriell skräpproduktion ersätts med ett solidariskt flöde av bastrygghet och livskvalitet. Med pengar som reduceras i värde om de undanhålls från näringslivet, får det nya samhället och dess produktion av varor och tjänster sin stabilitet. Livskvalitet blir lönsamt för både individ och samhälle. Detta är i korthet principen för systemet. sade Eva avslutningsvis. Har du några frågor?

Ja, det låter ju övertygande när ni berättar om det, men hur kan ett så radikalt ekonomiskt system introduceras? Det verkar ju vara helt i motkurs med det befintliga dolda system som haft världen i sitt grepp i tusentals år? sade jag frågande.

Eva genmälde lugnt att den komplementära valuta som fördes in av beredskapsskäl, tex i Sverige, under 2012 års världskris, utgör en demonstration av principerna. Systemet ger en spekulationsfri bastrygghet som lämpligen börjar i by efter by, region efter region, innan erfarenheter nåtts för VärldsGemenskapen som helhet. Kom ihåg att det rådande finansiella systemet har behövt mer än tusen år att utvecklas. Underskatta inte de erfarenheter som behöver byggas in i ett finansiellt system för att det ska fungera! Det gamla banksystemet under övervakning av en finansiell elit var vår bästa prototyp till ett ekonomiskt sunt system för livet på vår jord, innan de omutbara satellitburna datorerna nu kan överta uppdraget. Datorerna genomför jämliketen utan ränta eller bonus.

Menar ni verkligen att det orättvisa pengasystemet som hittills rått i världen kunde förutses med alla sina miljöskador, orättvisor, krig och lidande, frågade jag häpen?

Nu var det den äldre mannen som grep in i samtalet: Ja skeendet var helt förutsebart. Genom att vi skapade människan med ett ’ego’ för att kunna ta personligt ansvar under sin livstid på jorden, lades även grunden för ett finansiellt system som kunde tillgodose detta ego. I Bibelns texter beskrivs detta som att ett odjur ska uppträda mot tidernas ände och människor kommer att älska det innan de förstår och inser vidden av den ’egoistiska materialismen’ och kastar tillbaks odjuret i havet. Med dessa utdrag ur Bibelns Uppenbarelsebok kanske du nu förstår något av den världskris som ni just nu fått genomleva för att vakna till insikt om förlegade paradigm.

Egentligen är det alltså egots dominerande ställning som är grundproblemet. Det är en väsentlig komponent i människoblivandet. För att frigöra sig från föräldrarna, måste individen få pröva sin självständighet. Detta börjar naturligen i tonåren när intellektet frigörs från sin uppgift att bygga upp en smidigt fungerande kropp för en jordetillvaro. Med en fri tanke, ett balanserande känsloliv och en moralisk vilja kan själen sen utvecklas mot andligt mer meningsfulla uppgifter. Det är den utvecklingsnivå mänskligheten som helhet nu börjar nå. Det är därför vi bedömt att mänskligheten nu är mogen för ett själsligt-andligt medvetet liv. Det är därför vi har översköljt er med ett så stort idéflöde under de senaste århundradet. Det är nu dags för mänskligheten som helhet att öppna sig för de andliga realiteterna bakom de stereotypa värdesystem som fångat er i sina tolkningar och sina egoistiska ambitioner. Och det materialistiska synsättet är den religion som haft störst framgång på sistone, dvs under ca 500 år, eller hur?

Hur kan ni säga allt det här? Vilka är ni som kan göra så auktoritativa uttalanden? Det här samtalet låter övertygande, men hur kan en människa säga så stora saker, sade jag häpen, omtumlad och på något plan samtidigt lycklig att höra detta sägas rakt ut. Efter en lång paus förstärkt av sötman från en sharonfrukt i min mun fick jag ett mäktigt svar av den äldre mannen:

Vi är Elohim. Det är ett hebreiskt ord som betyder ’de som kom från skyn.’ Vi tillhör en gammal kultur som kommer från en annan planet än jorden med uppgiften att organisera livet här på Moder Jord efter kosmiska principer och erfarenheter. För oss är jorden en försöksplats för en ny mänsklighet. Vi har avsiktligt hållit oss avskiljda från er under tusentals år för att övervaka hur livet på jorden utvecklas. Ni människor har egenskaper och potential att utvecklas längre än oss. Vi är här för att hjälpa. Det är ni som är framtiden. Vi närmar oss slutet för vår kosmiska planet och dess livsformer. Det väsentliga är att ni förstår att vi inte kommer hit för några egoistiska skäl. Den fasen lämnade vi för många tiotusentals år sedan. Att se jordelivet utvecklas gott är nu vår största lycka från vår åldrande kultur sett. Att se er själva ta ansvar för er framtid bortom den egoistiska fasen, är vår belöning, sade den äldre mannen med kärlek i sin röst.

Häpen satt jag och åhörde detta vackra budskap medan mitt inre lät sig undslippa ett kvävt men Kung Peng då? Hur kunde ni över huvud taget tillåta något så ont som egoism, girighet och krig? Varför lät ni detta ske, om ni visste att det fanns ett gott alternativ? Allt detta lidande för milliarder av människoliv under tusentals år? Vem är då du som kan säga sådana här märkliga saker rakt i ansiktet på mig? Upprörd i mitt innersta reste jag mig upp, gick några otåliga steg av och an innan jag stillade mig.

Jag förväntade mig inte något svar på min utslungade fråga och blev därför mållös efter följande uttalanden från mina värdar ombord på Monetaria:

JAG ÄR JAHVEH, Jag har levt i 25 tusen år och kunnat uppträda i många olika fysiska kroppar. Som odödlig själ har JAG haft den Kosmiska uppgiften att övervaka livets utveckling här på jorden. Det var JAG ÄR den som uppenbarade mig inför Mose för 3400 år sen samt för Johannes Döparen, Jesus och aposteln Johannes för ca 2000 år sedan. Via dem och deras ord bevarades ett scenario för livets utveckling under det närmaste kosmiska året. För båda personerna Johannes måste jag tala i bilder. Uppenbarelseboken är en viktig komponent i Bibelns framtidsvision. Begreppet ’odjur’ var den bild JAG gav till den omtumlade Johannes för att han skulle kunna förstå ondskan i världen. Begreppet ’Kung Peng’ gav jag till dig Eva, för att du skulle kunna ana de långsiktiga maskulina principer som varit verksamma bakom religionerna och finansvärlden under de lönsamma krigens årtusende.

Mänsklighetens egoistiska fas är nu över. Den har frambragt den infrastruktur av material, energi, teknik, transporter och kommunikationssystem som behövs för ett utvecklat samhälle. ’Kung Peng’ och hans dolda hierarki har gjort sitt för att utveckla en fungerande maskulin prototyp av ett ekonomiskt system. Han kan nu abdikera, därför att ni har bemästrat er egen egoism! Det andliga uppvaknandet som JAG ÄR, och skapade er för, börjar nu nå mänskligheten som helhet. Den stora världskrisen som ni just genomlidit gör er mogna. Kom ihåg att ni lever på en planet, den enda i hela Kosmos, där Vi vågat experimentera med en mänsklighet med Fri Vilja. Er befriade vilja kan nu bära er fram till ett globalt samhälle i harmoni, skaparglädje och fred.’

’Och EVA är mitt namn, JAG ÄR Livets Gud. Som Människa är Jag halvsyster till Jesus. Som den Ande JAG ÄR ska mina feminina andliga principer nu hjälpa mänskligheten in i den gyllene tidsåldern. Det blir en tusenårig fred bortom makten. Denna nästa del av evolutionen för Moder Jord uppenbarade vi för Johannes i en uppenbarelse med symbolen Livets Träd. Vi kommer nu försiktigt även att föra er levande Människor tillbaks till livstider som närmar sig de tusen år som patriarkerna Adam, Noa mfl behövde för sina uppdrag. Därefter omprogrammerade Vi er människor till en maximal livstid på 120 år. I vår otålighet snabbade vi upp generationsväxlingarna under några kosmiska år efter Atlantis-Tsunamin, förstår ni. Det är ju generationsväxlingarna som bestämmer tidsstegen för utvecklingen av Människan som en andligt medveten helhet och en avbild av hela och det helande: JAG ÄR Livets Gud.’

Tiden för judisk utvaldhet, avgudadyrkan i Jesu namn eller andliga övningar enligt Muhammeds vördnad för Skaparen Allah, för egolöst mediterande i Buddhas efterföjd eller tillbedjan av människoliknande Gudaväsen, Vetenskapen eller Materialismen, den tiden är snart över. Allt detta kommer att ersättas av en direkt medveten kommunikation med Helheten: När människor kommer att uppleva i sina hjärtan att ni är ETT med det Skapande JAG ÄR Livets Gud, inom Er själva och bär med Er denna Kosmiska Enhet i Ert innersta känsloliv finns det inte längre behov av de olika religionernas maskulina avgudabilder. Ni är alla ETT med Mig i Era JAG ÄR. Förstår ni nu skapelseberättelsens ord om att Ni är skapade till min avbild? Ni är skapade för att skapa, till att vara Mina medskapare.

Jag har fått namnet EVA för att verka som en moder för allt levande. Som en androgyn kraft för Livets Helighet i Evighet finns JAG både i det Feminina och det Maskulina. Som samverkande själsegenskaper finns jag även som en potential i varje enskild Man och Kvinna i Livets väv. JAG ÄR Livets Gud inom er alla, ögonblickligt och evigt nåbar,  just bakom det kroppsbundna egot. Som Maskulint och Feminint skapade JAG Er i Era själar. Som Man och Kvinna skapade JAG era kroppar. För att skapa en givande och meningsfull uppgift för Er ber JAG er nu överföra Min skaparkraft till kommande generationer.

Ni må födas som värnlösa bebisar helt beroende av den kärlek ni kan locka fram hos era biologiska föräldrar. Som flickor och pojkar får ni chans att öva era respektive själsliga talanger i samverkan med er närmaste familj. Som mogna för vuxenvärden i tonåren blir ni betrodda med personligt ansvar, skyldigheter och rättigheter som kan prövas i samhället utanför familjen. Och i trettioårsåldern är ni mogna för ETT själarnas harmoni i den meningsfulla uppgiften att skapa och ta ansvar för nästa generations inträde i Livets väv. Och för att den transformationen i sin tur ska kunna ske under trygga former, behövs även mor- och farföräldrarnas medverkan.

Och med dessa ord överlämnade EVA ordet till den gamle JHAWEH som stilla sade: JAG skapade Människan inte som en individ utan som ett Själ i kontakt med en förmåga att överbrygga både Kropp och Ande. Livets väv på Jorden samspelar dessutom med en kosmisk världssjäl. Vad mer är,  föräldrar behöver sina föräldrar för att hjälpa till med utbildning och under-visning. Att visa Livets under för en ung människa kräver överblick, tålamod och visdom. Detta är något som inte kan förväntas eller begäras av unga föräldrar. Därför skapade JAG familjegemenskapen som en avgörande viktig kulturbärare över generationerna. JAG ÄR nu förkrossad av att se hur ni i de västerländska samhällena systematiskt har förminskat familjens roll och aningslöst lämnat över individerna till lönsam manipulation från politiska ideologier och Kung Peng. Som en hälsosam motpol till er materialistiska världbild vill jag här påminna om den vision som JAG gav till Hopiindianerna i deras fredsprofetia: För att kunna leva i meningsfull fred med samhället, måste varje ung indian betraktas i ljuset av sina förfäder i sju generationer bakåt! Med sådan information kan då ett barns far- och morföräldrar ta sig an uppgiften att föreställa sig sju generationer framåt. Detta behövs för att far- och morföräldrar ska kunna ge lämpliga råd till ett barnbarn i deras vård. Undervisning är lika med en Visning av Under! Detta är denna överblick som JAG ÄR skapade som Min avbild i er alla. Familjegemenskapen är tillkommen som en kulturbärande komponent över generationerna i Min Andliga VärldsGemenskap.

I begynnelsen skapade Elohim denna värld som en övningsplats för att förvärva ANDLIG Visdom. JAG fick uppgiften att skapa de nya Maskulina och Feminina formerna av den ursprunglige androgyne ADAM. Hur det gick till har jag bett min medarbetare Shirley Mac Laine beskriva i en bok, El Camino. Hon fick uppleva skaparglädjen och den djupare meningen i Min separerande skapelseakt under sin pilgrimsvandring. Nu har ni Människor fått uppleva övningsauppgiften i att som Man och Kvinna leva separerade från varann själsligt under de senare 5-10 tusen åren. JAG har i denna fas haft stor hjälp både av Katolska Kyrkan och dess proteströrelse, Protestantismen för att genomföra separationen. Men detta är inte slutmålet. Det är bara en avslutad etapp. Min analytiska läggning behöver kompletteras.

Nu kommer den syntetiska fasen. Nu ska skillnaderna mellan Man och kvinna, mellan Feminint och Maskulint i Livets Väv överbryggas med konstnärlig kreativitet. Och här måste jag nu börja inse att vårt innersta JAG ÄR Livets Gud, kräver en moders skapande hand långt bortom Min egen Maskulina förståelse. Det är därför JAG har bjudit hit dig  att träffa min dotter EVA. Det är din uppgift att nu avsluta de lönsamma krigens årtusende. Avsluta den rent objektiva sökandet av naturvetenskaplig kunskap. Med din feminina skaparkraft kan du göra något konstruktivt för Livets Väv av de polariteter och Andliga Principer i tillvaron som JAG har skapat här på jorden för er undervisning.  Ärligt sagt förstår jag inte evolutionen just nu. Jag har väl gjort mitt – så gott jag kunnat, hoppas jag.

Som ett JAG ÄR Livets Gud ska det andliga Ljuset lysa i er. Men kom ihåg jag gjorde så gott jag kunde, under den tid jag hade skapelsens stafettpinne i min hand. Kära EVA jag ber, slutför nu min kreativa uppgift med en skapelseakt som världen tidigare inte skådat. Gör det som känns gott och riktigit för människor i gemen, i familj och samhälle, så och i himmelen.

JAG ÄR Kärleken, Guds Frid i era sinnen, Guds Fred på Jorden och Lyckan i era hjärtan när ni funnit meningen i era uppgifter som jordevarelser, och när ni utfört dem så gott ni kunnat.

Lev Väl!

Ja, detta är det jag skrev ned från den märkliga intervjuen på satellitstationen Monetaria, i december år 2012.

Framtidshälsningar

Ove Svidén